MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, April 6, 2012

U.S. and allies move to counter Chinese power Mỹ và đồng minh trước một Trung Quốc trỗi dậyU.S. and allies move to counter Chinese power

Mỹ và đồng minh trước một Trung Quốc trỗi dậy

By MICHAEL RICHARDSON

MICHAEL RICHARDSON

SINGAPORE — The pieces of a new strategic kaleidoscope in the Asia-Pacific region are starting to fall into place as allies and security partners of the United States seek to deter China from using or threatening force to achieve its expansive aims, particularly in the South China Sea, which forms the maritime heart of Southeast Asia.

SINGAPORE —- Những mảnh ghép của một ống kính vạn hoa chiến lược mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu sắp xếp thành hàng khi các đồng minh và đối tác an ninh của Mỹ tìm cách đối phó Trung Quốc để nước này không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm đạt được các mục tiêu mở rộng của mình, đặc biệt ở Biển Đông.

A contingent of about 200 U.S. Marines will soon arrive in Darwin, northern Australia. They are the forerunners of a bigger force of up to 2,500 marines agreed in November by leaders of the two allies.

Nhóm lính thủy đánh bộ Mỹ đầu tiên đã tới Australia. Họ nằm trong số lực lượng lên tới 2.500 quân sẽ triển khai đến châu Đại Dương theo một thỏa thuận tháng 11 giữa lãnh đạo hai nước.

Singapore has offered basing facilities to several high-speed Littoral Combat Ships being brought into service with the U.S. Navy, while U.S. ally the Philippines is negotiating with Washington to hold more military training exercises with the U.S. in the Philippines and increase U.S. Navy access to Philippine ports.

Singapore đã đề nghị cung cấp cơ sở trú đóng cho tàu tuần duyên cao tốc (LCS) của hải quân Mỹ, trong khi đồng minh Philippines của Mỹ cũng đang thương thảo với Washington về khả năng tăng cường các cuộc diễn tập hai bên tại Philippines cũng như gia tăng sự tiếp cận của hải quân Mỹ với các cảng của Philippines

Vietnam is in the midst of a major military buildup to protect its interests in the South China Sea, following similar moves by Malaysia.

Vietnam và Malaysia cũng đang tiến hành các động thái tương tự về tăng cường các khả năng quân sự để bảo vệ lợi ích hàng hải của mình ở Biển Đông.

The U.S. Marines will rotate through bases in northern Australia for training and exercises, underscoring what President Barack Obama said was U.S. determination to play a larger and long-term role in shaping the region and its future, despite looming hefty cuts in America's defense budget.

Lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ luân phiên nhau tới các căn cứ ở phía bắc Australia cho mục tiêu đào tạo và diễn tập, nhấn mạnh những gì mà Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tuyên bố rằng, Mỹ quyết tâm đóng một vai trò lớn hơn và lâu dài trong việc định hình khu vực và tương lai của nó, bất chấp việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng.

Obama reaffirmed in South Korea recently that reductions in defense spending would not come at the expense of the Asia-Pacific. "America's armed forces are going to stay ready for the full range of contingencies and threats," he said.

Gần đây, tại Hàn Quốc, ông Obama đã lần nữa khẳng định rằng, việc giảm bớt ngân sách quân sự sẽ không bao gồm phạm vi châu Á - Thái Bình Dương. “Các lực lượng vũ trang Mỹ đang sẵn sàng ở lại để đối phó toàn diện với những mối đe dọa và sự việc bất ngờ”, ông nói.

Japan and the U.S. are expected to finalize an agreement later this month to relocate 4,700 U.S. Marines from the Japanese island of Okinawa to Guam, a U.S. territory and major military base in the western Pacific.

Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận vào cuối tháng này về việc di chuyển 4.700 lính thủy đánh bộ Mỹ từ đảo Okinawa của Nhật tới Guam, một căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ ở tây Thái Bình Dương.

The Yomiuri Shimbun reported that the new force layout would divide the Marine Corps command, ground force, air and logistic units into an arc of bases forming a flank along the eastern seaboard of China.

Tờ Yomiuri Shimbun thông tin rằng, cách bố trí lực lượng mới này sẽ chia đơn vị chỉ huy lính thủy đánh bộ, lực lượng mặt đất, các đơn vị không quân và hậu cần vào một vòng cung các căn cứ hình thành một sườn dọc theo vùng ven biển phía đông của Trung Quốc.

Marines are the spearhead of U.S. forces deployed in the Asia-Pacific region. The Yomiuri said that spreading them more widely across the region was designed to make any foreign attack on their bases more difficult, counter the growing military strength of China, and better prepare for any future disaster relief and humanitarian aid efforts.

Lính thủy đánh bộ là mũi nhọn của quân đội Mỹ đã được triển khai ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Yomiuri nói việc trải rộng lực lượng khắp khu vực là để khiến cho bất kỳ vụ tấn công nước ngoài nào vào các căn cứ của họ trở nên khó khăn hơn, cũng còn là để đối phó với sức mạnh quân sự đang trỗi dậy của Trung Quốc và chuẩn bị tốt hơn cho việc đối phó thảm họa, hỗ trợ nhân đạo trong tương lai.

The U.S. is also realigning its forces in the western Pacific to focus more of them on maintaining stability in Southeast Asia and protecting the shipping and energy supply lines that run through the Indian Ocean to East Asian economies that are key drivers of global growth.

Mỹ cũng đang sắp xếp lại lực lượng ở tây Thái Bình Dương nhằm tập trung nhiều hơn vào việc duy trì ổn định ở Đông Nam Á và bảo vệ các tuyến đường vận chuyển hàng hóa cũng như năng lượng thông qua Ấn Độ Dương tới các nền kinh tế Đông Á - khu vực đang dẫn dắt tăng trưởng toàn cầu.

China has also indicated that it wants to restrict foreign military operations in large areas of the South China Sea, alarming the U.S., Japan and many other regional countries that depend on freedom of navigation. Much of Australia's trade, including vital energy imports, pass through the South China Sea and, like the U.S., Japan can only give full support its security partners in Asia if it has unrestricted access to international waters in the area for its naval and air self-defense forces.

Trung Quốc cũng biểu lộ rằng, họ muốn hạn chế các hoạt động quân sự nước ngoài ở những khu vực rộng lớn của Biển Đông, cảnh báo Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước trong khu vực phụ thuộc vào tự do hàng hải. Phần lớn thương mại của Australia kể cả việc nhập khẩu năng lượng tối quan trọng đều đi qua Biển Đông và giống như Mỹ, Nhật Bản chỉ có thể cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho các đối tác an ninh ở châu Á nếu như không bị hạn chế tiếp cận với các vùng biển quốc.

In addition to the new U.S. Marine presence, Australia will increase U.S. access to military airfields in northern Australia and to its main Indian Ocean naval base near Perth. In the longer term, it may allow the U.S. to use an upgraded airfield on its Cocos and Keeling Island territory in the Indian Ocean south of Indonesia for long-range maritime reconnaissance flights by unmanned aircraft.

Cùng với sự hiện diện mới của Mỹ, Australia sẽ tăng cường sự tiếp cận của Mỹ với các sân bay quân sự ở phía bắc Australia và căn cửa hải quân chính của họ ở Ấn Độ Dương gần Perth. Về dài hạn, họ có thể cho phép Mỹ sử dụng một sân bay đã nâng cấp trên vùng lãnh thổ quần đảo Cocos và Keeling ở Ấn Độ Dương nhằm phục vụ cho các chuyến bay do thám hàng hải tầm xa bằng máy bay không người lái.

Although both the U.S. and Australia have been careful not to cast their strengthening security cooperation in anti-China terms, Beijing sees it as part of a regional containment strategy. The China Daily said on March 29 that "the prospective new base (on Cocos island) will allow U.S. spy flights over the South China Sea."

Mặc dù cả Mỹ và Australia đều thận trọng để tránh việc hiểu rằng việc tăng cường hợp tác an ninh của họ là nhằm đối phó với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn xem đây là một phần chiến lược ngăn chặn khu vực. Tờ Nhật báo Trung Quốc ngày 29/3 nêu: "Căn cứ mới (trên quần đảo Cocos) sắp tới sẽ cho phép Mỹ thực hiện các chuyến bay do thám ở Biển Đông”.

China evidently aims to dominate its "near seas" — the Yellow, East, and South China seas — turning them into an extended security buffer protecting the Chinese mainland and enabling China to exploit valuable fisheries and seabed resources, including oil, gas and minerals.

Trung Quốc có mục tiêu rõ ràng là giành ưu thế ở “các vùng biển gần” gồm Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông - biến chúng trở thành vùng đệm an ninh mở rộng để bảo vệ Trung Quốc đại lục và cho phép nước này khai thác các nguồn cá cùng các tài nguyên dưới đáy biển rất giá trị gồm dầu, khí tự nhiên và khoáng sản.

The three seas contain the vast majority of China's outstanding territorial claims against its neighbors, as well as all its disputed maritime claims.

Ba vùng biển này đều là nơi tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và tuyên bố hàng hải giữa Trung Quốc với những nước láng giềng.

Beijing's claims in the 3.5 million square km South China Sea are by far the most extensive. Beijing asserts sovereignty over the main contested archipelagos and their surrounding waters and seabed. It also asserts other forms of jurisdiction in its claimed zone of control, which covers about 80 percent of the sea.

Tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh với 3,5 triệu km vuông ở Biển Đông rõ ràng là rộng lớn nhất. Bắc Kinh khẳng định chủ quyền với các quần đảo tranh chấp chính cũng như vùng nước xung quanh và đáy biển. Họ cũng tuyên bố các hình thức thẩm quyền khác bao trùm khoảng 80% vùng biển này.

Chinese mapping authorities said recently that they would clarify Chinese claims in the South China Sea. Meanwhile, the state-owned company that leads the search for oil and gas in the area said that deepwater resources there would boost the firm's growth in the medium and long-term.

Cơ quan lập bản đồ của Trung Quốc gần đây cho biết sẽ làm rõ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi đó, một tập đoàn nhà nước dẫn đầu trong lĩnh vực thăm dò và tìm kiếm dầu khí thì tuyên bố, nguồn tài nguyên nước sâu sẽ thúc đẩy tăng trưởng của tập đoàn về trung và dài hạn.

"The majority of the disputed waters used to be beyond our reach because we seldom put our claims into action," Zhang Yunling, director of the Institute for International Studies under the Chinese Academy of Social Sciences, told the Global Times. "By drawing a (more precise) map, the country can reinforce its jurisdiction claim in the South China Sea, and further actions may follow, such as exploiting resources near the Nansha Islands."

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) bản tiếng Anh ngày 27/3 đã dẫn lời Trương Vân Lĩnh, giám đốc Viện Nghiên cứu quốc tế thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc: "Đa số các vùng biển tranh chấp đã vượt quá tầm tay của chúng ta vì chúng ta hiếm khi đặt tuyên bố chủ quyền của mình vào hành động. Bằng việc vẽ một bản đồ, đất nước có thể củng cố tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và có những hành động xa hơn như khai thác nguồn tài nguyên gần quần đảo Nam Sa”, ông Trương nói.

These widely scattered islands, known in the English-speaking world as the Spratlys, are also claimed in full by Taiwan and Vietnam, and in part by the Philippines, Malaysia and Brunei. All but Brunei have garrisoned the main atolls, creating a powder keg should China try to forcibly evict any rival claimants.

Những hòn đảo nằm rải rác rộng rãi, được biết đến trong thế giới nói tiếng Anh như quần đảo Spratlys (Trường Sa), cũng được tuyên bố chủ quyền đầy đủ bởi Đài Loan và Việt Nam, và một phần bởi Việt Nam, Malaysia và Brunei. Tất cả trừ Brunei đã đóng quân các đảo san hô chính, tạo ra một thùng thuốc nổ nếu Trung Quốc tìm cách cưỡng bức trục xuất bất kỳ đối thủ tuyên bố chủ quyền nào.

Michael Richardson is a visiting senior research fellow at the Institute of South East Asian Studies in Singapore.

Michael Richardson là một nghiên cứu thỉnh giảng cấp cao tại Viện Đông Nam Á học, Singapore.

http://www.japantimes.co.jp/text/eo20120405mr.htmlNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn