MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, March 2, 2012

Vietnam’s Nuclear Dreams Blossom Despite Doubts Giấc mơ hạt nhân Việt Nam vẫn nở hoa trong nghi ngại


A Japanese nuclear expert, far left, supervised a training course for students in Hanoi, Vietnam.

Một chuyên gia hạt nhân Nhật Bản, bên trái, giám sát một khóa huấn luyện cho sinh viên tại Hà Nội, Việt Nam.

Vietnam’s Nuclear Dreams Blossom Despite Doubts

Giấc mơ hạt nhân Việt Nam vẫn nở hoa trong nghi ngại

By NORIMITSU ONISHI

Published: March 1, 2012

NORIMITSU Onishi

Được đăng: ngày 01 Tháng Ba 2012

HANOI, Vietnam — Inside an unheated classroom at the Institute for Nuclear Science and Technology here about 20 young government technicians from Vietnam’s incipient nuclear power industry kept on their winter jackets on the first morning of a 10-day workshop on radiation.

HÀ NỘI, Việt Nam - Bên trong một phòng học không lò sưởi tại Viện Khoa học và Công nghệ hạt nhân ở đây có khoảng 20 kỹ thuật viên trẻ của chính phủ từ ngành công nghiệp điện hạt nhân còn phôi thai của Việt Nam vẫn còn mặc áo ấm mùa đông trên người vào buổi sáng đầu tiên của một hội thảo 10 ngày về bức xạ.

The workshop, sponsored by the semigovernmental Japan Atomic Energy Agency, started with Radiation Physics 101. The students then collected radiation samples with the help of Japanese specialists and analyzed them in a lab built by Japan.

Hội thảo được tài trợ bởi Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản, một tổ chức bán chính phủ, bắt đầu với bức xạ Vật lý 101. Các sinh viên sau đó thu thập các mẫu bức xạ với sự giúp đỡ của chuyên gia Nhật Bản và phân tích chúng trong một phòng thí nghiệm được xây dựng bởi Nhật Bản.

“Nuclear power is important for Vietnam’s energy security, but, like fire, it has two sides,” said one of the students, Nguyen Xuan Thuy, 27. “We have to learn how to take advantage of its good side.”

"Năng lượng hạt nhân là quan trọng cho an ninh năng lượng của Việt Nam, nhưng, cũng như lửa, nó có hai mặt," một sinh viên, Nguyễn Xuân Thủy, 27 tuổi nói. "Chúng tôi phải học cách tận dụng mặt tốt của nó."

As Vietnam prepares to begin one of the world’s most ambitious nuclear power programs, it is scrambling to raise from scratch a field of experts needed to operate and regulate nuclear power plants. The government, which is beefing up nuclear engineering programs at its universities and sending increasing numbers of young technicians abroad, says Vietnam will have enough qualified experts to safely manage an industry that is scheduled to grow from one nuclear reactor in 2020 to 10 reactors by 2030.

Khi Việt Nam chuẩn bị bắt đầu một trong những chương trình điện hạt nhân tham vọng nhất của thế giới, nó đang vật lộn để đào tạo từ hai bàn tay trằng đội ngũ các chuyên gia hàng đầu cần thiết để vận hành và điều chỉnh các nhà máy điện hạt nhân. Tăng cường các chương trình kỹ thuật hạt nhân tại các trường đại học và gửi ngày càng nhiều các kỹ thuật viên trẻ ra nước ngoài, Chính phủ nói rằng Việt Nam sẽ có các chuyên gia đủ trình độ để quản lý một ngành công nghiệp dự kiến ​​phát triển từ một lò phản ứng hạt nhân trong 2020 đến 10 lò phản ứng hạt nhân vào năm 2030 một cách an toàn .

But some Vietnamese and foreign experts said that was too little time to establish a credible regulatory body, especially in a country with widespread corruption, poor safety standards and a lack of transparency. They said the overly ambitious timetable could lead to the kind of weak regulation, as well as collusive ties between regulators and operators, that contributed to the disaster at the Fukushima nuclear plant in Japan last year.

Tuy nhiên, một số chuyên gia Việt Nam và nước ngoài cho biết thời gian đó là quá ít để thiết lập một cơ quan đáng tin cậy về quản lý, đặc biệt là ở một đất nước với tham nhũng tràn lan, tiêu chuẩn an toàn kém và thiếu minh bạch. Họ cho biết thời gian biểu quá đầy tham vọng có thể dẫn đến các loại quy định yếu kém, cũng như mối quan hệ thông đồng giữa các nhà quản lý và khai thác, góp phần vào thảm họa tại nhà máy hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản năm ngoái.

Hien Pham Duy, one of Vietnam’s most senior nuclear scientists and an adviser to government agencies overseeing nuclear power, said it had been his “dream for many years” to bring nuclear power to Vietnam. But he said the government’s plans were based on a “lack of vigorous assessment of the inherent problems of nuclear power, especially those arising in less developed countries.”

Phạm Duy Hiển, một trong những nhà khoa học hạt nhân cấp cao nhất của Việt Nam và các cố vấn cho các cơ quan chính phủ về giám sát năng lượng hạt nhân, cho biết họ đã được "ước mơ nhiều năm" để đưa điện hạt nhân vào Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho biết kế hoạch của chính phủ được dựa trên "việc thiếu đánh giá mạnh mẽ các vấn đề cố hữu của điện hạt nhân, đặc biệt là những phát sinh tại các nước kém phát triển".

Like many Vietnamese, Mr. Hien, a former director of the Dalat Nuclear Research Institute, which houses Vietnam’s nuclear research reactor, pointed to the high rates of accidents on Vietnam’s roads as the most visible example of a “bad safety culture” that pervaded “every field of activity in the country.”

Giống như nhiều người Việt Nam, ông Hiền, nguyên giám đốc của Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nơi có lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân của Việt Nam, đã chỉ ra những tỷ lệ cao các vụ tai nạn trên đường giao thông của Việt Nam như là các ví dụ dễ thấy nhất của một nền "văn hóa an toàn yếu kém" mà tràn ngập "tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước".

Tran Dai Phuc, a Vietnamese-French nuclear engineer who worked in the French nuclear industry for four decades and is now an adviser to Vietnam’s Ministry of Science and Technology, the ministry in charge of nuclear power, said potential problems were not related to the reactors’ technology but to the lack of “democracy as well as the responsibility of personnel, a culture of quality assurance and general safety regarding installation and impact on the environment.”

Trần Đại Phúc, một kỹ sư hạt nhân người Việt tại Pháp, làm việc trong ngành công nghiệp hạt nhân Pháp trong bốn thập kỷ và bây giờ là một cố vấn cho Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam, Bộ phụ trách năng lượng hạt nhân, cho biết vấn đề có thể xảy ra không liên quan đến công nghệ lò phản ứng nhưng thiếu mà là sự thiếu dân chủ cũng như trách nhiệm của nhân viên, một văn hóa đảm bảo chất lượng và an toàn về lắp đặt và tác động môi trường."

The Vietnamese government fears that the country’s strong economic growth will be jeopardized without the energy provided by nuclear plants. Vietnam, which relies mostly on hydroelectricity, is expected to become a net importer of energy in 2015. “One of the reasons for the introduction of nuclear power in Vietnam is the shortage of conventional fuel supply sources, including imported,” Le Doan Phac, deputy director general of the Vietnam Atomic Energy Agency, the government’s main nuclear research and development body, said in an e-mail message.

Chính phủ Việt Nam lo ngại tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của đất nước sẽ bị ảnh hưởng nếu không có nguồn năng lượng được cung cấp bởi các nhà máy điện hạt nhân. Việt Nam, dựa chủ yếu vào thủy điện, dự kiến ​​sẽ trở thành một nước nhập khẩu năng lượng ròng vào năm 2015. "Một trong những lý do cho việc giới thiệu điện hạt nhân tại Việt Nam là do thiếu hụt nguồn cung cấp nhiên liệu truyền thống, bao gồm cả nhập khẩu," Lê Doãn Phác, phó Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cơ quan nghiên cứu và phát triển hạt nhân chính của chính phủ, cho biết trong một tin nhắn e-mail.

Russia and Japan have won bids to build Vietnam’s first two plants; South Korea is expected to be selected for the third.

Nga và Nhật Bản đã trúng thầu xây dựng hai nhà máy đầu tiên của Việt Nam, Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ được lựa chọn cho nhà máy thứ ba.

For Japan, the contract was the fruit of years of high-level lobbying by its government and nuclear industry, which is threatened at home by a strong public reaction against nuclear power after the crisis last year. About 500 Vietnamese have gone through workshops by the Japan Atomic Energy Agency since 2001. Toshiba, a plant manufacturer, has also offered one-month courses since 2006 to win the construction contract.

Đối với Nhật Bản, hợp đồng là kết quả của nhiều năm vận động hành lang cấp cao của chính phủ và ngành công nghiệp hạt nhân, đang bị đe dọa ở trong nước bởi phản ứng mạnh mẽ của công chúng chống lại điện hạt nhân sau cuộc khủng hoảng năm ngoái. Khoảng 500 người Việt Nam đã tham dự các cuộc hội thảo do Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản tổ chức từ năm 2001. Từ năm năm 2006 đến nay, Toshiba, công ty sản xuất nhà máy đã cung cấp nhiều khóa đào tạo kéo dài một tháng để giành được hợp đồng xây dựng.

Like Russia, which has pledged Vietnam loans of $8 billion to $9 billion to finance the first plant’s construction, Japan is expected to offer a package of low-interest loans through the Japan Bank of International Cooperation. Japan is expected to use its overseas development assistance to Vietnam to build roads, ports and other infrastructure to support the nuclear plant.

Cũng như Nga, nước đã cam kết khoản vay cho Việt Nam $8 tỷ đến $9 tỷ để tài trợ xây dựng nhà máy đầu tiên, Nhật Bản dự kiến ​​sẽ cung cấp một gói các khoản vay lãi suất thấp thông qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Nhật Bản dự kiến ​​sẽ sử dụng viện trợ phát triển ở nước ngoài dành cho Việt Nam để xây dựng đường sá, cảng và cơ sở hạ tầng khác để hỗ trợ các nhà máy điện hạt nhân.

With the memories of the Fukushima disaster still raw in Japan, the Japanese government’s active role in selling nuclear plants to developing nations like Vietnam has drawn sharp criticism. Critics say that the government and nuclear industry’s joint efforts are reminiscent of the kind of collusive ties that led to the Fukushima disaster. The government’s low-interest loans — taxpayers’ money — will benefit only politically connected plant manufacturers, they say.

Với những ký ức về thảm họa Fukushima vẫn còn nguyên ở Nhật Bản, vai trò tích cực của chính phủ Nhật trong việc bán các nhà máy hạt nhân cho các nước đang phát triển như Việt Nam đã thu hút những lời chỉ trích sắc bén. Những người chỉ trích nói rằng những nỗ lực chung của chính phủ và ngành công nghiệp hạt nhân là gợi nhớ đến kiểu quan hệ thông đồng đã dẫn đến thảm họa Fukushima. Các khoản vay lãi suất thấp của chính phủ - là tiền của người nộp thuế - sẽ mang lại lợi ích cho công ty sản xuất nhà máy có quan hệ với giới chính trị, họ nói.

“When it comes to selling nuclear plants, it’s not a commercially viable business, so you invariably need the injection of public funds,” said Kanna Mitsuta, a researcher for both Friends of the Earth Japan and Mekong Watch, a Japanese private organization.

"Khi nói đến việc bán các nhà máy hạt nhân, nó không phải là một vụ kinh doanh rõ ràng về mặt thương mại, vì vậy bạn luôn luôn cần bơm thêma các công quỹ," Kanna Mitsuta, một nhà nghiên cứu cho cả hai tổ chức Người bạn của Trái đất - Nhật BảnQuan sát sông Mekong, một tổ chức tư nhân của Nhật Bản.

Critics said that Japan and other nuclear powers were desperate to sell plants to developing nations as dreams of a nuclear renaissance in advanced economies have dried up since the Fukushima disaster.

Các nhà phê bình cho rằng Nhật Bản và các cường quốc hạt nhân khác háo hức muốn bán các nhà máy cho các nước đang phát triển như những giấc mơ về phục hưng hạt nhân trong một nền kinh tế tiên tiến mà vốn đã úa tàn kể từ khi có thảm họa Fukushima.

After the Fukushima disaster, Tokyo abandoned plans to build 14 more reactors in Japan by 2030. Japan had 54 reactors before the disaster, but growing public opposition has now idled all but two.

Sau thảm họa Fukushima, Tokyo đã từ bỏ kế hoạch xây dựng 14 lò phản ứng hạt nhân tại Nhật Bản vào năm 2030. Nhật Bản có 54 lò phản ứng hạt nhân trước khi thiên tai, nhưng phát triển của công chúng đã làm dừng hoạt động tất cả trừ hai nhà máy.

“I don’t understand why Japan is striving to export to less developed countries something it’s rejected at home,” Mr. Hien, the nuclear scientist, said.

"Tôi không hiểu lý do tại sao Nhật Bản lại đang phấn đấu xuất khẩu sang các nước kém phát triển cái thứ mà nó từ chối ở trong nước", ông Hiển, nhà khoa học hạt nhân, cho biết.

Japanese supporters of exports say that developing nations like Vietnam have the right to choose nuclear power to expand their economies, just as Japan did decades ago.

Những người ủng hộ xuất khẩu của Nhật Bản nói rằng các quốc gia đang phát triển như Việt Nam có quyền lựa chọn điện hạt nhân để mở rộng nền kinh tế của họ, giống như Nhật Bản trong vài thập kỷ trước đây.

“They’ll just buy from another country” if Japan decides not to sell them nuclear plants, said Tadashi Maeda, an official at the Japan Bank of International Cooperation and a special adviser to the prime minister’s cabinet.

"Họ sẽ chỉ việc mua từ một nước khác" nếu Nhật Bản quyết định không bán cho họ nhà máy điện hạt nhân, ông Tadashi Maeda, một quan chức tại Ngân hàng Hợp tác quốc tế và cố vấn đặc biệt cho nội các của thủ tướng Nhật Bản cho biết.

Human error contributed to the Fukushima disaster, Mr. Maeda said. But he added that unlike Japan, which was operating aging reactors at Fukushima, Vietnam will be receiving “state-of-the-art reactors whose technological and safety level was completely different.”

Lỗi của con người góp phần vào thảm họa Fukushima, ông Maeda cho biết. Nhưng ông nói thêm rằng không giống như Nhật Bản, vân hành các lò phản ứng đã lão hóa tại Fukushima, Việt Nam sẽ được nhận được những lò phản ứng "tiên-tiến-nhất” mà trình độ công nghệ và mức độ an toàn của nó hoàn toàn khác."

But Mr. Tran, the Vietnamese-French adviser, said he harbored no doubts about Japanese technology. “That isn’t why we’re worried,” he said, pointing instead to Vietnam’s capacity to manage and regulate one of the world’s most complex industries. “It’s the politics of management. When a nuclear reactor is running, the regulators must be independent and firm and vigilant.”

Tuy nhiên, ông Trần, cố vấn Việt kiều Pháp, cho biết ông đã ủng hộ không chút nghi ngờ công nghệ Nhật Bản. "Đó không phải là lý do khiến chúng tôi lo lắng", ông nói, mà thay vào đó là năng lực của Việt Nam về quản lý và điều hành ngành công nghiệp phức tạp nhất thế giới này. "Đó là chính trị về quản lý. Khi một lò phản ứng hạt nhân đang vận hành, các nhà quản lý phải được độc lập, mạnh mẽ và thận trọng. "

Vietnam will need hundreds of experts with years of experience to regulate its nuclear industry, Mr. Tran said. In the Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety, the main regulatory authority, “There are currently only 30 people qualified to analyze safety reports with some assistance of experts,” he said.

Việt Nam sẽ cần hàng trăm chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm để điều hành ngành công nghiệp hạt nhân của nước này, ông Trần nói. Cơ quan về bức xạ và An toàn hạt nhân Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền chính, "Hiện tại chỉ có 30 người đủ điều kiện để phân tích các báo cáo an toàn với một số trợ giúp của các chuyên gia," ông nói.

In Tai An, the village in central Vietnam selected as the site for the Japanese nuclear plant, about half a dozen randomly interviewed residents said they were anxious about plans to relocate the village’s 700 households to a spot a couple of miles north. The villagers, most of whom are fishermen or grape growers, said earnings from farming had sharply increased in recent years since Tai An was connected to running water from a new reservoir nearby.

Tại Tai An, một làng ở miền Trung Việt Nam được lựa chọn làm địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản, khoảng một nửa trong số hàng chục cư dân được phỏng vấn ngẫu nhiên nói rằng họ lo lắng về kế hoạch di dời 700 hộ của làng sang một vị trí cách đó vài dặm về phía bắc. Các dân làng, hầu hết trong số họ là ngư dân, và người trồng nho, cho biết thu nhập từ nông nghiệp đã tăng mạnh trong những năm gần đây kể từ khi Tai An được kết nối với nước từ một hồ chứa ở gần đó.

They said they feared that the new location’s proximity to a nuclear plant would jeopardize their grape farming and fishing.

Họ nói rằng họ lo ngại vị trí mới gần nhà máy điện hạt nhân sẽ gây nguy hiểm cho canh tác nho và đánh bắt cá.

“I don’t know anything about nuclear plants,” said Pham Phong, 43, a grape farmer who, in one of the most telling examples of rising incomes in Southeast Asia, upgraded from a cheap Chinese-made motorcycle to a shiny new Japanese Yamaha late last year. “But I saw Fukushima on television, and I’m worried.”

"Tôi không biết bất cứ điều gì về nhà máy điện hạt nhân", ông Phạm Phong, 43 tuổi, một nông dân trồng nho cho biết. Ông, một trong những tấm gương đáng kể nhất về gia tăng thu nhập trong khu vực Đông Nam Á, đã nâng cấp từ một chiếc xe máy do Trung Quốc sản xuất giá rẻ lên một chiếc Yamaha Nhật Bản mới sáng bóng vào cuối năm ngoái. "Nhưng tôi thấy Fukushima trên truyền hình, và tôi đang lo lắng."Villagers in Tai An worry about a planned nuclear plant.

Dân làng ở Tai An lo lắng về kế hoạch nhà máy điện hạt nhân.http://www.nytimes.com/2012/03/02/world/asia/vietnams-nuclear-dreams-blossom-despite-doubts.html?pagewanted=2&ref=vietnam

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn