MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, June 29, 2012

China on a collision course in the Asia-Pacific waters Mỹ, Trung Quốc có khả năng va chạm trong vùng biển châu Á-Thái Bình Dương

China on a collision course in the Asia-Pacific waters

By Xiaoxiong Yi 

Mỹ, Trung Quốc có khả năng va chạm trong vùng biển châu Á-Thái Bình Dương
Xiaoxiong Yi 

The Asia-Pacific waters are heating up with naval war games. Led by the nuclear-powered aircraft carrier USS George Washington, the U.S., Japan and South Korea conducted an unprecedented naval exercise June 21-22 in the waters south of the Korean peninsula. Immediately after the U.S.-Japan-South Korea trilateral exercise, the U.S. and South Korean navies conducted a bilateral drill Saturday-Monday in the Yellow Sea.

Các nước châu Á-Thái Bình Dương đang nóng lên với các trò chơi chiến tranh hải quân. Dẫn đầu bởi tàu sân bay hạt nhân George USS Washington, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chưa từng có ngày 21-22 tháng 6 tại vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên. Ngay sau khi tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn, các lực lượng hải quân Mỹ và Hàn Quốc tiến hành một cuộc tập trận song phương hôm Thứ bảy, cuộc tập trận thứ hai trong vùng biển Hoàng Hải.

Calling Japan and South Korea "cornerstone allies" of the U.S. in the Asia-Pacific, Admiral Samuel Locklear, Commander of the U.S. Pacific Command, called the trilateral exercise "a good opportunity for both Japan and South Korea to work more closely together with our help." Through these bilateral and trilateral naval exercises, Admiral Locklear expects that security cooperation between Japan and South Korea will be strengthened and the U.S. and its two key East Asian allies will form a stronger relationship "on the military side."

Gọi Nhật Bản và Hàn Quốc là "đồng minh đá tảng" của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, gọi cuộc tập trận ba bên là "một cơ hội tốt cho cả Nhật Bản và Hàn Quốc để làm việc chặt chẽ với nhau hơn với sự giúp đỡ của chúng tôi." Thông qua các cuộc tập trận hải quân song phương và ba bên, Đô đốc Locklear hy vọng rằng hợp tác an ninh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ được tăng cường và Mỹ và hai đồng minh quan trọng ở Đông Á sẽ tạo thành một mối quan hệ mạnh mẽ hơn "về mặt quân sự."


Beijing immediately voiced its strong opposition to the joint naval exercises. "China holds that the international community, especially Asia-Pacific countries," stated Chinese foreign ministry spokesman Liu Weimin, "must take moves to increase peace and stability on the Korean peninsula and in northern Asia, not to the contrary."

Bắc Kinh ngay lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận hải quân chung này. "Trung Quốc giữ lập trường rằng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là châu Á-Thái Bình Dương", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Weimin tuyên bố, "phải có các động thái để tăng cường hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và bắc châu Á, chứ không phải làm ngược lại."

Analysts see the U.S.-Japan-South Korea June naval exercises as an implicit response to the Russian-Chinese naval exercises of April 22-27. The large-scale Chinese-Russian April war game in the Yellow Sea, including six Russian guided-missile cruisers and Udaloy-class destroyers and 16 Chinese destroyers and submarines, was the two navies' first bilateral exercise. "The exercise represents the unshakable determination to implement the two governments' strategic partnership," said Gen. Chen Bingde, Chief of the General Staff of People's Liberation Army, "and promotes strategic coordination between the two militaries and strengthens the two naval forces' ability to jointly confront new regional threats."

Các nhà phân tích thấy cuộc tập trận hải quân Mỹ-Nhật-Hàn Quốc tháng Sáu như một phản ứng ngầm với tập trận hải quân Nga-Trung Quốc từ ngày 22-27 tháng 4. Quy mô lớn của trò chơi chiến tranh Nga - Trung Quốc trong vùng biển Hoàng Hải, trong đó có 6 tàu tuần dương tên lửa của Nga và tàu khu trục lớp Udaloy, và 16 tàu khu trục và tàu ngầm Trung Quốc, là lần đầu tiên hải quân hai nước song phương tập trận. "Tập trận thể hiện quyết tâm không thể lay chuyển để thực hiện quan hệ đối tác chiến lược của chính phủ hai nước," Tướng Chen Bingde, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng nhân dân cho biết, "và nó thúc đẩy sự phối hợp chiến lược giữa quân đội hai nước và tăng cường khả năng lực lượng hải quân để cùng nhau đương đầu với các mối đe dọa mới trong khu vực."

Naval exercises often play a key role in diplomatic signaling. "These exercises," wrote Stephen Blank of Jamestown Foundation, "appeared in the context of a growing frequency of exercises in Asia by Chinese and U.S.-Asian forces and amid the reorientation of U.S. forces to East Asia, a change that Beijing has publicly labeled as hostile. The Chinese military media in particular emphasizes the implicitly anti-American aspect of the Chinese-Russian exercise. Gen. Chen Bingde's remarks suggest the greater willingness of the Chinese military to take a hard line against the United States."

Các cuộc tập trận hải quân thường đóng một vai trò quan trọng trong tín hiệu ngoại giao. "Những cuộc tập trận này", Stephen Blank của quỹ Jamestown Foundation nói, "xuất hiện trong bối cảnh của một tần số ngày càng tăng các cuộc tập trận ở châu Á giữa lực lượng Trung Quốc và Mỹ, giữa châu Á và giữa những lực lượng Mỹ định hướng lại đến Đông Á, một sự thay đổi mà Bắc Kinh đã công khai dán nhãn như thù địch. Các phương tiện truyền thông quân sự của Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh ngầm chống Mỹ của tập trận Trung Quốc-Nga phát biểu của tướng Chen Bingde cho thấy sự sẵn sàng của quân đội Trung Quốc để có một đường lối cứng rắn chống lại Hoa Kỳ. "

Tensions are rising not only in the Yellow Sea and Northeast Asia, but also in the South China Sea. On June 21, China's cabinet approved the establishment of a prefecture-level San Sha Authority to administrate virtually the entire 3.5-million-square-kilometer waters of South China Sea.

Căng thẳng đang tăng lên không chỉ ở vùng biển Hoàng Hải và Đông Bắc Á, mà còn ở Biển Nam Trung Quốc. Ngày 21 tháng sáu, nội các Trung Quốc đã phê chuẩn việc thành lập một đơn vị hành chánh cấp tỉnh Tam sa, quản trị hầu như toàn bộ 3,5 triệu km vuông vùng biển của Biển Đông.

As China continues to modernize its navy at breakneck speed and claims its control over more than 90 percent of the South China Sea, the battle for disputed territorial waters is no longer just hot air. The South China Sea dispute has moved to the top of Asia's security agenda, with the militarization of the dispute continues apace.

Khi Trung Quốc tiếp tục hiện đại hóa hải quân với tốc độ chóng mặt và tuyên bố kiểm soát đối với hơn 90% Biển Đông, cuộc chiến giành vùng biển tranh chấp lãnh thổ không còn chỉ là không khí nóng. Tranh cãi về Biển Đông chuyển thành đỉnh điểm của chương trình nghị sự an ninh châu Á, với việc quân sự hóa các tranh chấp vẫn tiếp tục gia tăng chóng vánh.

From the Yellow Sea to the South China Sea, the Pacific Ocean off the mainland of Asia has been turned into a "Sea of Tensions." And as Ross Babbage, founder of Canberra-based Kokoda Foundation, points out, "China is investing in a whole raft of capabilities to undermine the U.S. presence in the Western and Central Pacific. It is a fundamental challenge to the U.S. in Asia."

Từ vùng biển Hoàng Hải tới biển Đông, phần Thái Bình Dương ngoài khơi lục địa châu Á đã biến thành một "Biển căng thẳng." Và như Ross Babbage, người sáng lập Kokoda Foundation có trụ sở tại Canberra, chỉ ra, "Trung Quốc đang đầu tư vào một chiếc bè toàn bộ các khả năng nhằm làm suy yếu sự hiện diện của Mỹ ở Tây và Trung Thái Bình Dương. Nó là một thách thức cơ bản của Mỹ ở châu Á."

The U.S. is pushing back. "Make no mistake," U.S. Defense Secretary Leon Panetta told the Shangri-La Dialogue, the annual security conference in Singapore attended by civilian and military leaders from Asia-Pacific nations, "the United States military is rebalancing and bringing an enhanced capability development to this vital region." As part of the strategic pivot to Asia, Panetta announced June 2 at the 11th Shangri-La Dialogue that the United States will deploy 60 percent of its warships in the Asia-Pacific, including six aircraft carriers and a majority of the U.S. navy's cruisers, destroyers, littoral combat ships and submarines.

Mỹ mau chóng quay trở lại. "Không còn nghi ngờ gì nữa," Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói tại hội nghị Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh hàng năm ở Singapore với sự tham dự của các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự từ các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương", quân đội Mỹ được tái cân bằng và mang lại một sự phát triển khả năng tăng cường khu vực quan trọng này." Là một phần của các trục chiến lược dành cho châu Á, mà Panetta đã công bố ngày 02 tháng sáu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 11, Hoa Kỳ sẽ triển khai 60% tàu chiến của nó trong các khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm 6 tàu sân bay và phần lớn tàu tuần dương của hải quân Mỹ, tàu khu trục, tàu chiến duyên hải và tàu ngầm.

The United States' renewed commitment to Asia-Pacific regional defense ties has won strong endorsement from regional nations, including those with a history of adversarial or distant relations with Washington.

Cam kết mới của Hoa Kỳ về các quan hệ quốc phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã giành được sự tán thành mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả những nước có một lịch sử quan hệ thù địch hoặc xa cách với Washington.

However, as Washington is pushing ahead with a muscular realignment of its forces toward the Asia-Pacific region, Beijing is likely to be further antagonized. China's expansive military muscle and its long-term territorial ambitions and the United States' policy of "return to Asia" with a proactive leadership role have set the two great powers on a collision course in the Asia-Pacific waters.

Tuy nhiên, khi Washington đang tiến về phía trước với một việc tái tổ chức sức mạnh của các lực lượng của nó tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Kinh có thể sẽ tiếp tục đối kháng. Sức mạnh quân sự mở rộng của Trung Quốc và tham vọng lãnh thổ lau dài cùng với chính sách trở lại châu Á của Hoa Kỳ" với một vai trò lãnh đạo chủ động đã tạo nên thế hai cường quốc lớn có khat năng va chạm trong vùng biển châu Á-Thái Bình Dương.

Xiaoxiong Yi is the Director of Marietta College's China Program.
Xiaoxiong Yi là Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Marietta College.U.S.

Translated by nguyenquang


http://www.lancastereaglegazette.com/article/20120628/OPINION02/206280316

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn