MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, March 8, 2012

Oleg Shuplyak's paintings - Tranh Oleg Shuplyak

Oleg Shuplyak is a talented Ukrainian oil painter who uses hidden images to turn his artworks into mind-blowing optical illusions. These amazing oil paintings show remarkable double images hiding behind dramatic scenes and tranquil landscapes. Through carefully placed objects, characters, coloring and shadows, a second image is cleverly concealed within the first. Really smart and fascinating artwork! Can you find the hidden images in below paintings?

Oleg Shuplyak là một họa sĩ sơn dầu tài năng Ucraina, ông sử dụng hình ảnh ẩn để biến tác phẩm nghệ thuật của mình thành những ảo giác quang học hấp dẫn. Những bức tranh sơn dầu tuyệt vời cho thấy hình ảnh đôi đáng chú ý ẩn đằng sau những quang cảnh ấn tượng và phong cảnh yên tĩnh. Thông qua đồ vật, nhân vật, màu sắc và bóng tối được sắp đặt một cách cẩn thận, một hình ảnh thứ hai được giấu khéo léo trong hình ảnh đầu tiên. Quả là những tác phẩm nghệ thuật thực sự thông minh và hấp dẫn! Bạn có thể tìm thấy những hình ảnh ẩn dưới bức tranh này không?

Hidden Images: Optical Illusion Paintings by Oleg Shuplyak

Hidden Images: Optical Illusion Paintings by Oleg Shuplyak

Hidden Images: Optical Illusion Paintings by Oleg Shuplyak

Hidden Images: Optical Illusion Paintings by Oleg Shuplyak

Hidden Images: Optical Illusion Paintings by Oleg Shuplyak

Hidden Images: Optical Illusion Paintings by Oleg Shuplyak

Hidden Images: Optical Illusion Paintings by Oleg Shuplyak


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn