MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, June 19, 2012

Vietnam Economy Plagued by Imbalances Kinh tế Việt Nam bị cản trở bởi sự mất cân đối


 Vietnam Economy Plagued by Imbalances

Kinh tế Việt Nam bị cản trở bởi sự mất cân đối
Vũ Trọng Khanh
Wall Street Journal

Vũ Trọng Khanh
Wall Street Journal

HANOI—Vietnam’s inflation rate accelerated and its trade deficit widened in March, showing that imbalances continue to plague the economy and will keep up pressure on its ailing currency.

Hà Nội: Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đã tăng tốc và thâm hụt thương mại nở rộng trong tháng Ba, cho thấy sự mất cân đối đang tiếp tục cản trở nền kinh tế và sẽ tiếp tục tăng áp lực vào vào đồng tiền chưa đủ mạnh của đất nước này.


Consumer prices surged 13.89% in March from a year earlier, the fastest on-year pace since February 2009, the General Statistics Office said Thursday, making it increasingly difficult for authorities to cap this year’s inflation rate at 7% despite recently switching their focus from fostering growth to taming price pressures.

Theo Tổng cục Thống kê cho biết hôm thứ Năm, trong tháng Ba, giá cả tiêu dùng tăng 13,89% so với một năm trước đó, tốc độ nhanh nhất trong năm kể từ tháng Hai năm 200 đã khiến các cấp chính quyền ngày càng khó khăn hơn để hạn chế tỷ lệ lạm phát năm nay ở mức 7% mặc dù gần đây đã chuyển đổi tập chú khỏi việc thúc đẩy tăng trưởng để chế ngự các áp lực về giá cả.


At the same time, Vietnam’s persistently high trade deficit widened to $1.15 billion in March from a revised $1.11 billion a month earlier, said the deputy minister of industry and trade, Nguyen Thanh Bien.
Đồng thời, thứ trưởng bộ Công Nghiệp Nguyễn thành Biên cho biết, thâm hụt thương mại của Việt Nam liên tục nở rộng đến 1.15 tỉ trong tháng ba từ mức cải biến 1.11 tỉ vào tháng trước.

Exports in March rose to $7.05 billion from $4.85 billion in February, while imports increased to $8.2 billion from $5.96 billion, he said, adding that for the first quarter, Vietnam’s exports rose 34% from a year earlier to $19.25 billion, while imports rose 24% to $22.27 billion.

Ông cho biết, xuất khẩu trong tháng ba tăng từ 4.85 tỉ trong tháng Hai lên đến 7.05 tỉ trong khi nhập khẩu tăng từ 5.96 tỉ lên đến 8,2 tỷ USD. Ông còn nói thêm rằng trong quý đầu tiên, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 34% so với năm trước đến 19.25 tỉ trong khi nhập khẩu tăng 24 % lên đến 22.27 tỉ.

The trade deficit for the quarter was $3.029 billion, narrower than a deficit of $3.43 billion in the same period last year.

Thâm hụt thương mại trong quý này đã là 3.029 tỉ, ít hơn so với mức thâm hụt 3.43 tỉ trong cùng thời kỳ năm ngoái.

The General Statistics Office is expected to officially release trade data for March later this week or early next week, along with revised trade data for February.

Tổng cục Thống kê dự kiến sẽ chính thức phát hành các dữ liệu thương mại của tháng Ba cùng các dữ liệu thương mại điều chỉnh cho tháng Hai vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới.

The worsening data comes after the government last month decided to alter its policy of focusing on growth, finally giving in to mounting pressure to produce policies that may help guide the economy back to a healthier position.

Các dữ liệu tồi tệ hơn đã đến sau khi chính phủ quyết định thay đổi chính sách đặt nặng về tăng trưởng vào tháng trước, cuối cùng đã tạo áp lực khiến phải đưa ra các chính sách có thể giúp hướng dẫn nền kinh tế trở lại vị trí lành mạnh hơn.

Authorities have announced tighter monetary and fiscal policies, which will include cutting public investment and the budget deficit, boosting domestic production and rebalancing trade. It also said it would cut its credit-growth target to below 20%, from 23%.

Nhà chức trách đã công bố các chính sách chặt chẽ hơn về tiền tệ và tài chính, vốn sẽ bao gồm các cắt giảm về đầu tư công và thâm hụt ngân sách, thúc đẩy sản xuất trong nước và tái cân bằng thương mại. Chính phủ cũng cho biết sẽ cắt giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng xuống mức dưới 20% từ 23%.

The State Bank of Vietnam this month also raised two of its key interest rates to help battle inflationary pressures; on Feb. 11 it devalued the dong by 8.5% against the dollar in its fourth devaluation in 14 months.


Trong tháng này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đưa ra hai mức lãi suất chủ yếu của mình để giúp chống lại những áp lực về lạm phát; Vào ngày 11 Tháng hai Ngân hàng Nhà nước, trong đợt phá giá lần thứ Tư trong 14 tháng, đã hạ giá tiền đồng đến mức 8,5% so với đồng đô la.

Inflation in March continued to rise mainly due to higher prices for education services, food and foodstuffs, and housing and building materials, the GSO said in a statement. From a month earlier, the CPI rose 2.17%, the fastest on-month rise since May 2008.

Tổng cục Thống Kê cho biết, lạm phát tiếp tục tăng cao trong tháng Ba, chủ yếu vì giá cả các dịch vụ giáo dục, lương thực, thực phẩm, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao. Từ một tháng trước đó, chỉ số CPI đã tăng đến 2,17%, nhanh nhất kể từ tháng 5 năm 2008.


In February, the index rose 12.31% on year, and was up 2.09% from the previous month.


Trong tháng hai, chỉ số trong năm tăng 12,31% và đã tăng 2,09% so với tháng trước.

“It’s impossible to keep inflation at 7% this year, but we have to keep trying to implement the government’s [tightening] measures,” Nguyen Tien Thoa, head of the Finance Ministry’s price-management department, said in a statement published in the central bank’s Thoi Bao Ngan Hang newspaper.

"Không thể giữ lạm phát ở mức 7% trong năm nay, nhưng chúng ta phải tiếp tục cố gắng thực hiện các biện pháp [thắt chặt] của chính phủ" ông Nguyễn Tiến Thỏa, Trưởng phòng quản lý giá của Bộ Tài chính, cho biết trong một tuyên bố được đưa ra trên tờ Thời báo Ngân Hàng của ngân hang trung ương.
Mr. Thoa said the key reasons behind the rising inflation include the economy’s large total outstanding loans, which exceed gross domestic product by 20%, and the inefficient use of investment capital.

Ông Thoa cho biết, nguyên nhân chính đằng sau sự lạm phát gia tăng bao gồm các khoản nợ lớn của nền kinh tế, vốn đã vượt quá 20% mức tổng sản lượng trong nước và việc sử dụng vốn đầu tư thiếu hiệu quả.

“It will take at least a couple of months before we can see if the measures really work,” Mr. Thoa said.


"Tối thiểu sẽ phải mất một vài tháng trước khi chúng ta có thể biết được các biện pháp có thực hữu hiệu hay không", ông Thoa nói.


For this year the government is aiming for GDP growth of between 7% and 7.5% and inflation of no more than 7%. It admitted last week that realizing these targets now appears challenging, but hasn’t decided yet to adjust them.


Trong năm nay chính phủ đang nhằm đến mục tiêu tăng trưởng GDP từ 7% đến 7,5% và mức lạm phát không quá 7%. Tuần trước, chính phủ cũng thừa nhận rằng các mục tiêu nhắm đến có vẻ đang xuất hiện những thử thách nhưng vẫn chưa quyết định điều chỉnh gì.

HSBC economist Sherman Chan said Vietnam’s inflation rate is unlikely to show signs of easing until at least the third quarter because of surging global food and oil prices. She projects two one-percentage-point interest-rate increases in the second quarter to help slow inflation to the single digits by the fourth quarter.

Sherman Chan, kinh tế gia của HSBC cho biết Việt Nam dường như không có dấu hiệu giảm nhẹ tỷ lệ lạm phát tối thiểu là cho đến quý ba vì sự việc giá lương thực và giá dầu toàn cầu tăng lên. Bà dự kiến tăng lãi suất cho vay hai lần 1% trong quý thứ hai nhằm làm chậm mức lạm phát xuống 1 con số trong quý thứ tư.


“Meeting the official annual inflation target of 7% appears increasingly challenging…in light of surging global prices, we can only count on the monetary and fiscal tightening measures to curtail consumption and subsequently contain demand-driven inflationary pressures,” she said.


"Việc đạt được mức mục tiêu lạm phát chính thức hàng năm 7% ngày càng trở nên thách thức ... trong hoàn cảnh giá cả tăng cao trên toàn cầu, chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào các biện pháp thắt chăt về tiền tệ và tài chính để cắt giảm tiêu dùng và sau đó là kềm hãm được các áp lực lạm phát do nhu cầu thúc đẩy" bà cho biết.


Meanwhile, Mr. Bien said the shutdown of the Dung Quat Refinery won’t have any adverse impact on Vietnam’s trade deficit, adding that it had been planned. The government said earlier this week it shut the 130,000-barrel-a-day refinery Wednesday for two or three weeks for overall checking.


Trong khi đó, ông Biên cho biết, việc đóng cửa Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ không có bất kỳ tác động xấu nào đến thâm hụt thương mại của Việt Nam, và rằng sự việc đã được lên kế hoạch. Đầu tuần này chính phủ cho biết, vào thứ Tư sẽ đóng cửa nhà máy lọc dầu 130.000 thùng một ngày cho hai hoặc ba tuần để kiểm tra tổng quát.


Mr. Bien said Vietnam will continue measures to boost exports, aiming to keep the trade deficit below 18% of total export revenue for the full year.


Ông Biên cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục các biện pháp để đẩy mạnh xuất khẩu, nhằm giữ cho thâm hụt thương mại dưới 18% tổng doanh thu xuất khẩu cho cả năm.


“Things are on track, and I think that we will be able to meet this target,” he added.
Ông nói thêm, "Mọi thứ đang đi đúng hướng và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể đạt được mục tiêu này".

http://online.wsj.com/article/SB1000...680708920.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn