MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, April 3, 2012

U.S.-Mongolia Joint Statement Tuyên bố chung Hoa Kỳ - Mông CổU.S.-Mongolia Joint Statement

Tuyên bố chung Hoa Kỳ - Mông Cổ

The White House

Nhà Trắng

Office of the Press Secretary

Văn phòng thư ký báo chí

June 16, 2011

16/6/2011

The President of the United States of America, Barack Obama, and the President of Mongolia, Elbegdorj Tsakhia, today reaffirmed their commitment to a United States-Mongolia comprehensive partnership based on common values and shared strategic interests. They emphasized their two countries’ common interest in protecting and promoting freedom, democracy and human rights worldwide, and confirmed their intention to strengthen trade, investment and people-to-people ties so as to support economic growth and deepen the bonds of friendship between their two peoples. The two sides underscored their commitment to promoting a peaceful, stable and prosperous Asia-Pacific region through closer regional cooperation and support for regional multilateral institutions.

Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Mông Cổ Elberdori Tsakhia ngày hôm nay tái khẳng định những cam kết của mình về mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ - Mông Cổ được đặt cơ sở trên các giá trị chung và cùng chia sẻ những quyền lợi chiến lược. Hai bên nhấn mạnh những mối quan tâm chung của hai quốc gia trong việc bảo vệ và khuyến khích tự do, dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới, đồng thời khẳng định nguyện vọng tăng cường thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và làm sâu sắc hơn mối liên kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hai bên nhấn mạnh những cam kết của mình nhằm quảng bá cho một khu vực Châu Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng thông qua việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa các thể chế đa phương khu vực.

The United States and Mongolia reaffirmed their nations’ commitments to the principles of cooperation outlined in the 2007 U.S.-Mongolia Joint Statement, and to the consensus reached in the 2004 and 2005 U.S.-Mongolia Joint Statements. The United States applauded the progress made by the Mongolian people in the past 22 years to deepen the foundations of their young democracy, congratulated Mongolia on assuming the Chairmanship of the Community of Democracies in July 2011, and expressed its full support and close cooperation with Mongolia in successfully fulfilling the Chair’s responsibilities.

Hoa Kỳ và Mông Cổ tái khẳng định những cam kết tầm quốc gia về những nguyên tắc hợp tác đã được nêu ra trong bản tuyên bố chung Hoa Kỳ - Mông Cổ năm 2007 cũng như sự nhất trí đạt được trong các bản tuyên bố chung trước đó vào các năm 2004 và 2005. Hoa Kỳ hoan nghênh những tiến bộ mà nhân dân Mông Cổ đã đạt được trong 22 năm qua nhằm củng cố nền móng cho nền dân chủ non trẻ của mình và xin chúc Mông Cổ tiếp nhận vai trò Chủ tịch Cộng đồng các nền Dân chủ vào tháng 7/2011, đồng thời nêu bật sự ủng hộ hoàn toàn và hợp tác chặt chẽ với Mông Cổ để những trọng trách của Chủ tịch Cộng đồng các nền Dân chủ sẽ được hoàn thành tốt đẹp.

Mongolia welcomed and supported the key role played by the United States as an Asia-Pacific nation in securing peace, stability and prosperity in the region. The United States reaffirmed its support for a secure and prosperous Mongolia that plays an active role in regional affairs and that promotes strong, friendly and open relations with its neighbors. The United States and Mongolia pledged to work together to address their shared economic, security and development interests through regional institutions in the Asia-Pacific and through the United Nations and other multilateral organizations.

Mông Cổ hoan nghênh và ủng hộ vai trò then chốt mà Hoa Kỳ đã đóng góp với tư cách là một quốc gia ở vùng Châu Á - Thái Bình Dương trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với một nước Mông Cổ được bảo vệ và thịnh vượng, đóng vai trò tích cực trong các quan hệ khu vực và điều đó sẽ hỗ trợ cho những mối tương tác cởi mở, hữu nghị và mạnh mẽ với các quốc gia lân bang. Hoa Kỳ và Mông Cổ cam kết hợp tác vì những lợi ích cùng chia sẻ trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và phát triển thông qua các thể chế khu vực ở Châu Á - Thái Bình Dương, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đa phương khác.

The two sides committed to further develop their countries’ strong economic partnership. The United States confirmed its support for Mongolia’s efforts to integrate its economy into regional and international economic and financial institutions. Mongolia expressed its appreciation for continued U.S. support and economic assistance. Mongolia noted the important role that U.S. companies, with their internationally leading management, technical, safety, environmental, and sustainable mining practices, will play in the development of the country’s coal, other mineral resource, infrastructure, agriculture, energy and tourism industries.

Hai bên cam kết tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia. Hoa Kỳ khẳng định sự ủng hộ của mình đối với các nỗ lực của Mông Cổ nhằm gắn kết nền kinh tế của mình vào những thể chế kinh tế, tài chính khu vực và quốc tế. Mông Cổ bày tỏ sự đánh giá cao của mình trước sự ủng hộ liên tục và trợ giúp kinh tế của Hoa Kỳ. Mông Cổ nhìn nhận vai trò quan trọng mà các công ty Hoa Kỳ, với năng lực quốc tế dẫn đầu về quản trị, kỹ thuật, môi trường và khai thác khoáng sản bền vững sẽ đóng vai trò tích cực cho sự phát triển ngành khai thác than và những khoáng sản khác, xây dựng hạ tầng, nông nghiệp, năng lượng và du lịch của đất nước.

The United States welcomed Mongolian International Airlines’ decision to purchase Boeing commercial jetliners and its declared intention to expand its fleet further with U.S. aircraft in the future. The United States and Mongolia expressed their intention to ensure a welcoming investment and business climate for each other’s companies. In this regard, the two sides highlighted the importance of concluding the negotiations and signing a bilateral Transparency Agreement by the end of 2011, taking into full account the resources, capacity and legal processes of each country. In order to further deepen economic ties, the two sides signed additional memoranda aimed at trade promotion and aviation cooperation.

Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Hàng không Quốc tế Mông Cổ mua các máy bay thương mại Boeing với kế hoạch tiếp tục mở rộng đội bay sử dụng máy bay Mỹ trong tương lai. Hoa Kỳ và Mông Cổ bày tỏ nguyện vọng bảo đảm và hỗ trợ môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho công ty của cả hai nước. Về vấn đề này, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn tất các cuộc đàm phán để ký kết Thỏa thuận Song phương về Minh bạch vào cuối năm 2011 đòi hỏi phải huy động toàn bộ tiềm năng về tài nguyên, năng lực và sức mạnh của hệ thống pháp lý của cả hai quốc gia. Nhằm làm sâu sắc thêm các mối liên hệ kinh tế, hai bên đã ký bổ sung biên bản ghi nhớ về khuyến khích thương mại và hợp tác hàng không.

Mongolia expressed its thanks for the support provided by the United States under the Millennium Challenge Corporation Compact Agreement, and both sides looked forward to the continued successful implementation of Compact projects that will increase transparency, stimulate sustained economic growth and alleviate poverty in Mongolia. The Mongolian side expressed its intention to take the necessary steps to qualify for consideration for a second MCC Compact Agreement.

Mông Cổ bày tỏ sự biết ơn về sự ủng hộ mà Hoa Kỳ đã thể hiện trong Thỏa thuận chung về kinh doanh trước những thách thức Thiên niên kỷ (MCCCA- Millenium Chalenge Corporation Compact Agreement – ND). Hai bên mong muốn việc thực hiện thành công các dự án theo bản thỏa thuận đó sẽ giúp gia tăng tính minh bạch, khuyến khích sự tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm nghèo ở Mông Cổ. Phía Mông Cổ bày tỏ ý nguyện tiếp tục có những bước đi cần thiết để xem xét một bản Thỏa thuận MCCCA thứ hai.

The United States thanked Mongolia for its support of the international coalition in Afghanistan, for its announced intention to re-deploy peacekeeping forces to Iraq, and for the country’s notable support for UN peacekeeping efforts in Africa. Mongolia thanked the United States for the support it provided to Mongolia’s Defence Reform Program. As part of this effort, the nations are working together to build an air mobility capability to support peacekeeping and humanitarian assistance operations. Both sides decided to continue practical cooperation in peacekeeping training through exercises such as Gobi Wolf, Khaan Quest and Pacific Angel.

Hoa Kỳ cảm ơn Mông Cổ về sự ủng hộ các lực lượng liên minh quốc tế tại Afghanistan, về việc đã công bố ý nguyện tái bố trí các lực lượng gìn giữ hòa bình ở Iraq và sự hỗ trợ đáng ghi nhận đối với các nỗ lực gìn giữ hòa bình ở Châu Phi. Mông Cổ cảm ơn Hoa Kỳ về sự hỗ trợ trong chương trình Cải cách Quốc phòng. Với tư cách là một phần của nỗ lực này, hai quốc gia đang cùng hợp tác xây dựng năng lực di chuyển cho lực lượng không quân nhằm trợ giúp cho các chiến dịch gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo. Hai bên đã quyết định tiếp tục hợp tác trên thực địa các cuộc tập trận gìn giữ hòa bình như “Con Sói sa mạc Gobi”, “Cuộc Săn lùng của Khan” và “Thiên thần Thái Bình Dương”.

The United States and Mongolia have decided to explore mutually advantageous activities in nuclear energy based on the September 2010 Memorandum of Understanding between the two countries. The United States recognized and supported the Mongolian Nuclear Initiative, and applauded Mongolia’s nuclear weapons free status. Mongolia confirmed its support for President Obama’s Prague vision to include the call for a “New International Framework.”

Hoa Kỳ và Mông Cổ quyết định khai thác những hoạt động có ưu thế của mình về năng lượng hạt nhân trên cơ sở bản ghi nhớ ký tháng 10 năm 2010 giữa hai nước. Hoa Kỳ công nhận và ủng hộ Sáng kiến Hạt nhân của Mông Cổ và hoan nghênh tư cách không phổ biến vũ khí hạt nhân của quốc gia này. Mông Cổ khẳng định sự ủng hộ của mình đối với việc đưa quan điểm của Tổng thống Obama trong hội nghị ở Praha vào lời kêu gọi vì một “trật tự quốc tế mới”.

The United States and Mongolia expressed their intention to deepen and broaden people-to-people ties. Building on the creativity of our societies, both countries emphasized the importance that educational and cultural exchanges play in the bilateral relationship, and confirmed the role that innovative public-private partnerships can play in strengthening bilateral ties.

Hoa Kỳ và Mông Cổ cùng bày tỏ ý nguyện làm sâu sắc và rộng rãi hơn các mối giao lưu giữa nhân dân hai nước. Xây dựng trên sự sáng tạo của xã hội chúng ta, hai quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của những trao đổi trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa đối với mối quan hệ song phương và cùng khẳng định vai trò quan trọng mà quan hệ đối tác Nhà nước- Tư nhân có thể đóng góp trong việc củng cố các quan hệ song phương.


Translated by Phạm Gia Minh
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/16/us-mongolia-joint-statement

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn