MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 13, 2012

Flying men In the Yungas Người bay ở thung lũng YungasFlying men In the Yungas

Người bay ở thung lũng Yungas

In the Yungas region in Bolivia, jungle and steep cliffs, people do not walk - they fly. These bird men are known as 'cocaleros', coca harvesters.


Ở khu vực Yungas ở Bolivia, rừng và vách đá dựng đứng, mọi người không đi bộ - họ bay. Những người bay như chim được gọi là 'cocaleros, người thu hoạch coca .

They use ropes to swing across the narrow valleys, suspended from ancient rusting pulleys. It takes just 30 seconds from one side to the other. By foot it would have taken more than an hour.


Họ sử dụng dây cáp để đu qua các thung lũng hẹp, treo lủng lẳng trên những ròng rọc cũ, gỉ sét. Chỉ mất 30 giây để đi từ bên này sang bên kia núi. Đi bộ phải mất hơn một giờ.


It is almost a form of public transport, there are about twenty cables strung across the valley. All day long, people and goods fly across the river 200 meters below.

Đây gần như là một hình thức giao thông công cộng, có khoảng hai mươi sợi cáp xâu thành chuỗi vắt ngang qua thung lũng. Tất cả các ngày, con người và hàng hóa bay qua con sông 200 mét ở bên dưới.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn