MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, April 7, 2012

Wyoming town with 1 resident sold for $900,000 Thị trấn một người ở Wyoming đã bán $ 900.000 cho một nhà đầu tư Việt Nam

Wyoming town with 1 resident sold for $900,000

Thị trấn một người ở Wyoming đã bán $ 900.000 cho một nhà đầu tư Việt Nam

By Bob Moen

Associated Press / April 6, 2012

Bob Moen

Associated Press / April 6/4/2012

BUFORD, Wyo.—Buford is a small place for sure, but so is the world.

Buford, Wyo: Chắc chắn Buford là một nơi nhỏ bé nhưng thế giới cũng chẳng lớn hơn.

A remote, unincorporated area along busy Interstate 80 that advertised itself as the smallest town in the United States, Buford was sold at auction for $900,000 on Thursday to an unidentified man from Vietnam.

Vào hôm thứ Năm, Buford, một khu vực xa xôi không có tính pháp nhân dọc theo đưòng xa lộ liên bang sầm uất số 80 từng tự quảng cáo mình như một thị trấn nhỏ nhất của Hoa Kỳ đã được bán đấu giá đến 900.000 USD cho một người đàn ông không rõ danh tính từ Việt Nam.

It's owner for the last 20 years, Don Sammons, served with the U.S. Army as a radio operator in 1968-69.

Don Sammons, người chủ sở hữu trong 20 năm qua, từng là một người hoạt động truyền thanh phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ trong năm 1968-1969.

After meeting the buyer, an emotional Sammons said it was hard for him to grasp the irony of the situation.

Sau khi gặp được người mua, ông Sammons bồi hồi xúc động nói rằng mình đã khó cảm nhận được một tình huống trớ trêu như thế.

"I think it's funny how things come full circle," he said.

"Tôi nghĩ rằng sự đời đã quay vòng thật buồn cười" ông nói.

The buyer attended the auction in person but declined to meet with the media or to be identified. Sammons and others involved in the auction would not discuss the buyer's plans for Buford.

Người khách mua đã đích thân tham dự cuộc đấu giá nhưng từ chối xác định tính danh và không trả lời các phương tiện truyền thông. Sammons và những người tham gia đấu giá khác sẽ không bàn gì về kế hoạch của người mua cho thị trấn Buford.

It will take about 30 days for all the paperwork to be completed before ownership of the place located almost equidistant between Cheyenne and Laramie in southeast Wyoming changes hands, Sammons said.

Sẽ mất khoảng 30 ngày để hoàn thành các thủ tục giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu cho khu vực nằm gần giữa Cheyenne và Laramie ở phía đông nam Wyoming, Sammons cho biết.

The new owner will get a gas station and convenience store, a schoolhouse from 1905, a cabin, a garage, 10 acres, and a three-bedroom home at 8,000 feet altitude -- overlooking the trucks and cars on the nearby interstate on one side and the distant snowcapped mountains in Rocky Mountain National Park in Colorado on the other.

Người chủ mới sẽ nhận được một trạm xăng và một cửa hàng tạp hóa, một ngôi trường từ năm 1905, một cabin, một nhà để xe, 10 mẫu đất, một ngôi nhà ba phòng ngủ ở độ cao 8.000 feet - một bên này nhìn xuống những chiếc xe tải và xe hơi chạy trên đường xa lộ liên bang gần đó, còn mặt bên kia nhìn ra ngọn núi tuyết phủ xa xa trong công viên quốc gia Rocky Mountain ở Colorado.

The town traces its origins to the 1860s and the construction of the Transcontinental Railroad. Buford had as many as 2,000 residents before the railroad was rerouted.

Thị trấn có nguồn từ những năm 1860 và công cuộc xây dựng đường sắt xuyên lục địa. Buford đã từng có khoảng 2.000 cư dân trước khi tuyến đường hỏa xa định tuyến lại.

Sammons, who moved to the Buford area about 30 years ago from Los Angeles to get away from the busy city life, bought the trading post on Jan. 31, 1992. He plans to retire from his unofficial title as "mayor" and write a book about his experiences in Buford, he said.

Sammons, đã chuyển đến khu vực Buford, mua lại thành phố này vào ngày 31 tháng Giêng năm 1992, khoảng 30 năm trước đây từ Los Angeles để tránh xa cuộc sống thành phố bận rộn. Ông dự định sẽ nghỉ hưu, rời khỏi danh hiệu "thị trưởng" không chính thức của mình và sẽ viết một cuốn sách về kinh nghiệm của mình ở Buford, ông nói.

"I felt my time here has been very happy for me, and hopefully the new owner will be able to enjoy what I've enjoyed over the years -- conversations with people, the uniqueness of the area and so on -- and keep the history alive," Sammons said.

"Tôi cảm thấy thời gian của tôi ở đấy là rất hạnh phúc đối với tôi, và mong rằng người chủ mới có thể tận hưởng được những gì tôi đã có - các cuộc trò chuyện với dân chúng, tính cách độc đáo của khu này cùng những chuyện khác, và giữ câu chuyện được sống mãi", Sammons cho biết.

As workers boarded up the windows of the convenience store behind her, Rozetta Weston, a broker with a Cheyenne real estate auction company that represented the buyer, said the buyer was excited to own a "piece of the United States." But she declined to discuss the buyer's future plans for Buford.

Khi những công nhân đóng ván che kín các khung cửa sổ căn tiệp tạp hóa đàng sau mình, Rozetta Weston, một nhà môi giới đấu thầu địa ốc của công ty Cheyenne từng đại diện cho người mua cho biết rằng người mua đã phấn khởi để được làm chủ "một mảnh nhỏ của Hoa Kỳ". Nhưng cô đã từ chối không nói gì về kế hoạch tương lai cho Buford của người mua.

Weston said the buyer and a companion arrived in Wyoming -- their first trip to the United States -- on Monday, touring Cheyenne and the University of Wyoming at Laramie before the auction.

Cô Weston cho biết người khách mua và một bạn đồng hành đã đến Wyoming - chuyến đi đầu tiên của họ đến Hoa Kỳ - vào hôm Thứ hai, đi du lịch thăm Cheyenne và Đại học Wyoming ở Laramie trước cuộc bán đấu giá.

Williams & Williams Co. of Tulsa, Okla., conducted the auction on a sunny, windy day outside the trading post, which has been closed since Dec. 31. The number of bidders was not released.

Công ty Williams & Williams của Tulsa, Okla, đã tiến hành bán đấu giá vào một ngày nắng gió, và cuộc đấu giá đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Số lượng người bỏ giá không được công bố.

Dozens of people, including some of the 125 residents who live in remote areas and get their mail at the outdoor post office boxes on the property, showed up for the event. Officials with Williams & Williams stood out in their business suits among the locals dressed in jeans and western attire.

Hàng chục người, gồm cả một số người trong 125 cư dân sống ở các vùng xa xôi, nhận được thư thông báo về cuộc đấu giá qua bưu điện đã xuất hiện để tham gia sự kiện này. Các quan chức của Williams & Williams nổi bật trong các bộ âu phục giữa đám người dân địa phương mặc quần bò và trang phục phương Tây.

Inside the convenience store, most of the candy, snacks, pop, beer and all the Marlboro cigarettes had been sold off already. Bags of charcoal, whistles made from animal antlers and dozens of T-shirts proclaiming Buford as the smallest town in the United States remained unsold.

Bên trong cửa tiệm tạp hóa, hầu hết là kẹo ngọt, đồ ăn nhẹ, nưóc uống, bia và thuốc lá Marlboro đã được bán hết. Những túi than đá, những dụng cụ thổi làm bằng gạc động vật và hàng chục áo thun tuyên bố Buford là thị trấn nhỏ nhất tại Hoa Kỳ vẫn còn đó.

Wearing a weather beaten cowboy hat, Gary Crawford, who lives about 4.5 miles northeast of the trading post -- "Post Office Box 7" -- said the trading post is important to the surrounding residents who mostly live on widely scattered ranches.

Gary Crawford, đầu đội một chiếc mũ cao bồi bầm dập vì thời gian, người đã sống khoảng 4,5 dặm về phía đông bắc "Trạm bưu điện số 7" cho biết trạm bưu điện này quan trọng đối với các cư dân xung quanh, những người chủ yếu sống nơi các trại chăn nuôi phân tán rộng quanh đó.

"At different times, this has been a community gathering place where you caught up with your neighbors and shoot the breeze, learn what's going on, who is around," Crawford said.

"Vào nhiều thời điểm khác nhau, nơi này đã từng là một tụ điểm của cộng đồng dân cư, nơi bạn có thể gặp gỡ các láng giềng của mình, tán gẫu với nhau, tìm hiểu những gì đang xảy ra, những ai ỉ chung quanh", Crawford nói.

He looked forward to meeting the new owner.

Ông mong được gặp người chủ đất mới.

"I think we may have very nice, new neighbors," he said.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể có những người hàng xóm mới dễ thương", ông nói.

http://www.boston.com/business/articles/2012/04/06/wyoming_town_with_1_resident_sold_for_900000/No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn