MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, April 29, 2012

Competition in the Indian Ocean CẠNH TRANH TRÊN ẤN ĐỘ DƯƠNG
Competition in the Indian Ocean

CẠNH TRANH TRÊN ẤN ĐỘ DƯƠNG
With the exception of the war between them in 1962, India and China have existed with little geopolitical interaction. The situation along their shared 3,000-kilometer (1,864-mile) border has not changed, but shifts in China's economic structure have led Beijing to increasingly operate in the Indian Ocean Basin, which is New Delhi's sphere of influence. India is facing limitations as it tries to project power in the Indian Ocean to counter this growing Chinese involvement.

Không tính cuộc chiến tranh giữa hai nước năm 1962, Ấn Độ và Trung Quốc đã sống chung với mà không có mấy tương tác địa chính trị. Tình hình dọc theo 3.000 km biên giới (1,864 dặm) đã không thay đổi, nhưng sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế của Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh hoạt động ngày càng tăng trong thủy vực Ấn Độ Dương, vốn là phạm vi ảnh hưởng của New Delhi. Ấn Độ đang đối mặt với các giới hạn khi quốc gia này nỗ lực tăng cường sưca mạnh ở Ấn Độ Dương nhằm chống lại sự thâm nhập đang gia tăng của Trung Quốc vào khu vực này.

Separating China and India are the Himalayan Mountains. From India's perspective, Nepal and Bhutan are buffer states situated between the northeastern and northwestern sections of the Indian-Chinese border. The mountainous state of Sikkim was a third buffer, located between the other two, and former Indian Prime Minister Indira Gandhi's government sought to fully absorb this state into India. When anti-monarchy riots broke out in Sikkim in 1973, India, fearful that China would step in and claim the area as part of Tibet, used a mixture of political and military maneuvers to persuade Sikkim's last monarch to accept Sikkim as India's 23rd state. This allowed New Delhi to increase its leverage over China through its support for Tibetan separatists living in Sikkim.

Chia tách giữa Ấn Độ và Trung Quốc là dãy núi Himalaya. Đối với Ấn Độ, Nêpan và Butan là những quốc gia đệm ở khu vực biên giới Đông Bắc và Tây Bắc giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Bang miền núi Sikkim là tấm đệm thứ 3 giữa hai quốc gia và chính phủ của cựu Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi đã tìm cách đưa toàn bộ bang này vào Ấn Độ. Khi các cuộc bạo loạn chống chế độ quân chủ bùng nổ tại Sikkim năm 1973, do lo ngại Trung Quốc có thể nhảy vào và đòi đây là một phần của Tây Tạng nên Ấn Độ đã sử dụng tổng hợp chiến thuật chính trị và quân sự để thuyết phục vị vua cuối cùng của Sikkim chấp nhận Sikkim là bang thứ 23 của Ấn Độ. Điều này giúp Niu Đêli có thêm đòn bẩy đối với Trung Quốc thông qua việc hỗ trợ các phần tử Tây Tạng ly khai đang sống tại Sikkim.

There are numerous territorial disputes along the mountainous Indian-Chinese border. China possesses extensive territory in northwestern India's Kashmir region in three areas: the Shaksgam Valley, Aksai Chin and Demchok. Beijing also claims a considerable amount of territory that forms the northern rim of the northeast Indian state of Arunachal Pradesh.

Có rất nhiều tranh chấp lãnh thổ dọc đường biên giới Ấn Độ – Trung Quốc. Trung Quốc có lãnh thổ rộng lớn trong khu vực Casơmia, ở phía Tây Bắc của Ấn Độ, tại 3 khu vực là Thung lũng Shaksgam, Aksai Chin và Demchok. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền một phần đáng kể của khu vực hình thành nên vành đai Đông Bắc của Ấn Độ – bang Arunachal Pradesh.

Tensions, But Little Action, Along the Border


Trung Quốc, căng thẳng nhưng ít hành động dọc Biên giới
The Himalayas effectively prevent India and China from making any significant military advances against each other. However, this has not eliminated tensions altogether. Over the past six decades, there has been frequent clamor in India about potential threats from the Chinese People's Liberation Army (PLA) in various areas along India's northern flank. (The Indian states of Himachal Pradesh and Uttarakhand, located between Nepal and Kashmir along the border with China, are also considered vulnerable to Chinese military incursions.) In recent years, this perceived threat has led New Delhi to enhance its military defenses in relation to Beijing.

Dãy Himalaya đã ngăn chặn hiệu quả, không cho Ấn Độ và Trung Quốc thực hiện được hoạt động quân sự đáng kể nào chống lại nhau. Tuy nhiên, điều này không loại bỏ hoàn toàn được những căng thẳng. Hơn 6 thập kỷ qua, tại Ấn Độ, thường xuyên có những phản đối về các mối đe dọa tiềm tàng từ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ở nhiều khu vực dọc theo sườn phía Bắc của Ấn Độ (các bang Himachal Pradesh và Uttarakhand, nằm giữa Nêpan và Casơmia dọc biên giới với Trung Quốc, cũng bị xem là có nguy cơ bị quân đội Trung Quốc xâm nhập). Trong những năm gần đây, mối đe dọa này đã dẫn đến việc Niu Đêli tăng cường phòng thủ quân sự trong mối quan hệ với Bắc Kinh.

Officials in the Indian state of Arunachal Pradesh occasionally will claim that the Chinese are building up their military on their side of the border. These claims typically are followed by statements highlighting India's efforts to increase security on its side, which the Chinese construe as hostility. However, such statements form the Chinese are largely rhetorical. Chinese sources have told Stratfor that what is happening in these instances is periodic construction work with defensive purposes by China's army corps of engineers, which the Indians consider offensive moves. Aggravating these tensions are accusations that each country is assisting the other's rebel forces, with India claiming that China backs various ethnic insurgent groups in India's northeastern states (Assam, Nagaland, Mizoram, Tripura and Meghalaya) while China criticizes India for providing havens for Tibetan separatists.

Các quan chức tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ thỉnh thoảng khẳng định rằng Trung Quốc đang xây dựng quân đội ở phía bên giới của họ. Những tuyên bố này thường theo sau bởi những báo cáo nêu bật những nỗ lực của Ấn Độ nhằm tăng cường an ninh bên phía mình và coi Trung Quốc là thù địch. Các nguồn tin của Trung Quốc cho Stratfor biết rằng cái đang diễn ra trong những trường hợp này là việc các quân đoàn công binh Trung Quốc thường kỳ xây dựng các công trình có mục đích phòng thủ, nhưng Ấn Độ lại coi như là những động thái tấn công. Làm trầm trọng thêm những căng thẳng này là những cáo buộc rằng nước này đang hỗ trợ cho những phần tử nổi loạn ở nước kia. Ấn Độ thì khẳng định rằng Trung Quốc đang hỗ trợ nhiều nhóm nổi dậy khác nhau ở các bang Đông Bắc của Ấn Độ như Assam, Nagaland, Mizoram, Tripura và Meghalaya. Trong khi đó thì Trung Quốc chỉ trích Ấn Độ về việc cung cấp chỗ trú ẩn cho các phần tử ly khai Tây Tạng.


Aside from these accusations and military preparedness measures, India's border with China has remained calm for the last 50 years -- except for rare and minor incidents. This is not likely to change in the foreseeable future.

Ngoài những cáo buộc và các biện pháp chuẩn bị quân sự này, biên giới của Ấn Độ với Trung Quốc vẫn bình yên trong 50 năm qua, ngoại trừ các sự cố hiếm hoi và nhỏ lẻ. Điều này khó có khả năng thay đổi trong tương lai gần.


The Pakistani Factor in Indian-Chinese Relations
Yếu tố Pakixtan trong quan hệ Ấn Độ – Trung Quốc

India's fear of a Chinese encirclement drives the thinking of Indian strategists and policymakers. A key part of this thinking has to do with the historical alliance between China and Pakistan, India's archrival and western neighbor. China has used the rivalry between India and Pakistan as a significant lever against New Delhi.

Việc lo ngại bị Trung Quốc bao vây đã tác động đến tư duy của các chiến lược gia và các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ. Phần quan trọng của tư duy này liên quan đến mối quan hệ đồng minh giữa Trung Quốc và Pakixtan – nước láng giềng đối thủ ở phía Tây của Ấn Độ. Trung Quốc đã sử dụng sự thù địch giữa Ấn Độ và Pakixtan làm đòn bẩy chống lại Niu Đêli.

Beijing's military cooperation with and economic assistance to Islamabad has allowed the Chinese to establish a considerable presence in Pakistan. From New Delhi's perspective, Chinese involvement in developing transportation corridors in Pakistan's northern Gilgit-Baltistan region, which the Pakistanis seized in the 1948 war in the Kashmir region, enhances Pakistan's position in the disputed territory. In recent years, New Delhi has alleged that Pakistan allowed up to 11,000 PLA troops to be stationed in Gilgit-Baltistan.

Hợp tác quân sự và trợ giúp kinh tế cho Ixlamabát đã cho phép Trung Quốc thiết lập sự hiện diện đáng kể tại Pakixtan. Đối với Niu Đêli, sự tham dự của Trung Quốc vào việc phát triển hành lang giao thông ở khu vực Gilgit-Baltistan, Đông Bắc Pakixtan, mà Pakixtan đã giành được trong cuộc chiến tranh 1948 tại khu vực Casơmia, đã giúp nâng cao vị thế của Pakixtan tại vùng lãnh thổ tranh chấp này. Trong những năm gần đây, Niu Đêli đã cáo buộc rằng Pakixtan đã cho phép 11.000 quân PLA vào đồn trú tại Gilgit-Baltistan.

China would like to use the full length of Pakistan's territory as a land bridge for exports and, far more important, imports. This ability would allow China to bypass the shipping lanes between its eastern and southern seaboard that run through the Strait of Malacca and the Indian Ocean -- an important step in making China's energy imports from the Middle East more secure. 

Trung Quốc có thể muốn sử dụng toàn bộ chiều dài lãnh thổ Pakixtan làm cầu nối cho hàng xuất khẩu và quan trọng hơn là nhập khẩu. Khả năng này sẽ giúp Trung Quốc tránh các tuyến đường biển giữa vùng biển phía Đông và phía Nam chạy qua eo biển Malắca và Ấn Độ Dương. Đây là một bước đi quan trọng giúp việc nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc từ Trung Đông trở nên bảo đảm hơn.

Beijing can do just that if it can establish a robust and secure transportation corridor between the Khunjerab Pass border crossing on the Pakistani-Chinese border and the port of Gwadar on the Arabian Sea (which the Chinese have helped develop). However, technological and financial obstacles, as well as security, climate and terrain-related issues, have prevented the Chinese from developing road and rail infrastructure along the full length of Pakistan's territory. Given Pakistan's domestic convulsions and the coming withdrawal of NATO forces from Afghanistan, only meager progress on this front can be expected for a long time to come. However, the port at Gwadar holds immense maritime value for Beijing and can serve as a key Chinese naval outpost in the northwestern end of the Indian Ocean.

Bắc Kinh có thể thực hiện được điều này nếu họ có thể thiết lập một hành lang giao thông tốt và an toàn giữa đèo Khunjerab ở biên giới Pakixtan – Trung Quốc và cảng Gwadar ở Biển Arập (một cơ sở Trung Quốc đã giúp xây dựng). Tuy nhiên, những trở ngại về kỹ thuật và tài chính cũng như các vấn đề về an ninh, khí hậu và địa chất, đã ngăn cản Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng đường sá và đường sắt dọc toàn bộ chiều dài lãnh thổ Pakixtan. Do sự rối loạn trong nước của Pakixtan và việc NATO sẽ rút quân khỏi Ápganixtan, về lâu dài, Bắc Kinh sẽ chỉ đạt được một phần nhỏ trong tham vọng này. Tuy nhiên, cảng Gwadar lại có giá trị hàng hải rất lớn đối với Bắc Kinh và có thể là một cảng hải quân quan trọng của Trung Quốc ở phía Tây Bắc của Ấn Độ Dương.

Despite China's involvement in Pakistan, there are problems with using that involvement as leverage against India. Instability within Pakistan and the transnational Islamist militants headquartered there are turning Pakistan into more of a liability than an asset. Pakistani-Chinese relations are also affected by the United States' role in South Asia, and Beijing has to balance its commitments to Islamabad with its relationship with Washington. China also is neither willing nor able to play a role in Pakistan -- financially or politically -- similar to the United States. More important, China's geopolitical needs extend far beyond Pakistan.

Mặc dù có sự can dự của Trung Quốc vào Pakixtan, nhưng vấn có nhiều khó khăn trong việc sử dụng sự can dự đó để chống lại Ấn Độ. Sự bất ổn tại Pakixtan và các phần tử vũ trang Hồi giáo quốc tế đóng tổng hành dinh tại đó đã biến Pakixtan thành một gánh nợ hơn là một tài sản. Quan hệ Trung Quốc – Pakixtan cũng bị ảnh hưởng bởi vai trò của Mỹ ở Nam Á và Bắc Kinh phải cân bằng những cam kết của mình với Ixlamabát và mối quan hệ với Oasinhtơn. Trung Quốc cũng không sẵn sàng hoặc không thể đảm nhận một vai trò tại Pakixtan, về mặt tài chính hoặc chính trị như Mỹ. Quan trọng hơn, nhu cầu địa chính trị của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở Pakixtan.

The shifts in China's political economy in recent decades have forced Beijing to transform from a land power to a maritime one. Its growing need for energy and other resources to feed its industrial engine and thus its export sector require that the shipping lanes from its coasts to Africa and the Middle East remain open. China has had to establish and enhance its presence in the Indian Ocean Basin accordingly.

Sự thay đổi kinh tế chính trị của Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây đă buộc Bắc Kinh phải chuyển đổi từ cường quốc đất liền sang cường quốc biển. Nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng và các nguồn tài nguyên khác để nuôi bộ máy công nghiệp và do lĩnh vực xuất khẩu yêu cầu các tuyến đường vận chuyển từ bờ biển của Trung Quốc đến châu Phi và Trung Đông, Trung Quốc phải thiết lập và tăng cường sự hiện diện của mình ở Ấn Độ Dương cho phù hợp.

Though it will be a while before China develops considerable blue-water naval capabilities, the Chinese reportedly have started developing outposts of influence across the Indian Ocean in the form of port development plans. While in many cases China has financed construction operations of those ports, these projects in Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, the Maldives and elsewhere are also potential sources of revenue for Chinese construction companies. However, this intrusion into India's southern flank has exacerbated India's security concerns regarding China.

Mặc đù sẽ mất thời gian để Trung Quốc có thể xây dựng năng lực hải quân, nhưng Trung Quốc đã bắt đầu phát triển các tiền đồn ảnh hưởng trên khắp Ấn Độ Dương. Mặc dù trong nhiều trường hợp Trung Quốc cung cấp tài chính cho hoạt động xây dựng các cảng này, các dự án này tại Mianma, Bănglađét, Xri Lanca, Manđivơ và những nơi khác cũng là nguồn thu tiềm năng cho các công ty xây dựng của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc bị xâm nhập vào sườn phía Nam này đã làm trầm trọng thêm sự lo ngại của Ấn Độ đối với Trung Quốc trong vấn đề an ninh.

India's Options

Because China is a larger economic power and has much more substantial long-range naval capabilities than India, New Delhi feels pressured to work against Chinese encroachment on what the Indians consider their territorial waters. Although India has not been able to use the Indian Ocean for power projection beyond the basin, it has established significant influence there. Furthermore, as India's own need for resources, especially energy resources, grows, it will need to ensure the security of its shipping lanes from Africa and the Middle East and from Southeast Asia. Along with India's desire to protect its ownership of the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Islands near the Arabian Sea, this need makes friction between China and India in the Indian Ocean Basin inevitable. Since India is incapable of countering China's advances in the Indian Ocean on its own, New Delhi cooperates with Washington, which has its own interest in containing China's influence in the region.


Những lựa chọn của Ấn Độ

Vì Trung Quốc là một cường quốc kinh tế lớn hơn và có khả năng hải quân tầm xa tốt hơn so với Ấn Độ, Niu Đêli cảm thấy phải sớm hành động để chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc đối với những cái mà Ấn Độ coi là lãnh hải của mình. Mặc dù Ấn Độ không có khả năng sử dụng Ấn Độ Dương cho việc phát huy sức mạnh ra bên ngoài khu vực, nhưng nước này đã thiết lập được ảnh hưởng đáng kể ở đây. Hơn nữa, do chính nhu cầu của Ấn Độ đối với các nguồn tài nguyên, đặc biệt là năng lượng, đang tăng lên, Ấn Độ cần phải bảo đảm an ninh cho các tuyến đường biển của mình từ châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á. Cùng với mong muốn của Ấn Độ trong việc bảo vệ quyền sở hữu các quần đảo Andaman và Nicobar tại vịnh Bengan và quần đảo Lakshadweep gần Biển Arập, nhu cầu này làm cho những va chạm giữa Trung Quốc và Ấn Độ trên khu vực Ấn Độ Dương là điều không thể tránh khỏi. Do Ấn Độ không có khả năng tự mình chống lại sức mạnh Trung Quốc trên Ấn Độ Dương nên Niu Đêli đã hỢp tác với Oasinhtơn. Oasinhtơn cũng có lợi ích riêng khi kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực.

From India's standpoint, the southern reaches of the Bay of Bengal are critical because of their proximity to the Strait of Malacca. The strait is important to India's 20-year-old "Look East" policy, driven by energy and trade needs and a strong interest in countering China that has stagnated after several attempts at reinvigoration. The policy involves New Delhi's developing close relations with Myanmar and the other countries in the region formerly known as Indochina.

Từ góc độ của Ấn Độ, phần phía Nam của vịnh Bengan là rất quan trọng vì nó gần với eo biển Malắcca. Eo biển Malắcca quan trọng đối với chính sách “Hướng Đông” 20 năm tuổi của Ấn Độ, một chính sách được thúc đẩy bởi nhu cầu năng lượng và thương mại và sự quan tâm mạnh mẽ đến việc chống lại Trung Quốc. Chính sách này liên quan đến việc Ấn Độ phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Mianma và các nước khác trong khu vực vốn trước đây được gọi là các nước Đông Dương.

In the past two decades, India has re-established close relations with the ruling junta in Myanmar, a longtime Chinese ally. By taking advantage of Myanmar's need for international partners, given the country's pariah status, India has not only developed another source of natural gas but has also begun offering China competition. Additionally, energy cooperation deals with Vietnam have allowed India to establish a presence in the South China Sea region -- an area China considers its exclusive sphere of influence.


Trong 2 thập kỷ qua, Ấn Độ đã tái thiết lập quan hệ gần gũi với Mianma, một đồng minh lâu đời của Trung Quốc. Bằng việc tận dụng nhu cầu của Mianma cần có các đối tác quốc tế, do vị thế cùng khổ của nước này, Ấn Độ đã không chỉ phát triển nguồn tài nguyên khí đốt mà còn bắt đầu cạnh tranh với Trung Quốc, Ngoài ra, các thoả thuận hợp tác năng lượng với Việt Nam cũng cho phép Ấn Độ thiết lập sự hiện diện ở khu vực Biển Đông – một khu vực Trung Quốc coi là độc quyền ảnh hưởng.

India has also developed close economic ties with other key Southeast Asian states including Thailand, Singapore and Malaysia. This has allowed India to establish a free trade agreement with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Southeast Asian countries share India's desire to counter China's growing influence.

Ấn Độ cũng xây dựng các mối quan hệ kinh tế gần gũi với các quốc gia Đông Nam Á quan trọng khác như Thái Lan, Xinhgapo và Malaixia. Điều này cho phép Ấn Độ thành lập một thoả thuận tự do thương mại với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Các nước Đông Nam Á cũng chia sẻ mong muốn của Ấn Độ trong việc chống lại ảnh hưởng đang tăng lên của Trung Quốc.


Beyond Southeast Asia, India is working with Japan, which also has a strong interest in counterbalancing China. Both countries are working with the United States to create a foothold in the South China Sea -- a trilateral arrangement that could help India. However, India's own ability to counter China on its southern flank is limited by New Delhi's domestic, political and economic situation.

Ngoài Đông Nam Á, Ấn Độ cũng đang làm việc với Nhật Bản, nước cũng rất quan tâm đến việc đối trọng lại Trung Quốc. Cả hai nước đang cùng làm việc với Mỹ để thiết lập chỗ đứng tại Biển Đông – một thoả thuận 3 bên có thể có ích cho Ấn Độ. Tuy nhiên, khả năng của Ấn Độ trong việc chống lại Trung Quốc ở sườn phía Nam của mình bị hạn chế do tình hình nội bộ, chính trị và kinh tế của Niu Đêli.


The Role of Bilateral Trade

In the past decade or so, India's general outlook toward China has changed so that enhanced trade relations and economic cooperation have complemented the strategic competition between the two. The strengthened Indian-Chinese economic ties have also increased India's importance to the point where China feels it is necessary to balance its historical ties with Pakistan with the need to work with India. Further, China's concern about a strategic encirclement by the United States, of which New Delhi is a single but significant part, has been working in India's favor. This has given New Delhi the ability to deal with Islamabad, India's main security threat.

Vai trò của thương mại song phương

Trong khoảng một thập kỷ qua, quan điểm chung của Ấn Độ đối với Trung Quốc đã thay đổi, tăng cường quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế đã bổ sung cho sự cạnh tranh chiến lược giữa hai quốc gia. Các mối quan hệ kinh tế Ấn Độ – Trung Quốc đã nâng tầm quan trọng của Ấn Độ tới mức mà Trung Quốc cảm thấy cần phải cân bằng các mối quan hệ lịch sử của mình với Pakixtan để hợp tác với Ấn Độ. Hơn nữa, mối lo ngại của Trung Quốc về sự bao vây chiến lược của Mỹ, trong đó Niu Đêli là một phần quan trọng, đã tạo thuận lợi cho Ấn Độ. Điều này giúp Niu Đêli có khả năng để đối phó với Ixlamabát – mối đe dọa an ninh chính của Ấn Độ.

However, there is a long-term trend in which China has become India's largest trade partner while India's relevance to China has remained static. From 2001-2010, India's trade with China steadily increased from around 3 percent of overall trade to around 10 percent. However, China's trade with India as a percentage of its overall trade stayed almost flat, increasing from about 1 to 2 percent over the same period. In 2010, total trade between the two was approximately $50 billion.

Tuy nhiên, có một xu hướng dài hạn theo đó Trung Quốc sẽ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khi vai trò của Ấn Độ đối với Trung Quốc không thay đổi. Từ năm 2001 đến 2010, thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc tăng đều đặn từ 3% lên 10% tổng thương mại. Tuy nhiên, thương mại của Trung Quốc với Ấn Độ tính theo phần trăm trong tổng thương mại của nước này gần như đứng im, tăng từ 1 – 2% trong giai đoạn trên. Năm 2010, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 50 tỷ USD.

Much of this trend can be attributed to increased Indian consumption of Chinese electronics and machinery (a full 42 percent of imports in 2010). In 2001, Indian imports of Chinese goods totaled $1.8 billion, including about $200 million of electronic goods and $200 million of machinery. By 2010, Indian imports of Chinese goods totaled $33 billion, including $9 billion of electronic goods and $5.6 billion of machinery.

Xu hướng này phần lớn là do việc Ấn Độ tăng cường tiêu thụ thiết bị điện tử và máy móc của Trung Quốc (mặt hàng chiếm 42% nhập khẩu trong năm 2010). Năm 2001, Ấn Độ nhập khẩu 1,8 tỷ USD hàng hoá từ Trung Quốc, trong đó có khoảng 200 triệu USD hàng điện tử và 200 triệu USD máy móc. Đến năm 2010, Ấn Độ nhập tổng cộng 33 tỷ USD hàng hoá của Trung Quốc, trong đó hàng điện tử là 9 tỷ USD và máy móc là 5,6 tỷ USD.

This means China has been able to sell its low-cost manufactured goods to India, in part displacing domestic manufacturers, while India has been unable to sell China its major goods, such as refined petroleum products, diamonds, jewelry, cars and electronics, and its higher value-added services, such as software development, engineering and information technology development. This imbalance has implications for the countries' broader rivalry.

Điều này có nghĩa là Trung Quốc có khả năng bán các hàng hoá có chi phí sản xuất thấp vào Ấn Độ, chiếm mất thị phần của các nhà sản xuất nội địa, trong khi Ấn Độ không thể bán cho Trung Quốc các loại hàng hoá chính của mình như các sản phẩm hoá dầu, kim cương, đồ trang sức, ôtô, hàng điện tử và các dịch vụ giá trị gia tăng cao như phát triển phần mềm, kỹ thuật và phát triển công nghệ thông tin. Sự mất cân bằng này có những tác động đến sự kình địch chung giữa hai quốc gia.

Ultimately India depends more on China economically and thus is in the weaker position in the countries' larger strategic competition, which will continue playing out in the Indian Ocean rather than along their shared border.

Cuối cùng, Ấn Độ phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc về kinh tế và do đó sẽ ở vị trí yếu trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai nước – một cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra trên Ấn Độ Dương chứ không phải là ở biên giới chung giữa hai nước.
http://www.irgamag.com/?page=Competition_04042012

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn