MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, June 10, 2012

Coffee, tea or me? Cà phê, trà hay em?

Coffee, tea or me?

Cà phê, trà hay em?
Rafael Nam and John Ruwitch, Reuters

Rafael Nam và John Ruwitch, Reuters
Vietnam's major exports include its famed coffee beans and minor ones like tea, but from scooter maker Piaggio to prominent local businessmen, investors are making their biggest bets on the Vietnamese consumer.

Ngành xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hạt cà phê và những mặt hàng nhỏ hơn như trà, nhưng đối với nhà sản xuất xe hai bánh Piaggio cho đến các thương gia địa phương, các nhà đầu tư đang đánh cược mạnh nhất vào giới tiêu thụ ở Việt Nam.

At the heart of this gamble is a demographic shift in Vietnam that could mirror the economic transformation of mid-sized countries such as South Korea, driven by both rapid industrialisation and new entrants into the work force who will help power output as well as consumption.

Trọng tâm của ván bài này là sự chuyển đổi dân số tại Việt Nam có thể phản ánh công cuộc đổi mới kinh tế của những quốc gia hạng trung như Nam Hàn, được thúc đẩy bởi việc công nghiệp hoá nhanh chóng lẫn lực lượng lao động mới giúp đẩy mạnh sản xuất cũng như tiêu thụ.


Of Vietnam's population of around 87 million people, nearly half is in the labour force. The median age of 28.5 years makes it a young crowd, and one that is increasingly moving from rural areas to bustling cities such as Ho Chi Minh City as part of government plans to turn Vietnam into a middle income country.

Trong tổng dân số 87 triệu người ở Việt Nam, gần phân nửa là lực lượng lao động. Tuổi trung bình là 28,5 cho thấy đây là một nhóm người trẻ, đang tiếp tục di chuyển từ vùng quê vào những nơi nhộn nhịp như Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một phần kế hoạch của chính quyền nhằm biến Việt Nam thành một quốc gia có thu nhập trung bình.

The demographic trend is not lost on investors.

"We saw the opportunity to come here to build the premium market," said Costantino Sambuy, president and general director at Piaggio, the Italian maker of the Vespa scooter that has established its Asian headquarters in Vietnam.

Chiều hướng dân số đã khiến các nhà đầu tư lưu ý.

"Chúng tôi nhìn thấy cơ hội và đến đây để xây dựng một thị trường chính," Costantino Sambuy, chủ tịch và tổng giám đốc Piaggio nói, nhà sản xuất xe Vespa của Ý đã thiết lập văn phòng trung tâm châu Á của mình tại Việt Nam.


"It can only grow right now, looking out of the window and seeing how Vietnam is growing and the way it is developing," Sambuy said, speaking in a showroom with a line-up of gleaming new scooters in a nation known for its millions of bicycles.

"Hiện tại thì chỉ có tăng trưởng, nhìn ra ngoài cửa sổ và xem cách Việt Nam đang phát triển," Sambuy nói tại một gian trưng bày hàng loạt những chiếc xe gắn máy mới ra đời ở một đất nước được biết đến với hàng triệu chiếc xe đạp.

Chris Freund, managing partner of Mekong Capital, a Vietnam-focused private equity firm, has companies in his portfolio that target the 15-25 year old bulge. Those include Digi World, a distributor of consumer electronics and digital products, and cell phone retailer Mobile World.

Chris Freund, đồng quản trị viên của Mekong Capital, một công ty cổ phần tư nhân chủ yếu đầu tư vào Việt Nam, hiện có những công ty trong danh sách đầu tư của mình đang nhắm vào thành pần dân số đang lên ở lứa tuổi 15-25. Những công ty này bao gồm Digi World, một công ty chuyên phân phối những mặt hàng tiêu thụ điện tử và các sản phẩm kỹ thuật số, và công ty bán điện thoại di động Mobile World.


In stock markets, consumer-related stocks have been among the top recent performers. As of last week, Vietnam Dairy Products, or Vinamilk, was up 16.6 percent since the end of 2008, compared to a 3.5 percent loss in the Ho Chi Minh index during the same period.


Trong thị trường chứng khoán, các cổ phần liên quan đến tiêu thụ nằm trong các chứng khoán có hiệu quả nhất gần đây. Tuần qua, cổ phần của Vinamilk tăng 16,6 phần trăm kể từ cuối năm 2008, so với 3,5 đi xuống của chỉ số hứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong cùng thời gian.

That is not to say Vietnam is a haven.

The country, wracked by war in the 1960s and 1970s, is starting from a low base and the economy is heavily driven by a government perceived as lacking transparency.


Nhưng không có nghĩa Việt Nam là nơi an toàn.

Đất nước này đã bị chiến tranh tàn phá trong những thập niên 1960 và 1970, đang khởi đầu từ một cơ sở thấp và nền kinh tế đa phần được lèo lái bởi một chính phủ được cho là không minh bạch lắm.

GDP per capita at $1,052 this year makes it the lowest among a group of six countries to which Vietnam is compared to in a recent study from Credit Suisse.

Tổng sản lượng nội địa trên mỗi đầu người là 1.052 Mỹ kim trong năm nay, thấp nhất trong tổng số sáu quốc gia dùng để so sánh với Việt Nam trong một nghiên cứu gần đây của Credit Suisse.

That's well below the $1,721 for the Philippines -- the second lowest in that Credit Suisse group of six -- and a third of China's.

Con số này thấp hơn nhiều so với Philippines với 1.721 Mỹ kim -- quốc gia thấp hàng thứ hai trong nhóm sáu quốc gia của Credit Suisse -- và bằng một phần ba của Trung Quốc.

The economy faces steep challenges, including woeful infrastructure. In the short-term, rising inflation and the government's struggle to tackle trade and budget deficits pose risks as well.

Nền kinh tế đang đối diện với những thử thách lớn, bao gồm cơ sở hạ tầng thảm hại. Trong thời hạn ngắn, việc lạm phát tăng cao và việc chính phủ đang xoay trở để kìm chế nạn thâm thủng ngân sách và thương mại cũng tạo ra những nguy cơ.

But to many executives and investors in Vietnam, the game changer was Vietnam's entry into the World Trade Organisation in 2007, bringing with it trade liberalization and increased security for companies such as Starbucks that have announced plans to enter the country.

Nhưng đối với các tổng giám đốc và nhà đầu tư tại Việt Nam, yếu tố thay đổi thời cuộc chính là việc Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007, đem đến việc tự do hoá thương mại và tăng cường mối an toàn cho những công ty như Starbucks, vừa thông báo là sẽ có kế hoạch tham gia thị trường nước này.

A study by the United Nations Population Fund said Vietnam is entering a "demographic dividend", with two or more persons of working age for every person of dependent age (under 15 or 60 and over) -- a situation that it sees lasting until 2040.

Một nghiên cứu của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết Việt Nam đang tiến vào giai đoạn "lợi nhuận dân số", với hai hoặc trên hai người trong tuổi lao động cho mỗi người trong tuổi phụ thuộc (dưới 15 hoặc 60 hoặc già hơn) -- tình hình này được cho là sẽ kéo dài cho đến 2040.

"The 'demographic bonus' is a period of time in any country's development that typically happens once in its history," said Bruce Campbell, the UNFPA representative in Vietnam.

"'Lợi nhuận dân số' là giai đoạn thường xảy ra một lần trong lịch sử của những quốc gia đang phát triển," Bruce Campbell, đại diện của UNFPA tại Việt Nam nói.

Vietnam's young population is also an increasingly technologically savvy one, like other youth worldwide, as signalled by the stir created when a local web site posted pictures of the yet to be released iPhone from Apple.


Dân số trẻ trung của Việt Nam cũng là giới am hiểu kỹ thuật, cũng như những giới trẻ khác trên thế giới, được báo hiệu bởi sự khuấy động khi một trang mạng trong nước đăng tải hình ảnh chiếc iPhone chưa được phát hành của Apple.


"That's new people beginning to earn money, and it also speaks to the generation that's getting wise to Facebook, mobile telephony, the Internet," said Dominic Scriven, the CEO of local-based fund Dragon Capital.

"Những người trẻ này đang bắt đầu có thu nhập, và nó cũng nói lên được rằng thế hệ này rất rành về Facebook, điện thoại di động, mạng Internet," Dominic Scriven, Tổng giám đốc của công ty đầu tư Dragon Capital nói.

"That promotes an enormous amount of change," he added.

According to the Credit Suisse study, Vietnam's urban population has risen from below 20 percent of the total population to 28 percent over the past 15 years, a pace akin to China's.

"Việc này thúc đẩy một sự thay đổi vô cùng lớn," ông bổ sung.

Theo nghiên cứu của Credit Suisse, dân số thành thị ở Việt Nam đang tăng từ dưới 20 phần trăm tổng dân số lên 28 phần trăm trong 15 năm qua, một nhịp điệu ngang bằng Trung Quốc.
That will invariably have a major impact on domestic consumption, where real private spending already grew 12 percent last year.

Điều này sẽ có những ảnh hưởng lớn nhiều mặt đối với lĩnh vực tiêu thụ trong nước, với chi tiêu cá nhân đã tăng 12 phần trăm trong năm ngoái.

In its report, the UNFPA is seeing in Vietnam some parallels to "East Asia miracles" such as South Korea.

Trong báo cáo của mình, UNFPA nhận thấy Việt Nam có những điểm song song với "những điều kỳ diệu của Đông Á" như Nam Hàn.


"The 'demographic dividend' offers Viet Nam a 'golden opportunity' to use this abundant and young labour force for the next phase of economic growth," Campbell at the UN agency said.

“Lợi nhuận dân số' cho phép Việt Nam một 'cơ hội vàng' để xử dụng lực lượng lao động trẻ và dồi dào này trong thời kỳ kế tiếp của việc tăng trưởng kinh tế," ông Campell nói.
(Editing by Raju Gopalakrishnan)
Translated by Diên Vỹ


http://in.reuters.com/article/2010/05/27/idINIndia-48837120100527

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn