MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, June 27, 2012

Suthichai Yoon interviews Gen. Martin E. Dempsey Suthichai Yoon phỏng vấn Tướng Martin Dempsey,Suthichai Yoon interviews Gen. Martin E. Dempsey
Suthichai Yoon phỏng vấn  Tướng Martin Dempsey,


June 05, 2012

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey
05/6/2012

SUTHICHAI YOON: You have announced you will reposition the US fleet in the Asia-Pacific region. By 2020 you will have 60 per cent of US warships in this area. Are you afraid of China?

Suthichai: Ông đã thông báo ông sẽ bố trí lại hải quân Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tới năm 2020 ông sẽ bố trí 60% tàu chiến Mỹ tại khu vực này. Ông có lo ngại Trung Quốc không?

MARTIN DEMPSEY: No, we are rebalancing. In that sense we are doing three things: we are paying more attention to the Asia-Pacific.

Dempsey: Không, chúng tôi đang tái cân bằng. Với ý nghĩa này, chúng tôi đang thực hiện ba vấn đề: tập trung chú ý hơn tới châu Á – Thái Bình Dương.

Because of the ten-year war in Iraq and Afghanistan, our attention was focused there. So we will pay more attention to our long-standing interest in the Pacific and our allies there. As you know, Thailand is our longest standing ally in this region, with about 180 years of relations. So our interest is in more engagement, which fundamentally means relationships in human capital. And more quality. So the best of our equipment, the best warships, the best of our aviation, the best of what we have will be in the Pacific. As a student of history and a student of economics, I suggest that the world's economic power, the world's military power, and the demographic issues are migrating to the Asia-Pacific region. We intend to make sure that we are in a position to address the challenges of the future. We are continuing to pay attention to the new challenges of today.

Bởi vì trong cuộc chiến tranh 10 năm tại Irắc và Ápganixtan, chúng tôi đã tập trung mối quan tâm về phía đó. Giờ đây, chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn tới lợi ích lâu dài của mình tại Thái Bình Dương và các đồng minh của chúng tôi ở đó. Như ông đã biết, Thái Lan là đồng minh lâu nhất của chúng tôi trong khu vực này, với khoảng 180 năm quan hệ. Do vậy, lợi ích của chúng tôi là can dự nhiều hơn và có chất lượng hơn. Tất cả những trang thiết bị tốt nhất của chúng tôi như tàu chiến tốt nhất, tàu sân bay tốt nhất, đều sẽ đưa vào Thái Bình Dương. Là một sinh viên lịch sử và kinh tế, tôi gợi ý rằng cường quốc kinh tế thế giới, cường quốc quân sự thế giới và các vấn đề liên quan tới dân số nên quan tâm tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ giải quyết các thách thức trong tương lai, sẽ tiếp tục chú ý tới những thách thức mới nảy sinh từ ngày hôm nay.

SUTHICHAI YOON: But China might feel that you are in search of them.

Suthichai: Nhưng Trung Quốc có thể sẽ cho rằng điều đó gây nguy hại cho nước này.

MARTIN DEMPSEY: I have conversations with Chinese counterparts, with Chinese academics, with everyone in the region. That question is frequently asked. My answer is very clear, that the rebalancing to the Pacific is not intended to contain China. I would suggest that we will not set conditions for miscalculation and misperception. I will give you an example. I'm in Thailand, with my Thai counterparts; we all have a relationship with China but they are different relationships. We are operating at a distance while you are in the neighbourhood. I encourage people to work bilaterally, multilaterally to gain better understanding. We have so many common interests - humanitarian and disaster relief, counter-terrorism and anti-piracy. These are issues to collaborate on.


Dempsey: Tôi đã có những cuộc nói chuyện với các đối tác Trung Quốc, với các học giả Trung Quốc, với nhiều người trong khu vực. Vấn đề đó thường xuyên được đặt ra. Câu trả lời của tôi rất rõ là việc tái cân bằng Thái Bình Dương không có ý nghĩa là kiềm chế Trung Quốc. Tôi muốn gợi ý rằng chúng ta không nên đặt ra các điều kiện cho những nhận thức và tính toán sai lầm. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Tôi đang ở Thái Lan, với các đối tác Thái Lan của tôi; tất cả chúng ta đều có mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng chúng là các mối quan hệ khác nhau. Chúng tôi đang hoạt động ở một khoảng cách xa, trong khi ông đang ở bên cạnh. Tôi khuyến khích mọi người hợp tác song phương và đa phương để đạt được sự hiểu biết rõ hơn. Chúng ta có quá nhiều lợi ích chung – cứu trợ thảm họa và nhân đạo, chống chủ nghĩa khủng bố và chống vi phạm bản quyền. Đây là những vấn đề cần hợp tác.


SUTHICHAI YOON: But the timing is quite interesting. China has problems with its neighbours in the South China Sea and the US Navy is coming closer. Washington has warned China not to create problems with its neighbours, so the US presence could be to balance the power of China.

Suthichai: Nhưng vấn đề thời điểm là rất đáng quan tâm. Trung Quốc đang có nhiều vấn đề với các láng giềng của họ tại Biển Đông và Hải quân Mỹ cũng đang tiến lại gần hơn. Oasinhtơn từng cảnh báo Trung Quốc không nên tạo ra vấn đề với các láng giềng, do vậy, sự hiện diện của Mỹ có thể cân bằng sức mạnh của Trung Quốc.

MARTIN DEMPSEY: Let me give some examples in the South China Sea. I just came from the Philippines. First of all, the issue is not new. This issue goes back 80 years. I'm interested in why it has become more important today. That's because of technology to take advantage of the deep sea floor and the continental shelf. Secondly, what we have said about the South China Sea is very clear - that we have some definite interest in preservung the right of passage and freedom of navigation, and we encourage all nations to work within the UN Convention on the Law of the Sea and other international laws. We do not want to be involved in the territorial disputes. Finally, importantly, we say to all parties that we believe firmly that the issue cannot be resolved through confrontation but rather through international forums.

Dempsey: Hãy để tôi đưa ra một vài ví dụ về Biển Đông. Tôi mới trở về từ Philíppin. Trước tiên, vấn đề này không mới. Nó là vấn đề của 80 năm trước, nhưng tại sao ngày nay nó lại trở nên quan trọng. Đó là vì công nghệ đã khai thác được dưới biển sâu và thềm lục địa. Thứ hai, chúng tôi nói về Biển Đông là rất rõ ràng – đó là chúng tôi có lợi ích rõ ràng trong việc duy trì quyền đi lại và tự do hàng hải, và chúng tôi khuyến khích tất cả các nước thực hiện trong khuôn khổ Công ước Liên họp quốc về luật biển và các luật pháp quốc tế khác. Chúng tôi không muốn can dự vào các tranh chấp lãnh thổ. Cuối cùng, điều quan trọng chúng tôi muốn nói với tất cả các bên là chúng tôi tin chắc rằng vấn đề này không thể giải quyết thông qua đối đầu mà nên thông qua các diễn đàn quốc tế.


SUTHICHAI YOON: But your presence here could deter China from taking action that you might not want to see.


Suthichai: Nhưng sự có mặt của các ông tại đây có thể ngăn cản được Trung Quốc không thực hiện những hành động của họ.

MARTIN DEMPSEY: But that is not our purpose in being here. There is the suggestion that the outcome of our presence here will not create conditions for peace, but what we are intending to do is to renew ties with our current allies. As you know, we have Thailand and the Philippines as allies in Southeast Asia. We are building new ones as our secretary of defence travelled to Vietnam and India. We want to understand what relationship our partners want to have with us. Now, we have the time and capacity to reinvest in the Pacific. Regarding the political atmosphere, we have to determine the existing atmosphere on our side and among our partners.

Dempsey: Nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng tôi ở đây. Điều mà chúng tôi muốn làm là khôi phục quan hệ với các đồng minh hiện nay của chúng tôi. Như ông đã biết, Thái Lan và Philíppin là những đồng minh của chúng tôi tại Đông Nam Á. Chúng tôi đang thiết lập các quan hệ mới khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm Việt Nam và Ấn Độ. Chúng tôi muốn hiểu rõ đối tác của chúng tôi muốn có mối quan hệ như thế nào với chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi có thời gian và khả năng tái đầu tư vào Thái Bình Dương. Về chính trị, chúng ta phải xác định tình thế hiện nay nghiêng về chúng ta và thuộc về các đối tác của chúng ta.

SUTHICHAI YOON: Are you concerned about China's rise and the recent obvious signs of military expansion?


Suthichai: Ông có lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc và những dấu hiệu rõ ràng gần đây về việc mở rộng quân sự của nước này không?


MARTIN DEMPSEY: I have no concern about China's rise in general terms because I think, they have economic power and they have huge human capital. They try to do the best they can. If you are asking me do I consider that this could lead to military confrontation, I would say absolutely not. In fact, our reinvestment in the Pacific is in particular to avoid military confrontation.

Dempsey: Nói chung tôi không có mối quan ngại nào về sự trỗi dậy của Trung Quốc bởi vì tôi nghĩ họ có sức mạnh kinh tế, họ có nguồn nhân lực dồi dào và đang cố gắng làm hết sức của mình. Còn liệu điều này có dẫn tới đối đầu quân sự hay không, thì câu trả lời là hoàn toàn không. Trên thực tế, việc tái đầu tư của chúng tôi vào Thái Bình Dương là chỉ nhằm tránh đối đầu quân sự thôi.SUTHICHAI YOON: You are not concerned about China's increase in its military budget?

MARTIN DEMPSEY: Well, as a student of history, I think national power is always dedicated to diplomatic power, economic power and military power. In the history of nations, they invest in those three areas. It is no surprise to me that China invests in military power, but at this point, I don't think it is intended to deter us, in the same way our investment does not deter others.


Suthichai: Ông không lo ngại về việc Trung Quốc tăng ngân sách quân sự chứ?

Dempsey: Một câu hỏi hay, là một sinh viên lịch sử, tôi cho rằng sức mạnh quốc gia luôn được dành cho sức mạnh ngoại giao, sức mạnh kinh tế và sức mạnh quân sự. Trong lịch sử các dân tộc, họ đầu tư vào ba lĩnh vực này. Tôi không ngạc nhiên trước việc Trung Quốc đầu tư vào sức mạnh quân sự, nhưng tôi không nghĩ nó được dùng để ngăn cản chúng tôi, giống như cách chúng tôi đầu tư không nhằm để ngăn chặn những người khác.


SUTHICHAI YOON: Have you asked your Chinese counterparts why they are increasing the military budget?

Suthichai: Đã bao giờ ông hỏi các đối tác Trung Quốc rằng tại sao họ lại tăng ngân sách quân sự chưa?

MARTIN DEMPSEY: No, we don't ask such specific questions. On occasion we have been together talking about strategy, how we want to be in 2020. We know where we are today. We know the current challenges, but what do we want to be in 2020? I think we can find common interest and be more transparent with each other. We are trying to avoid miscalculation and misperception.

Dempsey: Chưa, chúng tôi không hỏi những câu hỏi cụ thể như vậy. Thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện với nhau về chiến lược, về việc chúng ta sẽ như thế nào trong năm 2020. Chúng tôi biết hiện nay chúng tôi đang ở đâu. Chúng tôi biết những thách thức hiện nay, nhưng chúng ta mong muốn điều gì vào năm 2020? Tôi cho rằng chúng ta có thể tìm ra lợi ích chung và sẽ trở nên rõ ràng hơn với từng bên. Chúng tôi đang cố gắng tránh những nhận thức và tính toán sai lầm.


SUTHICHAI YOON: China has just launched its first aircraft carrier. How significant is that in naval terms?

Suthichai: Trung Quốc vừa hạ thủy chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ. Nó quan trọng như thế nào trong lĩnh vực hải quân?

MARTIN DEMPSEY: Well, the aircraft carrier is a symbol of national power. What nations do when they have resources and ability is to project power in certain circumstances. It's a display of national capability. It has taken us, the United States, 50 years or so to figure out how to use aircraft carriers, how to rotate them, how to conduct their operations. The carrier is not simply a tool of war. Recently we have had the opportunity to help Japan after the tsunami, and in Haiti after the earthquake there. We sent aircraft carriers because they have the ability to generate power, provide resources off the platform for humanitarian assistance and disaster relief. So, if China invests in aircraft carrier technology, it certainly should acknowledge that we use carriers in various roles. It's a tool that can be used in many ways.


Dempsey: Tàu sân bay là một biểu tượng sức mạnh quốc gia. Điều mà các quốc gia làm khi họ có nguồn lực và khả năng là thể hiện sức mạnh trong một số trường họp. Nó là sự thể hiện khả năng của quốc gia. Đối với nước Mỹ, chúng tôi phải mất khoảng 50 năm để hiểu hết việc làm thế nào để sử dụng các tàu sân bay, luân chuyển chúng như thế nào, làm thế nào để tổ chức các hoạt động của nó. Tàu sân bay không chỉ đơn giản là một công cụ của chiến tranh. Gần đây, chúng tôi có cơ hội giúp đỡ Nhật Bản sau thảm họa sóng thần, và tại Haiti sau động đất ở đó. Chúng tôi cử tàu sân bay tới bởi chúng có khả năng tạo ra năng lượng, cung cấp nguồn lực ngoài việc cứu trợ thảm họa và trợ giúp nhân đạo. Do vậy, nếu Trung Quốc đầu tư vào công nghệ tàu sân bay, thì rõ ràng họ biết sử dụng tàu sân bay trong nhiều vai trò. Nó là công cụ có thể sử dụng được nhiều cách.


SUTHICHAI YOON: How many years will it take China to catch up with the US?


Suthichai: Phải mất bao nhiêu năm Trung Quốc mới đuổi kịp được Mỹ?

MARTIN DEMPSEY: That question should be put to academics. Frankly, I'm not sure I know the answer, but I do know that the United States's capability is not aimed at any particular country. We know our US interests are global interests also, and therefore we build forces that must have the capability to preserve and promote those interests against whoever may challenge them. We do not build our capability, if you ask, toward China? But we do want to be the best military in the world.

Dempsey: Câu hỏi này nên dành cho các học giả. Thực sự, tôi không dám chắc tôi biết câu trả lời, nhưng tôi biết rằng khả năng của Mỹ là không nhằm vào bất kỳ một quốc gia cụ thể nào. Chúng tôi biết lợi ích của nước Mỹ cũng là lợi ích toàn cầu và vì thế chúng tôi xây dựng lực lượng phải có khả năng duy trì và củng cố những lợi ích đó chống lại bất kỳ ai có thể gây thách thức với nó. Chúng tôi không xây dựng khả năng của chúng tôi nhằm vào Trung Quốc, nếu ông hỏi như vậy. Nhưng chúng tôi luôn mong muốn là một đội quân tốt nhất trên thế giới này.

SUTHICHAI YOON: But when you look back at who is second and you see China catching up quickly, you must be calculating how long it will take China to be too close for comfort for you.

Suthichai: Nhưng khi ông nhìn lại sau xem ai là người đứng thứ hai và ông thấy Trung Quốc đang bắt kịp một cách nhanh chóng, ông phải tính toán xem chừng nào Trung Quốc sẽ tới sát cạnh chứ?


MARTIN DEMPSEY: Well, China is investing in certain technology. It is not investing as broadly as we are. Each of us can calculate what that means in the future. And again, I am an advocate of engaging. I am advocate of being here. I am an advocate of bilateral and multilateral relations.

Dempsey: Trung Quốc đang đầu tư tập trung vào công nghệ. Họ không đầu tư mở rộng như chúng tôi. Mỗi chúng tôi có thể tính toán điều gì có nghĩa trong tương lai. Một lần nữa, tôi là người ủng hộ việc can dự. Tôi ủng hộ việc có mặt tại đây. Tôi là một người ủng hộ các mối quan hệ song phương và đa phương.


SUTHICHAI YOON: Have you asked Thailand for the use of U-Tapao base for military purposes?

Suthichai: Ông đã bao giờ hỏi Thái Lan về việc sử dụng căn cứ U-tapao cho các mục đích quân sự chưa?

MARTIN DEMPSEY: No, not yet. We might get to that purpose. We are discussing it. Let me explain: U-Tapao has been assisting us for some time. We have a long history with Utapao.


Dempsey: Chưa, chưa từng bao giờ. Chúng tôi có thể có mục tiêu đó. Chúng tôi đang thảo luận về nó. Hãy để tôi giải thích: U-tapao đã từng hỗ trợ chúng tôi một vài lần. Chúng tôi có một lịch sử khá dài với U-tapao.

SUTHICHAI YOON: Yes, I covered U-Tapao many times during the Vietnam War, seeing B52s taking off and landing.

Suthichai: Đúng, tôi đã nhiều lần viết về U-tapao trong Chiến tranh Việt Nam, nhìn thấy B52 cất cánh và hạ cánh ở đó.

MARTIN DEMPSEY: But we are not doing that now. We are holding exercises like Cobra Gold. U-Tapao has become increasingly more important as a logistical hub for that exercise. As a result of Cobra Gold, General Tanasak [Thai supreme commander Tanasak Patimapragorn] and I discussed this year the possibility that at some point, if we can agree, on how to use U-Tapao. It could become a humanitarian assistance and disaster relief centre of action. It's perfectly placed for that. If we decide on that collaboration, if can set a timeline and milestones, we will move toward that. But before that, we have to explore the possibility.

Dempsey: Nhưng giờ đây chúng tôi sẽ không làm như vậy. Chúng tôi sẽ tổ chức diễn tập như tập trận Hổ mang vàng. U-tapao đang ngày càng trở nên quan trọng như một trung tâm hậu cần cho hoạt động diễn tập đó. Về kết quả của tập trận Hổ mang vàng, Tướng Tanasak Patimapragorn, Tư lệnh tối cao của Thái Lan, và tôi đã thảo luận về khả năng ở một số điểm nếu chúng tôi có thể nhất trí về việc sử dụng U-tapao. Nó sẽ trở thành trung tâm hoạt động cứu trợ thảm họa và trợ giúp nhân đạo. Nó là một địa điểm lý tưởng cho điều đó. Nếu chúng tôi quyết định về việc hợp tác đó, nếu có thể đặt ra thời gian biểu và từng gian đoạn, chúng tôi sẽ tiến tới thực hiện. Nhưng trước khi làm điều đó, chúng ta sẽ phải thăm dò các khả năng.


SUTHICHAI YOON: Could that eventually lead to it being a naval base, like Clark in the Philippines and Cam Ranh Bay in Vietnam. Look at the map, with U-Tapao, Clark and Cam Ranh, it's a perfect triangular strategy for the US Navy. Don't you think so?

Suthichai: Liệu cuối cùng nó có được sử dụng là căn cứ hải quan, giống như Clark ở Philíppin và vịnh Cam Ranh tại Việt Nam hay không? Nhìn vào bản đồ, với U-tapao, Clark và Cam Ranh, đó sẽ là một chiến lược tam giác hoàn hảo cho Hải quân Mỹ. Ông không nghĩ như thế chứ?

MARTIN DEMPSEY: I might have to bring you to the Pentagon. Do I think so? Not toward being a naval base. I can assure you. I'm not carrying the American flag with me and tracing where we want to go. That's not it.


Dempsey: Tôi có nghĩ như vậy không à? U-tapao sẽ không phải là một căn cứ hải quân. Tôi có thể đảm bảo với ông như vậy. Tôi không mang theo lá cờ nước Mỹ trong người và vạch ra nơi nào chúng tôi muốn tới. Hoàn toàn không phải như vậy.
This is about coming to Thailand with 179 years of good relations behind us. We don't want the relationship to stagnate. What's next is to provide humanitarian assistance and disaster relief. It could at some point be a place where our combat ships rotate with other multi-role ships in Singapore. Our ships could be based in Singapore and managed in the region out of Singapore, and one stop could be U-Tapao and one could be Bangkok. That's a decision we want to discuss, and simultaneously we will provide options and opportunities on what our partners want to do.

Chúng tôi trở lại Thái Lan với 179 năm quan hệ tốt đẹp ở phía sau. Chúng tôi không muốn mối quan hệ đó bị ngừng trệ. Điều gì tiếp sau việc cung cấp cứu trợ thảm họa và trợ giúp nhân đạo. Nó có thể là một điểm, nơi các tàu chiến của chúng tôi luân chuyển với các tàu đa chức năng tại Xinhgapo. Các tàu chiến của chúng tôi có thể đóng tại Xinhgapo và quản lý khu vực bên ngoài Xinhgapo và một điểm dừng có thể là U-tapao và một có thể là Băngcốc. Đó là quyết định mà chúng tôi muốn thảo luận và đồng thời chúng tôi cũng sẽ tạo cơ hội để đối tác của chúng tôi lựa chọn.


SUTHICHAI YOON: There is a report that Nasa also wants to use U-Tapao for scientific purposes. How does that and the navy activity go together?

Suthichai: Có thông tin rằng NASA cũng muốn sử dụng U-tapao cho các mục đích khoa học. Làm thế nào để điều đó và hoạt động hải quân kết hợp được với nhau?

MARTIN DEMPSEY: Completely unrelated. Nasahas nothing to do with the Department of Defence. I read the same story, I did my homework and asked the question why Nasa is interested in U-Tapao as a potential location.

Dempsey: NASA hoàn toàn không liên quan gì với Bộ Quốc phòng. Tôi đã đọc một câu chuyện tương tự, tôi đã làm bài tập và đặt câu hỏi tại sao NASA lại quan tâm tới U-tapao như một địa điểm tiềm năng.
That's because it has some particular logical capability. It could do a better job of helping predict certain natural events and climate incidents. I'm not part of Nasa, but I can tell you why they might want to be there. But it's completely separate from any military discussion.
Đó là bởi vì nó có một số khả năng lôgíc cụ thể. Nó có thể làm tốt hơn công việc trợ giúp dự báo các sự kiện thiên nhiên và diễn biến thời tiết. Nó không phải là một phần của NASA, nhưng tôi có thể nói với ông tại sao họ có thể muốn chỗ đó. Nhưng nó hoàn toàn không nằm trong bất kỳ một cuộc thảo luận nào về quân sự.

http://www.jcs.mil/speech.aspx?id=1711

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn