MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, June 16, 2012

New Study Finds Revealing Patterns in Chinese Internet Censorship Nghiên cứu mới tiết lộ cách thức kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc
New Study Finds Revealing Patterns in Chinese Internet Censorship

Nghiên cứu mới tiết lộ cách thức kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc

Paul Mozur
Paul Mozur

June 14, 2012

14-06-2012
It is well established that China’s propaganda authorities employ a variety of techniques in attempting to control the spread of information on social networks, but a new study suggests the government’s last line of defense, an army of human censors who manually excise posts, is operating differently than previously thought.

Được chứng minh rõ ràng là các cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để kiểm soát thông tin lan truyền trên các mạng xã hội, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy, phòng tuyến cuối cùng của chính phủ là một đội quân kiểm duyệt, những người cắt bỏ các bài viết, đang hoạt động khác hẳn so với những gì chúng ta nghĩ trước đây.


Instead of simply censoring topics critical of the government or that make China look bad, the study finds, the country’s human censors specifically target posts that could lead to protests or other forms of collective action, leaving ample room for China’s web users to criticize its government.


Thay vì đơn giản là kiểm duyệt các chủ đề quan trọng của chính phủ hoặc các chủ đề làm cho Trung Quốc trông có vẻ xấu đi, nghiên cứu này tìm thấy, những người kiểm duyệt ở Trung Quốc đặc biệt nhắm vào mục tiêu là các bài viết có thể dẫn đến biểu tình hoặc các hình thức hành động tập thể khác, [ngoài sự kiểm duyệt các bài viết đó], một không gian rộng lớn còn lại dành cho những người sử dụng mạng ở Trung Quốc chỉ trích chính phủ.


The study, recently released by Harvard University’s Institute for Quantitative Social Science also takes the first steps toward using censorship trends to predict the behavior of the Chinese government, examining cases in which major political events were preceded by drastic changes in censorship patterns.


Một nghiên cứu gần đây đã được Institute for Quantitative Social Science, thuộc Đại học Harvard công bố, đã tiến hành các bước đầu tiên, sử dụng các xu hướng kiểm duyệt để dự đoán hành vi của chính phủ Trung Quốc, kiểm tra các trường hợp mà các sự kiện chính trị lớn xảy ra, được báo trước bởi những thay đổi quyết liệt trong cách thức kiểm duyệt.


Conducted by Harvard political scientist Gary King in conjunction with Ph.D. candidates Jennifer Pan and Margaret Roberts, the study focuses on longer form blogs and message boards, leaving aside China’s most popular Twitter-like microblog platforms, known as weibo. The findings nevertheless provide useful new insights both into the ways China censors information online and the relationship of that censorship to the government’s actions in the real world.


Nghiên cứu này do ông Gary King, là một nhà khoa học chính trị của trường ĐH Harvard, cùng với hai ứng viên tiến sĩ là Jennifer Pan và Margaret Roberts thực hiện, nghiên cứu tập trung vào các blog và các bản tin, bỏ qua các tiểu blog nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, giống như Twitter, được gọi là Weibo. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cung cấp kiến thức hữu ích mới về các biện pháp Trung Quốc kiểm duyệt thông tin trên mạng và mối quan hệ của cách thức kiểm duyệt đó đối với các hành động của chính phủ ở thế giới bên ngoài.


“This is an enormous program. Hundreds of thousands of people are involved to help the government keep secrets…and the interesting paradox is an enormous program like that, designed to keep people from seeing things, actually exposes itself,” Mr. King said in an interview. “An elephant leaves big footprints.”


Ông King nói trong một cuộc phỏng vấn: “Đây là một chương trình rất lớn. Hàng trăm ngàn người tham gia để giúp chính phủ giữ bí mật… và nghịch lý thú vị là một chương trình to lớn như thế đã được thiết kế để không cho mọi người thấy những điều mà chính nó đã thực sự phơi bày. Một con voi để lại các dấu chân lớn“.
Mr. King is quick to point out that the study, based on data collected by social media monitoring firm Crimson Hexagon, fails to look at what websites China blocks through the Internet filtering system widely known as the “Great Firewall” or at the many sensitive keywords censors use to control what Chinese users search for and post on social media sites.


Ông King chỉ ra rằng, nghiên cứu này dựa vào các dữ liệu do công ty phân tích việc giám sát mạng truyền thông xã hội Crimson Hexagon thu thập, đã không xem xét các trang web mà Trung Quốc chặn thông qua hệ thống lọc Internet, được nhiều người biết đến như “Vạn Lý Hỏa Thành” hoặc kiểm duyệt nhiều  từ khóa nhạy cảm dùng để kiểm soát những điều mà người sử dụng ở Trung Quốc tìm kiếm và đăng bài trên các mạng truyền thông xã hội.


The average Chinese netizen can use clever wordplay and wit to skirt these first two mechanisms, Mr. King says, arguing that real threat to free speech in China comes from the armies of censors employed by both the government and Internet companies who manually screen and delete social network posts.


Ông King nói rằng, một cư dân mạng Trung Quốc bình thường có thể sử dụng lối chơi chữ khéo léo và mưu kế để đi vòng qua hai kỹ xảo đầu tiên, ông King lập luận rằng, mối đe dọa thực sự về tự do ngôn luận ở Trung Quốc đến từ đội quân kiểm duyệt, được cả chính phủ và các công ty Internet sử dụng, những người đã kiểm tra và xóa các bài viết đăng trên mạng xã hội.


After examining more than 11 million posts made on 1,382 Chinese social media web sites, the study estimates that roughly 13% of all blog posts in China are censored.


Sau khi kiểm tra hơn 11 triệu bài đã được đăng trên 1.382 trang mạng truyền thông xã hội ở Trung Quốc, nghiên cứu này ước tính rằng khoảng 13% trong số tất cả các bài đăng trên blog ở Trung Quốc bị kiểm duyệt.


Seeking to determine the relationship between the content of a post and the likelihood it would get censored, the study broke down posts into three groups based on political sensitivity. The most sensitive category included terms like “Chen Guangcheng” (the blind legal activist who recently spent six-days seeking refuge inside the U.S. embassy) and “Tiananmen,” the middle range flagged phrases like “one-child policy” and “environment and pollution,” while the lowest included phrases like “traffic in Beijing” and the names of popular video games


Tìm kiếm để xác định mối quan hệ giữa nội dung của một bài viết và khả năng bài đó sẽ bị kiểm duyệt, nghiên cứu này chia các bài thành ba nhóm, dựa vào độ nhạy cảm chính trị. Thể loại nhạy cảm nhất gồm các cụm từ như “Trần Quang Thành” (nhà hoạt động pháp lý khiếm thị, người mà gần đây đã trải qua sáu ngày ẩn trú bên trong Đại Sứ quán Hoa Kỳ ở TQ) và “Thiên An Môn”, các cụm từ bị xếp loại nhạy cảm trung bình như “chính sách một con” và “môi trường và ô nhiễm“, trong khi các cụm từ bị xếp loại ít nhạy cảm nhất, gồm các cụm từ như “giao thông ở Bắc Kinh” và tên của các trò chơi video phổ biến.


Censorship rates across the three categories were closer than expected, the study found: Words of the highest sensitivity were censored 24% of the time, while medium range words were censored 17% and the least sensitive 16%.


Tỷ lệ kiểm duyệt ở ba loại này chính xác hơn dự kiến, nghiên cứu cho thấy: các từ ở mức độ nhạy cảm nhất đã bị kiểm duyệt 24% thời gian, trong khi các từ nhạy cảm trung bình thì bị kiểm duyệt 17% và 16% cho những từ ít nhạy cảm nhất.


Re-examining the data, the researchers found that not all seemingly-sensitive posts were censored equally. Complaints about power shortages during the spring of 2011 and speculation about the end of the one-child policy during the 2011 National People’s Congress, for example, were generally left untouched.


Kiểm tra lại dữ liệu, các nhà nghiên cứu tìm thấy, không phải tất cả các bài viết có vẻ nhạy cảm đã bị kiểm duyệt như nhau. Chẳng hạn như, khiếu nại về tình trạng thiếu điện trong mùa xuân năm 2011 và dự đoán về chấm dứt chính sách một con trong thời gian Quốc hội [đang họp] năm 2011, nói chung không bị ảnh hưởng.


“This is a city government that treats life with contempt, this is government officials run amuck, a city government without justice, a city government that delights in that which is vulgar, a place where officials all have mistresses,” rants one Internet user in an uncensored post cited in the study.


“Chính quyền thành phố này đối xử khinh miệt, các quan chức chính phủ ở đây lồng lên như những kẻ điên, chính quyền thành phố mà không có công bằng, chính quyền thành phố khoái chuyện thô bỉ, nơi mà tất cả các quan chức đều có người tình“, một người sử dụng Internet nói huyên thiên trong một bài không kiểm duyệt, đã được bản nghiên cứu trích dẫn.


“Negative posts do not accidentally slip through a leaky or imperfect system,” the paper notes. “The evidence indicates that the censors have no intention of stopping them, instead they are focused on removing posts that have collective action potential, regardless of whether or not they cast the Chinese leadership and their policies in a favorable light.”


Nghiên cứu lưu ý: “Các bài mang tính tiêu cực không thể ngẫu nhiên vuột khỏi một hệ thống có kẻ hở hoặc không hoàn hảo. Bằng chứng cho thấy, kiểm duyệt không có ý định ngăn cản các bài viết, mà kiểm duyệt tập trung vào việc loại bỏ các bài có khả năng dẫn đến hành động tập thể, bất kể các bài đó có đánh ngã ban lãnh đạo Trung Quốc và các chính sách của họ ra ánh sáng hay không” .


Following bombings in protest of forced evictions in Fujian province in May 2011, the study found, posts critical of the government were cut – but so were posts that supported the government. The study also found that local social media websites, such as popular local bulletin-board services that work as online message boards, are increasingly censored following events specific to certain areas.


Nghiên cứu phát hiện, sau vụ đánh bom phản đối việc cưỡng bức trục xuất tại tỉnh Phúc Kiến hồi tháng 5 năm 2011, các bài viết phê bình chính phủ đã bị cắt – kể cả những bài viết ủng hộ chính phủ [liên quan đến chủ đề này] cũng bị cắt. Nghiên cứu cũng tìm thấy rằng, các trang mạng truyền thông xã hội trong nước, chẳng hạn như các dịch vụ cung cấp thông báo ở địa phương cho dân chúng, giống như các bản tin trực tuyến, đang ngày càng bị kiểm duyệt sau khi các sự kiện cụ thể xảy ra ở một số khu vực nhất định.

Following the Japan earthquake in 2011, for instance, posts about iodine – which many incorrectly believed could help protect against radiation – that led to a run on salt in grocery stores were removed from local services, but left up on national forums.
Ví dụ như, sau trận động đất ở Nhật Bản năm 2011, các bài viết về i-ốt – mà nhiều người sai lầm đã tin rằng có thể giúp chống lại bức xạ – dẫn đến việc mọi người đổ xô mua muối ở các cửa hàng tạp hóa, đã được gỡ bỏ khỏi các dịch vụ địa phương, nhưng vẫn còn trên các diễn đàn quốc gia.


The paper reasons this is because, “localized, collective organization is not tolerated by the censors, regardless of whether it supports the government or criticizes it.”

Bản nghiên cứu lập luận rằng, do “tổ chức tập thể và địa phương thì không được phép, nên kiểm duyệt, bất kể ủng hộ hay chỉ trích chính phủ”.


The study found only two exceptions to the rule: Posts with pornography or criticism of China’s internet censorship were almost universally cut, regardless of when users posted or the degree of their criticism.


Nghiên cứu tìm thấy chỉ có hai trường hợp ngoại lệ: Các bài viết với nội dung khiêu dâm hoặc những lời chỉ trích sự kiểm duyệt internet ở Trung Quốc hầu như hoàn toàn bị cắt, bất kể khi nào người sử dụng đăng tải, hoặc mức độ của những lời chỉ trích.


Perhaps not surprisingly, Mr. King noted in the interview, the censors appear to be harsher on criticism of themselves than they are on criticism of the government.

Có lẽ không ngạc nhiên khi ông King lưu ý trong cuộc phỏng vấn rằng, kiểm duyệt dường như khắc nghiệt hơn về những lời chỉ trích sự kiểm duyệt hơn là chỉ trích chính phủ.


More surprising were findings that suggest that changes in censorship might be used to predict major political moves by Chinese authorities. In three cases — a treaty with Vietnam over a dispute in the South China Sea, the demotion of former Chongqing police chief Wang Lijun and the arrest of dissident artist Ai Weiwei – the study found drastic changes in censorship patterns occurred several days before the events took place.


Ngạc nhiên hơn nữa là kết quả cho thấy, những thay đổi trong kiểm duyệt có thể được sử dụng để dự đoán các hành động chính trị quan trọng của các nhà chức trách Trung Quốc. Trong ba trường hợp — một hiệp ước với Việt Nam về tranh chấp ở Biển Đông (Nguyên văn: biển Hoa Nam), việc cách chức Vương Lập Quân, cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh và việc bắt giữ nhà bất đồng chính kiến họa sĩ Ngải Vị Vị – nghiên cứu cho thấy, có những thay đổi mạnh mẽ về cách kiểm duyệt diễn ra vài ngày trước khi các sự kiện xảy ra.
a) Việc bắt giữ Ngải Vị Vị; b) Hiệp ước hòa bình ở Biển Đông; c) Cách chức Vương Lập Quân (sự kiện Bạc Hy Lai).


In the case of Mr. Ai, researchers noticed found that deletions of posts about the artist began to rise five days before his arrest, prior to any public signs or warnings that he would be arrested. Checking the rise in deletions against censorship rates for Ai Weiwei discussions throughout the year, Mr. King found the jump in censorship was statistically the highest of the year.

Trường hợp ông Ngải, các nhà nghiên cứu để ý thấy rằng, xóa các bài viết về họa sĩ này bắt đầu gia tăng năm ngày trước khi ông bị bắt, trước cả bất kỳ dấu hiệu hoặc cảnh báo nào đưa ra công chúng về việc ông sẽ bị bắt giữ. Kiểm tra sự gia tăng trong việc xóa bỏ so với tốc độ kiểm duyệt các cuộc thảo luận của Ngải Vị Vị trong suốt cả năm, ông King tìm thấy, việc gia tăng kiểm duyệt theo thống kê là cao nhất trong năm.

“We hypothesize that the Chinese leadership took an (otherwise unobserved) decision to act approximately five days in advance and prepared for it by changing levels of censorship so that they different from what they would have been otherwise,” Mr. King writes, adding that censorship behavior “seems to be predictive of future actions outside the Internet, [it’s] informative even when the traditional media is silent.”

Ông King viết: “Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đã (nếu không ai để ý) quyết định hành động khoảng năm ngày trước và chuẩn bị cho điều đó bằng cách thay đổi mức độ kiểm duyệt để nó khác với điều lẽ ra phải như vậy”. Ông viết thêm rằng, hành vi kiểm duyệt “có vẻ tiên đoán được các hành động xảy ra sau đó, ở bên ngoài Internet, chuyện kiểm duyệt cung cấp thông tin cho dù các phương tiện truyền thông truyền thống im lặng”.

The Harvard team’s findings on the predictive power of censorship are only preliminary, Mr. King said, but it’s a topic he is continuing to pursue.
Ông King nói, các phát hiện của nhóm nghiên cứu ở Harvard trong việc tiên đoán sức mạnh của kiểm duyệt chỉ là sơ bộ, nhưng đó là chủ đề ông đang tiếp tục theo đuổi.Translated by Dương Lệ Chi


http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2012/06/14/new-study-finds-revealing-patterns-in-chinese-internet-censorship/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn