MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, June 18, 2012

Vietnam battles 'gold fever' as price soars Việt Nam chống trả với "cơn sốt vàng" khi giá cả tăng vọtVietnam battles 'gold fever' as price soars
Việt Nam chống trả với "cơn sốt vàng" khi giá cả tăng vọt

By Scott Duke Harris (AFP)
Feb 11, 2012

Scott Duke Harris (AFP)
11/2/2012
HANOI — Stashing gold at home rather than having cash in the bank is a generations-old habit in communist Vietnam, but a recent surge in prices has sparked government attempts to bring the yellow metal to heel.

Tin từ HÀ NỘI - Cất giữ vàng trong nhà hơn là gửi tiền mặt vào ngân hàng là một thói quen đã lâu trong đất nước Việt Nam cộng sản, nhưng cuộc đột biến về giá cả gần đây đã khiến chính phủ phải nỗ lực để khuất phục chất kim loại màu vàng này.

Last year the country bought more gold per capita than India or China, according to the World Gold Council, and domestic prices soared by 18 percent -- far outstripping the global market's 11 percent increase.


Theo Hội đồng Vàng Thế giới, năm ngoái, tính theo đầu người đất nước này mua vàng nhiều hơn cả Ấn Độ hay Trung Quốc, và giá vàng trong nước đã tăng vọt 18% - vượt hẳn 11% mức tăng của thị trường toàn cầu.


And old habits are dying hard, according to 60-year-old retiree Truong Van Hue, even if an ounce of gold bullion can now cost up to $100 more in Hanoi than anywhere else in the world.

Và theo lời ông Trương văn Huê, một người hưu trí, thói quen trữ vàng ngày xưa đang khó mất đi, ngay cả khi một ounce vàng thỏi ở Hà Nội có đắt hơn $ 100 so với bất cứ nơi nào khác trên thế giới.
"I still like to keep my savings in gold. It's safe for retired people like me. I can sell the gold any time, anywhere, when I need cash," he told AFP.

"Tôi vẫn muốn giữ của cải dành dụm của mình bằng vàng. Giữ như thế thì an toàn cho những người về hưu như tôi. Khi cần tiền mặt, tôi có thể bán vàng ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào" ông nói với AFP.

Although the treasure has long been perceived as a safe haven, the recent gold rush has alarmed Vietnam's government, which is faced with an 18 percent inflation rate and an unstable national currency, the dong.

Mặc dù vàng bạc từ lâu đã được xem như một nơi trú ẩn an toàn, cơn sốt vàng gần đây đã cảnh báo chính phủ Việt Nam, vốn đang phải đối mặt với một tỷ lệ lạm phát 18% và tiền đồng, tiền tệ quốc gia không ổn định.

Officials are trying to dampen the gold fever by bringing the trade back into their hands, almost two decades after they formally legalised the already-common practice of private gold ownership and trading.

Các quan chức đang cố gắng để làm giảm cơn sốt vàng bằng cách đưa việc mua bán vào lại trong kiểm soát của mình, gần hai thập kỷ sau khi họ chính thức hợp pháp hóa việc tư nhân mua bán và sở hữu vàng.

An alchemy of financial measures initiated last summer include a decree that placed the gold bullion business of Saigon Jewelry Company, a dominant processor and trader, under the control of the central bank.

Một phép thuật của các biện pháp tài chính đã khởi đầu vào mùa hè năm ngoái bao gồm một nghị định đưa công việc kinh doanh vàng thỏi của Công ty Vàng bạc Sài Gòn, một nhà sở hữu và buôn bán vàng có ảnh hưởng lớn, vào dưới sự kiểm soát của ngân hàng trung ương.

Limiting widespread street-level trading of gold will, the official line goes, reduce price volatility and prevent retail investors from pouring into the precious metal, which undermines the already-shaky dong.

Biện pháp này, hạn chế việc mua bán vàng phổ biến trên đường phố, sẽ làm suy giảm biến động giá và ngăn chặn các nhà đầu tư bán lẻ khỏi việc đổ xô vào việc mua bán quý kim, vốn sẽ làm suy yếu đồng tiền đã khốn khổ.


To this end, officials are also considering a second measure which could force more than 10,000 jewelry shops to get out of the bullion business and focus strictly on jewelry instead.

Để đạt kết quả này, các quan chức cũng xem xét một biện pháp thứ hai vốn có thể khiến hơn 10.000 cửa hàng đồ trang sức phải ra khỏi ngành kinh doanh vàng để chỉ tập trung vào đồ trang sức.

"They want to control the gold," said a manager at Phu Quy Jewelry Company, whose digital signs feature the bid and ask prices for local "taels" -- 37.5 grams of gold bullion.
"I really can't say if it's a good or bad idea. But here in Vietnam we need (economic) stability," he said, on condition of anonymity.

Một người quản lý tại Công ty Vàng bạc Phú Quý, cửa tiệm có bảng hiệu điện tử quảng cáo mua bán vàng và chào mời giá địa phương mua vào theo "lượng" (37.5 gram vàng) - cho biết trong điều kiện dấu tên rằng "Chính phủ muốn kiểm soát vàng, tôi thực sự không thể nói rằng biện pháp ấy tốt hay xấu. Nhưng ở Việt Nam chúng tôi cần ổn định (về kinh tế).

For practical reasons, many Vietnamese prefer to keep their savings in gold, saying the 14 percent maximum interest rates offered by banks for dong deposits fall well short of last year's 18.6 percent cost-of-living rise.

Vì những lý do thực tế, nhiều người Việt Nam thích giữ tiền tiết kiệm của mình bằng vàng, vì lãi suất tối đa 14% do ngân hàng mang lại cho tiền mặt gửi vào là quá ít so với chi phí sinh hoạt tăng đến 18.6% vào năm ngoái.


Recent slumps in the real estate and stock markets have further heightened the gold rush, economists say, as have signals from the central bank that the dong could be due for another devaluation later this year.


Các chuyên gia kinh tế cho biết, các suy thoái gần đây trong thị trường bất động sản và cổ phiếu đã thực sự tiếp tục nâng cao cơn sốt vàng, khi đã có những tín hiệu từ các ngân hàng trung ương là tiền đồng có thể sẽ giảm giá nữa vào cuối năm nay.


"People have tried to control the damage by fleeing into gold," said Le Dang Doanh, a former senior government economist.


"Mọi người đã tìm cách giảm bớt thiệt hại bằng cách bỏ chạy vào vàng bạc", ông Lê Đăng Doanh, một cựu kinh tế gia quan trọng của chính phủ cho biết.


Vietnam's love of the yellow metal is centuries-old, rooted in a history of strife, warfare and want. "Empires may fall, currencies may change... gold will always survive," said sociologist Vu Duc Vuong.


Tình yêu vàng bạc của Việt Nam đã có từ nhiều thế kỷ, bắt nguồn từ trong một lịch sử của chiến tranh, xung đột và nhu cầu. "Các thể chế có thể sụp đổ, tiền tệ có thể thay đổi ... nhưng vàng luôn luôn tồn tại" nhà xã hội học Vũ Đức Vượng nói.


Restricting the gold trade dovetails with an ongoing national campaign to encourage Vietnamese to bank their gold, reversing the practice of keeping it at home.


Việc hạn chế mua bán vàng bạc ăn khớp với một chiến dịch quốc gia đang diễn ra nhằm khuyến khích người Việt Nam gởi vàng của mình vào ngân hàng, ngược lại với thói quen giữ ở nhà.


Details of the plan are not yet public, but bankers say the government is considering ways to lure savers by offering better returns and security.


Các chi tiết của kế hoạch chưa được phổ biến, nhưng các nhà ngân hàng nói rằng chính phủ đang xem xét những phương cách để thu hút những người gửi tiết kiệm bằng cách chào mời các lợi nhuận và an ninh tốt hơn.

The government estimates that between 300 and 500 tons of gold are privately held by Vietnamese citizens outside of the banking system, the central bank governor said last month.

Tháng trước, thống đốc ngân hàng trung ương cho biết, chính phủ ước tính có từ 300 đến 500 tấn vàng tư nhân đang được các công dân Việt Nam giữ bên ngoài hệ thống ngân hàng.


Placing this private gold in banks, officials explain, would provide authorities with more leverage to stabilise the economy.

Các quan chức giải thích, gửi vàng tư nhân vào các ngân hàng sẽ giúp cho cho cơ quan nhiều thẩm quyền hơn để ổn định kinh tế."If the profit is a little higher and the banks prove their credibility, I expect 80 percent of the public will deposit their gold," Nguyen Thanh Truc, CEO of the Agribank Jewelry Company said.

"Nếu lợi nhuận cao hơn một chút và các ngân hàng chứng minh được uy tín của họ, tôi hy vọng 80% công chúng sẽ gửi vàng cho họ" Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc điều hành Công ty Vàng Agribank cho biết.


The moves to rein in the gold trade come after a dramatic improvement of living standards since Vietnam started a shift to "market-oriented socialism."


Các động thái nhằm kiểm soát việc buôn bán vàng diễn ra sau một cuộc cải thiện đáng kể về các tiêu chuẩn đời sống kể từ khi Việt Nam bắt đầu một sự thay đổi đến "chủ nghĩa xã hội theo đinh hướng thị trường".

Two decades of economic growth lifted the country to middle income status in early 2011, as measured by the World Bank. But progress is threatened by macro-economic issues including persistently high inflation, and corruption.

Hai thập kỷ tăng trưởng kinh tế đã nâng đất nước lên mức các quốc gia có thu nhập trung bình vào đầu năm 2011, như đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Nhưng sự tiến bộ đang bị đe dọa bởi các khó khăn kinh tế vĩ mô như lạm phát tăng cao dai dẳng và nạn tham nhũng.

A return to single-digit inflation would restore public confidence and cool gold fever, the economist Doanh said, adding that any policy has to address the Vietnamese reliance on gold as a form of security.

Kinh tế gia Phạm đang Doanh cho biết, trở về được mức lạm phát một con số sẽ khôi phục niềm tin của công chúng và làm dịu cơn sốt vàng, ông nói thêm rằng bất cứ chính sách nào cũng phải giải quyết sự phụ thuộc vào vàng bạc như một hình thức an toàn của Việt nam.


"If the policy acts against the interest of the people, they (will) move into informal trading which could hardly be controlled," he said, adding that already an estimated 20 to 60 tons of gold is smuggled into Vietnam each year.

"Nếu chính sách đi ngược lại quyền lợi của người dân, họ (sẽ) chuyển vào loại mua bán không chính thức khiến khó có thể kiểm soát được" ông nói thêm rằng khoảng 20 đến 60 tấn vàng đã được nhập lậu vào Việt Nam mỗi năm.

People on Hanoi's Ha Trung Street, a hub of the busy gold trade, are skeptical of the government's efforts.

Những người dân trên phố Hà Trung, Hà Nội, một trung tâm giao dịch vàng bạc sầm uất hoài nghi về các nỗ lực của chính phủ.

"They will make it a bit harder, but I believe there will always be ways to trade the bars," said Tran Hoang Long, a 40-year-old gold trader.
"Họ sẽ làm cho tình hình khó khăn hơn một chút, nhưng tôi tin rằng sẽ luôn có cách để mua bán các thỏi vàng " ông Trần Hoàng Long, một nhà kinh doanh vàng 40 tuổi nói như vậy.


Translated by Lê Quốc Tuấn


http://www.google.com/hostednews/afp/article
/ALeqM5hY2AAeA9i8cPnI5p74RNFIgY9HGA?docId=CNG.19223d7e9f4d04033521e21dcbdd02c7.7d1

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn