MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, March 31, 2012

Li Zhuang Speaks About Bo Xilai Miscarriage of Justice Li Zhuang lên tiếng về những lỗi lầm pháp lý của Bo Xilai


Li Zhuang Speaks About Bo Xilai Miscarriage of Justice

Li Zhuang lên tiếng về những lỗi lầm pháp lý của Bo Xilai

Now that Bo Xilai has been removed from his posts in Chongqing, those who fell victim to miscarriages of justice during Bo’s anti-crime campaign are hoping for redress. One such man is Li Zhuang—a lawyer who defended the alleged gang leader Gong Gangmo in court.

Nay khi mà Bạc Hy Lai đã bị loại khỏi chức vụ của mình tại Trùng Khánh, những nạn nhân của chiến dịch chống tội phạm của Bo bị xử bất công, hy vọng sẽ lên tiếng. Một người trong đó là Li Zhuang, một luật sư đã biện hộ cho người cầm đầu tội phạm có tên là Gong Gangmo tại toà án.

Li says that in order to stop his defense, police placed false charges against him. After police offered Gong a lighter sentence in exchange for his cooperation, Li’s own client testified against him. Now that Bo is gone, Li hopes his case and others can be redressed.

Li cho rằng để ngăn chận ông lên tiếng bào chửa, cảnh sát kết tội ông một cách bất công. Sau đó buộc cho ông một tội nhẹ để đổi lại ông phải cộng tác. Chính nạn nhân mà ông biện hộ đã làm chứng chống lại ông. Bây giờ Bạc Hy Lai không còn tại chức nữa, Li hy vọng là vụ việc của ông và của những người khác sẽ được xem xét lại.

“What is more is that it is especially clear that it was a miscarriage of justice. In the past few days, I have received a lot of information from Chongqing and Liaoning about those who were unjustly sentenced by police or were persecuted into reporting on their family members, now I am helping them analyze it.”

"Hơn nữa điều đặc biệt rõ ràng là những lỗi lầm là lỗi tư pháp. Trong vài ngày qua, tôi đã nhận được rất nhiều thông tin từ Trùng Khánh và Liêu Ninh về những người đã bị kết án bất công bởi cảnh sát hay đã bị đàn áp mà buộc phải báo cáo về các thành viên gia đình của họ, bây giờ tôi đang giúp họ cứu xét về những vụ này.

Ran Ming, Former Advisor to CCP General Secretary Hu Yaobang - Ran Minh, nguyên Cố vấn Trung Cộng Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang

But Ran Ming, the former advisor to CCP general secretary Hu Yaobang, says that redress is unlikely and there are many more similar cases still in court: such as the case of businesswoman Wu Ying, who received a death sentence for allegedly running a pyramid scheme. Ran points his finger at Zhou Yongkang. Zhou is the former Minister of Public Security and Director of the CCP Central Committee's Public Security Commission.

Nhưng Ran Ming, cựu cố vấn cho Tổng thư ký của Đảng Cộng Sản Trung Quốc Hu Yaobang (Hồ Diệu Bang), nói rằng vấn đề không hy vọng được giải quyết và có nhiều trường hợp tương tự vẫn nằm tại tòa án: chẳng hạn như trường hợp của nữ doanh nhân Wu Ying, người đã nhận một án tử hình vì bị cáo buộc điều hành một hệ thống đa cấp. Ran chỉ thẳng mặt Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang). Zhou là cựu Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc của Ủy ban Công an Trung ương ĐCSTQ.

“Wu Ying’s death sentence still hasn’t been overturned, so right now the problems are still very serious. It is only after Bo Xilai has been totally exposed out in the open that he is removed. But, there are many other dark things going on behind the scenes, if you want to redress these issues now, it is still early. The whole mess was created by Zhou Yongkang."

Án tử hình của Wu Ying vẫn không được đảo ngược, do đó, ngay bây giờ các vấn đề vẫn còn rất nghiêm trọng. Chỉ sau khi Bạc Hy Lai bị hoàn toàn bị phơi bày công khai, tức là khi ông bị loại trừ. Tuy nhiên, có nhiều điều ẩn khất đen tối khác ở đằng sau hậu trường, nếu bạn muốn khắc phục (chỉnh lý) những vấn đề bất công này ngay bây giờ, vẫn còn quá sớm. Tất cả tình trạng lộn xộn đều tạo ra bởi Chu Vĩnh Khang.

Bo Xilai has been replaced by CCP official Zhang Dejiang. It is not yet clear what Zhang’s policy towards redressing alleged miscarriages of justice under his predecessor’s campaign will be.

Bạc Hy Lai đã được thay thế bởi viên chức ĐCSTQ Zhang Dejiang. Ngưòi ta chưa biết được rõ ràng về chính sách của Zhang đối với những lổi lầm pháp lý trong chiến dịch của người tiền nhiệm của ông.


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn