MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, March 4, 2012

Interview with Putin Challenger Prokhorov Phỏng vấn Prokhorov - người thách thức Putin


Interview with Putin Challenger Prokhorov

Phỏng vấn Prokhorov - người thách thức Putin

'In the Worst Case there'll be Civil War'

Trong trường hợp xấu nhất sẽ có nội chiến

Spiegel, 1/31/2012

Spiegel, 31/1/2012Russian billionaire Mikhail Prokhorov would like to take over for Dmitry Medvedev.

Nhà tỉ phú Nga Mikhail Prokhorov muốn kế tục Dmitry Medvedev

Mikhail Prokhorov is one of the wealthiest men in Russia and now he wants to enter the Kremlin, planning to challenge Vladimir Putin in the 2012 presidential election. Speaking to SPIEGEL ONLINE he speaks out against Russia's political class and urges the release of oil magnate Mikhail Khodorkovsky.

Mikhail Prokhorov là một trong những người giàu nhất nước Nga và bây giờ ông muốn vào điện Kremlin, dự tính thách đấu Putin trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Nói chuyện với SPIEGEL ONLINE ông nói về các giai cấp chính trị ở Nga và đòi thả ông trùm dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky.

SPIEGEL ONLINE: Mr. Prokhorov, you own assets worth billions and now you plan to challenge Prime Minister Vladimir Putin in the presidential election this spring. What makes you think that a successful businessman makes a successful politician?

Prokhorov: That is no problem when that businessman has social skills to go with his leadership abilities. When I was head of the mining company Norilsk Nickel, I also handled the kindergartens, energy provision and housing construction. On a smaller scale, I have already done what is needed on a national level. It is good to have a president who has already achieved something in life.

SPIEGEL: Thưa ông Prokhorov, ông sở hữu một tài

sản trị giá nhiều tỉ đô la và bây giờ ông có kế hoạch thách thức thủ tướng Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống vào mùa xuân này. Điều gì khiến ông nghĩ rằng một doanh nhân thành đạt sẽ làm nên một chính khách thành công?

Prokhorov: Sẽ không thành vấn đề khi nhà doanh nhân đó có các kỹ năng xã hội đi đôi với các năng lực lãnh đạo của anh ta. Khi tôi là người đứng đầu công ty mỏ Norilsk Nickel, tôi cũng đã điều hành các nhà trẻ, việc cung cấp năng lượng, và xây cất nhà ở. Trong một qui mô nhỏ hơn, tôi cũng đã làm những công việc cần thiết ở tầm quốc gia. Việc có một tổng thống đã đạt được một điều gì đó trong cuộc sống là tốt.

SPIEGEL ONLINE: Don't you think that different rules apply to politics and business? Politicians have to vie for support in the public arena whereas businessmen take decisions behind closed doors.

Prokhorov: Many political decisions are also taken away from the public eye. That is one of Russia's biggest problems. Even in Western countries with their longer democratic traditions, public participation is not always as good as it should be. A businessman can lose his money and then earn it again. The currency in politics is trust. When you have lost people's trust once, it is hard to win it back again.

SPIEGEL: Ông không nghĩ rằng các qui tắc áp dụng cho chính trị và kinh doanh là khác nhau sao? Các chính khách phải tìm sự ủng hộ trong đấu trường công khai, trong khi các nhà kinh doanh ra các quyết định đằng sau những cánh cửa đóng kín.

Prokhorov: Nhiều quyết định chính trị cũng được làm khuất mắt công chúng. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất của nước Nga. Ngay cả trong các nước phương Tây với truyền thống dân chủ lâu dài của chúng, sự tham dự của công chúng không phải bao giờ cũng tôt như đáng ra phải thế. Một doanh nhân có thể mất tiền và sau đó kiếm lại. Tiền trong chính trị là lòng tin. Khi anh đã mất lòng tin của nhân dân một lần, thì khó mà giành lại được nó.

SPIEGEL ONLINE: The Russian people's loss of faith in Vladimir Putin has been dramatic. Why did his popularity ratings suddenly slide from 70 percent down to 50 percent according to official polls, or even 40 percent, according to an internal survey?

Prokhorov: His primary mistake occurred on the day of his United Russia party's convention at the end of September, when (outgoing President Dmitry) Medvedev and Putin announced they were simply going to trade places. That was cynical. It really angered people. The creative class then said: Wait a minute, we earn the taxes and so we earn respect and demand respect. People no longer remain silent when decisions are taken above their heads.

SPIEGEL: Việc nhân dân Nga mất lòng tin vào Vladimir Putin đã xảy ra thật đột ngột. Tại sao tín nhiệm trong nhân dân của ông ta bỗng nhiên trượt từ 70 phần trăm xuống còn 50 theo các điều tra chính thức, hay thậm chí 40 phần trăm theo một cuộc thăm dò dư luận trong nước?

Prokhorov: Sai lầm cơ bản nhất của ông ta diễn ra trong ngày họp đại hội đảng Nước Nga Thống nhất của ông ta, khi tổng thống đương nhiệm Dmitry Medvedev và Putin công bố họ chỉ đơn giản đổi chác địa vị. Điều đó thật vô sỉ. Nó thật sự làm nhân dân nổi giận. Giai cấp sáng tạo nói: chúng tôi kiếm được tiền thuế, và như vậy chúng tôi giành được sự tôn trọng và chúng tôi đòi hỏi tôn trọng. Nhân dân không im lặng nữa khi các quyết định được làm ra bên trên đầu họ.

SPIEGEL ONLINE: Did the Kremlin send you into the running, to channel this dissatisfaction?

Prokhorov: I make my own decisions. That's what I'm used to. I was never anybody else's project.

SPIEGEL: Có phải Kremlin đã đưa ông vào cuộc đua, để khơi dòng cho sự bất mãn này không?

Prokhorov: Tôi có những quyết định của riêng tôi. Từ trước đến nay tôi đều làm như thế. Tôi không bao giờ là toan tính của bất kỳ ai khác.

SPIEGEL ONLINE: Does it offend you that your close acquaintance, former oil baron Mikhail Khodorkovsky who has been in prison for the past eight years and whose business was nationalized, called you a Kremlin project?

Prokhorov: No, I am not offended and am generally difficult to offend. It is my job to prove the opposite to the skeptics who want to tag me with the Kremlin label. I am sure that I could convince Khodorkovsky if I could just talk to him. Mikhail is an excellent, talented manager. He must have a difficult time right now and is sitting behind bars. When I become president, I will ensure that he is freed.

SPIEGEL: Việc ông trùm dầu mỏ Mikhail Khodokovsky, người quen thân của ông, đã ở tù tám năm nay và doanh nghiệp bị quốc hữu hóa, gọi ông là một con bài của Kremlin có xúc phạm ông không?

Prokhorov: Không, tôi không bị xúc phạm và nói chung tôi khó bị xúc phạm lắm. Việc của tôi là chứng minh điều ngược lại với những kẻ hoài nghi định dán cho tôi cá nhãn Kremlin. Tôi tin chắc tôi sẽ thuyết phục được Khodorkovsky chỉ cần tôi nói chuyện với ông ta. Mikhail là một nhà quản lý xuẩt sắc, tài giỏi. Chắc lúc này ông ấy đang rất khó chịu và đang phải ngồi tù. Khi tôi trở thành tổng thống, tôi bảo đảm ông ấy sẽ được tự do.

SPIEGEL ONLINE: You advocate a term limitations law that prevents a person from holding the same political office for more than two terms. What, then, would happen to Vladimir Putin, who is seeking to become president for a third time in March? Should he lead the energy company Gazprom and should Medvedev become the president of the Constitutional Court?

Prokhorov: I'm too busy to spend time thinking up such fantasies.

SPIEGEL: Ông ủng hộ một đạo luật hạn chế không cho một người được giữ một cương vị chính trị quá hai nhiệm kỳ. Vậy thì điều gì sẽ có thể xảy ra với Vladimir Putin, người đang tìm cách trở thành tổng thống lần thứ ba vào tháng Ba này? Liệu ông ấy có lãnh đạo công ty năng lượng Gazprom và liệu Medvedev có trở thành chủ tịch của Tòa án hiến pháp không?

Prokhorov: Tôi không có thời gian đâu mà đi nghĩ về những chuyện tưởng tượng ấy.

SPIEGEL ONLINE: You took part in the mass protests. One of the solutions offered was: "Russia without Putin." How do you like that slogan?

Prokhorov: I am in favor of a Russia with Putin, but also with the writer Boris Akunin and the blogger Alexei Navalny, both of whom called for Putin to step down. If the different sides don't manage to reconcile themselves we will, in the worst case, face civil war. The solution "Russia without Putin" does not inspire me. We don't need revolution, we need evolution.

SPIEGEL: Ông đã tham gia các cuộc biểu tình quần chúng. Một trong những giải pháp được đưa ra là "Nước Nga không Putin" Ông có thích khẩu hiệu này không?

Prokhorov: Tôi ủng hộ một nước Nga có Putin, nhưng cũng có cả nhà văn Boris Akunin và blogger Alexei Navalny nữa, cả hai đều kêu gọi Putin thoái vị. Nếu các bên không thể cố gắng đi đến hòa giải với nhau, thì trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ đối mặt với nội chiến. Giải pháp "Nước Nga không Putin" không hấp dẫn tôi. Chúng tôi không cần cách mạng, chúng tôi cần tiến hóa.

SPIEGEL ONLINE: Why are you running against Putin in the election then?

Prokhorov: Precisely because we need evolution, new minds with new ideas. Putin deserves credit for what he's done. In particular, during the early years of his rule, he managed to unite a divided land and simplified the tax code. People's income rose. It is exactly this new middle class, these well-earning citizens, who refuse to go without their civil rights any longer.

SPIEGEL: Vậy tại sao ông lại chạy đua chống lại Putin trong cuộc bầu cử này?

Prokhorov: Chính xác bởi vì chúng tôi cần tiến hóa, những trí óc mới và những ý tưởng mới. Putin xứng đáng được tín nhiệm vì những gì ông ấy đã làm. Đặc biệt, trong những năm đầu cai trị của mình, ông ấy đã thống nhất được một đất nước chia rẽ và đơn giản hóa luật thuế. Thu nhập của nhân dân tăng lên. Chính là giai tầng trung lưu mới này, những công dân khá giả, từ chối không chịu thiếu quyền công dân nữa.

SPIEGEL ONLINE: What three measures would you focus on first if you were elected president?

Prokhorov: For me it is important to establish competition in business and politics. When you go into a shop in our big cities, you can choose between dozens of refrigerators or tea pots. In politics people have little choice.

SPIEGEL: Ba biện pháp đầu tiên mà ông tập trung vào khi ông được bầu làm tổng thống là gì?

Prokhorov: Đôi với tôi điều quan trọng là lập được cạnh tranh trong kinh doanh và trong chính trị. Khi bạn đi vào một cửa hiệu trong một thành phố lớn của chúng tôi, bạn có thể chọn giữa hàng chục tủ lạnh hay bình trà. Trong chính trị nhân dân rất ít được lựa chọn.

SPIEGEL ONLINE: What exactly do you want to change?

Prokhorov: I want to make it easier to establish new parties. The 7 percent hurdle for parliamentary representation should be lowered to 3 percent. The term of office should be reduced from recently decided-on six years back to four years. In the economy I will break up monopolies, like Gazprom for example. Third, I will give top priority to investments in education, science and culture. They are much more important than high military spending. At the moment no one is threatening our country.

SPIEGEL: Chính xác tại sao ông muốn thay đổi?

Prokhorov: Tôi muốn việc thành lập những đảng mới phải dễ dàng hơn. Mức 7 phần trăm đại biểu quốc hội nên được hạ xuống 3 phần trăm. Nhiệm kỳ giữ chức nên giảm từ sáu năm theo quyết định gần đây, trở lại bốn năm. Trong kinh tế tôi sẽ phá vỡ các công ty độc quyền, như Gazprom chẳng hạn. Ba là, tôi sẽ dành ưu iên hàng đầu cho đầu tư vào giáo dục, khoa học và văn hóa. Chúng quan trọng hơn chí phí cao cho quân sự. Lúc này không có ai đang đe dọa đất nước chúng tôi.

SPIEGEL ONLINE: The Russians are not fond of oligarchs. How do you rate your chances of entering the Kremlin?

Prokhorov: There are prejudices against rich business people but not as many as there used to be. Above all the country is not fond of dishonest people.

SPIEGEL: Người Nga không thích các đầu sỏ chính trị. Ông đánh giá cơ hội ông vào được Kremlin như thế nào?

Prokhorov: Có những thành kiến với người giàu nhưng không nhiều như trước đây. Trên hết, đất nước không thích những kẻ bất lương.

SPIEGEL ONLINE: Election fraudsters and corrupt civil servants?

Prokhorov: Yes.

SPIEGEL: Những kẻ gian lận bầu cử và những quan chức tham nhũng?

Prokhorov: Vâng.

SPIEGEL ONLINE: Why do you think that the reputation of rich people has improved?

Prokhorov: Because they create many jobs, invest in their country, engage in charity work and help people. On the campaign trail, I speak to many ordinary people. Again and again people come to me and say: I am actually a communist but I will vote for you because I know that you don't steal. This is the moment when successful and well off people should assume power instead of those who abuse their office to line their pockets.

SPIEGEL: Tại sao ông nghĩ ấn tượng với người giàu đã khá hơn trước?

Prokhorov: Bởi vì họ tạo ra nhiều việc làm, đầu tư vào cho đất nước, làm những công việc từ thiện và giúp đỡ nhân dân. Trong một chuyến đi vận động bầu cử, tôi đã nói chuyện với nhiều người bình thường. Hết người này đến người khác đến với tôi và nói: Tôi đích thực là một người cộng sản nhưng tôi sẽ bầu cho ông bởi vì tôi biết rằng ông không trộm cắp. Bây giờ là lúc những người thành đạt và những người khá giả nên nắm quyền thay vì những kẻ lạm dụng chức vụ để ních chặt túi mình.

SPIEGEL ONLINE: How far up the ranks is the corruption you describe? Are President Demitri Medvedev and Prime Minister Vladimir Putin corrupt?

Prokhorov: Slow down. Corruption is an inheritance from the Soviet Union, a consequence of an economy of scarcity. To buy meat you had to bribe the butcher. Those needing official authorization had to give the right officials a present and doctors got pralines or chocolate. A system developed based on double standards. We were all dissidents when we chatted at home in the kitchen but at work and in public we were followers of the communist party.

SPIEGEL: Tham nhũng mà ông mô tả lên đến cấp nào? Tổng thống Demitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin có tham nhũng không?

Prokhorov: Từ từ. Tham nhũng là thừa kế từ thời Xô viết, một hậu quả của nền kinh tế thiếu thốn. Để mua thịt bạn phải hối lộ anh hàng thịt. Những ai cần cấp phép chính thức phải biếu quà cho đúng ông quan, và các bác sĩ được tặng sôcôla. Một hệ thống phát triển dựa trên những tiêu chuẩn hai mặt. Tất cả chúng tôi là những người bất đồng chính kiến khi chúng tôi chuyện gẫu ở nhà, nhưng khi làm việc chúng tôi là những người theo đảng.

SPIEGEL ONLINE: But we asked if the system is corrupt from the top down?

Prokhorov: Also from there. There you find people with double standards.

SPIEGEL: Nhưng chúng tôi đang hỏi hệ thống có phải thối nát từ trên xuống?

Prokhorov: Cả từ trên xuống. Ở đó bạn thấy những con người hai mặt.Interview conducted by Matthias Schepp in Kazan, Russia

Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Matthias Schepp ở Kazan, Nga


Translated by Hiếu Tânhttp://www.spiegel.de/international/world/0,1518,812309,00.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn