MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, March 1, 2012

Cancer Breath? New Tool Aims To Detect Cancer Early In Exhaled Air - Chẩn đoán ung thư sớm qua hơi thở
Cancer Breath? New Tool Aims To Detect Cancer Early In Exhaled Air

Chẩn đoán ung thư sớm qua hơi thở

ScienceDaily (Aug. 26, 2008) — Early cancer detection can significantly improve survival rates. Current diagnostic tests often fail to detect cancer in the earliest stages and at the same time expose a patient to the harmful effects of radiation.

Nhật báo Khoa học (ngày 26 tháng 8 năm 2008) - phát hiện sớm ung thư có thể cải thiện đáng kể tỉ lệ sống sót. Hiện tại các xét nghiệm chẩn đoán thường không phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm nhất vào lúc bệnh nhân tiếp xúc với các tác động có hại của tia bức xạ.

Led by Dr. Patrick McCann, a small group of internationally known researchers at the University of Oklahoma with expertise in the development of mid-infrared lasers is working to create a sensor to detect biomarker gases exhaled in the breath of a person with cancer.

Một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới tại Đại học Oklahoma, đứng đầu là Tiến sĩ Patrick McCann, với chuyên môn về phát triển tia la-de hồng ngoại đang làm việc để tạo ra một thiết bị cảm biến để phát hiện khí đánh dấu sinh học được thải ra trong hơi thở của người bị ung thư.

*(biomarker-chất đánh dấu sinh học: là những phân tử sinh học được dùng làm chất đánh dấu để nhận ra một chất khác hoặc một quá trình mà người làm thí nghiệm quan tâm)

Proof-of-concept detection of a suspected lung cancer biomarker in exhaled breath has already been established as reported by the Oklahoma group in the July 2007 issue of Applied Optics. The research was inspired by studies showing that dogs can detect cancer by sniffing the exhaled breath of cancer patients. For example, by smelling breath samples, dogs identified breast and lung cancer patients with accuracies of 88 and 97 percent, respectively, as reported in the March 2006 issue of Integrative Cancer Therapies. The evidence is clear—gas phase molecules are uniquely associated with cancer.

Phát hiện theo bằng chứng hiển nhiên một chỉ dấu sinh học nghi ngờ ung thư phổi trong hơi thở ra đã được thiết lập theo báo cáo của nhóm Oklahoma trong số ra tháng 7 năm 2007 của tạp chí Quang học ứng dụng. Nghiên cứu này lấy cảm hứng từ các nghiên cứu cho thấy rằng loài chó có thể phát hiện ung thư bằng cách đánh hơi hơi thở của bệnh nhân ung thư thở ra. Ví dụ, với những mẫu hơi thở có mùi, chó đã xác định được những bệnh nhân ung thư vú và phổi với độ chính xác tương ứng 88% và 97%, theo bài báo trên số ra tháng 3 năm 2006 của tạp chí Liệu pháp ung thư tích hợp. Bằng chứng là rõ ràng – các phân tử phase khí chỉ liên quan duy nhất đến ung thư.

Intrigued by the concept of using breath analysis to detect cancer, McCann saw an opportunity to use mid-infrared laser technology to help elucidate the relationship between specific gas phase biomarker molecules and cancer. He believes it is possible to develop easy-to-use detection devices for cancer, particularly for hard-to-detect cancers like lung cancer. McCann says we need sensors that detect these gas phase cancer biomarkers. “A device that measures cancer specific gases in exhaled breath would change medical research, as we know it.”

Bị hấp dẫn bởi các quan niệm về sử dụng phân tích hơi thở để phát hiện ung thư, McCann đã nhìn thấy một cơ hội để sử dụng công nghệ la-de hồng ngoại nhằm giúp làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các phân tử khí đánh dấu sinh học (biomarker) đặc hiệu và ung thư. Ông tin rằng có thể phát triển các thiết bị phát hiện ung thư dễ sử dụng, đặc biệt là đối với bệnh ung thư khó phát hiện như ung thư phổi. McCann cho biết chúng ta cần những thiết bị cảm biến phát hiện được các chỉ dấu sinh học ung thư phase khí. "Một thiết bị đo khí ung thư đặc hiệu trong khí thở ra sẽ làm thay đổi nghiên cứu y học, như chúng ta biết."

McCann says the science and technology exist to support the development of a new tool to detect cancer, but the research will take from five to 10 years to get low-cost devices into the clinic. OU may have the strongest contingent of researchers dedicated to providing a solution to the problem using this approach. Even though studies confirm that dogs can detect cancer by smelling the gases, they can’t tell us what gases they smell. It’s up to the medical research community using the best measurement tools to figure that out.

McCann cho hay đã có sẵn khoa học và công nghệ để hỗ trợ sự phát triển của một công cụ mới nhằm phát hiện bệnh ung thư, nhưng các nghiên cứu sẽ mất từ ​​5 đến 10 năm để có được các thiết bị chi phí thấp đưa vào lâm sàng. OU có đội ngũ mạnh nhất các nhà nghiên cứu hết lòng để đưa ra một giải pháp cho vấn đề bằng cách sử dụng hướng đi này. Mặc dù nghiên cứu khẳng định rằng loài chó có thể phát hiện ung thư bằng mùi khí, nhưng chúng không thể cho chúng ta biết đó là những khí gì. Việc tìm ra lời giải tùy thuộc vào cộng đồng nghiên cứu y học với các công cụ đo lường tốt nhất mà họ đang sử dụng.

According to McCann, “Improved methods to detect molecules have been demonstrated, and more people need to be using these methods to detect molecules given off from cancer. We have developed laser-based methods to detect molecules. Mid-infrared lasers can measure suspected cancer biomarkers—ethane, formaldehyde and acetaldehyde.” McCann will use nanotechnology to improve laser performance and shrink laser systems, which would allow battery-powered operation of a handheld sensor device.

Theo McCann, "Các phương pháp cải tiến để phát hiện các phân tử đã được trình diễn, và nhiều người cần sử dụng các phương pháp này để phát hiện các phân tử phát sinh từ bệnh ung thư. Chúng tôi đã phát triển các phương pháp dựa vào la-de để phát hiện các phân tử. La-de hồng ngoại có thể đo chất đánh dấu sinh học nghi ngờ ung thư - etan, formaldehyde và acetaldehyde". McCann sẽ sử dụng công nghệ nano để nâng cao hiệu suất la-de và thu nhỏ các hệ thống la-de. Điều này sẽ cho phép vận hành một thiết bị cảm biến cầm tay bằng pin.

“You often have to go outside your discipline to pioneer new areas of research and Oklahoma has an advantage with so many experts in other fields. But getting funding for interdisciplinary research is challenging. However, more capital and research infrastructure are needed for this device to become a reality. As we build upon our existing capabilities Oklahoma can become more widely known as a center of excellence in this important area.”

"Bạn thường phải đi ra ngoài ngành học của bạn để đi tiên phong trong lĩnh vực mới của nghiên cứu và Oklahoma có một lợi thế với nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác. Nhưng, việc xin kinh phí nghiên cứu liên ngành đang là thách thức. Tuy nhiên, tài chính dồi dào và cơ sở hạ tầng nghiên cứu là cần thiết để thiết bị này trở thành hiện thực. Khi chúng tôi phát triển dựa khả năng hiện tại của chúng tôi, Oklahoma có thể được biết đến rộng rãi như là một trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực quan trọng này."

Even though McCann is not a cancer researcher, he wants his research on developing innovative laser technology to benefit the millions of people who would otherwise suffer from a late-stage cancer diagnosis. McCann knows it can be done. He says, “The science supports it, and the dogs tell us there is something there.”

Mặc dù McCann không phải là một nhà nghiên cứu về ung thư, song ông muốn nghiên cứu của ông về phát triển công nghệ la-de tiên tiến có thể mang lại lợi ích cho hàng triệu người mà nếu không có bó sẽ phải chịu chẩn đoán ung thư vào giai đoạn cuối. McCann biết điều này có thể thực hiện được. Ông nói, "khoa học hỗ trợ điều đó, và những con chó đã chỉ bảo cho chúng tôi biết đôi điều."

Translated by HÀ DIỆU TÂM (Y2E)

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn