MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, June 18, 2012

Oil Riches Pile on China Doorstep as Clashes Delay Drilling Tài nguyên dầu hoả chất đầy trước thềm Trung Quốc khi các tranh chấp làm chậm trễ việc khai thác

Oil Riches Pile on China Doorstep as Clashes Delay Drilling

Tài nguyên dầu hoả chất đầy trước thềm Trung Quốc khi các tranh chấp làm chậm trễ việc khai thác

Nick Heath, Rakteem Katakey, Guo Aibing Bloomberg
November 15, 2011
Nick Heath, Rakteem Katakey, Guo Aibing Bloomberg
November 15/11/2011


Nov. 11 (Bloomberg) -- To China, the world’s biggest energy consumer, another Saudi Arabia of oil may lie beneath the ocean to its south. Escalating regional tensions mean large-scale drilling may be slipping further into the future.

Đối với Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, một nước Ả Rập Saudi dường như đang nằm dưới đáy đại dương về phía nam của họ. Những căng thẳng hiện đang dâng cao trong khu vực có nghĩa là những khai thác qui mô có thể phải trượt dài hơn vào tương lai.

The South China Sea may hold 213 billion barrels of oil, or 80 percent of Saudi Arabia’s reserves, according to Chinese studies cited in 2008 by the U.S. Energy Information Agency. The world’s second-largest economy claims “indisputable sovereignty” over most of the sea, including blocks off Vietnam that Exxon Mobil Corp. and Russia’s Gazprom OAO are exploring.

Biển Nam Hải có thể chứa đến 213 tỉ thùng dầu, hoặc 80 phần trăm trữ lượng dầu của Ả Rập Saudi, căn cứ theo một nghiên cứu của Trung Quốc được trích dẫn vào năm 2008 bởi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. Nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này đã tuyên bố “chủ quyền lãnh thổ không thể chối cãi” trên hầu hết vùng biển, bao gồm những khu vực gần Việt Nam mà tập đoàn Exxon Mobil và công ty Gazprom OAO của Nga đang thăm dò.

Disputes have strained China’s ties with its neighbors and tensions rose this year as Vietnam said oil survey boats were harassed by Chinese vessels. The friction threatens maritime security in one of the world’s busiest shipping lanes and may be discussed at a two-day summit of Asia-Pacific leaders hosted by U.S. President Barack Obama in Honolulu starting tomorrow.

Những tranh chấp đã làm căng thẳng quan hệ giữa Trung Quốc và những nước láng giềng và những căng thẳng này càng tăng cao vào năm nay khi Việt Nam nói rằng những chiếc tàu thăm dò của họ bị các tàu Trung Quốc quấy rối. Những va chạm này đe doạ mối an ninh hàng hải trên những tuyến vận tải nhộn nhịp nhất thế giới và có thể sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Châu Á - Thái Bình Dương dài hai ngày tại Honolulu do Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chủ trì.

“China is the elephant in the room at the moment, so like it or not, you cannot ignore it,” said Lin Boqiang, director of the independent China Center for Energy Economics Research at Xiamen University in Fujian province. “Countries at the rim of the South China Sea are under pressure to find a practical way to deal with its presence -- not to anger or challenge it.”


“Trung Quốc là con voi trong phòng ở thời điểm hiện tại, vì thế dù muốn hay không, bạn không thể tảng lờ nó,” Lin Boqiang, giám đốc của cơ quan độc lập Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Kinh tế tại Đại học Hạ Môn tại Phúc Kiến nói. “Các quốc gia trên vành đai của biển Nam Hải đang chịu áp lực trong việc tìm kiếm một con đường thiết thực để đối phó với sự hiện diện của nó - chứ không làm nổi giận hoặc thách thức nó.”

The sea lies south of mainland China at the western extreme of the Pacific Ocean, and while it borders several nations China claims a huge expanse. That’s based largely on a historical map that predates the founding of the People’s Republic in 1949. There are hundreds of islands, many disputed.

Vùng biển này nằm ở phía nam của Trung Quốc và vùng cực tây của Thái Bình Dương, và trong khi nó là biên giới của một số quốc gia, Trung Quốc lại thừa nhận chủ quyền cả một khu vực rộng lớn. Việc này phần lớn dựa trên một bản đồ xưa được xuất bản trước khi nước Cộng hoà Nhân dân ra đời vào năm 1949. Có hàng trăm hòn đảo trong khu vực này với rất nhiều đảo đang bị tranh chấp.

China-Vietnam Clash

Chinese and Vietnamese military forces clashed in the Paracel Islands in 1974 and the Spratly Islands in 1988. The region, marked by China’s “nine-dotted line” to delineate its territorial claims, extends hundreds of miles south from its Hainan Island to equatorial waters off the coast of Borneo, and overlaps with areas claimed by Brunei, Malaysia and Taiwan.

Va chạm giữa Trung Quốc và Việt Nam

Các lực lượng quân sự Trung Quốc và Việt Nam đã đụng độ trên quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 và quần đảo Trường Sa vào năm 1988. Khu vực này được Trung Quốc vạch ra bằng “đường lưỡi bò” để đánh dấu khu vực đòi hỏi chủ quyền của mình, kéo dài hằng trăm dặm về phía nam của đảo Hải Nam cho đến vùng biển xích đạo gần bờ biển của Borneo, và phủ trùm những khu vực được Brunei, Malaysia và Đài Loan tuyên bố chủ quyền.

The Philippines will propose a new initiative to settle disputes in the South China Sea at a meeting of the Association of Southeast Asian Nations next week, Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario said Oct. 26. President Benigno Aquino will also meet with U.S. Secretary of State Hillary Clinton in Manila this month and discuss maritime security with Obama at the East Asia summit in Bali on Nov. 18, del Rosario said Nov. 9.

Philippines sẽ đưa ra một đề xuất mới để giải quyết những tranh chấp trên biển Nam Hải tại một hội nghị ASEAN vào tuần tới, Bộ trưởng Ngoại giao Albert del Rosario nó vào ngày 26 tháng Mười. Tổng thống Benigno Aquino cũng sẽ gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ tại Manila trong tháng này và sẽ thảo luận vấn đề an ninh hàng hải với Obama tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Bali vào ngày 18 tháng Mười một, del Rosario nói hôm 9 tháng Mười một.


The U.S. set off China’s ire in 2010 when Clinton, speaking at a regional summit in Hanoi, called resolving the competing claims to the sea “a leading diplomatic priority.” That drew a rebuke from Chinese Foreign Minister Yang Jiechi, who said internationalizing the incident with U.S. involvement “can only make matters worse and more difficult to solve.”


Hoa Kỳ đã chọc giận Trung Quốc vào năm 2010 khi Clinton, phát biểut ại một hội nghị khu vực tại Hà Nội, đã gọi việc giải quyết những tranh chấp chủ quyền trong vùng biển này là “ưu tiên ngoại giao hàng đầu.” Việc này đã dẫn đến một phản pháo từ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, ông nói rằng quốc tế hoá sự kiện này với sự can thiệp của Hoa Kỳ “chỉ làm vấn đề thêm tồi tệ và càng khó giải quyết.”

Security Alliances

“There are challenges facing the Asia-Pacific that demand America’s leadership, from ensuring freedom of navigation in the South China Sea to countering North Korea’s provocations and proliferation activities to promoting balanced and inclusive economic growth,” Clinton said in Honolulu yesterday.

Liên minh an ninh

“Có những thách tức trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đòi hỏi sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, từ việc bảo đảm quyền tự do đi lại trong vùng biển Nam Hải cho đến việc đối đầu với những khiêu khích của Bắc Hàn và tăng cường những hoạt động nhằm khuyến khích sự tăng trưởng kinh tế một cách quân bình và bao gồm,” Clinton đã nói tại Honolulu.

The U.S. has longstanding security alliances with countries including Australia, Japan, South Korea, and the Philippines, which it aims to enhance, and faces a balancing act as it seeks to deepen regional integration. Nations such as the Philippines and Vietnam are simultaneously attracted by Chinese commerce and concerned by what they consider Chinese belligerence. The U.S., likewise, sees China as both partner and rival.

Hoa Kỳ đã có một liên minh an ninh lâu dài với các quốc gia bao gồm Úc, Nhật, Nam Hàn và Philippines mà nó có ý định sẽ tăng cường và đối diện với một hoạt động quân bình trong khi tìm cách dấn sâu quan hệ trong khu vực. Những nước như Philippines và Việt Nam vừa hấp dẫn trong việc mua bán với Trung Quốc, đồng thời cũng quan tâm đến việc mà họ cho là sự hiếu chiến của Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng thế, xem Trung Quốc vừa là đối tác vừa là đối thủ.

Obama is hosting the annual 21-nation Asia-Pacific Economic Cooperation summit in Honolulu Nov. 12-13 before visiting Australia and attending the East Asia Summit Nov. 18-19.

Obama đang chủ toạ hội nghị thường niên Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương gồm 21 quốc gia tại Honolulu từ 12-13 tháng Mười một trước khi đến thăm Úc và tham dự Hội nghị Đông Á vào ngày 18-19 tháng Mười một.

Foreign Drillers

Vietnam and the Philippines reject China’s map as a basis for joint development of oil and gas resources, and have pushed forward oil and gas exploration projects in blocks which also lie within areas claimed by China. In March, Chinese ships chased away a vessel off the Philippines. Chinese vessels in June rammed the cables of a survey ship doing work for Vietnam, the second such incident in a month.

Những công ty khác thác dầu nước ngoài

Việt Nam và Philippines phản đối bản đồ của Trung Quốc như là nền tảng của việc hợp tác phát triển tài nguyên dầu hoả và khí đốt, và đã thúc đẩy những dự án thăm dò dầu hoả và khí đốt trong những lô vốn biển cũng nằm trong vùng được Trung Quốc thừa nhận chủ quyền. Vào tháng Ba, những chiếc tàu Trung Quốc đã đuổi một chiếc tàu Philippines khỏi khu vực. Vào tháng Năm những chiếc tàu Trung Quốc cũng đã cắt đứt dây cáp của một tàu thăm dò đang làm việc cho Việt Nam, đây là sự kiện thứ hai trong vòng một tháng.

“Where we’ve seen these assertive -- verging on aggressive -- actions from Chinese vessels of one stripe or another, the common factor is a determination not to see the other countries going ahead unilaterally to explore and produce oil or gas if China is not involved,” said Euan Graham, senior fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies in Singapore.

“Khi chúng ta thấy những hành động mạnh mẽ -- gần như là hung hãn -- dưới hình thức này hay hình thức khác của những chiếc tàu Trung Quốc, nguyên nhân chung là việc kiên quyết không cho phép những quốc gia khác đơn phương tiến hành việc thăm dò và khai thác dầu hoả và khí đốt nếu Trung Quốc không được tham dự,” Euan Graham, thành viên cao cấp thuộcHọc viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam tại Singapore nói.

Talisman Energy Inc., a partner of state-owned Vietnam Oil & Gas Group, aims to begin drilling next year in a block that China had already awarded to a U.S. rival and protected with gunboats. Talisman’s blocks 133 and 134, about 300 kilometers (186 miles) from Vietnam, are known as WAB-21 in China, which awarded them in 1992 to Crestone Energy Corp. Crestone is now owned by Houston-based Harvest Natural Resources Inc.


Talisman Energy Inc., một đối tác của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam thuộc chính phủ sở hữu, dự định bắt đầu quá trình khoan vào năm tới tại một lô biển mà Trung Quốc cũng đã giao khoán cho một công ty khác của Hoa Kỳ và được bảo vệ bằng pháo hạm. Những lô biển 133 và 134 của Talisman, cách Việt Nam khoảng 300 ki lô mét, mà Trung Quốc đặt tên là WAB-21 và giao khoán khu vực này cho Tập đoàn Crestone Energy vào năm 1992. Crestone hiện đang được sở hữu bởi công ty Harvest Natural Resources Inc. có trụ sở tại Houston.

Exxon’s Discovery

Exxon, the world’s most valuable company, discovered oil and gas in a field off Vietnam, the Wall Street Journal reported Oct. 25. Companies including Malaysia’s Petroliam Nasional Bhd., Russia’s Gazprom, Paris-based Total SA and London-based Premier Oil Plc have also found oil in the South China Sea, according to the report.

Khám phá của Exxon

Exxon, công ty có giá trị nhất thế giới, đã khám phá dầu và khí đốt tại một khu vực gần Việt Nam, tờ Wall Street Journal cho biết vào ngày 25 tháng Mười. Các công ty bao gồm Petroliam Nasional Bhd. của Malaysia, Gazprom của Nga, Total SA từ Paris và Premier Oil Plc từ London cũng đã tìm thấy dầu trên biển Nam Hải, bản tường thuật cho biết.

China warned foreign energy companies against exploration in the area after Exxon’s discovery, Hong Lei, spokesman of the Chinese foreign ministry, said Oct. 31.

Trung Quốc đã cảnh báo các công ty nước ngoài không được thăm dò trong khu vực sau khám phá của Exxon, Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói vào hôm 31 tháng Mười.

India’s state-run Oil & Natural Gas Corp. and PetroVietnam signed Oct. 12 a three-year deal that aims to boost the countries’ investment in exploration and production. On the same day, D.K. Sarraf, managing director of unit ONGC Videsh Ltd., said the company may bid in an auction of nine offshore blocks being offered by Vietnam that will close Jan. 26.

Tập đoàn nhà nước Oil & Natural Gas của Ấn và Petro Việt Nam đã ký kết một hợp đồng ba năm vào ngày 12 tháng Mười nhằm tăng cường việc đầu tư của hai nước vào lĩnh vực thăm dò và khai thác. Trong cùng ngày, D.K. Sarraf, giám đốc quản trị của đon vị ONGC Videsh Ltd., nói rằng công ty có thể tham gia vào một cuộc đấu giá của chín lô biển ngoài khơi đang được Việt Nam rao bán với hạn chó vào ngày 26 tháng Giêng.

“China should denounce this agreement as illegal,” an editorial published by the state-run People’s Daily said Oct. 14. “Once India and Vietnam initiate their exploration, China can send non-military forces to disturb their work, and cause dispute or friction to halt the two countries’ exploration.”

“Trung Quốc cần tố cáo việc thoả thuận này là bất hợp pháp,” một bài xã luận đăng bởi tờ Nhân dân Nhật báo của chính quyền nói ngày 14 tháng Mười. “Một khi Ấn Độ và Việt Nam khởi sự việc thăm dò, Trung Quốc có thể gửi những lực lượng phi quân sự vào để quấy rối hoạt động của họ, và tạo ra một tranh chấp hoặc va chạm nhằm ngăn chặn việc thăm dò của hai quốc gia.”Saudi Arabia

Chinese estimates of oil reserves cited by the U.S. energy agency compare with 264.5 billion barrels of proven reserves held by Saudi Arabia at the end of last year, data from the BP Statistical Review of World Energy show.

Ả Rập Saudi

Dự đoán về trữ lượng dầu của Trung Quốc được trích dẫn bởi cơ quan năng lượng Hoa Kỳ tương đương với trữ lượng đã được chứng minh 264,5 tỉ thùng của Ả Rập Saudi vào thời điểm cuối năm ngoái, dữ liệu từ Nhận định Thống kê Năng lượng Thế giới của BP cho thấy.

The region may hold 2 quadrillion cubic feet of natural gas. That’s more than five times the 350.8 trillion cubic feet of gas held in North America, according to BP.

Khu vực này có thể chứa đến 2 nghìn triệu triệu feet khối khí đốt. Hơn năm lần trữ lương 350,8 nghìn tỉ feet khối khí đốt ở Bắc Mỹ, theo BP.


The Chinese numbers dwarf a 2010 United States Geological Survey assessment of the entire Southeast Asia region which calculated a mean undiscovered reserves estimate of 21.6 billion barrels of oil and 299 trillion cubic feet of gas, including onshore deposits.

Những con số của Trung Quốc vẫn rất nhỏ bé so với nhận định từ cơ quan Thăm dò Địa lý Hoa Kỳ về toàn bộ khu vự Đông nam Á, trong đó cho thấy một trữ lượng chưa khám phá to lớn dự tính đến 21,6 tỉ thùng dầu và 299 nghìn tỉ feet khối khí đốt, bao gồm những túi quặng ngoài khơi.

“There are definitely oil and gas deposits in the South China Sea, but there’s no confirmation how much until actual drilling happens,” said Hooman Peimani, Principal Fellow at the National University of Singapore’s Energy Institute. “It’s essential for China to ensure it ends up with as large chunks of assets as it can get in its vicinity.”


“Chắc chắn có những mỏ dầu và khí đốt trên biển Nam Hải, nhưng không có một con số chắc chắn về trữ lượng cho đến khi việc khai thác thật sự diễn ra,” Hooman Peimani, Trưởng nghiên cứu viên tại Học viện Năng Lượng thuộc Đại học Quốc gia Singapore nói. “Điều này rất quan trọng trong việc Trung Quốc tìm cách bảo đảm họ sẽ có một khoản lớn tài sản càng nhiều càng tốt trong khu vực này.”


Chinese Consumption

China surpassed the U.S. as the world’s largest energy user last year, using 2.4 billion tons of oil equivalent. Consumption climbed 11.2 percent, the fastest among the world’s major economies, according to BP.

Sức tiêu thụ của Trung Quốc

Năm ngoái Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ như là kẻ tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, sử dụng 2,4 tỉ tấn nhiên liệu tương đương dầu. Sức tiêu thụ tăng 11,2 phần trăm, nhanh nhất trong những nền kinh tế lớn trên thế giới, theo BP.


Chinese companies have announced about $53 billion of bids for overseas oil and gas assets since the beginning of last year to meet the energy needs of the world’s most populous nation.

Các công ty Trung Quốc đã thông báo khoảng 53 tỉ Mỹ kim đấu thầu vào những tài sản dầu hoả và khí đốt từ nước ngoài kể từ đầu năm ngoái để bắt kịp nhu cầu năng lượng của quốc gia đông dân nhất trên thế giới.

For Vietnam and the Philippines, the revenue and energy security from offshore hydrocarbon reserves would help boost economic growth. For China, delays to a final resolution of territorial claims may prove more fruitful in the longer term.

Đối với Việt Nam và Philippines, thu nhập và an ninh năng lượng từ những mỏ dầu hoả sẽ giúp phát triển sức tăng trưởng kinh tế. Đối với Việt Nam, việc làm chậm trễ thoả thuận cuối cùng về những tranh chấp chủ quyền cho thấy có lợi cho họ nhiều hơn trong thời gian dài.

“Time will only make China much stronger, both economically and militarily, and increase its chances of grabbing a bigger share of the pie,” Lin said. “We all know when the elephant moves, it shakes the room.”

“Thời gian càng làm cho Trung Quốc mạnh thêm, cả về kinh tế lẫn quân sự, và càng tăng cường cơ hội chiếm lấy phần chia lớn hơn của chiếc bánh,” Lin nói. “Chúng ta đều biết khi con voi di chuyển, nó làm cả căn phòng rung động.”

Nick Heath, Rakteem Katakey, Guo Aibing. With assistance from Daniel Ten Kate in Bangkok. Editors: Ryan Woo, Amit Prakash, Todd White.
ick Heath, Rakteem Katakey, Guo Aibing. Với sự hỗ trợ của Daniel Ten Kate ở Bangkok. Biên tập: Ryan Woo, Amit Prakash, Todd White.

Translated by Diên Vỹ


http://www.businessweek.com/news/2011-11-15/oil-riches-pile-on-china-doorstep-as-clashes-delay-drilling.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn