MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, March 17, 2012

Should Your Child Be Spanked at School? Con của bạn có nên bị đánh đòn ở trường hay không?


video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Should Your Child Be Spanked at School?

Con của bạn có nên bị đánh đòn ở trường hay không?

By YUNJI De NIES | Good Morning America

YUNJI De NIES | Good Morning America

It is one of the most controversial methods of child discipline, but spanking in school -- usually with a wooden or fiberglass paddle -- is still allowed by law in 19 states. The practice is most prevalent in the Midwest and South. According to a report from the Juvenile Information Exchange, more than 28,500 students in Georgia were spanked in 2008, mostly in rural counties. The number is much smaller in Florida -- around 3,600 last year -- but that's where the issue is getting new attention.

Đây là một trong những hình thức phạt trẻ gây tranh cãi nhất, nhưng đánh đòn trẻ ở trường--thường là dùng gậy hình mái chèo bằng gỗ hay sợi thủy tinh--vẫn được pháp luật cho phép ở 19 tiểu bang. Thực tế này phổ biến nhất ở vùng Trung Tây và phía Nam. Theo báo cáo từ tổ chức Trao đổi thông tin Thanh thiếu niên, có hơn 28,500 học sinh bị đánh ở Georgia năm 2008, mà chủ yếu ở vùng nông thôn. Con số này ít hơn nhiều ở Florida--khoảng chừng 3,600 vào năm ngoái--nhưng đây là nơi mà vấn đề đang nhận được sự chú ý mới.

For the second year in a row, a Florida lawmaker is trying to ban corporal punishment in schools there; last year the measure never made it to the floor for a full vote.

Liên tiếp hai năm nay, một nhà lập pháp người Florida đang cố gắng để cấm những hình phạt đối với thân thể trong các trường học ở đây. Năm ngoái, biện pháp này chưa được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội.

Opponents of the ban say spanking is matter of tradition and good old-fashioned discipline. But at least one Florida mom is suing to stop the practice. Tenika Jones says the principal at the Joyce Bullock Elementary School in Levy County paddled her 5-year-old so severely last April that he cried for hours, triggering an asthma attack, which in turn required a trip to the emergency room.

Những người phản đối ban hành lệnh cấm này nói rằng đánh đòn là vấn đề có tính truyền thống và là hình thức kỷ luật tốt theo kiểu cũ. Nhưng ít nhất thì cũng có một bà mẹ ở Florida đang kiện để ngăn chặn thói quen này. Tenika Jones cho biết rằng hiệu trưởng của trường tiểu học Joyce Bullock ở thị trấn Levy đã đánh bằng gậy rất mạnh đứa con 5 tuổi của bà vào tháng tư năm ngoái làm nó khóc nhiều giờ liền, và dẫn đến một cơn hen phải đi cấp cứu.

The boy was spanked for roughhousing with another student on a school bus. Jones said her son had welts on his buttocks, missed a week of school and still has nightmares about the incident.

Thằng bé bị đánh vì đã gây gỗ với một học sinh khác trên xe buýt của trường. Jones nói rằng con trai của bà đã có vết lằn trên mông, phải nghỉ học ở trường một tuần và đến nay vẫn còn những cơn ác mộng về việc đó.

"That's child abuse to me," the 32-year old told reporters, "If they don't want us to hit our kids, they shouldn't either." Principal Jaime Handlin declined to comment, citing the on-going legislation, but she did tell the Willston Pioneer newspaper that "nothing was violated." She added, "I disciplined out of love, not anger."

“Đó là lăng nhục trẻ con”, bà mẹ 32 tuổi nói với phóng viên, “Nếu họ không muốn phụ huynh đánh trẻ con, họ cũng không nên làm thế”. Hiệu trưởng Jaime Handlin từ chối bình luận, viện dẫn pháp luật hiện hành, những bà đã nói với tờ báo Willston Pioneer rằng “Không có điều gì vi phạm cả”. Bà nói thêm “Tôi phạt chúng vì tình thương, chứ không phải vì giận dữ”.

Researchers have found that spanking can increase aggressiveness in children and can even hurt the mental development of young children.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đánh đòn có thể làm tăng sự hung hăng ở đứa trẻ và thậm chí có thể làm tổn thương sự phát triển trí óc của những đứa trẻ đó.

"Corporal punishment doesn't get us the results we want," said Deborah Sendek, program director of the Center for Effective Discipline, a group that advocates against corporal punishment. "You can get the same result from an intervention – simply telling and teaching children to stop the behavior."

“Trừng phạt bằng cách đánh đòn sẽ không có kết quả như chúng ta muốn”, là lời của Deborah Sendek, giám đốc chương trình của Trung tâm Hình phạt có hiệu quả, một tổ chức chủ trương chống dùng nhục hình thân thể. Bạn có thể có cùng một kết quả bằng cách can thiệp--chỉ đơn giản là nói chuyện và dạy trẻ dừng các hành vi đó”.

Sendek says the practice is not only ineffective, it can also teach children that hitting is acceptable. Sendek, who has worked in with abused and neglected children for three decades, says children who are hit ultimately learn to avoid the punisher, not the behavior.

She cited a number of instances in which children were seriously injured and asked why so many American children are subject to this type of punishment.

Sendek nói rằng đánh đòn không chỉ không hiệu quả, mà còn có thể khiến đứa trẻ lầm tưởng rằng đánh người là được chấp nhận. Sendek, người đã làm việc với trẻ em bị lạm dụng và bị bỏ rơi trong ba thập kỷ qua, nói rằng những đứa trẻ bị đánh cuối cùng lại học cách tránh kẻ phạt chúng, mà không thay đổi hành vi”.

Bà đã viện dẫn một số trường hợp trong đó những đứa trẻ bị tổn thương nghiêm trọng và bà thắc mắc tại sao trẻ em Mĩ lại phải chịu hình thức trừng phạt này.

"We're not allowed to hit a prisoner. We do not hit in the military," Sendek said, "Why do we give prisoners more protection than we give our schoolchildren?

“Chúng ta không cho phép đánh tù nhân. Chúng ta không dùng nhục hình trong quân đội”, Sendek nói, “Tại sao chúng ta lại cho tù nhân nhiều sự bảo vệ hơn học sinh của chúng ta ở trường”.

Even if parents do not agree with corporal punishment, there is little they can do, if a school district permits it, to guarantee that their child will not be hit by an administrator if she or he misbehaves. Sendek says her group suggests that parents who want to opt out of that type of discipline should send a letter to the principal and school administrators at the beginning of each school year, and make sure that their concerns are put in the child's permanent record. She also recommends reviewing the school district's disciplinary policies and voicing any concerns at parent/teacher conferences or school board meetings before a child is ever hit.

Thậm chí nếu phụ huynh không đồng ý với phạt đòn, họ cũng không thể làm được gì nhiều để đảm bảo rằng con của họ sẽ không bị người quản đánh đòn khi chúng có hành vi không tốt, nếu địa phương của trường học ấy cho phép. Sendek cho biết tổ chức của bà đề nghị các bậc phụ huynh những người muốn loại bỏ hình phạt này nên gửi một bức thư tới hiệu trưởng và những người quản lí nhà trường mỗi đầu năm học, và chắc chắn rằng mối quan tâm của họ được đặt trong hồ sơ lưu của trẻ. Bà cũng đề nghị xem xét lại chính sách kỉ luật của địa phương có trường học và lên tiếng bày tỏ quan ngại ở bất kì cuộc họp phụ huynh với giáo viên hoặc ban giám hiệu nhà trường trước khi những trẻ bị đánh đòn.

States That Allow Spanking (Source: Center for Effective Discipline) Alabama Arizona Arkansas Colorado Florida Georgia Idaho Indiana Kansas Kentucky Louisiana Mississippi Missouri North Carolina Oklahoma South Carolina Tennessee Texas Wyoming

Các bang cho phép đánh đòn học sinh (Nguồn: Trung tâm Hình phạt hiệu quả): Alabama Arizona Arkansas Colorado Florida Georgia Idaho Indiana Kansas Kentucky Louisiana Mississippi Missouri North Carolina Oklahoma South Carolina Tennessee Texas Wyoming.

translated by Nguyễn Trần Ngọc Trinh-Y2D, emuilanguyen@gmail.com

http://abcnews.go.com/US/spanking-school-19-states-corporal-punishment-legal/story?id=15932135#.T2Sd_XkTqUk

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn