MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, April 10, 2012

Scientists discover soldier bees Các nhà khoa học phát hiện ra ong lính


Scientists discover soldier bees

Các nhà khoa học phát hiện ra ong lính

You may have heard of soldier ants - whose primary function is to guard their nest from intruders. Now, scientists have discovered a new soldier, in the usually much less confrontational world of bees.

Có thể bạn đã nghe nói về kiến lính ​​– với nhiệm vụ chính là bảo vệ tổ ong khỏi những kẻ xâm nhập. Bây giờ, các nhà khoa học đã phát hiện ra một chiến binh mới, trong một thế giới thường ít có đối đối đầu hơn nhiều: loài ong.

A University of Sussex team found that, in colonies of Jatai bees (Tetragonisca angustula), some insects are born soldiers.

Nhóm nghiên cứu Đại học Sussex phát hiện ra rằng, trong các tổ ong Jatai (Tetragonisca angustula), một số con ong được sinh để làm chiến sĩ.

The study, reported in the journal PNAS, is the first known example of a soldier bee.

Được công bố trên tạp chí PNAS, nghiên cứu này là công trình đầu tiên đã được biết đến về ong lính.

While the caste system is common in ants and termites, with insects of different shapes and sizes assuming defined roles, the division of labour in bees is usually much more transient.

Trong khi hệ thống đẳng cấp là phổ biến trong xã hội kiến ​​và mối, với các côn trùng có hình dạng và kích thước khác nhau nắm giữ những vai trò phù hợp, thì sự phân công lao động ở loài ong thường không được rõ ràng cho lắm.

"Workers carry out different tasks at different ages," explained Prof Francis Ratnieks from the University of Sussex, who led the research team. "They start out cleaning the nest, then feeding the larvae... then foraging and [eventually] guarding."

"Ong thợ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau ở các độ tuổi khác nhau", Giáo sư Francis Ratnieks thuộc Đại học Sussex, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết. "Lúc đầu chúng đảm nhận việc làm sạch tổ, sau đó cho ấu trùng ăn... rồi mới đến công việc tìm kiếm thức ăn và [cuối cùng] là công tác bảo vệ."But while most bee guards take on their role for about a day, Jatai bee guards stand guard at the wax entrance tube to their nest for about a week, which, in the insect realm, is a relatively long career.

Nhưng trong khi hầu hết các con ong bảo vệ chỉ đảm nhận nhiệm vụ này trong khoảng một ngày, thì ong Jatai đứng gác tại cửa ống sáp đi vào tổ khoảng một tuần. Trong thế giới côn trùng, đây là một công việc khá lâu dài.

To find this out, the team observed the bees' nests on a farm in Fazenda Aretuzina, Brazil.

Để tìm hiểu điều này, nhóm nghiên cứu đã quan sát các tổ ong tại một trang trại ở Fazenda Aretuzina, Brazil.

They used dots of paint to mark the bees that were hovering and perching close to the entrance, which revealed that these guards assumed that role for extended periods of time. "We then took some of these [guard bees] back to the lab to examine them more closely," explained Prof Ratnieks.

Họ đã sử dụng các chấm sơn để đánh dấu những con ong đang bay lượn và đậu gần cửa ra vào, điều này cho thấy rằng những ong lính này làm nhiệm vụ trong khoảng thời gian dài hơn. "Sau đó chúng tôi đưa một số ong lính vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu kỹ lưởng hơn," Giáo sư Ratnieks giải thích.

From this examination, he and his colleagues realised that the bees were not just behaviourally different, they were also a different size and shape to the worker bees. "The Jatai soldiers are 30% larger than worker bees," said Prof Ratnieks. "They also have larger legs that they probably use for grappling."

Từ nghiên cứu này, Giáo sư Ratnieks và các đồng nghiệp của ông nhận ra rằng những con ong không chỉ có tập tính khác nhau, mà chúng còn có kích thước và hình dạng khác nhau so với ong thợ. "Ong lính Jatai to hơn ong thợ 30%", Giáo sư Ratnieks nói. "Chúng cũng có chân to hơn mà có thể chúng sử dụng để chộp giữ đối phương."

Battling robber bees

Prof Ratnieks and his colleagues think that the Jatai soldier bees may the product of an evolutionary arms race against the diminutive species' worst enemy - the robber bee (Lestrimelitta limao). Much smaller Jatai soldier bees onto the wings of robber bees

Chiến đấu với ong kẻ cướp


Giáo sư Ratnieks và các đồng nghiệp của ông nghĩ rằng ong lính Jatai có thể là sản phẩm của một cuộc chạy đua vũ trang tiến hóa nhằm chống lại kẻ thù tồi tệ nhất của loài ong nhỏ bé này - ong kẻ cướp (Lestrimelitta limao). Ong lính Jatai do nhỏ con hơn nhiều nên phải xiết chặt cánh của ong kẻ cướp.

Robber bees are so-called because, rather than forage, they simply invade other bees' nests and steal their food reserves. "They're much bigger than Jatai bees and a full-blown attack can destroy a [Jatai] colony," explained Prof Ratnieks.

Ong cướp được gọi như thế bởi vì, thay vì đi kiếm thức ăn, chúng chỉ đơn giản xâm nhập vào tổ ong khác và ăn cắp thực phẩm dự trữ. "Chúng lớn hơn ong Jatai nhiều và một cuộc tấn công toàn diện có thể phá hủy cả một tổ ong [Jatai]," Giáo sư Ratnieks giải thích.

Soldier bees appear to help prevent an attack by tackling individual robber "scouts" that set out to find a suitable victim colony to invade.

Ong lính xuất hiện nhằm giúp ngăn chặn một cuộc tấn công bằng cách đối phó với từng con ong cướp "trinh sát" riêng lẻ đang đi tìm một tổ ong làm nạn nhân phù hợp để chúng xâm nhập.

The scientists actually tested the soldier bees' ability to fend off a robber, "staging fights" between the two insects. They held a robber bee close to the entrance tube of a Jatai bee nest and watched the Jatai soldiers' reaction. The much smaller Jatai soldier bees used their jaws to clamp onto the robber bees' wings, immobilising their attacker.

Các nhà khoa học đã thực sự thử nghiệm khả năng chống cướp của ong lính, bằng cách "bài binh bố trận" cho hai đối thủ côn trùng chiến đấu. Họ để một ong cướp gần lối vào của một tổ ong Jatai và theo dõi phản ứng của ong lính Jatai. Dù nhỏ hơn nhiều, ong lính Jatai đã sử dụng hàm của chúng ngoạm vào cánh ong cướp, làm bất động kẻ tấn công.

The outmatched Jatai's are ultimately killed during these fights. They seem to "sacrifice themselves" to protect the colony, Prof Ratnieks said. He added: "These bees represent the pinnacle of social living."

Các chiến binh Jatai cô thế cuối cùng phải bỏ mạng trong các trận chiến. Dường như chúng "hy sinh bản thân" để bảo vệ lãnh thổ của mình, Giáo sư Ratnieks giải thích. Ông cũng nói thêm: "Những con ong này đại diện cho đỉnh cao của cuộc sống xã hội."

http://www.bbc.co.uk/nature/16469386No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn