MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, April 25, 2012

Power to the Party – Communist Leaders Getting Away with Murder Quyền lực và miễn tội

Power to the Party – Communist Leaders Getting Away with Murder

Quyền lực và miễn tội
by WC
WC

Bo Xilai, the self proclaimed savior of China, has fallen upon hard times. In China, that truly means trouble.

Bạc Hy Lai, tự xưng là vị cứu tinh của Trung Quốc, đã bị lật đổ vào thời điểm khó khăn. Ở Trung Quốc, điều này có nghĩa là rắc rối thực sự.

Not only was Mr Bo removed from his party position, but he was kicked out of the party as well. The rumors are that he had gotten too popular and powerful. Mr Bo had cleansed Chongqing of its horrible corruption, and implemented ‘Red’ Mao’ist policies from the past. He mandated the singing of old communist songs and rekindled a sense of pride in China’s leadership that is sourly lacking today.


Ông Bạc không những bị mất chức vụ đảng mà còn bị đuổi ra khỏi đảng. Tin đồn rằng ông đã quá nổi tiếng và có quyền thế lớn. Ông Bạc đã dọn dẹp sạch tệ nạn tham nhũng khủng khiếp ở Trùng Khánh, và thực hiện chính sách Mao-ít ‘đỏ’ thời quá khứ. Ông chỉ thị hát những bài hát cộng sản cũ và khơi dậy cảm giác tự hào trong vai trò lãnh đạo Trung Quốc, điều mà hiện không ai làm.


The problem is that Mr. Bo had learned to much. He knew where too many skeletons were buried, and had the dirt on the upper echelon of the communist party. And in a country where up to U$800 billion per year is spent on bribes and corruption, there is quite a bit of dirt.

Vấn đề là ông Bạc đã biết quá nhiều. Ông ta biết chỗ có quá nhiều bộ xương đã được chôn cất, và biết những chuyện bẩn thỉu ở cấp trên của đảng cộng sản. Và ở một đất nước mà mỗi năm chi tới 800 tỉ đô la cho hối lộ và tham nhũng, quả là có quá nhiều điều bẩn thỉu.

In China, few, if any party leaders are clean. Thus, the party feared what Mr Bo was capable of and stood for. Consequently the party took action, attacking not only Bo, but his family and associates as well.

Ở Trung Quốc, nếu có còn lãnh đạo đảng nào trong sạch thì quả hiếm. Vì vậy, đảng lo sợ điều mà ông Bạc dám làm và những gì mà ông đại diện. Do đó, đảng đã hành động, không những tấn công ông Bạc mà còn tấn công cả gia đình và các cộng sự của ông.


In typical Chinese fashion, when a member of the communist party has angered the leaders, he is attacked in an attempt to discredit him before the public. This was as true in the wake of the Tianenman massacre in 1989 as it is today (1).

Thông thường ở Trung Quốc, khi một đảng viên Đảng Cộng sản làm cho các lãnh đạo tức giận, anh ta bị tấn công với nỗ lực nhằm hạ uy tín của anh ta trước công chúng. Điều này đúng sau vụ thảm sát Thiên An Môn hồi năm 1989, cũng như vẫn còn đúng cho tới ngày nay (1).

Up until February of this year, Mr Bo was heralded for his work in Chongqing and his ability to weed corruption out at the roots. His ‘Chongqing Model’ was studied by communist cadres and held up as a model for all to follow.

Cho tới tháng 2 năm nay, ông Bạc đã được loan báo về công việc của mình ở Trùng Khánh và khả năng của ông loại trừ tham nhũng đến tận gốc. “Mô hình Trùng Khánh” của ông Bạc đã được các cán bộ cộng sản nghiên cứu và đưa ra như là một mô hình cho tất cả các nơi khác làm theo.


But then an interesting thing happened, Bo became overly aggressive and supposedly was not happy with a number two or three spot within the party, he wanted it all. The recent attempted coup in Beijing was the result of his ambition. Since then, it has been all bad news for Bo.

Nhưng một điều thú vị đã xảy ra sau đó, ông Bạc trở nên quá quyết đoán và được cho là không hài lòng với vị trí số hai hoặc số ba trong đảng, mà ông muốn tất cả. Âm mưu đảo chính gần đây ở Bắc Kinh là kết quả tham vọng của ông. Kể từ đó, tất cả các tin xấu dồn dập đến với ông Bạc.

Discrediting Bo Xilai

After holding Bo up in such high esteem for so many years, the party was in a quandary as how they could discredit the man. It’s hard to go from saying that Mr Bo stood for the good of China one day and then ostracize him the next. But the party feared Bo and thus went on the offensive.

Bất tín nhiệm Bạc

Sau khi đưa ông Bạc lên cao như thế trong nhiều năm, đảng ở trong tình thế khó xử khi phải hạ uy tín của ông như thế nào. Rất khó để hôm nay nói rằng ông Bạc tốt cho Trung Quốc, rồi hôm sau lại khai trừ ông. Nhưng đảng sợ ông Bạc và do đó đã quay sang tấn công.

Originally, the party claimed that Mr Bo was dirty (2). This from a country where 90% of the party members are allegedly corrupt. These claims, however, pale in comparison to the latest dirt dug up on Mr Bo. According to the rumor mill, Mr Bo was responsible for the deaths of at least six people while working in Dalian (3), and is implicated in the death of English businessman Neil Heywood, or is that another rumor?

Lúc đầu, đảng tuyên bố rằng ông bạc là bẩn thỉu (2). Điều này đến từ một quốc gia có 90% đảng viên bị cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, những tuyên bố này bị lu mờ so với những chuyện bẩn thỉu gần đây nhất về ông Bạc đã bị đào bới lên. Theo tin đồn, ông Bạc chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất sáu người trong khi làm việc ở Đại Liên (3), và liên can đến cái chết của doanh nhân người Anh, ông Neil Heywood, hay đó là một tin đồn khác?

Rumors are a dime a dozen in China nowadays. Rumor is that it was not Bo, but his wife Gu Kailai, a Chinese lawyer who wrote a book about bringing successful lawsuits in the USA, who had a hand in the death of the Englishman (4).

Tin đồn rẻ tiền hiện có hàng tá ở Trung Quốc. Tin đồn rằng không phải ông Bạc, nhưng vợ của ông là bà Cốc Khai Lai, là một luật sư người Trung Quốc đã viết một cuốn sách về các vụ kiện thành công ở Mỹ, người đã nhúng tay vô cái chết của doanh nhân người Anh này (4).


Another rumor is that Ms Gu was overbearing, and after a protracted affair with Mr Heywood, demanded he swear unending loyalty to her and her clan (5) and give up his personal life. When he failed to do so, Ms Gu allegedly had him killed.

Một tin đồn khác nói, bà Cốc là người độc đoán, và sau chuyện tình kéo dài với ông Heywood, đã yêu cầu ông thề tuyệt đối trung thành với bà và gia tộc của bà (5) và từ bỏ cuộc sống cá nhân của ông. Khi ông Heywood không làm như vậy, bà Cốc bị cáo buộc đã giết chết ông.

Or is this just another crazy rumor?

Other ‘sources’ claim it was Mr Bo, in a fit of jealousy who ordered Mr Heywood’s death. According to Xia Deliang, he prepared the injection that allegedly killed the Englishman. This murder, Xia contends, and a payment of five million dollars, earned him a high level spot in the Chongqing communist party bureau.

Hay đây chỉ là một tin đồn điên khùng khác?

‘Các nguồn’ tin khác cho rằng, chính ông Bạc trong một cơn ghen tuông đã ra lệnh giết chết ông Heywood. Theo ông Hạ Trạch Lương, thì ông là người chuẩn bị thuốc độc, được cho rằng đã giết doanh nhân người Anh này. Ông Hạ khẳng định rằng, vụ giết người này được thanh toán 5 triệu đô la, và đưa ông vào một vị trí cấp cao trong tổ chức Đảng Cộng sản Trùng Khánh.

As for the reality behind the demise of Mr Heywood, no one is really sure what happened. After his death, Mr Heywood’s body was cremated, precluding a meaningful investigation as to the circumstances of his passing.

Thực tế, đằng sau cái chết của ông Heywood, không ai thực sự biết rõ điều gì đã xảy ra. Sau khi chết, xác của ông Heywood đã được hỏa táng, ngăn ngừa một cuộc điều tra đầy đủ về tình huống dẫn đến cái chết của ông.Gu Kailai, Bo's wife, is suspected of killing British businessman Neil Heywood in November of 2011

Gu Kailai, vợ của Bo, bị nghi ngờ giết chết doanh nhân người Anh Neil Heywood tháng mười một năm 2011.

What’s the Important Part of the Story?

The western and Chinese press are having a field day with this talk of murder, deceit and corruption. They also point out the alleged misdeeds of Mr Bo and his family, secreting away over one billion dollars in foreign banks (6). The billion dollars, it is alleged, are now in the hands of Bo Guagua, the son of Mr Bo and Ms. Gu, who is presently studying at Harvard in the USA.

Phần quan trọng của câu chuyện này là gì?

Báo chí phương Tây và Trung Quốc có được dịp nói về chuyện ám sát, lừa dối và tham nhũng này. Họ cũng chỉ ra các hành động xấu đã bị cáo buộc của ông Bạc và gia đình của ông, bí mật chuyển hơn một tỷ đô la vào các ngân hàng nước ngoài (6). Số tiền một tỷ đô la bị cáo buộc, hiện trong tay của Bạc Qua Qua, con trai của ông Bạc Hy Lai và bà Cốc Khai Lai, người con này hiện đang theo học tại ĐH Harvard ở Mỹ.

But the mainstream press just doesn’t get it. Is that the real story?

Isn’t the true story the incredible power that the members of China’s communist party wield, and what they are able to do within their country? Even if only a fraction of what they say about Bo and Gu are true, then it shows the almost demonic nature of Communist governance in China.

Nhưng báo chí chính thống không có tin này. Liệu đó có phải là câu chuyện có thật?

Liệu có phải là câu chuyện có thật về quyền hành vô biên mà các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc vận dụng, và những điều họ có thể làm trong nước của họ? Ngay cả dù chỉ một phần nhỏ những điều mà họ nói về ông Bạc và bà Cốc là đúng sự thật, thì điều đó cho thấy bản chất gần như quỷ quái về sự cai trị của Cộng sản ở Trung Quốc.

Think of it like this. Mr Bo was on track to be one of the top three leaders in communist China, and only when he had gotten too ‘big for his britches’, was he taken down a peg. This means that absent his overbearing behavior, the communist party would have accepted the fact that that he and his wife were a corpse away from having taken a dozen lives and had pilfered over a billion dollars from the locals (7).

Hãy nghĩ như thế này. Ông Bạc đang trên đường trở thành một trong ba nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và chỉ khi ông ta đã quá ‘tự tin’, thì uy tín của ông bị hạ bệ. Điều này có nghĩa là, bỏ qua hành vi độc đoán của ông, Đảng Cộng sản chấp nhận thực tế rằng ông Bạc và vợ ông đã lấy đi mạng sống của cả chục người và ăn cắp hơn một tỷ đô la từ những người dân địa phương (7).

Isn’t it appalling that Mr Bo was up for one of the top three spots in the Chinese hierarchy, when he had allegedly masterminded such an evil scheme of murder and deceit? Isn’t it beyond incredible to think that this was a man who was inches away from becoming China’s next chairman, and being welcomed by the Obama administration in the coming months?

Đó có phải kinh khủng lắm không, khi ông Bạc sắp trở thành một trong ba người nắm chức vụ hàng đầu trong chính phủ Trung Quốc, và ông bị cáo buộc đã lên kế hoạch, âm mưu ám sát và lừa dối như thế? Có phải quá sức tưởng tượng khi nghĩ rằng, đây là người đàn ông chẳng bao lâu sẽ trở thành chủ tịch Trung Quốc và được chính phủ Obama chào đón trong những tháng tới?

We must assume that if Mr Bo had not been so zealous in his pursuit for power, that all of his ‘foibles’ would have been tolerated and ignored. This must be true, for the death of Mr Heywood occurred in 2011 and the deaths in Dalian, occurred over a decade ago. Surely the communist party leaders had an inkling of what Mr Bo and wife had been up to before his ouster. Or are we to believe that all of this information, the murders and the corruption, suddenly fell from the sky?

Chúng ta phải giả định rằng, nếu ông Bạc không quá sốt sắng trong việc theo đuổi quyền lực, thì tất cả các “nhược điểm” của ông sẽ được tha thứ và bỏ qua. Điều này hoàn toàn đúng với cái chết của ông Heywood xảy ra trong năm 2011 và những cái chết khác ở Đại Liên, đã xảy ra hơn một thập kỷ trước. Chắc chắn các lãnh đạo Đảng Cộng sản đã biết được những điều ông Bạc và vợ ông ta làm trước khi ông ta bị lật đổ. Hoặc là chúng ta tin rằng, tất cả những thông tin này, những vụ giết người và tham nhũng, bất thình lình từ trên trời rơi xuống?


The future for Bo Guagua, Bo Xilai's son, is uncertain.
Tương lai cho Bo Guagua, con trai của Bạc Hy Lai, là không chắc chắn.

Bo Xilai Represents China’s Communist Party
Bạc Hy Lai đại diện cho Đảng Cộng sản Trung Quốc

The truly astounding thing is that Mr Bo represents China’s communist party. This is the same party that heads all media outlets in China. The same party that has representatives in all major businesses and with whom our leaders meet regularly. The same communist party whose members send their children to places like Harvard and Stanford for higher education. The same communist party members who purchase housing (8) in the US and settle in as our neighbors.

Điều kinh ngạc thực sự là ông Bạc đại diện cho Đảng cộng sản Trung Quốc, cũng chính là đảng lãnh đạo tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. Cũng chính đảng này có đại diện trong tất cả các doanh nghiệp lớn và các nhà lãnh đạo của chúng ta gặp gỡ họ thường xuyên. Cũng chính đảng này có các đảng viên gửi con em của họ đến những nơi như Harvard và Stanford để học đại học. Chính đảng này có các đảng viên có nhà cửa (8) ở Mỹ và định cư làm hàng xóm với chúng ta.


Is it just me, or is it downright scary that China’s leaders wield so much power that sweeping up to a dozen deaths under the rug is no more problematic than issuing a traffic citation? If there is any truth to the allegations lodged against Mr Bo, why was he allowed to proceed so far within China’s government?

Do tôi [thấy có vấn đề] hay là do sự thật rùng rợn mà các lãnh đạo Trung Quốc vận dụng quá nhiều quyền lực để gom cả chục cái chết giấu dưới thảm mà không thấy có vấn đề gì, [xem đó là chuyện nhỏ] như ghi một giấy phạt giao thông? Nếu có bất kỳ sự thật nào về các cáo buộc chống lại ông Bạc, thì vì sao ông ta được phép hành động như thế trong chính phủ Trung Quốc?

The reason is that Bo truly represents the ugly reality of the brutality of China’s communist party. What the events surrounding Mr Bo’s term with the communist party show how prevalent corruption and worse are tolerated by the members of the communist party.

Lý do là ông Bạc thực sự đại diện cho thực tế tàn bạo xấu xa đó của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các sự kiện xảy ra xung quanh nhiệm kỳ của ông Bạc với đảng cộng sản cho thấy, tham nhũng phổ biến và tồi tệ đã được các đảng viên Đảng Cộng sản dung nạp như thế nào.

During the cultural revolution of 1966-76, murder by communist cadres was rewarded (9). The brutality of the cultural revolution is beyond belief. (10)

Dưới thời Cách mạng Văn hóa từ năm 1966-1976, các cán bộ cộng sản giết người đã được khen thưởng (9). Sự tàn bạo trong thời Cách mạng Văn hóa khó có thể tin được (10).

But the noteworthy part of the cultural revolution is that all of China’s current leaders and all of China’s future leaders grew up and cut their communist teeth during this period. Mr Bo was a red guard in one of China’s most brutal factions. Mr Xi Jinping, China’s next leader, was also part of the revolution. No Chinese leaders escaped it.

Nhưng phần đáng chú ý về Cách mạng Văn hoá đó là, tất cả các lãnh đạo hiện nay và tất cả các lãnh đạo tương lai ở Trung Quốc đã lớn lên và bắt đầu học về cộng sản trong thời kỳ này. Ông Bạc là một hồng vệ binh, một trong những phe tàn bạo nhất. Ông Tập Cận Bình, lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc, cũng là một phần của cuộc cách mạng. Không có lãnh đạo Trung Quốc nào thoát khỏi.

So are we to be surprised if it so happens that Mr Bo is guilty of murder? After all, China’s current President and leader of the communist party earned the moniker, “The Butcher”, while working in Tibet (11).
Liệu chúng ta có ngạc nhiên không nếu ông Bạc phạm tội giết người? Cuối cùng thì Chủ tịch hiện tại, cũng là lãnh đạo Đảng Cộng sản của Trung Quốc có được biệt danh “tên đồ tể” trong khi làm việc ở Tây Tạng (11).

What does one do to earn such a nickname? What skeletons does Mr Hu Jintao have in his closet? What secrets were swept under the rug so as not to cause him to lose face in the international community?

Một người làm gì để có được một biệt danh như thế? Những bộ xương gì mà ông Hồ Cẩm Đào có trong tủ quần áo của ông? Những bí mật gì đã được gom lại dưới tấm thảm mà không làm cho ông ta mất mặt trong cộng đồng quốc tế?
The Horrors Within the Communist Party in China

If a mid level party member such as Mr Bo was allowed to murder and steal billions, then what ‘indiscretions’ were the nine members of China’s standing committee, its highest power, allowed?

Những điều khủng khiếp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nếu một đảng viên có chức vụ bậc trung như ông Bạc được phép giết người và ăn cắp hàng tỷ, thì sự khinh suất gì mà chín ủy viên Ban Thường vụ [Bộ chính tri ĐCS Trung Quốc], cơ quan quyền lực cao nhất, được phép?

The amazing thing about watching the events surrounding Mr Bo unfold, is the horrors that the communist party of China is capable of today. Even if one were to assume that Bo Xilai was the only dirty party member, which is beyond belief, then why were all of his misdeeds tolerated for so long?

Điều tuyệt vời qua việc quan sát các sự kiện xung quanh vụ ông Bạc bị lộ ra, là những điều khủng khiếp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dám làm hôm nay. Ngay cả khi cho rằng ông Bạc Hy Lai là đảng viên bẩn thỉu duy nhất, điều mà khó ai có thể tin được, thì tại sao tất cả những hành động xấu xa của ông ta đã quá lâu không bị phản đối?

Why was he allowed to be in line to climb to the highest levels of the communist party? Are China’s background investigations of it’s own party members really that shabby?

Tại sao ông cho phép ông ta ở trong hàng ngũ để leo lên cấp cao nhất trong đảng cộng sản? Phải chăng việc điều tra lý lịch của chính các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sự tồi tệ?

But perhaps my mind has wandered. Perhaps it is too much of a stretch to implicate the entirety of the party for the deeds of one man – or is it?

Nhưng có lẽ đầu óc tôi đã nghĩ vớ vẫn rồi. Có lẽ có quá nhiều sự suy diễn để ám chỉ toàn bộ đảng cộng sản cho hành động của một người đàn ông, hay là như vậy?

If the rumors Are true, is the party guilty of sins of omission? For, if there is any truth to the claims about Mr Bo and his wife, then why did it take the fear of his rising to propel the party to act? Why would they protect a man whose family is one corpse away from a dozen murders?

Nếu các tin đồn kia là đúng sự thật, thì đảng có phạm tội thiếu sót? Nếu các tin đồn liên quan đến ông Bạc và vợ ông có phần nào sự thật, thì tại sao đảng lại đợi đến lúc ông ta có nhiều quyền hành như thế mới chịu ra tay hành động? Vì sao họ lại bảo vệ một người đàn ông có gia đình liên quan đến cả chục vụ giết người?

But of course, we will never know the truth – all of the truth – for if China is good at one thing, it is keeping secrets….at least when it’s convenient for the Party to do so.

Nhưng dĩ nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật – tất cả sự thật – là do, nếu Trung Quốc có giỏi về bất cứ điều gì, thì điều mà họ giỏi đó là giữ bí mật… ít nhất khi thuận tiện để cho đảng làm như vậy.

References

(1) Zhao Zhiyang was treated in a not so dissimilar fashion in the wake of the Tianenman massacre although he was reputed to be clean and a vicar for democracy. Read Prisoner of the State: The Secret Journal of Premier Zhao Ziyang , for a clear picture of how the communist party of China operates.
(2) NY Times
(3) GoldSea.com
(4)(5) Yahoo News
(6)(7) ChariWeb.com
(8) USA Today
(9)(10) TSW – The Chinese Cultural Revolution
(11) Tibet.net
(12) Guardian
(13) Guardian
(14) Daylife

Tài liệu tham khảo:

(1) Triệu Tử Dương đã bị đối xử giống như người thường sau vụ thảm sát Tianenman mặc dù ông nổi tiếng trong sạch và đại diện cho dân chủ. Đọc: Tù nhân của Chính phủ: Hồi ký bí mật của Thủ tướng Triệu Tử Dương, để có một hình ảnh rõ ràng về Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động như thế nào.
(2) NY Times
(3) GoldSea.com
(4) (5) Yahoo News
(6) (7) ChariWeb.com
(8) USA Today
(9) (10) TSW – Cách mạng Văn hóa Trung Quốc
(11) Tibet.net
(12) Guardian
(13) Guardian
(14) Daylife

WC is an American citizen living and working in China. He brings TSW readers a wealth of knowledge and experience in international affairs, culture and business. WC has 55 post(s) at Top Secret Writers.

WC là công dân Mỹ, hiện đang sống và làm việc ở Trung Quốc. Ông cung cấp cho độc giả trang Top Secret Writers nhiều kiến thức và kinh nghiệm về các vấn đề quốc tế, văn hóa và thương mại. Ông có 55 bài viết ở trang này.
Top Secret Writers
7-04-2012


Translated by Dương Lệ Chi


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn