MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, April 25, 2012

False News and Zhou Yongkang Tin sai về Chu Vĩnh Khang
False News and Zhou Yongkang
Tin sai về Chu Vĩnh Khang

Zhang Tianliang
Zhang Tianliang
April 22, 2012
22-04-2012


False reports about Bo Xilai and Zhou Yongkang have appeared recently. The fictions generally fit into four categories.

Các tin tức sai về Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang đã xuất hiện gần đây. Những điều hư cấu nói chung được xếp vào bốn loại.

A common false report says that Party head Hu Jintao and premier Wen Jiabao disagreed on the cases of Bo and Zhou, and the conflict offered Bo and Zhou a chance to survive politically.

Một loại tin sai lầm phổ biến nói rằng, ông Hồ Cẩm Đào, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc và Thủ tướng Ôn Gia Bảo không đồng ý về trường hợp của ông Bạc và ông Chu, và sự xung đột cho phép ông Bạc và ông Chu một cơ hội để tồn tại về mặt chính trị.

Another says that former Party head Jiang Zemin gave the order to take down Bo, and the current party head Hu was simply the one who carried out the order.

Một nguồn tin khác nói, cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân ra lệnh hạ bệ ông Bạc và người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Hồ Cẩm Đào chỉ đơn giản là người thực hiện mệnh lệnh này.
A third category of reports says that Zhou will retire at the 18th National Congress rather than face justice for his crimes, because members of the Politburo Standing Committee are not subject to criminal law.
Loại tin thứ ba nói rằng, ông Chu sẽ nghỉ hưu tại Đại hội lần thứ 18 chứ không phải đối mặt với công lý về tội ác của ông, bởi vì các ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị không phải chịu trách nhiệm trước hình luật.

The fourth says that after the 18th National Congress, Hu will go into “naked retirement,” meaning he will take no honorary position or “consultative” job.

Loại thứ tư nói rằng, sau Đại hội 18, ông Hồ Cẩm Đào sẽ “nghỉ hưu thường”, nghĩa là ông sẽ không có chức vụ danh dự hay làm công việc “tư vấn”.

The reason I consider all the reports fake is that they failed to answer one basic question: “Why did the military repeatedly swear loyalty to Hu before and after Bo stepped down?”

Lý do tôi coi tất cả các tin tức này là không đúng sự thật, vì những tin này không thể trả lời một câu hỏi cơ bản: “Vì sao quân đội liên tục thề trung thành với ông Hồ Cẩm Đào trước và sau khi ông Bạc mất chức“?

There is little doubt that Wen was determined to deal with Bo. At a March 15 press conference, Wen waited for three hours until a reporter asked about Wang Lijun, so that he could reveal his opinion to the world. Had Hu disagreed with Wen’s decision, Hu had the power from the military to stop Wen and have Bo spared.

Rõ ràng là ông Ôn Gia Bảo đã được xác định để đối phó với ông Bạc. Tại một cuộc họp báo hôm 15 tháng 3, ông Ôn chờ đợi ba tiếng đồng hồ cho đến khi một phóng viên hỏi về Vương Lập Quân, để ông có thể tiết lộ ý kiến của mình với thế giới. Nếu ông Hồ Cẩm Đào không đồng ý với quyết định của ông Ôn Gia Bảo, ông Hồ đã có đủ quyền hành từ quân đội để ngăn chặn ông Ôn Gia Bảo và đã tha cho ông Bạc.

On the contrary, after Bo stepped down, officials voiced “their support for the correct decision of the central leaders,” in accordance with official propaganda. It is clear that Hu decided to pull Bo down. Had it not been his decision, there would be no reason to make a close association between “pulling down Bo” and “swearing loyalty to Hu Jintao.”

Ngược lại, sau khi ông Bạc mất chức, các quan chức đã lên tiếng “ủng hộ quyết định đúng đắn của các lãnh đạo trung ương”, theo tin tuyên truyền chính thức. Rõ ràng là ông Hồ Cẩm Đào đã quyết định lôi ông Bạc xuống. Nếu không phải là quyết định của ông Hồ sẽ không có lý do gì để kết hợp chặt chẽ giữa chuyện “kéo ông Bạc xuống” và “thề trung thành với ông Hồ Cẩm Đào”.


Allies of Jiang are trying to hide one feature of the communist regime, that is, “neglect caused by absence of one in charge.” This is the reason why Jiang firmly held onto power by serving as the Chairman of the Central Military Commission and by arranging for his right-hand men, like Zeng Qinghong, Luo Gan, and Zhou, to be his successors in the Party, when he left his formal Party posts in 2002.

Các đồng minh của ông Giang Trạch Dân đang cố gắng che giấu một đặc điểm của chế độ cộng sản, đó là “sự xao lãng gây ra do vắng mặt người phụ trách”. Đó là lý do vì sao ông Giang kiên quyết nắm quyền bằng cách đảm nhiệm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương và sắp xếp cho những người là cánh tay phải của ông, như Tăng Khánh Hồng, La Can và Chu Vĩnh Khang, thành những người thừa kế ông trong đảng, khi ông chính thức rời khỏi các chức vụ đảng năm 2002.

A basic fact in the regime is that authority and influence come from military power.

Một thực tế cơ bản trong chế độ này là, quyền hành và ảnh hưởng đến từ sức mạnh quân đội.

Let’s compare Deng Xiaoping and Jiang Zemin. The following is a thought-provoking story.
Hãy so sánh Đặng Tiểu Bình với Giang Trạch Dân. Sau đây là một câu chuyện kích thích tư duy.

In May 1992 Deng made an inspection tour to Shougang, one of China’s largest steel companies, accompanied by then Shougang president Zhou Guanwu and Beijing Mayor Chen Xitong. Deng said to those present that someone disobeyed what he had said recently and that Beijing had taken action, while some of the top officials did nothing. Then Deng asked Chen to “repeat his words to the central regime that those opposing the 13th National Congress new theory will be made to step down.” The 13th National Congress presented a new ideological theory that justified anything that contributed to economic growth. The incident bred hatred in Jiang’s mind. It was the riskiest period in Jiang’s political career.


Tháng 5 năm 1992, ông Đặng thực hiện chuyến kiểm tra ở Thủ Cương (Shougang), một trong những công ty thép lớn nhất Trung Quốc, đi cùng với ông là Zhou Guanwu, chủ tịch Thủ Cương lúc đó và ông Trần Hy Đồng, Thị trưởng Bắc Kinh. Ông Đặng Tiểu Bình nói với những người có mặt ở đó rằng, ai đó đã không nghe theo những gì ông nói gần đây và rằng Bắc Kinh đã hành động, trong khi một số quan chức hàng đầu đã không làm gì [trái ý ông]. Sau đó, ông Đặng yêu cầu ông Trần “lặp lại lời của ông cho chế độ trung ương, rằng những người chống đối chủ thuyết mới của Đại hội lần thứ 13 sẽ bị hạ bệ”. Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đưa ra một chủ thuyết mới về ý thức hệ, biện minh cho bất cứ điều gì đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Sự việc này đã nuôi hận thù trong tâm trí Giang Trạch Dân. Đó là thời kỳ rủi ro nhất trong sự nghiệp chính trị của ông Giang.


Meanwhile, Yang Shangkun, president of the PRC from 1988 to 1993, and Yang Baibing, a general of the People’s Liberation Army, declared that the military safeguarded “the reform and opening-up policy.” Consequently, Jiang had no choice but to follow Deng.

Trong khi đó, ông Dương Thượng Côn, chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1988-1993, và Dương Bạch Băng (Yang Baibing), là một tướng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), tuyên bố rằng, quân đội bảo vệ “cải cách và chính sách mở cửa”. Do đó, ông Giang đã không có sự lựa chọn nào khác, mà phải theo Đặng Tiểu Bình.

At the 14th National Congress in 1992, Deng agreed with Jiang on purging Yang Shangkun and Yang Baibing, which turned out to be an act that weakened Deng’s power. Later, Deng’s influence on China’s politics declined. In 1995, Jiang arrested Zhou Beifang, the son of Zhou Guanwu, and had him sentenced to death. In 1996, Chen was arrested. Jiang used the case of Zhou Beifang to attack Deng Pofang, Deng Xiaoping’s son. Even Deng Xiaoping, known as a tough figure, could do nothing to avoid the neglect caused by his absence and to protect his best friend. How could Jiang take any action?

Tại Đại hội 14 hồi năm 1992, Đặng Tiểu Bình đã đồng ý với Giang Trạch Dân về việc thanh trừng Dương Thượng Côn và Dương Bạch Băng, điều này hóa ra lại là một hành động làm suy yếu quyền lực của Đặng Tiểu Bình. Sau đó ảnh hưởng của Đặng về chính trị ở Trung Quốc bị giảm. Năm 1995, Giang đã cho bắt Zhou Beifang, con trai của Zhou Guanwu, và đã kết án tử hình ông này. Năm 1996, ông Trần [Hy Đồng] cũng đã bị bắt. Giang đã sử dụng trường hợp của Zhou Beifang để tấn công Đặng Phác Phương, con trai của Đặng Tiểu Bình. Ngay cả Đặng Tiểu Bình, được biết đến như một nhân vật cứng rắn, cũng không thể làm gì để tránh sự xao lãng gây ra do sự vắng mặt của ông để bảo vệ người bạn tốt nhất của mình. Ông Giang có thể hành động như thế nào?

When the military publicly swore its loyalty to Hu Jintao, Jiang’s influence dramatically declined. It is no surprise that Jiang’s influence is less than that of Zhou Yongkang. And though there are still questions about Jiang’s health, even if Jiang were able to jump and shout, Hu could easily control him.

Khi quân đội công khai thề trung thành với Hồ Cẩm Đào, ảnh hưởng của Giang Trạch Dân bị sa sút một cách đáng kể. Không có gì ngạc nhiên khi ảnh hưởng của Giang ít hơn của Chu Vĩnh Khang. Mặc dù vẫn còn có những câu hỏi về sức khỏe của Giang, ngay cả khi Giang có thể nhảy và hét lên, ông Hồ có thể điều khiển ông Giang một cách dễ dàng.

The third category of news says that Zhou will peacefully retire after the 18th National Congress. However, this is probably fake news that Zhou and Bo are using to show support. After Bo was relieved of his duties with the Political Bureau of the CPC Central Committee and the Central Committee of the CCP, rumors and news about Zhou were disseminated rapidly. The news was so powerful and so fast that it was even more consequential than the stories about Bo.

Loại tin tức thứ ba nói rằng, ông Chu sẽ nghỉ hưu một cách hòa bình sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 18. Tuy nhiên, có lẽ đây là tin giả, rằng ông Chu và ông Bạc được sử dụng để cho thấy sự hỗ trợ. Sau khi ông Bạc bị miễn nhiệm ở Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương ĐCS Trung Quốc, những tin đồn và tin tức về ông Chu đã được phổ biến nhanh chóng. Các tin tức quá mạnh và quá nhanh đến nổi các tin đó được coi như là hậu quả hơn là những câu chuyện về ông Bạc.

After The Epoch Times predicted in February that Zhou would lose his position, the Associated Press and other Western media have published articles about him losing power.

Sau khi báo Epoch Times tiên đoán hồi tháng 2 rằng ông Chu sẽ bị mất chức, hãng tin AP và các phương tiện truyền thông phương Tây khác đã cho ra các bài báo về việc ông ta mất quyền.

On March 16, the day after Bo was dismissed from his duties, a story I wrote called “Eight Top Reasons for Zhou Yongkang to Leave his Duties from the 18th National Congress of the CCP” was published. Hu, Wen, Xi Jinping and Li Keqiang, in consideration for their personal safety, have said they will not go easy on Zhou, who attempted to orchestrate a coup with Bo Xilai, according to insider leaks. The CCP’s internal rules are more harsh and severe than penalties for the crime of betraying the country.

Ngày 16 Tháng 3, một ngày sau khi ông Bạc bị sa thải khỏi chức vụ, một câu chuyện tôi đã viết gọi là “Tám lý do hàng đầu để Chu Vĩnh Khang rời khỏi chức vụ ở Đại hội ĐCS Toàn quốc lần thứ 18”, đã được đăng. Ông Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, đang cân nhắc về sự an toàn cho cá nhân họ, đã nói rằng, họ sẽ không dễ dãi đối với ông Chu, người đã cố gắng để sắp xếp một cuộc đảo chính với Bạc Hy Lai, theo thông tin nội bộ rò rỉ. Các quy định nội bộ của ĐCS Trung Quốc khắc nghiệt hơn và các hình phạt nặng hơn cho tội phản bội đất nước.


On the fourth category, whether Hu will leave all his posts after the 18th Party Congress, I think the probability is quite low. After defeating Zhou and Bo, Hu will need to hold the highest authority for a time, in order to deal with his enemies’ strategies. It’s important to understand that internal conflicts are severe. As soon as party officials lose their power, their personal safety is at risk.

Loại thứ tư, cho dù ông Hồ Cẩm Đào sẽ rời bỏ tất cả các chức vụ sau Đại hội Đảng lần thứ 18, tôi nghĩ rằng xác suất này rất thấp. Sau khi đánh bại ông Chu và ông Bạc, ông Hồ cần tổ chức lại quyền hành cao nhất trong một thời gian để đối phó với các chiến lược của kẻ thù ông. Quan trọng là phải hiểu rằng cuộc xung đột nội bộ này rất nghiêm trọng. Ngay khi các quan chức trong đảng bị mất quyền, thì sự an toàn cá nhân của họ vẫn bị nguy hiểm.


The 18th National Congress will probably be conducted within the next six months, although there may be a delay. Hu desperately needs the army to support and be loyal to him, so that he can demolish the “bloody hands” faction, of whom Zhou is the leader.
Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 18 có thể sẽ được tiến hành trong vòng sáu tháng tới, mặc dù có thể chậm trễ hơn. Ông Hồ rất cần quân đội hỗ trợ và trung thành với ông, để ông có thể đập tan các phe phái có “bàn tay nhúng máu”, trong đó ông Chu là người đứng đầu.


Zhou Yongkang, a member of the Standing Committee of the of Communist Party, may follow his protege Bo Xilai in being expelled from his Party posts, if his rivals get the best of him in the powerful.
Chu Vĩnh Khang, ủy viên Ban Thường vụ Đảng Cộng sản, có thể chịu chung số phận với đệ tử của mình là ông Bạc Hy Lai, bị trục xuất khỏi các chức vụ Đảng, nếu các đối thủ của ông ta đủ sức đập lại ông.


Translated by Dương Lệ Chi
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn