MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, April 14, 2012

Fearful Final Hours for Briton in China Những giờ phút hốt hoảng trước khi chết của ông Neil Heywood ở Trung QuốcFearful Final Hours for Briton in China

Những giờ phút hốt hoảng trước khi chết của ông Neil Heywood ở Trung Quốc

By JEREMY PAGE

JEREMY PAGE


12-04-2012The British businessman Neil Heywood told friends he left evidence of Bo Xilai's family's overseas investments with his lawyers because he feared for his life. The WSJ's Deborah Kan speaks to China Editor Andy Browne.

Các doanh nhân người Anh Neil Heywood nói với bạn bè rằng ông đã để lại bằng chứng của các khoản đầu tư ở nước ngoài của gia đình Bạc Hy Lai với luật sư của ông bởi vì ông lo sợ cho cuộc sống của mình. WSJ Deborah Kan nói với China Editor Andy Browne.

The day before his death in the fog-shrouded Chinese city of Chongqing, Neil Heywood sensed that something was amiss.

Một ngày trước khi chết, ông Neil Heywood đã cảm nhận có chuyện gì đó không bình thường.The British businessman had been summoned on short notice to a meeting in Chongqing in early November with representatives of the family of Bo Xilai, the local Communist Party chief, according to an account by a friend whom Mr. Heywood contacted at the time. Mr. Heywood told the friend he was "in trouble."

Thương gia người Anh này đã được gọi đến Trùng Khánh bằng một thông báo ngắn gọn hồi đầu tháng 10 để gặp những người đại diện của gia đình Bạc Hy Lai, Bí thư Đảng ủy, theo nguồn tin từ một người bạn mà ông đã liên lạc lúc đó. Ông Heywood nói với người bạn này rằng ông đang gặp “rắc rối”.After he flew to Chongqing, he tried to telephone his usual contacts but couldn't get through to any of them, according to the friend. He was left waiting alone in his hotel room for instructions.

Người bạn này cho biết, sau khi bay tới Trùng Khánh, ông Heywood đã cố gắng gọi điện thoại cho những người mà ông thường liên lạc, nhưng không thể gặp được người nào. Ông bị giữ một mình trong phòng khách sạn để chờ lệnh.

Mr. Heywood felt he had reason to be nervous, although he had taken steps to protect himself. He had told the same friend earlier that he had left documents detailing the overseas investments of Mr. Bo's family with his lawyer in Britain as an "insurance policy" in case anything happened to him.

Ông Heywood có lý do để cảm thấy sợ hãi, mặc dù ông đã có những bước để tự bảo vệ. Trước đó, ông đã nói với người bạn này rằng, ông đã để lại hồ sơ chi tiết về các đầu tư nước ngoài của gia đình ông Bạc Hy Lai cho luật sự của ông ở Anh quốc như là một “hợp đồng bảo hiểm” trong trường hợp có chuyện xảy ra cho ông.

He had also told friends that he was concerned about his safety after falling out with Mr. Bo's wife, Gu Kailai, who he said knew about the documents and was convinced she had been betrayed by someone in the family's "inner circle" of friends and advisers.

Ông cũng nói với bạn bè rằng ông lo lắng về sự an toàn của ông sau khi bất hòa với vợ ông Bạc Hy Lai, là bà Cốc khai Lai, người mà ông nói là đã biết về chuyện hồ sơ và tin rằng bà đã bị một người trong số các cố vấn và bạn bè “thân cận” của gia đình phản bội.The new details about what drew Mr. Heywood to Chongqing, how he spent some of his final hours, and his claim to possess the documents about the Bos' foreign business interests shed fresh light on his mysterious death in his hotel room. Chinese authorities on Tuesday characterized the death as an "intentional homicide."

Các chi tiết mới về điều gì đã khiến ông Heywood tới Trùng Khánh, ông đã trải qua những giờ phút cuối cùng thế nào, và việc xác nhận sở hữu hồ sơ về những đầu tư thương mại nước ngoài của ông Bạc đã có thêm tia sáng mới về cái chết bí ẩn của ông tại căn phòng ở khách sạn. Các nhà chức trách Trung Quốc hôm thứ ba đã xếp cái chết đó vào loại “giết người có chủ ý”.

The Chinese authorities said Mr. Bo, who was sacked as Chongqing party chief last month, had been stripped of his remaining party posts, and that his wife, Ms. Gu, was in custody as a suspect in the murder of Mr. Heywood. Beyond saying that Ms. Gu and her son had been close to Mr. Heywood and had fallen out with him over a financial matter, the authorities haven't provided details about Ms. Gu's suspected role in a case that has thrown elite Chinese politics into turmoil.

Các nhà chức trách Trung Quốc nói ông Bạc Hy Lai, người bị loại khỏi chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh hồi tháng trước, đã bị truất khỏi những chức vụ còn lại trong đảng, và vợ ông, bà Cốc Khai Lai đã bị bắt giữ như là một nghi phạm trong vụ giết chết ông Heywood. Ngoài việc cho biết bà Cốc Khai Lai và con bà đã từng thân thiết với Heywood và xích mích với ông về vấn đề tài chánh, chính quyền chưa đưa ra chi tiết nào về vai trò nghi vấn của bà Cốc trong vụ việc đã hất giới chính trị cao cấp của Trung Quốc vào tình trạng hỗn loạn.

A spokesman for China's Foreign Ministry said Wednesday the government had briefed the U.S. and British embassies in Beijing about the case.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ tư, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho tòa đại sứ Hoa Kỳ và Anh quốc ở Bắc Kinh về vụ việc này.

British Prime Minister David Cameron said he welcomed the probe. "It is very important we get to the truth of what happened in this very disturbing case, this very tragic case," he said.

Thủ tướng Anh, ông David Cameron nói, ông hoan nghênh công cuộc điều tra. Ông nói: “Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra sự thực về những gì đã xảy ra trong vụ việc rất bất ổn, rất đau lòng này”.

Given Mr. Bo's political prominence and recent downfall, some experts on Chinese politics question whether an impartial investigation is likely. The initial allegations that Mr. Heywood may have been poisoned after a dispute with Ms. Gu, which were first reported by The Wall Street Journal, came from a former Chongqing police chief, Wang Lijun, who sought refuge in a U.S. consulate in the city of Chengdu in February.

Với danh tiếng chính trị của ông Bạc và sự thất thế mới đây, vài chuyên gia chính trị Trung Quốc đặt câu hỏi, liệu một cuộc điều tra vô tư có thể xảy ra hay không. Các cáo buộc ban đầu về việc ông Heywood bị đầu độc sau một cuộc tranh cãi với bà Cốc Khai Lai, được báo Wall Street Journal đưa tin đầu tiên, đến từ ông Vương Lập Quân, Giám đốc Công an Trùng Khánh, người đã xin tỵ nạn tại tòa lãnh sự Mỹ ở thành phố Thành Đô hồi tháng 2.

The new details add to a growing body of evidence about the suspicious nature of Mr. Heywood's death that is independent of Mr. Wang's and the Chinese government's accounts.

Các chi tiết mới bổ sung vào kho chứng cứ đang gia tăng cho nghi vấn về cái chết của ông Heywood, độc lập với chứng cứ từ ông Vương và chính phủ Trung Quốc.

Attempts to contact Mr. Bo and his wife directly and through intermediaries weren't successful. Mr. Heywood's mother, Ann, declined to comment or identify the lawyer to whom Mr. Heywood may have provided documents.

Đã có những cố gắng liên lạc trực tiếp với ông Bạc và vợ ông, và qua những người trung gian, nhưng không có kết quả. Bà Ann, mẹ của ông Heywood, đã từ chối trả lời hoặc từ chối cho biết người luật sư mà ông Heywood đã cung cấp hồ sơ.

Mr. Heywood's accountant and several other friends said they had not heard him talk about a lawyer or leaving documents in Britain. Whether or not the documents Mr. Heywood claimed to have actually exist couldn't be determined.

Kế toán của ông Heywood và những người bạn khác nói, họ chưa nghe ông Heywood nói về một người luật sư hay để lại hồ sơ ở Anh quốc. Chuyện có hay không về tập hồ sơ mà ông Heywood xác nhận là có thật hay không, không thể kiểm chứng.

Even if no such documents exist, his claim to possess them provides an insight into a man who had used his wit and charm to form an unusually close relationship with a senior Chinese leader, only to apparently find himself out of his depth in the world of elite Chinese politics.

Cho dù hồ sơ đó không có đi nữa, thì việc tuyên bố lưu giữ hồ sơ đó cho thấy sự sáng suốt của một người đã dùng trí khôn và sự khéo léo để gầy dựng mối quan hệ gần gũi hiếm có với một lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, chỉ cho thấy ông ấy tự tìm lối thoát ra khỏi hố sâu trong thế giới chính trị cao cấp ở Trung Quốc.

Mr. Heywood came from a middle-class family and was educated at Harrow, a private boarding school, and Warwick University. After studying Chinese in Beijing, he moved to the northeastern city of Dalian, where Mr. Bo was mayor from 1993 to 2001.

Ông Heywood xuất thân từ một gia đình trung lưu và theo học ở Harrow, một trường nội trú tư, và đại học Warwick. Sau khi học tiếng Hoa ở Bắc Kinh, ông dọn tới thành phố Đại Liên ở vùng đông bắc, nơi ông Bạc làm thị trưởng từ năm 1993-2001.

Mr. Heywood told friends he had formed a relationship with Mr. Bo after writing him asking for help exploring business opportunities, and offering to help attract foreign investment to the city, which Mr. Bo was trying to transform into a fashion and information-technology hub.

Ông Heywood nói với bạn bè rằng ông đã tạo dựng mối quan hệ với ông Bạc sau khi viết thư yêu cầu ông Bạc giúp đỡ tìm kiếm cơ hội làm ăn, và hứa giúp khuyến dụ đầu tư nước ngoài vào thành phố, điều mà lúc đó ông Bạc đang cố gắng để chuyển đổi thành trung tâm thời trang và kỹ nghệ tin học.

Mr. Heywood married a Chinese woman from Dalian, Wang Lulu, and set up several companies, including one called Neil Heywood & Associates, some of which offered consulting services to foreign businesses trying to invest in Dalian and other parts of China.

Heywood đã lập gia đình với một phụ nữ Trung Quốc ở Đại Liên, bà Vương Lộ Lộ, và đã thành lập nhiều công ty, bao gồm công ty Neil Heywood & Associates, vài công ty trong số này chuyên về dịch vụ cố vấn cho những doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Đại Liên và những nơi khác ở Trung Quốc.

At the time, Ms. Gu was doing similar work through a company called Horas Consultancy & Investment, according to people close to her, but there is no public evidence that she or her company had a business relationship with Mr. Heywood's companies.

Lúc đó, bà Cốc Khai Lai đang làm công việc tương tự qua một công ty có tên Horas Consultancy & Investment, những người thân cận với bà cho biết, nhưng không có bằng chứng rõ ràng về việc bà hay công ty của bà có quan hệ làm ăn với các công ty của ông Heywood.

Mr. Heywood became close to the Bo family after helping arrange for the couple's son to study in Britain. He began telling friends he was part of an "inner circle" of about a dozen people that included one other foreigner, French architect Patrick Henri Devillers.

Ông Heywood trở nên thân thiết với gia đình ông Bạc sau khi giúp sắp xếp cho người con của vợ chồng ông Bạc đi du học ở Anh quốc. Ông bắt đầu nói với bạn bè, ông là một thành phần “thân cận” với khoảng 12 người, gồm một người ngoại quốc khác, ông Patrick henri Devillers, kiến trúc sư người Pháp.

British public records show that between 2000 and 2003, Mr. Devillers shared a residential address with Horus Kai—the name Ms. Gu used in her foreign business dealings—in the British seaside city of Bournemouth. Mr. Devillers couldn't be located for comment.

Hồ sơ công khai của Anh Quốc cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 2000-2003, ông Devillers có chung địa chỉ cư trú với Horus Kai – tên của bà Cốc Khai Lai dùng trong các giao dịch làm ăn ở nước ngoài – ở thành phố biển Bournemouth, Anh quốc. Không thể tìm thấy ông Devillers để bình luận.After Mr. Bo was appointed Commerce Minister and moved to Beijing in 2004, Mr. Heywood also moved to the Chinese capital and continued to work as a freelance consultant. He worked as an adviser to the Beijing dealership of Aston Martin, the British sports-car maker. He also did due-diligence work for companies including Hakluyt, a strategic business intelligence company founded by former members of the British foreign intelligence service, MI6, according to a spokesman for the company.

Sau khi ông Bạc được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Thương mại và dọn về Bắc Kinh năm 2004, ông Heywood cũng dọn về thủ đô Trung Quốc và tiếp tục làm cố vấn tự do. Ông làm cố vấn cho hãng đại lý xe hơi Aston Martin ở Bắc Kinh, hiệu xe thể thao của Anh. Ông cũng làm công việc thẩm định cho nhiều công ty, gồm Hakluyt, một công ty tình báo thương mại chiến lược do các cựu viên chức tình báo nước ngoài của Anh, MI6, thành lập, phát ngôn viên của công ty cho biết.

Friends say he played up the mysterious elements of his work in China. He wore cream-colored linen jackets, drove a Jaguar and took his family yachting off the coast of Dalian, according to two of his friends.

Bạn bè nói ông thổi phồng các yếu tố bí ẩn về công việc của ông ở Trung Quốc. Ông mặc áo khoác vải lanh màu kem, lái xe Jaguar và đưa gia đình chơi thuyền buồm ngoài bờ biển Đại Liên, hai người bạn của ông cho biết.

By 2007, when Mr. Bo was appointed Communist Party chief of Chongqing, Mr. Heywood told at least one friend he was sufficiently close to Mr. Bo to accompany him as he flew into the city to take up his new post. Several businessmen subsequently reported seeing Mr. Heywood in meetings between Mr. Bo and visiting foreign officials.

Năm 2007, khi ông Bạc đuợc đề cử làm Bí thư Đảng ủy Trùng Khánh, ông Heywood nói với ít nhất một người bạn rằng ông đủ gần để tháp tùng ông Bạc khi ông bay tới thành phố để nhận chức vụ mới. Sau đó, nhiều thương gia cho biết đã thấy ông Heywood trong những cuộc họp giữa ông Bạc và các viên chức ngoại quốc.

Ms. Gu had always been emotionally volatile, but she grew increasingly neurotic after she was subjected to a corruption investigation around 2007, Mr. Heywood told friends. People close to her said she suffered from depression in recent years.

Về mặt tình cảm, bà Cốc Khai Lai luôn thay đổi, nhưng bà càng trở nên hoảng hốt sau khi bà bị đặt trong vòng điều tra tham nhũng khoảng năm 2007, ông Heywood nói với bạn bè. Những người thân cận với bà cho biết, bà bị khủng hoảng tinh thần trong những năm gần đây.

At one point in about 2010, she asked members of her inner circle to divorce their wives and swear an oath of loyalty, according to one friend. Mr. Heywood refused, which angered her for a while, this person said.

Vào một thời điểm khoảng năm 2010, bà yêu cầu các thành viên “thân cận” ly dị vợ của họ và tuyên thệ trung thành [với bà], một người bạn cho biết. Người này nói rằng, ông Heywood từ chối làm điều đó nên đã làm cho bà tức giận một thời gian.

Over the next year or so, Mr. Heywood grew increasingly nervous, warning some friends and business contacts not to discuss sensitive matters over email or by telephone. He began to smoke more, lost much of his hair and put on weight, according to several friends. One quoted Mr. Heywood saying he was under "intolerable pressure" from the Bo family. He told several friends he was planning to leave China next year.

Vào khoảng năm sau đó, ông Heywood ngày càng trở nên lo lắng, cảnh báo cho vài người bạn và những người quan hệ làm ăn là không nên bàn thảo về các vấn đề nhạy cảm qua điện thư hay điện thoại. Ông bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, tóc rụng nhiều hơn và lên cân, nhiều người bạn cho biết. Một người trích dẫn lời ông Heywood nói, ông đang bị “áp lực không thể chịu nổi” từ gia đình ông Bạc. Ông nói với nhiều người bạn rằng ông dự tính rời khỏi Trung Quốc trong năm tới.Tom Reed, a British journalist who has met him about four times over the past three years, said Mr. Heywood appeared happy when they dined together on Nov. 8, and didn't mention any plans to go to Chongqing. He said Mr. Heywood talked of a rift with Mr. Bo due to someone in the "inner circle" speaking badly of him, but gave the impression that his concerns about safety had passed.

Ông Tom reed, một nhà báo người Anh đã từng gặp ông [Heywood] khoảng 4 lần trong vòng 3 năm qua, nói, ông Heywood trông vui vẻ khi họ ăn tối với nhau hôm 8 tháng 11 [năm 2011], và không đề cập đến bất cứ dự tính đi Trùng Khánh nào. Nhà báo này cho biết, ông Heywood nói về một sự rạn nứt với ông Bạc do một người “thân cận” nào đó đã nói xấu ông, nhưng có vẻ ông không còn lo lắng về sự an toàn của mình.

Those concerns apparently flared anew when he was summoned to Chongqing and left alone in his hotel, according to the other friend's account. Mr. Heywood didn't tell that friend what the meeting was about.

Những sự lo lắng đó rõ ràng đã xuất hiện trở lại khi ông bị triệu tập tới Trùng Khánh và bị bỏ mặc một mình ở trong khách sạn, theo tin từ một người bạn khác. Ông Heywood đã không nói với người bạn đó rằng buổi họp này về vấn đề gì.

What happened next in that hotel room remains a mystery. Neither British nor Chinese officials have disclosed the name of the hotel or the time when the body was discovered.

Những gì xảy ra tiếp theo trong căn phòng khách sạn đó vẫn còn là bí ẩn. Các viên chức Anh lẫn Trung Quốc đã không tiết lộ tên của khách sạn hay khoảng thời gian khi xác chết được tìm thấy.

Local officials said at the time he had died from excessive alcohol consumption, and they quickly cremated his body without an autopsy, according to British officials. Mr. Heywood's family, however, was told he died of a heart attack.

Các viên chức địa phương cho biết lúc ông chết là do uống rượu quá liều, và họ đã mau chóng hỏa thiêu xác của ông mà không khám nghiệm tử thi, theo các viên chức Anh. Tuy nhiên, gia đình ông Heywood được báo rằng ông chết vì bị đứng tim.

l Street Journal

Translated by Trần Văn Minh

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304444604577337951998961744.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn