MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 25, 2012

Animal Rights Activist Lies Naked On a Human-Sized Dinner Plate to Protest Eating of Animals as Food Nhà hoạt động vì quyềnđộng vật nằm trần truồng trên một đĩa ăn to bằng cỡ người để phản đối ăn thịt động vật


 


An animal rights activist lies nude on a human-sized dinner plate during a protest in central Barcelona on Dec 15, 2011. Activists from the NGO Anima Naturalis staged the "performance" to raise awareness about animal cruelty.

Một nhà hoạt động vì quyền động vật nằm khỏa thân trên một chiếc đĩa ăn có kích thước to bằng cỡ người trong một cuộc biểu tình ở trung tâm Barcelona vào ngày 15 tháng 12 năm 2011. Các nhà hoạt động từ các tổ chức phi chính phủ Anima Naturalis tổ chức "trình diễn" để nâng cao nhận thức về sự tàn ác đối với động vật.

Judging from the reaction they got in the centre of Barcelona, it would seem they certainly gave onlookers food for thought. Unveiling a giant plate of human flesh in the middle of a busy marketplace, Spanish pressure group AnimaNaturalis served up their latest animal cruelty campaign on a platter.

Theo các phản ứng mà người ta thể hiện ở trung tâm Barcelona, có vẻ như màn trình diễn chắc chắn đã khiến cho người xem có điều phải suy nghĩ. Trình diễn một đĩa thịt người khổng lồ ở giữa một khu chợ đông đúc,  nhóm gây áp lực AnimaNaturalis Tây Ban Nha đã phấ động chiến dịch chống ngược đãi động vật mới nhất của họ trên một đĩa ăn.

Braving the elements and chilly temperatures, an activist stripped off to lie naked on a plate - accompanied by various side dishes and simulated blood - to raise awareness among the city's meat-eaters.
Bất chấp các yếu tố và nhiệt độ lạnh, một nhà hoạt động cởi nằm trần truồng trên chiếc đĩa ăn đi kèm với các món ăn phụ khác nhau và máu giả để nâng cao nhận thức của thành phố về ăn thịt.
 
Aida Gaston, director of the Spanish pressure group AnimaNaturalis, said: 'Every year we do a Christmas campaign because it assumes that people are more sensitive and think about the animals.'


Aida Gaston, Giám đốc của nhóm áp lực AnimaNaturalis Tây Ban Nha, cho biết: "Hàng năm chúng tôi tổ chức một chiến dịch Giáng Sinh với mong muốn rằng mọi người có nhạy cảm hơn và suy nghĩ nhiều hơn về các loài động vật.


'Today, the consumption of meat is a habit that can be disposed of perfectly.'
According to figures released by AnimaNaturalis, the meat industry results in the death of 50 billion animals killed for food each year - and many of these days occur at Christmas.

Ngày nay, việc tiêu thụ thịt là một thói quen có thể được loại bỏ hoàn toàn.
Theo số liệu của AnimaNaturalis, ngành công nghiệp thịt gây ra cái chết của 50 triệu động vật bị giết làm thực phẩm mỗi năm - và nhiều trong số những ngày này này xảy ra vào dịp Giáng Sinh.


The international organisation, which was founded in 2003 and has a presence in Spain and Latin American countries, says it is dedicated to 'establish, disseminate and protect' the rights of animals.
Tổ chức quốc tế này, được thành lập vào năm 2003 và có một sự hiện diện ở Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latinh, nói rằng tổ chức  này lập ra để "thiết lập, phổ biến và bảo vệ quyền của động vật.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn