MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, April 8, 2012

Avalanche Traps More Than 100 Pakistani Soldiers - Lỡ băng đe dọa hơn 100 binh sĩ Pakistan
Avalanche Traps More Than 100 Pakistani Soldiers -

100 binh sĩ Pakistan kẹt trong lở tuyết

BY ZACH TOOMBS

ZACH TOOMBS

It’s a natural disaster on the highest battleground in the world. An estimated 15,000 Pakistani and Indian soldiers reside on the Siachen glacier in the border region of Kashmir. Al Jazeera reports more than 100 Pakistani troops found themselves trapped on that glacier Saturday.

Đó là một thảm họa tự nhiên trên chiến trường cao nhất thế giới. Ước tính khoảng 15.000 binh sĩ Pakistan và Ấn Độ đồn trũ trên dọc băng Siachen ở khu vực biên giới của Kashmir. Al Jazeera tường trình hơn 100 binh sĩ Pakistan bị mắc kẹt trên sông băng hôm thứ Bảy.

“Pakistani soldiers are digging into an avalanche that buried at least 117 troops in the Himalayas. The rescue operation is underway on the Siachen glacier — that in the disputed Kashmir region.”

"Các binh sĩ Pakistan bị vùi trong một trận tuyết lở chôn vùi ít nhất 117 binh sĩ ở Hy Mã Lạp Sơn. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành trên sông băng Siachen, năm trong khu vực tranh chấp Kashmir".

The CBC says — as of Saturday evening in Kashmir — no soldiers have been found alive, but a few casualties have been reported.

CBC nói - tối thứ bảy ở Kashmir - không có binh sĩ đã được tìm thấy còn sống, nhưng một số thương vong đã được báo cáo.

“The soldiers were stationed at a camp near the glacier where the avalanche hit. So far, at least a dozen bodies have been recovered. The high elevation and harsh weather conditions are making recovery operations difficult and dangerous.”

"Những người lính đồn trú tại một trại gần sông băng, nơi các trận tuyết lở đổ xuống. Cho đến nay, ít nhất một chục thi thể đã được tìm thấy. Độ cao cao và điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang làm cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn khó khăn và nguy hiểm".And with rescue efforts underway, BBC World News spoke with Major-General Athar Abbas, a spokesman for the Pakistani military. Abbas says, even by Himalayan standards, this is a big avalanche.

Và với những nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành, Tin tức Thế giới BBC nói chuyện với thiếu tướng Athar Abbas, phát ngôn viên quân đội Pakistan. Abbas cho biết, thậm chí với các tiêu chuẩn Hy Mã Lạp Sơn, đây cũng là một trận tuyết lở lớn.

“But it’s a very massive level slide. It’s an avalanche of a dimension of 1,000 meters by 1,000 meters. And it is about 70 to 80 feet thick.”

"Nhưng nó là một trận lở tuyết mức độ rất lớn. Tuyết lở có kích thước 1.000 mét x 1.000 mét. Và nó dày khoảng 25 đến 30 mét."

Just how high are the troops trapped? Sky News gives us a glimpse.

Thế quân đội bị mắc kẹt ở độ cao nào? Sky News cho chúng ta thông tin sơ bộ.

“At an altitude of around 6,000 meters, 20,000 feet, that in itself posing something of a challenge for rescue parties who are on their way today.”

"Với độ cao khoảng 6.000 mét, 20.000 feet, tự nó đã đặt ra một điều gì đó thật thách thức cho các toán cứu hộ đã lên đường ngày hôm nay".

Speaking to CNN, General Abbas says communications with the troops buried under the avalanche have been completely severed.

Phát biểu với CNN, Tướng Abbas nói rằng các thông tin liên lạc với các binh sĩ bị chôn vùi dưới tuyết lở đã bị cắt đứt hoàn toàn.

“We haven’t been able to establish contact with anyone inside, but we are trying from various areas to approach the exact location … So, we are keeping our fingers crossed on that.”

"Chúng tôi không thể thiết lập liên lạc với bất cứ ai bên trong, nhưng chúng tôi đang cố gắng từ các khu vực khác nhau đến tiếp cận các vị trí chính xác... Vì vậy, chúng tôi cầu mong chúng tôi được gặp may."

Al Jazeera reports temperatures in Kashmir drop as low as negative 94 degrees Fahrenheit at night. Although the region is hotly contested by Pakistan and India, in the last 18 years, more soldiers at the buried base have died from weather-related incidents than from gunfire.

Al Jazeera thông báo nhiệt độ ở Kashmir giảm thấp tới âm 94 độ F vào ban đêm. Mặc dù đây là khu vực tranh chấp nóng bỏng giữa Pakistan và Ấn Độ, trong 18 năm qua, các binh sĩ tại các căn cứ bị chôn vùi đã chết vì những sự cố liên quan đến thời tiết nhiều hơn so với giao tranh bằng súng đạn.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn