MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, May 13, 2012

What Is Crony Capitalism? Chủ nghĩa tư bản thân hữu là gì?
What Is Crony Capitalism?

Chủ nghĩa tư bản thân hữu là gì?

Crony capitalism and genuine capitalism, if not opposites, are fundamentally opposed. Unfortunately the broader public, to date, is largely unaware of this.

Chủ nghĩa tư bản thân hữu và chủ nghĩa tư bản chính hiệu, nếu không phải là đối lập hoàn toàn, thì cũng đối lập về cơ bản. Thật không may là phần lớn công chúng rộng rãi, cho đến nay, không hề biết về điều này.

Crony capitalism is the marriage of the state and private special interests. Some people have called it corporatism, mercantilism, fascism, or even Communism.

Chủ nghĩa tư bản thân hữu là cuộc hôn nhân của nhà nước và lợi ích đặc biệt của tư nhân. Một số người đã gọi nó là chủ nghĩa nghiệp đoàn, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa trọng thương/con buôn, hoặc thậm chí chủ nghĩa cộng sản.

We will call it crony capitalism. By whatever name, it is phony capitalism.
Over the years the public has been taught that many of the problems it faces on a day to day basis such as the lack of jobs, rising prices, corruption in Congress, and so on are a result of capitalism. If so, it is a perverted capitalism.

Chúng ta sẽ gọi nó chủ nghĩa tư bản thân hữu.
Dù gọi bằng bất cứ tên gì, thì nó vẫn là chủ nghĩa tư bản giả mạo.
Trong những năm qua, công chúng đã được dạy rằng rất nhiều vấn đề họ phải đối mặt mỗi ngày như thiếu việc làm, giá cả tăng cao, tham nhũng trong Quốc hội, v.v. là kết quả của chủ nghĩa tư bản. Nếu quả thế, thì đó là một chủ nghĩa tư bản xuyên tạc.


These unsavory realities are largely the result of government/private “partnerships.” Whether in banking, agriculture, housing, energy, transportation, manufacturing, or nearly any other facet of the economy, the “unsavory” parts are often the result of public/private collusion.


Những thực tế không lành mạnh chủ yếu là kết quả của “quan hệ đối tác” giữa chính phủ và tư nhân. Cho dù đó là trong lĩnh vực ngân hàng, nông nghiệp, nhà ở, năng lượng, giao thông vận tải, sản xuất, hoặc gần như bất kỳ khía cạnh khác của nền kinh tế, thì các bộ phận "không lành mạnh" thường là kết quả của sự thông đồng giữa công quyền và tư nhân.
Why can’t you get any kind of return on your money in a CD, the traditional vehicle for retirees? Crony capitalism.

Tại sao bạn không thể nhận lại tiền của bạn trong một thẻ CD, phương tiện truyền thống cho người về hưu? Chủ nghĩa tư bản thân hữu.

Why can Goldman Sachs, the largest investment bank, speculate in markets using newly printed government money that has been borrowed virtually for free? Crony Capitalism.

Tại sao Goldman Sachs, ngân hàng đầu tư lớn nhất, có thể lũng đoạn thị trường bằng cách sử dụng tiền của chính phủ mới được in ra và được vay hầu như không lãi? Chủ nghĩa tư bản thân hữu.

Why are there more farm regulators than farmers? Crony capitalism.

Tại sao có nhiều nhà quản lý trang trại hơn nông dân? Chủ nghĩa tư bản thân hữu.
Why does Congress write laws that are longer than the Old Testament with obscure, impossible to understand language? Crony capitalism.

Tại sao Quốc hội viết luật dài hơn cả Cựu Ước với ngôn ngữ mơ hồ, không thể hiểu được? Chủ nghĩa tư bản thân hữu.
When the state and powerful private interests collude the result is a cocktail of market distortion.

Khi nhà nước và lợi ích to lớn tư nhân thông đồng với nhau thì kết quả là một loại cocktail biến dạng của thị trường.

Genuine capitalism in comparison, is quite simple. Capital is invested by individuals to further ideas and enterprises that the investor thinks will create a return on the money invested. If the enterprise in question is a good one, both investor and business owner win. If not - better luck next time.

Chủ nghĩa tư bản chính hiệu về so sánh, khá đơn giản. Vốn được đầu tư bởi các cá nhân để thuc đẩy các ý tưởng và các doanh nghiệp mà nhà đầu tư nghĩ rằng sẽ tạo ra một lợi nhuận trên số tiền đầu tư. Nếu các doanh nghiệp trong tham gia là một doanh nghiệp tốt, cả nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp đều giành chiến thắng. Nếu không họ cầu may mắn lần sau.

It’s clear. It’s simple. It’s moral.

Thật rõ ràng. Thật đơn giản. Thật đạo đức.
However, invariably once the state gets involved as investor, or “regulator”, things start to morph and twist. As sure as the sun rises, coercion and corruption rear their heads.

Tuy nhiên, bao giò cũng vậy, một khi nhà nước tham gia làm chủ đầu tư, hoặc "người điều chỉnh", mọi thứ bắt đầu biến đổi và rối rắm. Chắc chắn như đinh đóng cột, cưỡng bức và tham nhũng ẩn mình phía sau đầu họ.

Crony capitalism can take many forms including regulatory capture (regulated interests actually using government power to squelch competition), zoning, licensing, in some cases even copyright, and hundreds of other ways. The one thing all of these “tools” have in common, however, is that they are used by the politically connected few to extract money and power from the unconnected many.

Chủ nghĩa tư bản thân hữu có thể có nhiều hình thức bao gồm cả trói buộc bằng quy chế (nhóm lợi ích được điều chỉnh thực sự sử dụng quyền lực của chính phủ để đè bẹp cạnh tranh), quy hoạch, cấp phép, trong một số trường hợp thậm chí cả bản quyền, và hàng trăm cách thức khác. Tuy nhiên, một điểm chung mà tất cả những "công cụ" đó đều có là chúng được sử dụng bởi một số ít người có kết nối  với giới chính trị để  moi tiền bạc và quyền lực từ nhiều người không có có kết nối với giới chính trị.

Government gives a veil of legitimacy to actions taken by individuals and groups that would be considered unethical (at best) without government “permission.” More often government also uses its power to make everyone play along. If you break a law, you can go to jail.

Chính phủ đưa ra một tấm màn che tạo tính hợp pháp cho những hành động được thực hiện bởi các cá nhân và các nhóm lợi ích mà (chắc chắn) sẽ được coi là phi đạo lý nếu không có sự cho phép của chính phủ. Thường thì chính phủ sử dụng quyền lực của mình để buộc mọi người theo luật chơi. Nếu phạm luật, bạn có thể đi tù.

http://www.againstcronycapitalism.org/what-is-crony-capitalism/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn