MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, April 11, 2012

Will Bo’s Fall Presage Rise of China’s Reformers? Liệu sự xụp đổ của Bạc Hy Lại có báo hiệu cuộc nổi dậy của những nhà cải cách của Trung Quốc khôWill Bo’s Fall Presage Rise of China’s Reformers?

Liệu sự xụp đổ của Bạc Hy Lại có báo hiệu cuộc nổi dậy của những nhà cải cách của Trung Quốc không?

Frank Ching/YaleGlobal

9 April 2012

Frank Ching/YaleGlobal

9/4/2012

Ousting of ambitious Bo Xilai and advent of reformers would be welcomed by foreign investors

Loại bỏ Bạc Hy Lai đầy tham vọng và các nhà cải cách xuất hiện sẽ được chào đón bởi các nhà đầu tư nước ngoài

The processes behind the selection of the Chinese Communist Party’s top leaders – the nine-member standing committee of the Politburo – are long, deliberative and secretive. The veil of secrecy was lifted briefly when Bo Xilai, who had seemed destined to make the standing committee team, was unceremoniously removed for excessive ambition. The ousted Chongqing party secretary’s campaign for national power included offering massive subsidies, cracking down on corruption, flag waving and praising Mao Zedong with songs from the Cultural Revolution. So far, the nine standing committee members, including President Hu Jintao, Premier Wen Jiabao, Vice President Xi Jinping present a united front on the ouster. Frank Ching, a journalist based in Hong Kong, analyzes possible candidates for the Politburo and their background. He anticipates a rise of a moderate group, including reformer Wang Yang, which could please foreign investors. Perhaps the Politburo will ensure ongoing collaboration, intent that that no individual ever overshadows the prominence of Mao, modern China’s founder.

Quá trình đằng sau lựa chọn của các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc - 9-thành viên ủy ban thường vụ Bộ Chính trị là một quá trình thương thảo lâu dài và bí mật. Bức màn bí mật đã được kéo lên ngột ngột khi Bo Xilai, người dường như đã chắc chắn bước vào uỷ ban thường vụ, đã bị loại bỏ một cách không thương tiếc vì những tham vọng thái quá mức. Chiến dịch vận động sức mạnh quốc gia của bí thư Trùng Khánh bị thất sủng bao gồm cung cấp các khoản trợ cấp khổng lồ, thẳng tay trị tham nhũng, vẫy cờ chào và ca ngợi Mao Trạch Đông với những bài hát từ thời Cách mạng Văn hóa… Cho đến nay, 9 thành viên ủy ban thường vụ, bao gồm cả Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện một mặt trận thống nhất về việc loại bỏ này, một nhà báo có trụ sở tại Hong Kong, Frank Ching, phân tích các ứng cử viên Bộ Chính trị tiềm năng và xuất thân của họ. Ông dự đoán sự gia tăng của một nhóm ôn hòa, bao gồm nhà cải cách Wang Yang. Điều này có thể làm vui lòng các nhà đầu tư nước ngoài. Có lẽ Bộ Chính trị sẽ đảm bảo sự hợp tác tiếp diễn, với ý rằng không không cá nhân nào được bôi đem hình ảnh nổi bật của Mao, người khai sinh đất nước Trung Quốc hiện đại.

HONG KONG: As the mystery behind the dramatic sacking of high-flying Politburo member Bo Xilai deepens, one consequence is clear: The upset threatens to derail the hard work put in by the Chinese Communist Party to construct its leadership for the next decade, scheduled to be unveiled later this year. Selection of the all-powerful nine-member standing committee of the Politburo will determine the country’s future course and its interaction with the world.

HONG KONG: Khi sự bí ẩn đằng sau cuộc sa thải bi thảm của ủy viên Bộ Chính trị uy tín Bạc Hy Lại trở nên sâu sắc hơn, một trong những hậu quả rõ ràng là: Sự rối loạn đã đe dọa phá hỏng công việc gian nan mà Đảng Cộng sản Trung Quốc từng thực hiện để thiết kế giới lãnh đạo của mình trong thập kỷ tiếp theo, vốn dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay. Việc lựa chọn chín ủy viên ủy thường trực đầy quyền lực của Bộ Chính trị sẽ quyết định tương lai và sự tương tác của đất nước này với cả thế giới.

Bo, the party secretary of Chongqing, China’s wartime capital in the Southwest, with a population of 30 million, had been working overtime to join the party’s most powerful body and, in the process, had divided the leadership.

Bạc, bí thư đảng Trùng Khánh, thủ đô thời chiến của Trung Quốc ở phía Tây Nam, với dân số 30 triệu, đã phấn đấu miệt mài để tham gia được vào bộ phận quyền lực nhất của đảng và trong quá trình này, đã gây chia rẽ các nhà lãnh đạo.

Since taking charge of Chongqing in 2007, Bo had drawn attention to himself and his “Chongqing model” of development, including a crackdown, supposedly on organized crime, and praise for Mao Zedong with Cultural Revolution songs.

Kể từ khi chủ trì Trùng Khánh trong năm 2007, Bạc đã thu hút được sự chú ý cho bản thân và "mô hình Trùng Khánh" phát triển của mình, bao gồm cả một cuộc đàn áp, được cho là nhắm vào giới tội phạm có tổ chức, và sự ca ngợi cho Mao Trạch Đông với những bài hát thời Cách mạng Văn hóa.

The so-called “Chongqing model” featured favor for state-owned enterprises, equality over productivity, the redistribution of wealth and a police crackdown with thousands of arrests.

Cái được gọi là "mô hình Trùng Khánh" đặc trưng quyền lợi cho các doanh nghiệp nhà nước, sự bình đẳng trong năng suất, tái phân phối của cải và một cuộc đàn áp của công an với hàng ngàn người bị bắt giữ.

Bo had attracted overseas visitors, such as Henry Kissinger, and Chinese leaders, including Vice President Xi Jinping and security chief Zhou Yongkang. Xi visited Chongqing in late 2010, enthusiastic about Bo’s achievements, including “singing red and hitting black” and Chongqing’s public housing policy. Among China’s current leaders, Zhou Yongkang, responsible for security, was thought to be especially close to Bo, supporting the crackdown on supposed mafia, termed “hitting black,” without giving much thought to rights of suspects or even defense lawyers. One lawyer, Li Zhuang, was jailed on a charge of having asked his client to falsify evidence.

Bạc đã thu hút được các vị khách nước ngoài, như Henry Kissinger và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, kể cả Phó chủ tịch Tập Cận Bình và Giám đốc An ninh Chu Vĩnh Khang. Tập đã đến thăm Trùng Khánh vào cuối năm 2010, phấn khởi về những thành tựu của Bạc, bao gồm cả việc "hát nhạc đỏ, đập bọn đen tối" và chính sách nhà công cộng ở Trùng Khánh. Trong số các nhà lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc, có Chu vĩnh Khang, người chịu trách nhiệm về an ninh, được cho là rất gần gũi với Bạc, từng hỗ trợ các chiến dịch truy quét mafia, mệnh danh là "đánh bọn hắc ám", mà không hề suy nghĩ gì nhiều đến quyền của các nghi phạm hoặc ngay cả luật sư bào chữa. Một luật sư, Li Zhuang, đã bị bỏ tù vì bị cáo buộc đã yêu cầu thân chủ của mình làm sai lệch chứng cứ.

However, President Hu Jintao and Wen Jiabao avoided visiting Chongqing or giving Bo their blessings.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã tránh không đến Trùng Khánh hoặc ủng hộ Bạc.

While Bo’s political beliefs are unclear, he staked his claim for a seat on the standing committee by promoting nostalgia for Maoist times. For that reason, he became a champion for the country’s leftists.

Trong khi niềm tin về chính trị không rõ ràng, Bạc vẫn quyết nhắm đến một vị trí trong ủy ban thường trực bằng cách thúc đẩy niềm thương nhớ về chủ nghĩa Mao. Vì lý do đó, ông trở thành một nhà vô địch cánh tả của đất nước.

Bo Xilai sought a seat on the Politburo’s standing committee by promoting nostalgia for Maoist times.

Bạc Hy Lai đã tìm kiếm một ghế Thường vụ Bộ Chính trị bằng cách thúc đẩy nỗi hoài cổ thời Mao.

Since the number of standing committee seats is extremely limited – two of the nine are already accounted for by Xi, slated to become general secretary and president, and Li Keqiang, to succeed Wen – Bo had to block likely rivals, the most obvious of whom was Wang Yang – Bo’s predecessor in Chongqing and now party secretary of Guangdong Province – associated with the reformist “Guangdong model” of development.

Vì số lượng vị trí trong hội đồng thường trực vô cùng giới hạn - hai trong số chín vị trí đã được tính toán trước để dành cho Tập, dự kiến sẽ trở thành tổng bí thư, chủ tịch và Lý Khắc Cường, sẽ để thay Ôn gia Bảo - Bạc cần phải ngăn cản các đối thủ có khả năng, rõ ràng nhất trong số đó là Vương Khuông - người tiền nhiệm của Bạc ở Trùng Khánh và bí thư đảng ủy của tỉnh Quảng Đông, từng gắn liền với cuộc cải cách phát triển theo "mô hình Quảng Đông".

Bo’s crackdown on crime was, in itself, a challenge to Wang, suggesting that he had allowed crime to flourish. The 2010 execution of the former deputy police chief also cast a shadow over Wang’s tenure, deliberately or otherwise.

Bản thân chiến chiến dịch truy quét tội phạm của Bạc, cho thấy ông đã cho phép tội phạm phát triển mạnh là một thách thức đối với Vương. Dù cố tình hay không, cuộc hành xử viên cựu phó công an hồi năm 2010 cũng ám ảnh nhiệm kỳ của Vương.

All nine standing committee members, including Hu, Wen, Xi and Zhou Yongkang, made a joint appearance on April 3 when they took part in tree-planting activities in Beijing, presenting a united front after Bo’s sacking.

Tất cả 9 ủy viên thường trực, bao gồm cả Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tập và Chu Vĩnh Khang, đều đã xuất hiện chung vào ngày 03 Tháng tư khi họ cùng tham dự hoạt động trồng cây ở Bắc Kinh, trình bày một hình ảnh thống nhất sau khi loại trừ Bạc.

And Xi, in an article alluding to Bo, warned of a “need for vigilance against leading cadres who go in for superficiality, for demagoguery, and for seeking personal name and fame.”

Và Tập, trong một bài viết ám chỉ đến Bạc, đã cảnh báo về một "sự cần thiết phải cảnh giác về việc chống lại cán bộ lãnh đạo, nông cạn, mị dân để tìm kiếm danh vọng cá nhân".

The central government has not repudiated Chongqing’s achievements over the last five years. Li Yuanchao, who flew from Beijing to announce the leadership changes, said the achievements were made “under the correct leadership of the party and the State Council.”

Chính quyền trung ương đã không bác bỏ những thành tựu của Trùng Khánh trong năm năm qua. Lý Nguyên Triều, người đã bay từ Bắc Kinh đến để thông báo về sự thay đổi lãnh đạo, cho biết những thành tựu ở đấy đã được thực hiện "dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và Hội đồng Nhà nước".

Even before the February incident involving Wang Lijun – Chongqing’s vice mayor and former police chief who sought sanctuary in the US consulate in Chengdu – Bo had become a highly controversial figure who had made enemies in Beijing.

Ngay cả trước khi sự kiện tháng hai liên quan đến Vương Lập Quân - phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh, cựu chỉ huy công an tìm nơi lánh nạn trong lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô - Bạc đã trở thành một nhân vật gây nhiều tranh cãi và có nhiều kẻ thù ở Bắc Kinh.

Chances for promotion of Wang Yang, associated with the reformist “Guangdong model” of development, look excellent.

Cơ hội thăng tiến của Vương Dương, liên quan với "mô hình Quảng Đông" cải cách để phát triển, trông có vẻ tuyệt vời.

The Washington Post, 5 March, reported the story of Li Jun, once one of Chongqing’s richest men and now penniless, on the run outside of China, fearing for his life and leaving behind $700 million in assets.

Số báo Washington Post ngày 05 tháng 3, tường thuật câu chuyện của Li Jun, một thời từng là một trong những người giàu nhất Trùng Khánh hiện nay không một xu dính túi, đang bỏ chạy ra khỏi Trung Quốc, lo sợ cho mạng sống của mình và để lại tài sản 700 triệu USD.

Wang Lijun’s sojourn in the US consulate no doubt gave Bo’s enemies in Beijing an excuse to move against him. He’ll no longer get a seat on the standing committee and may well lose his Politburo seat in the fall.

Không nghi ngờ gì là việc Vương Lập Quân lánh nạn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ đã giúp các kẻ thù của Bạc ở Bắc Kinh có được một nguyên cớ để hành động chống lại ông. Ông không còn có được một chỗ ngồi trong ủy ban thường trực và cũng có thể bị mất ghế ở Bộ Chính trị của mình vào mùa thu.

Instead, Wang Yang’s chances for promotion now look excellent. Last year, when villagers in Wukan staged a revolt, Wang called the protest “a quest for fairness,” peacefully defusing the incident, winning him praise in overseas media. Wang’s handling of that incident has been contrasted with Bo’s crackdown.

Thay vào đó, cơ hội thăng tiến của Vương Dương bây giờ là tuyệt vời. Năm ngoái, khi dân làng Wukan tổ chức một cuộc nổi dậy, Vương từng gọi cuộc biểu tình là "một nhiệm vụ cho sự công bằng", xoa dịu sự việc, khiến ông đạt được thắng lợi khi phương tiện truyền thông ở nước ngoài ca ngợi mình. Cách xử lý sự cố đó của Vương là trái ngược với chiến dịch đàn áp của Bạc.

Another seat on the standing committee may well be filled by Zhang Dejiang, a Politburo member who succeeded Bo in Chongqing. His expertise in North Korea would be invaluable in dealing with an area likely to remain problematic for years to come. But Zhang also has his weaknesses, including responsibility for the country’s railway problems as vice premier.

Một vị trí trong ủy ban thường trực cũng có thể được dành cho Trương Đức Giang, một ủy viên Bộ Chính trị từng thay thế Bạc ở Trùng Khánh. Chuyên môn của ông Trương ở Bắc Hàn sẽ là vô giá trong việc đối phó với một khu vực có khả năng vẫn còn có vấn đề trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, Trương cũng có điểm yếu của mình, bao gồm cả trách nhiệm về các vấn đề đường sắt của đất nước khi là phó thủ tướng.

Another vice premier likely to make the Politburo standing committee is Wang Qishan, who holds the portfolio for finance and foreign trade and is the counterpart of US Treasury Secretary Timothy Geithner in the US-China Strategic & Economic Dialogue. He’ll bring knowledge and sophistication in dealings with the United States.

Một phó thủ tướng có khả năng vào ủy ban thường trực Bộ Chính trị là Vương Kỳ Sơn, người nắm giữ danh mục đầu tư tài chính và thương mại nước ngoài và là đối tác của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner trong cuộc Đối thoại chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung. Ông sẽ mang lại kiến thức và sự tinh tế trong các giao dịch với Hoa Kỳ.

Li Yuanchao, who as head of the Central Organization Department announced leadership changes in Chongqing, is likely to make it to the standing committee. He holds a doctorate in law from the Central Party School and also studied public administration at Harvard University’s Kennedy School, and is likely to be a voice for moderation in foreign policy.

Lí Nguyên Triều, là người đứng đầu Cục Tổ chức Trung ương công bố việc thay đổi lãnh đạo ở Trùng Khánh, có khả năng trở thành uỷ viên thường trực. Ông có bằng tiến sĩ luật từ Trường Đảng Trung ương và cũng có bằng cấp về nghiên cứu hành chính công tại Đại học Harvard Kennedy, và có thể là một tiếng nói chừng mực trong chính sách đối ngoại.

Leftism will no doubt rear its head again. China has never acted decisively against leftism.

Phái Tả khuynh chắc chắn sẽ ngoái đầu trở lại. Trung Quốc không bao giờ hành động dứt khoát chống lại phái tả.

Another likely candidate for the standing committee is Liu Yandong who, if promoted, will be the first woman to serve on that body. While she’s been mainly involved in party work and is currently head of the United Front Work Department, she also has responsibility for Hong Kong and recently helped bring about the election of Leung Chun-ying as the next chief executive.

Một ứng cử viên có khả năng cho ủy ban thường trực là Liu Yandong, nếu được thăng tiến, sẽ là người phụ nữ đầu tiên phục vụ trong bộ phận này. Dù bà từng chủ yếu là tham gia vào công việc đảng và hiện đang đứng đầu Cục Công tác Mặt trận, bà cũng có trách nhiệm đối với Hong Kong và gần đây đã giúp mang lại cuộc bầu cử của Lương Chấn Anh trở thành người giám đốc điều hành tiếp theo.

Li Changchun is currently the standing committee member responsible for propaganda. His successor could well be Liu Yunshan, experienced in media and propaganda work, including a stint with the Xinhua News Agency and senior positions in the Propaganda Department. With China seeking to enhance its image internationally, he’ll play a key role.

Lý Trường Xuân là thành viên ủy ban thường trực chịu trách nhiệm tuyên truyền. Người kế nhiệm ông cũng có thể là Liu Yunshan, có kinh nghiệm về các phương tiện truyền thông và công tác tuyên truyền, bao gồm cả một thời gian với Tân Hoa xã và các vị trí cấp cao trong Bộ Tuyên truyền. Với việc Trung Quốc đang tìm cách nâng cao hình ảnh của mình trên quốc tế, ông sẽ đóng một vai trò quan trọng.

With Bo’s erstwhile booster Zhou Yongkang also stepping down, another security chief is needed on the standing committee. This could be Meng Jianzhu, the minister of public security, although it would mean a double promotion for Meng since he’s currently not even on the Politburo. If Zhou hasn’t lost favor because of the Bo affair, he may well pick his own successor, and the two men are reported to be close.

Với việc Chu Vĩnh Khang, nhân vật nâng đỡ Bạc thuở trước cũng bị giáng chức, một người chỉ huy công an khác cũng cần thiết cho ủy ban thường trực. Người này có thể là Mạnh Kiến Trụ, Bộ trưởng an ninh công cộng, mặc dù điều này có nghĩa là sự tăng thưởng gấp hai lần cho Meng vì hiện tại ông còn chư là một ủy viên Bộ Chính trị. Nếu Trụ không còn được ưa chuộng vì vụ Bạc, ông cũng có thể chọn người kế nhiệm của mình, và hai nhân vật này được biết là thân cận nhau.

All in all, such a combination of standing committee personnel, along with President Xi and Premier Li, will give China a ruling party that’s moderate and experienced in dealing with the outside world. The lineup might put foreign investors’ minds at ease.

Trên tất cả mọi sự việc, sự kết hợp của các ủy viên ủy ban thường trực như thế, cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý, sẽ mang đến cho Trung Quốc một đảng cầm quyền chừng mực và có kinh nghiệm trong việc đối phó với thế giới bên ngoài. Đội ngũ ấy có thể mang lại an tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Of course, leftists in China are disappointed that their champion was ousted. But leftism will no doubt rear its head again. China has never acted decisively against leftism and, in fact, officials put the word “left” in quotes in any criticism, as though genuinely leftist ideas could not possibly be wrong.

Tất nhiên, cánh tả ở Trung Quốc đang thất vọng vì nhà quán quân của họ bị lật đổ. Nhưng sẽ không nghi ngờ gì rằng chủ nghĩa cánh tả sẽ ngóc đầu dậy một lần nữa. Trung Quốc chưa bao giờ có hành động dứt khoát chống lại chủ nghĩa cánh Tả và, trên thực tế, mặc dù các quan chức đặt từ "tả" giữa dấu ngoặc kép trong những lời chỉ trích bất kỳ nào, như thể rằng ý tưởng cánh tả nguyên thủy không thể có khả năng sai lầm.

Mao himself was an ultra-leftist, responsible for launching political campaigns, including the Cultural Revolution, which cost millions and millions of lives. Yet today, his photograph hangs in Tiananmen Square, and his embalmed body is revered. Hopefully, Cultural Revolution songs will not once again be mandated – at least not for a while.

Bản thân Mao, người chịu trách nhiệm tung ra các chiến dịch chính trị, bao gồm cả cuộc Cách mạng Văn hóa, gây tổn thất hàng triệu triệu sinh mạng là một nhân vật siêu cánh tả. Tuy nhiên, ngày nay, chân dung ông đã được treo tại quảng trường Thiên An Môn, và tử thi tẩm ướp của ông được tôn kính. Hy vọng rằng, các bài hát Cách mạng Văn hóa sẽ không bị bắt buộc phải cất tiếng lên một lần nữa - tối thiểu là không phải chỉ một thời gian ngắn.

Frank Ching is a Hong Kong–based journalist and writer whose book, “Ancestors: 900 Years in the Life of a Chinese Family,” was recently republished in paperback.

Frank Ching là một nhà báo ở tại Hồng Kông và là tác giả cuốn sách, "Các bậc tổ tiên: 900 năm trong cuộc đời của một gia tộc Trung Quốc, gần đây đã được tái bản ở loại sách bìa mềm.


Translated by Lê Quốc Tuấnhttp://yaleglobal.yale.edu/content/will-bos-fall-presage-rise-chinas-reformers


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn