MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, March 8, 2012

Strangest Wars - Những cuộc chiến tranh kỳ lạStrangest Wars - Những cuộc chiến tranh kỳ lạ

The Anglo-Zanzibar War: the shortest war in history, only 40 minutes long:

Cuộc chiến Anglo-Zanzibar: cuộc chiến tranh ngắn nhất trong lịch sử, chỉ kéo dài 40 phút:
Fought between the United Kingdom and Zanzibar on 27 August 1896, the conflict lasted approximately 40 minutes, making it the shortest war in history. The immediate cause of the war was the death of the pro-British Sultan Hamad bin Thuwaini and the subsequent succession of Sultan Khalid bin Barghash. The British authorities preferred Hamud bin Muhammed as Sultan. In accordance with a treaty signed in 1886, a condition for accession to the sultancy was that the candidate obtain the permission of the British Consul, and Khalid had not fulfilled this requirement. The British considered this a casus belli and sent an ultimatum to Khalid demanding that he order his forces to stand down and leave the palace. In response, Khalid called up his palace guard and barricaded himself inside the palace.

Cuộc chiến giữa Anh và Zanzibar ngày 27 tháng tám 1896, cuộc xung đột kéo dài khoảng 40 phút, và là cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhất trong lịch sử. Nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh là cái chết của Sultan (vua) Hamad bin Thuwaini thân Anh và người kế vị là Sultan Khalid bin Barghash. Chính quyền Anh thì thích bin Hamud Muhammed làm Sultan hơn Khalid bin Barghash. Theo một hiệp ước ký kết vào năm 1886, một điều kiện để được chấp nhận làm vua là ứng cử viên có được sự cho phép của Lãnh sự Anh, và Khalid đã không hoàn thành yêu cầu này. Nước Anh coi đây là một sự đe dọa chiến tranh và đã gửi một tối hậu thư đến Khalid yêu cầu ông ra lệnh cho lực lượng của mình hạ vũ khí và rời khỏi cung điện. Đáp lại, Khalid kêu gọi cận vệ hoàng cung điện và cố thủ trong cung điện.

The ultimatum expired at 09:00 on 27 August, by which time the British had gathered three cruisers, two gunships, 150 marines and sailors and 900 Zanzibaris in the harbour area. A bombardment which was opened at 09:02 set the palace on fire and disabled the defending artillery. The flag at the palace was shot down and fire ceased at 09:40. The Sultan's forces sustained roughly 500 casualties, while only one British sailor was injured.

Tối hậu thư hết hạn lúc 09:00 ngày 27 tháng 8, lúc đó người Anh đã tập hợp ba tàu tuần dương, hai pháo hạm, 150 thủy quân lục chiến và thủy thủ và 900 lính Zanzibar trong khu vực bến cảng. Một cuộc bắn phá đã nổ ra lúc 09:02 nhằm vào cung điện và vô hiệu hóa pháo binh bảo vệ. Cờ tại cung điện bị bắn rơi và ngừng bắn lúc 09:40. Các lực lượng của Sultan chịu khoảng 500 thương vong, trong khi chỉ có 1 thủy thủ Anh bị chấn thương.
The Pig War: triggered by the shooting of a pig:

Chiến tranh Lợn: gây nên bởi việc bắn một con lợn:The Pig War was a confrontation in 1859 between American and British authorities over the boundary between the United States and British North America. The specific area in dispute was the San Juan Islands, which lie between Vancouver Island and the North American mainland. The Pig War, so called because it was triggered by the shooting of a pig, is also called the Pig Episode, the Pig and Potato War, the San Juan Boundary Dispute or the Northwestern Boundary Dispute. The pig was the only "casualty" of the war, making the conflict essentially bloodless.

Chiến tranh lợn là một cuộc đối đầu vào năm 1859 giữa chính quyền Mỹ và Anh trên ranh giới giữa Hoa Kỳ và Anh ở Bắc Mỹ. Khu vực cụ thể trong tranh chấp là quần đảo San Juan, nằm giữa đảo Vancouver và nội địa Bắc Mỹ. Chiến tranh Lợn, được gọi như vậy là vì nó gây ra do việc bắn một con lợn, còn được gọi là Câu chuyện Lợn, hay Chiến tranh Lợn và Khoai tây, tranh chấp ranh giới San Juan hoặc tranh chấp ranh giới Tây Bắc. Con lợn là chỉ "nạn nhân" của chiến tranh, xung đột về cơ bản không đổ máu.Three Hundred and Thirty Five Years' War: lasted over 335 years with no casualties:

Cuộc chiến ba trăm ba mươi năm năm: kéo dài hơn 335 năm không có thương vong:
Three Hundred and Thirty Five Years' War: lasted over 335 years with no casualties:

Cuộc chiến ba trăm ba mươi năm năm: kéo dài hơn 335 năm không có thương vong:

The Three Hundred and Thirty Five Years' War (1651–1986) was a war between the Netherlands and the Isles of Scilly (located off the southwest coast of the United Kingdom). It is said to have been extended by the lack of a peace treaty for 335 years without a single shot being fired, which would make it one of the world's longest wars and the war with the fewest casualties. Despite the uncertain validity of the declaration of war, peace was finally declared in 1986.

Cuộc chiến ba trăm ba mươi năm năm (1651-1986) là một cuộc chiến tranh giữa Hà Lan và quần đảo Scilly (nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Vương quốc Anh). Nó được cho là đã lan rộng bởi việc thiếu một hiệp ước hòa bình trong 335 năm mà không có một tiếng súng nào được bắn, mà làm cho nó trở thành một trong những cuộc chiến tranh dài nhất thế giới và là cuộc chiến với tổn thất ít nhất. Mặc dù giá trị kê khai không chắc chắn của cuộc chiến tranh, hòa bình cuối cùng đã được tuyên bố vào năm 1986.

Moldovan-Transdniestrian War: where both sides’ officers would drink together during the nights and fight during the days:

Chiến tranh Moldovan-Transdniestrian: sỹ quan cả hai bên uống rượu với nhau vào ban đêm và đánh nhau vào ban ngày:

After the Soviet Union collapsed, two-thirds of Moldova wanted closer ties with Romania and neighbors to the west. But the area of the country to the east of the Dniestr river wanted to stay close to Ukraine and Russia. War broke out, and the east split to form Transdniestria, which remains unrecognized by the world.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, hai phần ba Moldova muốn có quan hệ gần gũi hơn với Romania và các nước láng giềng phía Tây. Nhưng khu vực của đất nước về phía đông của sông Dniestr muốn thân với Ukraine và Nga. Chiến tranh nổ ra, và phía đông tách ra để thành lập Transdniestria, mà vẫn không được công nhận trên thế giới.

When Moldova and Transdniestria started fighting, it was a weird war. The local military called it the Drunken War, as officers of the combatants met every night to have a drink together. They went away in the morning and opened fire on each other. At night, they got together again to drink for those they had met with the previous night and who they had killed.

Khi Moldova và Transdniestria bắt đầu đánh nhau, đó là một cuộc chiến kỳ lạ. Quân đội địa phương gọi là cuộc Chiến tranh Say rượu, nghĩa sỹ quan của những người chiến binh gặp nhau mỗi đêm để uống rượu. Họ chia tay vào buổi sáng và bắt đầu khai hỏa. Đến đêm, họ lại uống cho những người mà họ đã gặp đêm hôm trước và những người mà họ đã giết.

Emu War: how Australia lost a war against birds:

Chiến tranh với đà điểu sa mạc: Nước Úc thua một cuộc chiến tranh chống lại chim:The Emu War, also known as The Great Emu War, was a week-long military operation undertaken in Australia in November 1932 to address public concern over the number of emus said to be running amuck in the Campion district of Western Australia. The emus were responding to a long, hot summer, which caused shortages of food and water. The "war" was conducted under the command of Major Meredith of the Royal Australian Artillery, commanding a force of soldiers armed with two Lewis machine guns and 10,000 rounds of ammunition. But shooting blindly into a group of birds which can run up to 50 km/h (30 mph) did not brought the expected results. The birds simply ran away even after being hit by a machine gun round.

Chiến tranh với đà điểu sa mạc, cũng được biết đến như Đại chiến đà điểu, là hoạt động quân sự kéo dài một tuần ở Australia vào tháng 11 năm 1932 để giải quyết sự lo lắng của công chúng về số đà điểu chạy như điên ở quận Campion của Tây Úc. Những con đà điểu phản ứng lại một mùa hè dài và nóng, dẫn đến tình trạng thiếu thức ăn và nước uống. "Chiến tranh" đã được tiến hành dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Meredith thuộc pháo binh Hoàng gia Úc, chỉ huy một lực lượng binh sĩ được trang bị hai súng máy Lewis và 10.000 viên đạn. Tuy nhiên, việc bắn một cách mù quáng vào nhóm những con chim đà điểu mà có thể chạy đến 50 km/h (30 mph) đã không mang lại kết quả mong đợi. Những con chim chỉ đơn giản là bỏ chạy ngay cả sau khi bị bắn một loạt đạn súng máy.

Over the course of a week or so, only a handful of the estimated 20,000 birds were actually killed. Major Meredith - the Australian commander in the "Emu war" - was astonished and famously compared the emus to Zulus. After a few days the Defence Minister ordered a withdrawal. And thus the "Emu War" ended in a military defeat for Australia.

Trong hơn một tuần hay lâu hơn, theo ước tính chỉ có một khoảng 20.000 con chim đã thực sự bị giết. Chính thiếu tá Meredith - người chỉ huy của quân Úc trong "chiến tranh đà điểu" - đã thật sự ngạc nhiên và so sánh đà điểu với những người Zulu. Sau một vài ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra lệnh rút quân. Và như vậy, "chiến tranh với đà điểu" đã kết thúc với thất bại quân sự của nước Úc.

The Football War: started with a football game:

Cuộc chiến bóng đá: bắt đầu với một trận đấu bóng đá:The Football War (La guerra del fútbol, in Spanish), also known as the 100-hours War, was a five-day war fought by El Salvador and Honduras in 1969. It was caused by political conflicts between Hondurans and Salvadorans, namely issues concerning immigration from El Salvador to Honduras. These existing tensions between the two countries coincided with the inflamed rioting during the second North American qualifying round for the 1970 FIFA World Cup; on 14 July 1969, the Salvadoran army launched an attack against Honduras. The Organization of American States negotiated a cease-fire which took effect on 20 July, with the Salvadoran troops withdrawn in early August. El Salvador ended up going to the 1970 FIFA World Cup1970 FIFA World Cup, where they failed to advance from the Group Stage.

Chiến tranh bóng đá (La Guerra del Futbol, ​​trong tiếng Tây Ban Nha), còn được gọi là Cuộc chiến 100 giờ, là một cuộc chiến tranh trong năm ngày của El Salvador và Honduras vào năm 1969. Nguyên nhân là xung đột chính trị giữa người Honduras và Salvador, cụ thể là các vấn đề liên quan đến nhập cư từ El Salvador đến Honduras. Những căng thẳng xuất hiện giữa hai nước diễn ra trùng với những hỗn loạn được châm ngòi ở vòng loại thứ 2 của khu vực Bắc Mỹ cho chung kết World Cup 1970 vào ngày 14 tháng 7 năm 1969, quân đội Salvador đã phát động một cuộc tấn công chống lại Honduras. Tổ chức các nước châu Mỹ đã đàm phán về một lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 20 tháng 7, với sự rút quân của Salvador trong đầu tháng Tám. Sau đó El Salvador đã dừng bước ở vòng chung kết World Cup 1970, nơi họ không thể vượt qua vong bảng.

War of 1812: caused by faulty telegraphic communications:

Chiến tranh năm 1812: gây ra bởi việc thông tin liên lạc điện tín bị lỗi:Also called Mr. Madison's War, the War of 1812 was in many ways the strangest war in United States history. It could well be named the War of Faulty Communication. Two days before war was declared, the British government stated that it would repeal the laws which were the chief reason for fighting. If there had been telegraphic communication with Europe, the war might well have been avoided.

Cũng được gọi là chiến tranh của Ông Madison, hay Cuộc chiến năm 1812, về nhiều phương diện, là cuộc chiến lạ lùng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nó cũng có thể được đặt tên là “cuộc chiến tranh do lỗi truyền thông”. Hai ngày trước khi tuyên chiến, chính phủ Anh tuyên bố sẽ bãi bỏ đạo luật được xem là lý do chính của cuộc chiến. Nếu có thông tin liên lạc điện báo với châu Âu, thì chiến tranh có lẽ đã tránh được.

The chief United States complaint against the British was interference with shipping. But New England, the great shipping section of the United States, bitterly opposed the idea of going to war. The demand for war came chiefly from the West and South.

Khiếu nại của người đứng đầu Hoa Kì chống lại người Anh về can thiệp về vận tải biển. Tuy nhiên, New England, tập đoàn vận tải biển lớn của Hoa Kỳ, cực lực phản đối ý kiến đi đến chiến tranh. Yêu cầu chiến tranh đến chủ yếu từ miền Tây và miền Nam.

It is strange also that the war, fought for freedom of the seas, began with the invasion of Canada. In addition, the treaty of peace that ended the war settled none of the issues over which it had supposedly been fought. Finally, both sides claimed victory in the War of 1812, and it becomes clear that the whole struggle was a confused mass of contradictions.

Điều kỳ lạ rằng cuộc chiến vì tự do hàng hải, đã bắt đầu với cuộc xâm lược Canada. Ngoài ra, hiệp ước hòa bình kết thúc cuộc chiến này đã không giải quyết được vấn đề gì trong số các vấn đề mà cuộc chiến đòi hỏi. Cuối cùng, cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến tranh năm 1812, và có thể thấy rõ rằng toàn bộ cuộc đấu tranh là chỉ là một mớ lộn xộn các mâu thuẫn.

The Toledo War

Chiến tranh Toledo


The American Civil War is a very famous war between northern and southern states in the United States, but 25 years before the Civil War, there was another war between states. It was The Toledo War, fought between Ohio and Michigan from 1835 to 1837 over a dispute between the territory lines of the two states.

Nội chiến Hoa Kỳ là một cuộc chiến rất nổi tiếng giữa các tiểu bang miền bắc và miền nam Hoa Kỳ, nhưng 25 năm trước khi cuộc nội chiến, đã có một cuộc chiến khác giữa các tiểu bang. Đó là cuộc chiến Toledo, xảy ra giữa Ohio và Michigan từ 1835 đến 1837 trong một vụ tranh chấp giữa về đường biên giới của hai tiểu bang.

Due to conflicting state and federal legislation that had been passed between 1787 and 1805, and the poor geographical understanding of the area at the time, there were several parts of the borders between these two states that were in dispute. Roughly 468 square miles along the border near Toledo were disputed.

Do xung đột giữa luật pháp tiểu bang và liên bang đã được thông qua giữa năm 1787 và 1805, và sự thiếu hiểu biết địa lý của khu vực vào thời điểm đó, có một số bộ phận của biên giới giữa hai tiểu bang có tranh chấp. Khoảng 468 dặm vuông dọc theo biên giới gần Toledo đã bị tranh giành.

Both states tried to get the other state to give up their claim on the state and eventually militias were mobilized and sent to the opposite sides of the Maumee River. While there was a lot of yelling and taunting going back and forth, there were no shots fired. Well, that is a lie, there were shots fired into the air, but no one was actually shot.

Cả hai bang đã cố gắng buộc bang con lại từ bỏ yêu sách của họ và cuối cùng các lực lượng dân quân đã được huy động và gửi đến phía đối diện của sông Maumee. Trong khi có rất nhiều tiếng la hét và trêu chọc qua lại, không có viên đạn nào được bắn ra. Không, đó chỉ là lời nói dối, những viên đạn đã được bắn vào không khí, nhưng không có ai đã thực sự bị bắn.

By December of 1836, Michigan was in a deep financial crisis and they surrendered their claim on the disputed area in exchange fro becoming a state and gaining three-quarters of the Upper Peninsula.

Đến tháng mười hai 1836, Michigan bước vào một cuộc khủng hoảng tài chính lớn và họ tự bỏ yêu sách chủ quyền trên các khu vực tranh chấp để đổi lại việc họ trở thành một bang và được ba phần tư của bán đảo Thượng.

Translated by Lê Hữu Thắng_Y2D

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn