MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, April 27, 2012

Survey shows best, worst paid doctors -- and many regrets Khảo sát: bác sĩ có thu nhập tốt nhất, bác sĩ có thu nhập thấp nhất và những hối tiếc


Survey shows best, worst paid doctors -- and many regrets

Khảo sát: bác sĩ có thu nhập tốt nhất, bác sĩ có thu nhập thấp nhất và những hối tiếc

By Kim Painter, USA TODAY
4/26/2012 3:42 PM

Kim Painter, NƯỚC MỸ NGÀY NAY
2012/04/26 3:42 PM
Increasing numbers of U.S. doctors regret their career choices --- even while taking in salaries average Americans might consider pretty sweet. Those salaries remain much sweeter for some specialists than others, though, according to an annual survey of physician pay from Medscape/WebMD.

Số lượng ngày càng tăng các bác sĩ Mỹ hối tiếc về lựa chọn nghề nghiệp của họ --- ngay cả khi mức lương trung bình của người Mỹ có thể xem là khá hậu hĩnh. Nhưng tiền lương đối với một số chuyên ngành vẫn còn hậu hĩnh hơn nhiều so với các ngành khác, một cuộc khảo sát hàng năm về thù lao của bác sĩ do Medscape / WebMD thực hiện cho biết.

Among the highest-paid doctors, according the survey of 24,000 physicians:

    Radiologists: $315,000
    Orthopedic surgeons: $315,000
    Cardiologists: $314,000
    Anesthesiologists: $309,000
    Urologists: $309,000

Theo một khảo sát gồm 24.000 bác sĩ thì trong số các bác sĩ được trả lương cao nhất có:

    X-quang: $315.000
    Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình: $315.000
    Tim mạch: $314.000
    Bác sĩ gây mê: $309.000
    Tiết niệu: $309.000

Among the lowest paid:

    Pediatricians: $156,000
    Family medicine doctors: $158,000
    Internal medicine doctors: $165,000
    Diabeticians/endocrinologists: $168,000
    Psychiatrists: $170,000

Trong số các bác sỹ được trả lương thấp nhất có:

    Bác sĩ nhi khoa: $156.000
    Bác sĩ y học gia đình: $158.000
    Bác sĩ y học nội bộ: $165.000
    Bác sỹ tiểu đường / nội tiết: $168.000
    Bác sĩ tâm thần: $170.000
You'll notice that the doctors most people see most often -- the pediatricians, family doctors and internists who handle regular checkups and most illnesses -- make the least money. But pay for so-called "primary care" doctors is rising a bit, the survey shows, as pay for some big-money specialists declines. Those radiologists and orthopedic surgeons at the top of the pay heap actually made 10% less in the past year; general surgeons made 12% less.

Chúng ta thấy rằng các bác sĩ mà hầu hết mọi người thường xuyên đến khám nhất là bác sĩ nhi khoa, bác sĩ nội khoa, và bác sĩ gia đình; họ thường xuyên kiểm tra sức khỏe và điều trị hầu hết các bệnh – nhưng lại kiếm ít tiền nhất. Nhưng khảo sát này cho thấy thù lao cho bác sĩ chăm sóc “sức khỏe ban đầu” có tăng lên đôi chút, trong khi chi trả cho một số các chuyên khoa đắt tiền có giảm. Chuyên gia X-quang và phẫu thuật chỉnh hình đứng đầu bảng lương đã giảm thu nhập 10% trong năm qua, bác sĩ phẫu thuật tổng quát giảm lương 12%.

In comments accompanying the survey, many physicians said they feared changes in the health care system would mean lower incomes in years to come, Medscape reports. Maybe that's one reason just 54% said they would choose a career in medicine again, down from 69% percent in 2011.

Phát biểu ý kiến ​​kèm theo cuộc khảo sát này, nhiều bác sĩ cho biết họ lo sợ thay đổi trong hệ thống chăm sóc sức khỏe có nghĩa là thu nhập sẽ thấp hơn trong những năm tới, báo cáo của Medscape cho biết. Có lẽ đó là một trong những lý do chỉ 54% nói rằng họ sẽ chọn nghề y, ít hơn con số 69% năm 2011.

For now, just 11% say they consider themselves "rich" -- and 45% agree that "my income probably qualifies me as rich, but I have so many debts and expenses that I don't feel rich."

Bây giờ, chỉ 11% nói rằng họ tự coi mình là "giàu có" và 45% đồng ý rằng "thu nhập của tôi có thể đủ điều kiện để tôi là người giàu, nhưng tôi có rất nhiều khoản nợ và chi phí khiến tôi không còn cảm thấy giàu nữa."


http://yourlife.usatoday.com/health/healthyperspective/post/2012-04-26/survey-shows-best-worst-paid-doctors----and-many-regrets/681256/1

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn