MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, March 5, 2012

Who Catches Cold? - Ai bị cảm lạnh?


Who Catches Cold?

Ai bị cảm lạnh?

By C. CLAIBORNE RAY

Published: February 27, 2012

C. CLAIBORNE RAY

Công bố: 27 Tháng Hai, 2012

Q. If 100 people are exposed to my cold, how many will catch it, and why some and not others?

Hỏi: Nếu cho 100 người được tiếp xúc với cảm lạnh của chúng ta, thì sẽ có bao nhiêu người bị cảm, và lý do tại sao một số người khác lại không?

A. Transmission rates can range from 50 to 80 percent, estimates Dr. Elizabeth Jacobson, at the Iris Cantor Women’s Health Center at NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.

Trả lời: Tỷ lệ truyền bệnh có thể nằm trong khoảng từ 50% đến 80%, theo như ước tính của Tiến sĩ Elizabeth Jacobson, tại Trung tâm Y tế Phụ nữ Iris Cantor ở NewYork-Presbyterian/ Trung tâm Y học Weill Cornell

As for why some are spared, there are many possibilities.

“There are hundreds of strains of cold viruses, and they have different rates of infectivity,” said Dr. Jacobson, an internist and allergist. “Previous exposure to the virus at hand should lead to immunity, but immunity can wane over time, and viruses mutate as well.”

Về lý do tại sao một số người không bị ảnh hưởng, thì có rất nhiều khả năng.

"Có hàng trăm chủng virus cảm lạnh, và chúng có những tỷ lệ lây nhiễm khác nhau", Tiến sĩ Jacobson là bác sĩ nội khoa và chuyên khoa dị ứng đã nói như vậy. "Sự tiếp xúc đầu tiên với virus ở trên tay đã dẫn đến khả năng miễn dịch, nhưng sự miễn dịch có thể suy yếu dần theo thời gian, và virus đột biến thành tốt."

Resistance can be compromised by an array of factors, from sleep deprivation to underlying respiratory diseases, she said. Immunodeficiency, whether caused by medication or disease, can also predispose a person to catch cold.

Bà nói rằng: “Sự đề kháng có thể bị thỏa hiệp bởi một loạt các yếu tố, từ thiếu ngủ đến các chứng bệnh hô hấp cơ bản. Suy giảm miễn dịch, cho dù gây ra bởi thuốc hay bệnh tật, cũng đủ để có thể làm cho một người bị nhiễm cảm lạnh”.

People who wash their hands less often or touch their eyes and nose more often are more likely to catch a cold, as are those who spend more time with an infected person.

Những người càng ít thường xuyên rửa tay hay chạm vào mắt và mũi của họ thường xuyên hơn thì càng có nhiều khả năng bị cảm lạnh hơn, người phải dành nhiều thì giờ hơn với người bị nhiễm bệnh cũng dễ mắc bệnh hơn.

It is possible to have a cold without noticeable symptoms, which vary from strain to strain and person to person, Dr. Jacobson said. Communicability also depends on the amount of the virus in the cold carrier’s secretions. It is higher earlier in the cold and begins to drop after three or four days.

Có thể bị cảm lạnh mà không có bất cứ triệu chứng nào đáng lưu ý, những triệu chứng này thay đổi từ chủng virus này tới chủng khác và từ người này tới người khác, tiến sĩ Jacobson cho biết. Khả năng lây truyền cũng phụ thuộc vào số lượng virus trong các chất tiết của người bị cảm lạnh. Nó sẽ tăng cao hơn ở giai đoạn đầu của bệnh cảm lạnh và bắt đầu giảm xuống sau ba hoặc bốn ngày.

“Also, air temperature and humidity can affect how long cold viruses can live on inanimate surfaces,” she said.

“Ngoài ra, nhiệt độ và độ ẩm không khí cũng có thể ảnh hưởng đến cách thức kéo dài sự tồn tại của virus trên các bề mặt đồ vật,” bà nói thêm.

Translated by Lê Thị Ngọc Sương- Lớp Y2E

Ngocsuong.3107@gmail.com

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn