MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, May 20, 2012

Bo's Ties to Army Alarmed Beijing Mối quan hệ của Bạc Hy Lai với quân đội
Bo's Ties to Army Alarmed Beijing
Mối quan hệ của Bạc Hy Lai với quân đội

By JEREMY PAGE And LINGLING WEI
JEREMY PAGE và LINGLING WEI

17-05-2012

BEIJING—In early February, Bo Xilai, then Communist Party chief of Chongqing city, visited a military complex in Kunming, some 400 miles from his political base. It was home to the 14th Group Army, a direct descendant of guerrilla forces his father led in the 1930s.

BẮC KINH – Đầu tháng 2, Bạc Hy Lai, lúc đó là Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh, đã đến thăm một khu quân sự ở Côn Minh, khoảng 400 km từ cơ sở chính trị của ông. Đó là căn cứ nhà của Quân đoàn 14, là hậu duệ trực tiếp của lực lượng du kích mà cha của ông Bạc chỉ huy đã dẫn dắt hồi thập niên 1930.

A waxwork model of his father, Bo Yibo, is on display at the base. State media noted that Mr. Bo was there to "cherish the memory of revolutionary ancestors." But China's top political leaders saw it as something more alarming, according to Communist Party and military officials.

Một mô hình bằng sáp của ông Bạc Nhất Ba, là cha ông Bạc Hy Lai, được trưng bày ở căn cứ này. Các cơ quan truyền thông nhà nước lưu ý rằng ông Bạc đến đó để “tưởng nhớ tổ tiên cách mạng”. Tuy nhiên, các lãnh đạo chính trị hàng đầu Trung Quốc xem điều này là một điều gì đó đáng báo động hơn, theo các viên chức quân sự và các quan chức trong Đảng Cộng sản.

Mr. Bo was in severe political trouble. On Feb. 2 he had fired his police chief in Chongqing, Wang Lijun. On Feb. 6, Mr. Wang had fled to the U.S. consulate in Chengdu. Mr. Bo had breached his authority by dispatching his police far outside their jurisdiction in a failed effort to retrieve him. Mr. Wang wound up in Beijing, making allegations against the Bo family to state security officials, including that Mr. Bo's wife was involved in the murder of a British businessman.

Ông Bạc đã gặp rắc rối về chính trị nghiêm trọng. Ngày 2 tháng 2, ông sa thải cộng sự của mình, ông Vương Lập Quân, cảnh sát trưởng Trùng Khánh. Ngày 6 tháng 2, ông Vương đã chạy vào Lãnh Sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô. Ông Bạc đã lạm quyền bằng cách điều cảnh sát của ông, những người này đã làm công việc vượt khỏi thẩm quyền của họ, trong một nỗ lực bắt giữ ông Vương nhưng đã thất bại. Ông Vương đã kết thúc ở Bắc Kinh, đưa ra các cáo buộc chống lại gia đình ông Bạc cho các quan chức an ninh chính phủ, trong đó vợ của ông Bạc đã tham gia vào vụ giết chết một doanh nhân người Anh.


Bo Xilai in March, before his ouster.

Bạc Hy Lai hồi tháng 3, trước khi bị sa thải.

By visiting the military base in Yunnan province, Mr. Bo appeared to be flaunting his revolutionary ancestry and courting political support from the People's Liberation Army at a time when his career was in crisis, according to Communist Party and military officials. "Bo's trip to Yunnan caught people at the highest level off guard," said one high-ranking military officer.

Qua việc viếng thăm căn cứ quân sự ở tỉnh Vân Nam, ông Bạc có vẻ phô trương tổ tiên cách mạng của ông và tranh thủ sự hỗ trợ chính trị từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào lúc sự nghiệp của ông đang trong cơn khủng hoảng, theo lời của các viên chức quân sự và các quan chức Đảng Cộng sản. “Chuyến đi Vân Nam của ông Bạc đã làm cho những người trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất ngạc nhiên”, một viên sĩ quan cao cấp trong quân đội cho biết.

Mr. Bo's ties to the military and his irregular use of his police forces are now key elements of the investigation at the heart of China's worst political crisis in more than two decades, the officials said. The saga also could affect the contours of a planned leadership succession in the fall.

Các mối quan hệ của ông Bạc với quân đội và việc sử dụng lực lượng cảnh sát bất thường của ông là nguyên nhân chính trong việc điều tra tâm điểm cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ qua, các quan chức cho biết. Câu chuyện này cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng chuyển giao lãnh đạo, đã lên kế hoạch vào mùa thu.

At least two prominent army generals have been questioned about their connections to Mr. Bo and other senior officers are under scrutiny, said officials, military officers and diplomats briefed on the situation.

Ít nhất hai vị tướng nổi tiếng trong quân đội đã bị điều tra về các mối liên hệ của họ với ông Bạc và các sĩ quan cao cấp khác đang bị xem xét kỹ lưỡng, các quan chức cho biết, các sĩ quan quân đội và ngoại giao đã thông báo tình hình.
Because of the turmoil, Hu Jintao, who is expected to step down as China's party chief this fall and president in March, is more likely to continue for another year or two as head of the Central Military Commission, which controls the armed forces, analysts said.

Do tình trạng hỗn loạn, nên ông Hồ Cẩm Đào, người được cho là sẽ rời khỏi chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu này, và chức chủ tịch nước vào tháng 3, có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương thêm một hoặc hai năm nữa, chức vụ này kiểm soát các lực lượng vũ trang, các nhà phân tích nói.

China said last month that Mr. Bo—once a front-runner for a position on the Politburo Standing Committee, the nation's top decision-making body—had been dismissed from his party posts and placed under investigation for unspecified "serious disciplinary violations." The government also said his wife was in custody as a suspect in the murder of Neil Heywood, a British businessman who was close to the Bo family.

Tháng trước, Trung Quốc nói rằng ông Bạc – là người đã từng có khả năng giành được chiếc ghế trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyết sách hàng đầu của quốc gia – đã bị sa thải khỏi các chức vụ đảng và bị điều tra do “các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” mơ hồ. Chính phủ cũng cho biết, vợ ông đã bị giam giữ như là một nghi phạm trong vụ giết ông Neil Heywood, một doanh nhân người Anh, người này đã từng là người thân với gia đình Bạc.

One party official at an influential government think tank said that when he attended a party meeting at which Mr. Bo's dismissal as Chongqing Party chief was announced, his visit to the military base was listed as one of the main causes for concern. Ordinarily, visits to military sites by civilian leaders are strictly regulated.


Một viên chức đảng ở một cơ quan nghiên cứu chính phủ có thế lực nói rằng, khi ông dự cuộc họp của đảng, cuộc họp đã công bố bãi nhiệm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh của ông Bạc, chuyến viếng thăm căn cứ quân sự của ông Bạc được xem là một trong những nguyên nhân chính gây lo ngại. Thông thường, những chuyến thăm các khu quân sự của các lãnh đạo dân sự được quy định nghiêm ngặt.Gen. Liu Yuan, pictured, and Gen. Zhang Haiyang have been questioned by authorities about their connections to Bo Xilai.


Tướng Lưu Nguyên bị các nhà chức trách đặt vấn đề về những mối quan hệ với Bạc Hy Lai.
Over the years, the relationship between the People's Liberation Army and the Communist Party has been politically sensitive. A founding principle of the PLA is that it answers to the party's central leadership. Over the past few decades, the party has tried to quash regional and factional loyalties that once pervaded the military. Mr. Bo's visit to Kunming touched a nerve because it suggested that, with his career in crisis, he enjoyed support in parts of the military because of his ancestry.


Mấy năm qua, mối quan hệ giữa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và Đảng Cộng sản là vấn đề chính trị nhạy cảm. Một nguyên tắc đã được thiết lập của PLA đó là, PLA chỉ nghe theo lãnh đạo trung ương đảng. Vài thập niên qua, Đảng đã cố gắng dẹp yên những người trung thành phe phái và địa phương đã từng thâm nhập quân đội. Chuyến thăm của ông Bạc ở Côn Minh đã làm [cho Đảng] bực tức, bởi vì điều này cho thấy rằng, với sự nghiệp [chính trị] của ông Bạc bị khủng hoảng, ông có được sự ủng hỗ từ các bộ phận của quân đội nhờ vào tổ tiên của ông.

Mr. Bo's dismissal as Chongqing party chief in March briefly sparked rumors of a coup plot. Twitter-like microblogging sites circulated unsubstantiated reports of gunfire in central Beijing and large numbers of military vehicles and plainclothes police on the streets.

Việc bãi nhiệm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh của ông Bạc hồi tháng 3 đã nổ ra tin đồn về một âm mưu đảo chính trong một thời gian ngắn. Các tiểu blog, giống như Twitter, đã truyền các tin tức thiếu căn cứ về tiếng súng ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh và một số lượng lớn xe quân sự và cảnh sát mặc thường phục trên đường phố.

The officials, diplomats and military officers briefed on Mr. Bo's case said the coup rumors were off the mark. They said the two generals questioned about ties to Mr. Bo are Liu Yuan, political commissar of the PLA's General Logistics Department, and Zhang Haiyang, political commissar of the Second Artillery, which controls China's nuclear missiles. As commissars, they are responsible for personnel, discipline and political education. They have the same status as military commanders.

Các quan chức, các nhà ngoại giao và sĩ quan quân đội thông báo về sự việc của ông Bạc, nói rằng những tin đồn đảo chính là không có thật. Họ cho biết hai vị tướng bị hỏi về mối quan hệ với ông Bạc là ông Lưu Nguyên, Chính ủy Tổng cục Hậu cần của PLA, và Trương Hải Dương, Chính ủy Bộ đội Pháo binh Số Hai, kiểm soát tên lửa hạt nhân của Trung Quốc. Là chính ủy, họ có trách nhiệm về nhân sự, kỷ luật và giáo dục chính trị. Họ có nhiệm vụ tương tự như các tư lệnh quân đội.


"Since Bo's dismissal, questions have been raised about their ties with Bo, and to whom they owe their loyalties," the senior military official said of the two generals.
The PLA and Defense Ministry declined to comment on the two generals.

Từ khi ông Bạc bị sa thải, họ bị đặt dấu hỏi về các mối quan hệ với ông Bạc, cũng như họ trung thành với ai, một quan chức quân sự cấp cao nói về hai vị tướng.
Bộ Quốc phòng và PLA từ chối bình luận về hai vị tướng này.

Like Mr. Bo, both generals are part of an elite group known as "princelings" because their parents helped lead the party to victory in 1949. Gen. Liu is the son of a former president. The two have known Mr. Bo since childhood.

Cũng giống như ông Bạc, cả hai vị tướng là thành phần trong nhóm ưu tú, được gọi là “thái tử đảng” vì cha mẹ của họ đã giúp lãnh đạo đảng giành chiến thắng hồi năm 1949. Tướng Lưu Nguyên là con trai của một cựu chủ tịch. Cả hai vị tướng này đã biết ông Bạc từ khi còn nhỏ.

Other senior military officers have been asked to profess their loyalty to the current civilian leadership, especially those in the Chengdu Military Region, which includes Mr. Bo's former jurisdiction of Chongqing, according to diplomats, officials and military officers.

Các sĩ quan quân sự cấp cao khác đã được yêu cầu tuyên bố lòng trung thành của họ với giới lãnh đạo dân sự hiện nay, đặc biệt là những người ở Quân khu Thành Đô, thuộc phạm vi quyền hành Trùng Khánh trước đây của ông Bạc, theo các nhà ngoại giao, các quan chức và các sĩ quan quân đội.


The controversy over Mr. Bo could influence a planned military leadership change this fall. In addition to installing new top political leaders, the party is due to replace seven generals on the 12-man Central Military Commission. Both generals questioned about Mr. Bo were in the running for promotion to that commission, both of them as potential heads of the PLA's General Political Department, which among other things handles discipline and political education in the armed forces.

Các cuộc tranh cãi về ông Bạc có thể ảnh hưởng đến kế hoạch thay đổi lãnh đạo quân sự vào mùa thu này. Ngoài việc sắp đặt cho các lãnh đạo chính trị hàng đầu sắp tới, đến lúc đảng phải thay bảy vị tướng trong số 12 người ở Quân ủy Trung ương. Cả hai vị tướng bị hỏi về ông Bạc đang chạy đua vào các chức vụ trong Quân ủy, cả hai vị đều có triển vọng trở thành những người đứng đầu Tổng cục Chính trị của PLA, tổng cục này chịu trách nhiệm xử lý kỷ luật và giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang, ngoài những nhiệm vụ khác.


There also are implications for Vice President Xi Jinping, a princeling who is expected to take over from Mr. Hu as Communist Party chief in the fall and as president at a parliament meeting in March. Mr. Xi is currently vice chairman of the military commission. If Mr. Hu stays on as its chairman, it will curb Mr. Xi's perceived authority and limit his ability to promote his favored generals.


Cũng có những chỉ dấu cho thấy Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, một thái tử đảng được cho là sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào mùa thu, và chức chủ tịch nước tại một phiên họp quốc hội hồi tháng 3. Ông Tập Cận Bình hiện giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Nếu ông Hồ Cẩm Đào vẫn giữ chức chủ tịch Quân ủy Trung ương, điều này sẽ hạn chế quyền hành của ông Tập Cận Bình và giới hạn khả năng của ông trong việc đề bạt các tướng lĩnh mà ông quý mến.


The scandal could intensify debate within the military about whether it should continue to answer to the party, as it has done since its founding, or whether it should distance itself from politics by pledging allegiance to the state, as most modern armies do.


Vụ bê bối này có thể gia tăng tranh luận trong quân đội về việc liệu có nên tiếp tục nghe theo đảng, như quân đội đã làm từ khi thành lập cho đến nay, hay là quân đội nên giữ khoảng cách chính trị, bằng cách hứa trung thành với quốc gia, giống như hầu hết quân đội hiện đại các nước đang làm.


An editorial Tuesday in the Liberation Army Daily, a military mouthpiece, urged troops to be "unhesitant, unambiguous and unwavering" in the face of calls for the "nationalization" of the PLA. "Ensure that the gun always heeds the party's commands."


Một bài xã luận hôm thứ Ba đăng trên Nhật báo Quân đội Giải phóng (LAD), cơ quan ngôn luận của quân đội, kêu gọi quân đội “cương quyết, rõ ràng và kiên định” khi đối mặt với những lời kêu gọi cho “quốc hữu hóa” của PLA. “Bảo đảm rằng quân đội luôn luôn lắng nghe mệnh lệnh của đảng”.


Control of the PLA—the world's largest standing army, with 2.3 million armed troops—has always underpinned the party's grip on power. Chairman Mao Zedong famously said that "political power comes from the barrel of a gun." Many of the party's early leaders, including Mr. Bo's father, were former military commanders.

Kiểm soát Quân đội Trung Quốc – quân đội thường trực lớn nhất thế giới, với 2,3 triệu binh lính vũ trang – luôn là mục đích để củng cố sự nắm quyền của đảng. Chủ tịch Mao Trạch Đông có câu nói nổi tiếng rằng “quyền lực chính trị đến từ họng súng“. Nhiều lãnh đạo đầu tiên của đảng, trong đó có cha của ông Bạc, đã từng là cựu chỉ huy quân sự.


After Mao's death, the army was sidelined from party leadership in an effort to prevent the kind of violent power struggles seen in the previous era. In exchange, the military was allowed to enter business. It swiftly built a commercial empire encompassing nightclubs, pharmaceuticals and hotels.

Sau cái chết của Mao Trạch Đông, quân đội bị đứng bên ngoài lãnh đạo đảng trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các cuộc đấu tranh bạo lực đã xảy ra trong thời kỳ trước đó. Đổi lại, quân đội được phép kinh doanh. Quân đội đã nhanh chóng xây dựng một đế chế thương mại gồm các hộp đêm, ngành dược và khách sạn.


In 1998, then President Jiang Zemin ordered the PLA to give up its businesses in return for large annual increases in the military budget, which would enable it to become a modern fighting force.

Năm 1998, chủ tịch lúc đó là ông Giang Trạch Dân ra lệnh cho Quân đội Trung Quốc bỏ làm kinh tế, bù lại, cho gia tăng ngân sách quân sự hàng năm, điều này cho phép quân đội trở thành một lực lượng chiến đấu hiện đại.


But over the past decade, military analysts say, the PLA has again become involved in business, especially in developing land it controls. It also has become more active in policy-making, especially on issues such as relations with the U.S. and territorial disputes with China's neighbors. Military involvement in both areas—business and politics—has become a sensitive issue for the party.


Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, các nhà phân tích quân sự nói rằng, quân đội Trung Quốc đã quay lại làm kinh tế, đặc biệt trong các vấn đề về đất đai thuộc quyền kiểm soát của họ. Quân đội cũng trở nên chủ động hơn trong việc hoạch định chính sách, đặc biệt là các vấn đề như quan hệ với Hoa Kỳ và tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng của Trung Quốc. Quân đội tham gia trong cả hai lĩnh vực kinh doanh và chính trị, đã trở thành một vấn đề nhạy cảm cho Đảng.


The military looms large in Chongqing, home to a big PLA garrison and a PLA engineering university where weapons are designed. Mr. Bo, as Chongqing party chief and a Politburo member, was expected to have occasional contact with local and national military figures.


Quân đội đã lù lù hiện ra ở Trùng Khánh, quê hương của đơn vị lớn của Quân đội Trung Quốc đồn trú và là nơi có một trường đại học kỹ nghệ của PLA, nơi vũ khí được thiết kế. Là Ủy viên Bộ Chính Trị và là Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, ông Bạc được cho là có liên lạc thường xuyên với các các nhân vật trong quân đội địa phương và quốc gia.


Mr. Heywood, the British businessman who was found dead in a Chongqing hotel room in November, told a friend that Mr. Bo regularly received generals at his residence and often criticized current political leaders as weak, according to that friend. Mr. Bo was "much more militaristic than people realized," the friend quoted Mr. Heywood as saying.


Ông Heywood, doanh nhân người Anh, được phát hiện chết trong một căn phòng khách sạn ở Trùng Khánh hồi tháng 10 năm ngoái, đã nói với một người bạn rằng, ông Bạc thường xuyên đón tiếp các tướng lĩnh ở tư gia của ông và ông Bạc thường chỉ trích các lãnh đạo chính trị hiện nay là yếu kém, theo người bạn đó. Ông Bạc là “hiếu chiến hơn nhiều người nhận ra“, người bạn này dẫn lời ông Heywood.


At issue now is whether Mr. Bo went too far by cultivating support among senior military figures—especially his fellow princelings—for his controversial policies and for his elevation to the Politburo Standing Committee, which he coveted.

Vấn đề hiện nay là, liệu ông Bạc đã đi quá xa bằng cách nuôi dưỡng sự ủng hộ trong số các nhân vật quân sự cấp cao, đặc biệt là những người bạn của ông là thái tử đảng, cho các chính sách gây tranh cãi của ông và chui vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị mà ông khao khát.

Mr. Bo and his allies promoted a model for China's development based on stronger state intervention in the economy and society. It hinged on lavish spending on infrastructure, a high-profile crackdown on gangsters and a Maoist revival movement centered on mass renditions of "red" songs from the 1950s.


Ông Bạc và các đồng minh của ông đã thúc đẩy mô hình cho sự phát triển của Trung Quốc, dựa trên sự can thiệp mạnh mẽ hơn của chính phủ đối với kinh tế và xã hội. Nó xoay quanh các chi tiêu xa hoa vào cơ sở hạ tầng, một cuộc đàn áp các băng đảng khét tiếng và phong trào phục hưng chủ nghĩa Mao, tập trung vào việc biểu diễn cho nhiều người những bài hát “đỏ” từ thập niên 1950.


After launching those policies, he organized in 2009 a concert of revolutionary songs in Chongqing for some 200 sons and daughters of Red Army generals, including Gen. Zhang, according to state media reports at the time.


Sau khi tung ra những chính sách đó, năm 2009 ông đã tổ chức một buổi hòa nhạc về những bài hát cách mạng ở Trùng Khánh cho khoảng 200 con cái của các tướng lĩnh Hồng quân, gồm tướng Trương [Hải Dương], theo truyền thông nhà nước đưa tin lúc đó.


Mr. Bo lived in a military area, which he rarely left while in Chongqing, according to a city official who worked under him. In 2011, he poured about $500 million of public funds into developing a helicopter industry in Chongqing to meet the PLA's needs.

Ông Bạc sống trong một khu quân sự, nơi mà hiếm khi ông ta rời khỏi, khi ở Trùng Khánh, theo một quan chức thành phố đã làm việc dưới quyền ông. Năm 2011, ông bỏ khoảng 500 triệu đô la công quỹ vào việc phát triển một ngành công nghiệp máy bay trực thăng ở Trùng Khánh để đáp ứng nhu cầu của PLA.


Last November, he hosted military exercises in Chongqing, attended by Defense Minister Gen. Liang Guanglie, after which Mr. Bo staged one of his "red singing" performances for his guests, according to state media reports.


Tháng 11 năm ngoái, ông Bạc đã tổ chức tập trận quân sự ở Trùng Khánh, với sự tham dự của Tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng, sau đó ông Bạc đã tổ chức một trong những buổi trình diễn “nhạc đỏ” cho các quan khách của ông, theo truyền thông nhà nước.


Such activities left Mr. Bo's opponents increasingly wary of his widening military support, said officials, analysts and diplomats. The flight of Mr. Bo's police chief to the U.S. consulate—and Mr. Bo's defiant response—gave ammunition to his rivals to destroy his political career and discredit his model of government, these people said.

Các hoạt động như thế đã làm cho những đối thủ của ông Bạc ngày càng thận trọng trong việc mở rộng sự ủng hộ quân sự của ông, các quan chức, các nhà phân tích và các nhà ngoại giao cho biết. Chuyến bay của viên cảnh sát trưởng của ông Bạc đến lãnh sự quán Mỹ –  và phản ứng thách thức của ông Bạc – đã cung cấp đạn cho các đối thủ tiêu diệt sự nghiệp chính trị của ông, và làm mô hình chính phủ của ông mất uy tín, những người này cho biết.

The scandal prompted President Hu to reassert his authority over the military. Four days after the investigation into Mr. Bo was announced on April 10, Gen. Guo Boxiong, a vice chairman of the Central Military Commission, visited the Chengdu Military Region and called for strict adherence to the party's central leadership.

Vụ bê bối này đã thúc đẩy Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tái khẳng định quyền lực của mình trong quân đội. Bốn ngày sau khi vụ việc điều tra ông Bạc đã được công bố, vào ngày 10 tháng 4, Tướng Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã đến thăm Quân khu Thành Đô và kêu gọi tuyệt đối tuân thủ lãnh đạo trung ương đảng.

He said officers and soldiers should be taught "not to listen to, believe, or spread any kind of political rumors, and to strictly guard against political liberalism," according to state media.

Ông nói, các sĩ quan và binh lính nên được dạy “không nghe, không tin, hoặc lan truyền bất kỳ loại tin đồn chính trị nào, và đề phòng nghiêm ngặt, chống lại chủ nghĩa tự do chính trị“, theo truyền thông nhà nước.

The scandal focused attention on the rapid rise within the military of the princelings, which has fueled discontent among officers who lack such political pedigree, and on the PLA's involvement in business.

Vụ bê bối tập trung sự chú ý vào sự thăng tiến nhanh trong quân đội về các thái tử đảng, đã châm ngòi cho sự bất mãn giữa các sĩ quan, những người không xuất thân từ dòng dõi chính trị như thế, và sự tham gia làm kinh tế của Quân đội Trung Quốc.


Gen. Zhang, one of the generals questioned by authorities, is the 62-year-old son of a former vice chairman of the Central Military Commission. Before his appointment to the Second Artillery in late 2009, he was political commissar of the Chengdu Military Region, which brought him into Mr. Bo's political orbit.

Tướng Trương 62 tuổi, một trong các tướng bị các viên chức đặt câu hỏi, là con trai của một cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trước khi được bổ nhiệm vào Bộ đội Pháo binh số Hai hồi cuối năm 2009, ông đã là chính ủy của Quân khu Thành Đô, điều này đưa ông lọt vào quỹ đạo chính trị của ông Bạc.

He became one of several prominent generals to openly support Mr. Bo's controversial policies. Gen. Zhang also faces allegations from a former property tycoon that under his tenure, the Chengdu Military Region was involved in—and profited from—the seizure of assets from local businessmen targeted in Mr. Bo's crackdown on organized crime.


Ông trở thành một trong những vị tướng nổi tiếng công khai ủng hộ chính sách gây tranh cãi của ông Bạc. Tướng Trương cũng phải đối mặt với các cáo buộc từ một ông trùm bất động sản trước đây rằng, trong nhiệm kỳ của ông, Quân khu Thành Đô đã được tham gia và hưởng lợi từ việc tịch thu tài sản của các doanh nhân địa phương trong chiến dịch đàn áp tội phạm có tổ chức của ông Bạc.


Li Jun, the real-estate developer, said in an interview that he bought a 110-acre plot of land in Chongqing's Shapingba district from the military. Mr. Li, a former soldier, said he was supposed to pay the military 324 million yuan ($51.2 million) by late January 2009, but that he missed the deadline and didn't pay until that June.


Một nhà đầu tư bất động sản, ông Li Jun cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông đã mua của quân đội một lô đất rộng 110 mẫu Anh ở quận Shapingba, Trùng Khánh. Ông Li là một cựu chiến binh, nói rằng, lẽ ra ông phải trả cho quân đội 324 triệu nhân dân tệ (khoảng 51,2 triệu đô la) đúng hạn vào cuối tháng 1 năm 2009, nhưng ông đã trả trễ hạn, mãi đến tháng 6 năm đó ông mới trả.


That December, he said, he was arrested by Chongqing police on charges of organized crime, contract fraud, bid rigging and bribery. About three weeks later, the Chengdu Military Region initiated its own case against Mr. Li and effectively took over his detention, according to a document provided by Mr. Li that appears to be signed by the military region's "political security department."

Ông nói, tháng 12 năm đó, ông đã bị cảnh sát Trùng Khánh bắt giữ về các tội: phạm tội có tổ chức, gian lận hợp đồng, đấu thầu gian lận và hối lộ. Khoảng ba tuần sau đó, Quân khu Thành Đô bắt đầu vụ kiện riêng chống lại ông Li và cuối cùng ông bị giam giữ, theo một tài liệu do ông Li cung cấp cho thấy, có chữ ký của “bộ phận an ninh chính trị” của quân đội địa phương.

Mr. Li alleged his interrogators told him that he had upset Gen. Zhang, who they said had close ties since childhood to Mr. Bo. He claimed he was released after agreeing to pay 40 million yuan as compensation for his late payment. He fled the country, he said, after he was tipped off that he was about to be arrested again. Since then, he alleged, local authorities have taken over his company, Junfeng Group.


Ông Lí khẳng định, những người thẩm vấn đã nói với ông rằng, ông đã làm cho tướng Trương bực mình, tướng Trương là người mà họ nói rằng đã có các mối quan hệ thân mật với ông Bạc từ khi còn nhỏ. Ông Li cho biết, ông đã được phóng thích sau khi đồng ý trả 40 triệu nhân dân tệ bồi thường do thanh toán chậm. Ông nói, ông đã trốn khỏi đất nước sau khi ông được tin báo rằng họ chuẩn bị bắt ông một lần nữa. Ông cáo buộc chính quyền địa phương đã lấy mất công ty của ông, Tập đoàn Junfeng, kể từ đó.


The Chengdu Military Region, the PLA, the Defense Ministry and the police all declined to comment on Mr. Li's account.

Quân khu Thành Đô, Quân đội Trung Quốc, Bộ Quốc phòng và cảnh sát từ chối bình luận các tin tức liên quan đến ông Li.

The website of his former company, Junfeng, says that its headquarters is at the same address listed for the Chongqing branch of the Chengdu Military Region's Materials Procurement Station. An official at that branch said it had sold "all of its land," but he declined to elaborate.

Trang web cũ của công ty của ông, công ty Junfeng nói rằng, trụ sở chính của công ty được liệt kê cùng địa chỉ với Trạm Mua sắm Vật liệu của Quân khu Thành Đô ở chi nhánh Trùng Khánh. Một quan chức tại chi nhánh đó cho biết, nó đã bán “tất cả đất đai”, nhưng ông từ chối cho biết thêm chi tiết.

That address now is the site of a luxury villa complex developed by Junfeng, according to the company's website. A Junfeng sales representative said the company is no longer controlled by the Chengdu Military Region and is now under the authority of the local government. She declined to comment further.

Địa chỉ đó hiện là địa điểm của một khu biệt thự phức hợp, sang trọng, do công ty Junfeng đầu tư, theo trang web của công ty. Đại diện thương mại của Junfeng cho biết, Quân khu Thành Đô đã không còn kiểm soát công ty này và bây giờ công ty thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương. Cô từ chối bình luận thêm.

"This kind of military involvement in a civilian case is highly unusual, even in China," said a person familiar with Mr. Li's case.

“Việc can thiệp của cơ quan quân sự trong một vụ án dân sự như thế là rất bất thường, ngay cả ở Trung Quốc“, một người quen thuộc với vụ án của ông Li đã nói.

The other general questioned by authorities, Gen. Liu, is the son of former president Liu Shaoqi, who was purged by Chairman Mao and died in prison in 1969. Gen. Liu, who is 61, is thought to have personal ties to Vice President Xi, whom he has known since childhood.


Một vị tướng khác bị các nhà chức trách đặt vấn đề là tướng Lưu Nguyên, con trai của cố Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, đã bị Chủ tịch Mao Trạch Đông thanh trừng và bị chết trong tù năm 1969. Tướng Lưu 61 tuổi, được cho là có các mối quan hệ cá nhân với Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, người mà ông đã biết từ khi còn nhỏ.

Gen. Liu attended the elite Number 4 Boys Middle School in Beijing with Mr. Bo in the 1950s. In 2007, he was photographed alongside other princelings at the funeral of Mr. Bo's father.

Tướng Lưu đã học ở trường dành cho con cái lãnh đạo, trường Number 4 Boys Middle School, ở Bắc Kinh, với ông Bạc hồi thập niên 1950. Năm 2007, ông đã chụp ảnh cùng các thái tử đảng khác tại đám tang của bố ông Bạc.

Like Mr. Bo, he has spoken out against corruption. In January, he made a speech in front of several hundred other generals in which he pledged to root out corruption in the PLA, according to people briefed on the matter.


Cũng như ông Bạc, ông Lưu đã lên tiếng chống tham nhũng. Hồi tháng 1, ông đã có một bài phát biểu trước hàng trăm tướng lãnh khác, trong đó ông cam kết sẽ diệt tận gốc tham nhũng trong Quân đội Trung Quốc, theo những người kể vắn tắt về vấn đề này.

Early this year, he engineered the dismissal of Gen. Gu Junshan, the deputy head of the General Logistics Department, which handles military land and supplies, on suspicion of corruption, those people said. The PLA and Defense Ministry didn't respond to a request for comment.

Những người này cho biết, đầu năm nay, tướng Lưu đã sắp xếp việc cách chức tướng Cốc Tuấn San, Phó Tổng cục Hậu cần, lo về xử lý đất đai và vật tư trong quân đội, bị tình nghi tham nhũng. PLA và Bộ Quốc phòng đã không trả lời khi được yêu cầu bình luận.

Military experts said at the time that Gen. Liu appeared to be aiming for appointment as head of the PLA's General Political Department, which would give him a place on the Central Military Commission.

Các chuyên gia quân sự cho biết, vào lúc tướng Lưu nhắm tới việc được bổ nhiệm làm người đứng đầu Tổng cục Chính trị của PLA, điều này sẽ giúp ông có được chiếc ghế ở Quân ủy Trung ương.

Some analysts believe he has antagonized fellow generals by rising through the ranks faster than non-princelings, by targeting Gen. Gu without the consent of his peers and by seeking to influence domestic politics.


Một số nhà phân tích tin rằng, tướng Lưu đã gây ra mối thù nghịch với các tướng đồng nghiệp qua việc[ ông] được thăng chức nhanh hơn là những người không thuộc nhóm thái tử đảng, qua việc nhắm vào tướng Cốc mà không có sự đồng ý của các đồng nghiệp khác, cũng như việc tìm cách ảnh hưởng đến chính trị trong nước.

"He was already politically vulnerable," said Nan Li, an expert on the Chinese military at the U.S. Naval War College. "The Bo Xilai incident might be the last straw on the camel's back."

Ông Nan Li, một chuyên gia về quân sự Trung Quốc tại trường Cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ, đã nói: “Có thể ông ấy bị tấn công về mặt chính trị. Sự cố Bạc Hy Lai có thể là cọng rơm cuối cùng trên lưng con lạc đà”.


Gen. Liu also generated controversy when, in the preface to a book published last year, he argued passionately in favor of "new democracy"—a concept put forward by his own father.


Tướng Lưu cũng tạo ra tranh cãi, qua lời nói đầu của một cuốn sách xuất bản năm ngoái, khi ông lập luận rằng, ông nhiệt tình ủng hộ “nền dân chủ mới” – một khái niệm mà cha của ông đã đề ra.


Zhang Musheng, a prominent public intellectual who wrote the book, also has spoken out in defense of Mr. Bo's "Chongqing model." He has been conspicuously silent since Mr. Bo's downfall.


Trương Mộc Sinh (Zhang Musheng), một trí thức nổi tiếng đã viết cuốn sách này, cũng đã lên tiếng ủng hộ “mô hình Trùng Khánh” của ông Bạc. Rõ ràng là ông [Trương] đã im lặng kể từ sự sụp đổ của ông Bạc.


Mr. Zhang said in an interview he had been due to speak about "new democracy" at a conference in the U.S. last month, but he canceled after a retired senior official advised him that the timing was too sensitive. He declined to comment on Mr. Bo's dismissal or its effect on Gen. Liu.

"You'd better not make a fuss about this," he said before hanging up the telephone.

Ông Trương nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, lẽ ra ông phát biểu về “nền dân chủ mới” tại một hội nghị ở Mỹ hồi tháng trước, nhưng ông đã hủy bỏ sau khi được một quan chức cao cấp nghỉ hưu khuyên ông là thời điểm quá nhạy cảm. Ông từ chối bình luận về việc ông Bạc bị sa thải hoặc ảnh hưởng của việc sa thải đó đối với tướng Lưu như thế nào.

“Tốt hơn hết, ông không nên làm ồn về chuyện này“, ông nói trước khi cúp điện thoại.

Brian Spegele and James Hookway contributed to this article.


Brian Spegele và James Hookway đã đóng góp cho bài viết này.


Gen. Zhang Haiyang
Tướng Trương Hải Dương


Translated by Dương Lệ Chi


http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304203604577398034072800836.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn