MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, June 19, 2012

World Bank: Worst is over for Vietnam Ngân hàng Thế giới: Việt Nam đã đi qua được giai đoạn tồi tệ nhất


World Bank: Worst is over for Vietnam

Ngân hàng Thế giới: Việt Nam đã đi qua được giai đoạn tồi tệ nhất

by Ben Bland
June 2, 2011
Financial Times
Ben Bland
June 2, 2011
Financial Times

Annual inflation has hit 20 per cent and rising, the trade deficit is widening and the first signs of financial distress are appearing in the real estate sector. But the worst of Vietnam’s latest bout of macro-economic instability is behind it, according to the World Bank.

Lạm phát hàng năm đạt đến 20 phần trăm và còn tăng lên, thâm hụt thương mại đang nở rộng và những dấu hiệu đầu tiên của suy thóai tài chính đang xuất hiện trong lĩnh vực bất động sản. Nhưng điều tồi tệ nhất của bất ổn kinh tế vĩ mô gần đây của Việt Nam đã được bỏ lại ở phía sau, theo Ngân hàng Thế giới.

At a briefing in Hanoi on Thursday, Deepak Mishra, the World Bank’s lead economist in Vietnam, argued that the country was now “on a declining path of instability”.

Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội vào ngày Thứ năm, kinh tế gia hàng đầu Deepak Mishra của Ngân hàng Thế giới, lý luận rằng hiện đất nước này đang ở "trên con đường suy giảm của sự bất ổn định".

The World Bank, which has around $8bn of outstanding loans in Vietnam, argued that confidence was returning thanks to the successful (thus far) implementation of the government’s crisis-busting package of monetary and fiscal tightening and anti-dollarisation measures, known as Resolution 11.

Ngân hàng Thế giới, tổ chức có khoảng 8 tỷ USD nợ cho vay tại Việt Nam, cho rằng lòng tin đã được phục hồi nhờ sự thực hiện thành công (cho đến nay) của các biện pháp thắt chặt tiền tệ, tài chính và chống đô lá hóa - được biết đến là Nghị quyết 11 - của chính phủ.

For the first time in 37 months, US dollars are being sold by banks for less dong (Vietnam’s currency) than the official exchange rate set by the central bank, Mishra noted. And spreads on Vietnam’s sovereign bonds have narrowed to below emerging market averages.

Lần đầu tiên trong 37 tháng, tiền đô la Mỹ đang được các ngân hàng bán ra bằng tiền đồng ở mức giá thấp hơn so với tỷ gia chính thức đưa ra bởi ngân hàng trung ương, Mishra nói. Và tình trạng chênh lệch giá của trái phiếu của Việt Nam đã được thu hẹp dưới mức trung bình của các thị trường mới nổi.


So far, so good. But, given Vietnam’s reputation for what one analyst previously called “whack-a-mole” economic policy, the key question about Resolution 11, which was introduced in February, has always been whether the government will stay the course.


Tình hình cho đến nay là tốt. Tuy nhiên, với một nước Việt Nam từng nổi tiếng với loại chính sách mà một nhà phân tích trước đây từng gọi là "chính sách kinh tế kiểu đập đầu vịt" (ý muốn nói đến một chính sách không đi đến một kết quả thiết thực nào, như trong trò chơi whack-a-mole, trẻ con dùng một cái búa cứ đập vào những đầu vịt nhô lên, càng đập chừng nào, các đầu khác lại nhô lên đến vô cùng -chú dẫn của người dịch), do đó, câu hỏi quan trọng về Nghị quyết 11, được ban hành vào tháng Hai, là liệu chính phủ có luôn bám được vào tiến trình hay không.

Like every good financial institution, the World Bank is hedging its bets on this front. With the government already coming under pressure from some companies to reduce interest rates, which it has hiked to as much as 14 percent, Mishra warned that it must not “prematurely declare victory” in the battle for macro-economic stability.

Như mọi tổ chức tài chính tốt, Ngân hàng Thế giới đang đánh cược vào mặt trận này. Với việc chính phủ đang bị các công ty áp lực phải giảm lãi suất, vốn đã lên cao đến mức 14 phần trăm, Mishra cảnh báo rằng chính phủ phải "không được tuyên bố chiến thắng quá sớm" trong cuộc chiến đấu cho sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô.

He also urged the government to do more to rein in the state investment budget, to show concrete progress on the reform of state-owned enterprises and improve communications with the market.


Ông cũng kêu gọi chính phủ phải hành động nhiều hơn để kiềm chế được trong ngân sách đầu tư nhà nước, để biểu hiện tiến bộ cụ thể trong cải cách doanh nghiệp nhà nước và cải thiện sự giao tiếp với thị trường.

Few analysts would disagree that these measures are vital if Vietnam is finally to tame inflation and restore medium-term confidence in the sickly dong. But cutting spending and reining in the powerful SOEs are political challenges rather than economic ones.

Một số ít các nhà phân tích sẽ không đồng ý rằng các biện pháp này là quan trọng sống còn nếu cuối cùng Việt Nam có thể chế ngự được lạm phát và khôi phục lòng tin của tiền đồng yếu kém. Nhưng việc cắt giảm chi tiêu và mạnh mẽ kiềm chế các doanh nghiệp quốc doanh là những thách thức về chính trị hơn là về kinh tế.

And progress on many key reforms has been held up while Communist-ruled Vietnam has been going through its protracted process of political renewal. The new government will not be confirmed until late July/early August, when the recently-elected National Assembly approves it, over a year after the jockeying for position began in earnest.

Và trong khi đất nước Việt Nam do cộng sản cai trị trải qua tiến trình đổi mới chính trị kéo dài, tiến bộ trong nhiều cải cách quan trọng đã bị đình trệ. Trong khi chờ đợi quyết định của Quốc hội vừa được bầu chọn, cho đến cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám vẫn chưa xác định được một chính phủ mới, hơn một năm sau khi bắt đầu một cuộc đấu đá tranh giành chức vụ căng thẳng.

A number of investors have told beyondbrics that, once the new team of ministers is finally in place, they expect to see action on a range of important issues from improvements to the illiquid stock market to the debt default at Vinashin, a troubled state-owned shipbuilder. Critics say this is little more than wishful thinking.


Một số nhà đầu tư đã nói với trang mạng Beyondbrics rằng, một khi đội ngũ mới của các Bộ trưởng được thành hình, họ muốn nhìn thấy hành động cụ thể về một loạt các vấn đề quan trọng từ những cải tiến thị trường chứng khoán tiêu cực đến việc không trả được nợ của công ty đóng tàu quốc doanh Vinashin. Giới chỉ trích cho rằng điều này chẳng hơn một mơ ước hão huyền.

Even if the government, led by Nguyen Tan Dung, the prime minister, can muster the political will to force through key reforms, Vietnam is unlikely to return to the 7 per cent plus levels of annual GDP growth it experienced before the global financial crisis, Mishra warned.

Ông Mishra cảnh báo rằng, ngay cả khi chính phủ, do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu, có thể tập hợp được ý chí chính trị để thúa đẩy thông qua những cải cách quan trọng, Việt Nam vẫn khó có thể trở lại được mức tăng trưởng GDP hàng năm trên 7 phần trăm mà đất nước này từng đạt được trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.


He expects GDP growth to come in at the bottom end of the government’s 6 percent-6.5 percent range this year and to improve slightly in 2012.


Ông hy vọng tăng trưởng GDP sẽ đạt được mức cao nhất của 6 đến 6.5 % của chính phủ trong năm nay và sẽ tăng lên đôi chút vào năm 2012.

But, after moving from boom to bust to boom to bust in less than five years, most investors and citizens would doubtless appreciate some boring, old stability.

Tuy nhiên, sau khi trải qua hết bùng nổ đến vỡ nợ, rồi vỡ nợ đến bùng nổ và lại phá sản trong vòng chưa đầy năm năm, không nghi ngờ gì là hầu hết các nhà đầu tư và người dân sẽ chỉ nhìn thấy một số ngoan cố và nhàm chán cũ.Translated by Lê Quốc Tuấn


http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/06/02/worst-is-over-for-vietnam-says-world-bank/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn