MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, March 14, 2012

Water Nước

Water

Nước

It takes 35 gallons of water to make one cup of coffee. Why? Because of all the water used to cultivate coffee beans. Similarly, it can take about 635 gallons to make one hamburger because of all the water required to grow feed for the cows.

Phải mất 35 ga-lông nước để làm ra một tách cà phê. Tại sao? Bởi vì toàn bộ nước đó được sử dụng để trồng cà phê. Tương tự như vậy, có thể mất khoảng 635 ga-lông để làm một cái Hamburg bởi vì đó là lượng nước cần thiết để trồng thức ăn cho bò.

The need for clean fresh water is increasing rapidly, too, as populations rise and standards of living improve around the world. In some places -- such as central California, the North China Plains, and parts of India -- the demand for water is already outstripping the local supply.

Nhu cầu nước ngọt đang gia tăng nhanh chóng, khi dân số ngày càng tăng và mức sống cải thiện trên toàn thế giới. Ở nhiều nơi như miền trung California, đồng bằng Bắc Trung Quốc, và nhiều phần của Ấn Độ - Nhu cầu về nước đã vượt xa khả năng cung cấp của địa phương.

Because global water consumption is expected to increase by 40% over the next 20 years, water shortages may get more acute and widespread, spurring more reliance on desalination technologies, water reuse, and conservation. The results could have massive economic, ecological, and geopolitical consequences, creating investing opportunities in places you may never have considered.

Bởi vì lượng nước tiêu thụ toàn cầu theo dự kiến ​​sẽ tăng 40% trong 20 năm tiếp theo, tình trạng thiếu nước có thể trầm trọng hơn và phổ biến rộng rãi hơn, thúc đẩy sự phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ khử muối, tái sưu dụng nước, và bảo tồn nước. Hậu quả to lớn có thể xảy ra về kinh tế, sinh thái, và địa chính trị, tạo ra những cơ hội đầu tư mà bạn có thể không bao giò nghĩ tới.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn