MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, March 5, 2012

Brain gets high on all-nighters - Não hoạt động tích cực sau đêm mất ngủBrain gets high on all-nighters

Não trở nên tích cực sau đêm mất ngủ

Researchers studied the brains of healthy young adults and found that their pleasure circuitry got a big boost after a missed night’s sleep. But that same neural pathway that stimulates feelings of euphoria, reward and motivation after a sleepless night may also lead to risky behavior

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu não của những thanh niên khỏe mạnh và họ nhận thấy rằng mạch hưng phấn của những người này thể hiện sự phân khích cao sau một đêm mất ngủ. Tuy nhiên, chính con đường thần kinh kích thích cảm giác phởn phơ, khen thưởng, và động viên sau một đêm mất ngủ cũng là nhân tố dẫn tới những hành vi nguy hiểm.

When functioning correctly, the brain finds the sweet spot on the mood spectrum. But the sleep-deprived brain will swing to both extremes, neither of which is optimal for making wise decisions,” says Matthew Walker, associate professor of psychology and neuroscience at the University of California, Berkeley and lead author of the study.

"Khi hoạt động một cách chính xác, bộ não sẽ dễ dàng phát hiện các điểm ngọt trên phổ tâm trạng. Tuy nhiên, não mất ngủ sẽ thiên về hai đầu cực đoan, mà không có cái nào tối ưu trong việc ra các quyết định khôn ngoan", ông Matthew Walker, phó giáo sư tâm lý học và khoa học thần kinh tại Đại học California, Berkeley và là tác giả chính của nghiên cứu này, cho biết .

The findings, published in the Journal of Neuroscience, underscore the need for people in high-stakes professions and circumstances not to shortchange themselves on sleep, Walker says.

Phát hiện này, mà được công bố trên tạp chí Khoa học thần kinh, nhấn mạnh nhu cầu phải ngủ đủ với những người làm các nghề gây nguy cơ cao và, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cũng không được để mất ngủ, ông Walker nói.

“We need to ensure that people making high-stakes decisions, from medical professionals to airline pilots to new parents, get enough sleep,” Walker says. “Based on this evidence, I’d be concerned by an emergency room doctor who’s been up for 20 hours straight making rational decisions about my health.”

"Chúng ta cần chắc chắn rằng những người phải ra những quyết định quan trọng trong công việc hàng ngày của họ, chuyên gia y tế, phi công lái máy bay, các ông bố bà mẹ mới sinh con, tất cả họ phải được ngủ đủ và ngon giấc", Walker nói. "Dựa trên bằng chứng này, tôi thật sự lo âu cho bản thân, khi được chăm sóc sức khỏe bởi một bác sĩ trực phòng cấp cứu trong suốt 20 giờ không ngủ, và liệu vị bác sĩ này đang ra các quyết định hợp lý về sức khỏe của tôi hay không."

The body alternates between two main phases of sleep during the night: rapid eye movement (REM), when body and brain activity promote dreams, and non-rapid eye movement (NREM), when the muscles and brain rest. Previous brain studies indicate that these sleep patterns are disrupted in people with mood disorders.

Cơ thể chúng ta có sự luân phiên giữa hai giai đoạn chính của giấc ngủ ban đêm: giai đoạn giấc ngủ sâu (REM): trong đó hoạt động của cơ thể và não thúc đẩy những giấc mơ, giai đoạn giấc ngủ nông (NREM): khi cơ và não nghỉ ngơi. Các nghiên cứu trước đây trên bộ não cho thấy rằng những kiểu ngủ này thường bị phá vỡ ở người có rối loạn tâm trạng.

Puzzled as to why so many people with clinical depression feel more positive after a sleepless night—at least temporarily—the researchers used functional magnetic resonance imaging to study the brains of 27 young adults, half of whom got a good night’s rest and the other half of whom pulled an all-nighter.

Vấn đề đặt ra là tại sao rất nhiều người vốn bị trầm cảm, lại cảm thấy sảng khoái hơn sau một đêm không ngủ, ít nhất là tạm thời, các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ chức năng, để nghiên cứu não của 27 người trưởng thành trẻ tuổi, một nửa trong số đó cho được ngủ ngon giấc suốt đêm và một nửa còn lại cho thức suốt đêm.

Participants viewed numerous images, including pleasant scenes (for example, bunnies or ice cream sundaes), and were asked to rate the pictures as either neutral or positive. Across the board, those who had skipped a night’s sleep gave more positive ratings for all the images while the well-rested participants gave more moderate scores.

Những người tham dự được cho xem qua rất nhiều hình ảnh, bao gồm cả những hình ảnh dễ chịu (ví dụ, các con thỏ hoặc kem mứt), và được yêu cầu đánh giá các hình ảnh theo tiêu chí: hoặc là trung lập hay tích cực. Nhìn chung, nhóm những thanh niên thức suốt đêm đã đưa ra những đánh giá tích cực hơn với mọi hình ảnh, trong khi nhóm thanh niên đã trải qua giấc ngủ ngon lành thì lại đưa những đánh giá ôn hoà hơn về mặt điểm số.

Brain scans of the participants who pulled all-nighters showed heightened activity in the mesolimbic pathway, a brain circuit driven by dopamine, a neurotransmitter that regulates positive feelings, motivation, sex drive, addiction, cravings, and decision making.

Việc chụp quét não của những người thuộc nhóm những thanh niên thức suốt đêm cho thấy sự gia tăng hoạt động trong khu vực mesolimbic, một mạch não được điều khiển bởi hợp chất hóa học dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh cảm xúc tích cực, động cơ, ham muốn tình dục, nghiện ma túy, sự khao khát và ra quyết định.

While a short-term boost in dopamine levels may seem advantageous, it can be detrimental if people are making impulsive decisions because they’re feeling overly optimistic, Walker says.

Trong khi tăng nồng độ dopamine trong thời gian ngắn có vẻ thuận lợi, nó có thể có hại khiến người ta ra những quyết định bốc đồng, bởi vì họ đang cảm thấy lạc quan quá mức, Walker cho biết.

The findings build upon previous research by Walker and his team that shows sleep deprivation shuts down the brain’s key planning and decision-making regions—namely the prefrontal cortex—while activating more primal neural functions such as the fight-or-flight reflex in the amygdala region of the brain.

Những phát hiện dựa trên nghiên cứu trước đây của Matthew Walker và nhóm của ông cho thấy mất ngủ sẽ làm giảm hoạt động của các vùng não lập kế hoạch và ra quyết định quan trọng, cụ thể là phần vỏ trước thùy trán, trong khi lại tăng cường kích hoạt các chức năng thần kinh nguyên thủy như: phản xạ chiến đấu hoặc bỏ chạy trong khu vực hạch hạnh nhân của não.

The latest study shows a similar disconnect between the prefrontal cortex and the misolimbic pathway after a night of no sleep: “After a good night’s sleep, the frontal lobe regions are strongly connected to the dopamine reward regions, but that’s not the case after a night of no sleep,” Walker says.

Các nghiên cứu mới nhất cho thấy một ngắt kết nối tương tự giữa vùng vỏ não trước trán và khu vực misolimbic sau một đêm không ngủ: "Sau một giấc ngủ ngon, các vùng thùy trán kết nối mạnh mẽ với các khu vực não ban phát dopamine, nhưng hiện tượng này sẽ không xảy ra sau một đêm không ngủ", Walker nói.

As for a therapy for people who are clinically depressed, sleep deprivation is not a viable solution, according to Walker: “The elastic band of sleep deprivation can only be stretched so far before it breaks,” he says.

Khi sử dụng liệu pháp chữa trị cho những người đang bị trầm cảm lâm sàng, thì việc thiếu ngủ không phải là một giải pháp khả thi, theo Walker: "Tình trạng mất ngủ thì cũng giống như một miếng cao su đàn hồi đang bị kéo căng, đến một lúc nào đó miếng cao su cũng bị đứt rời", ông nói.

Coauthors include researchers from Harvard Medical School and the University of Chicago.

Các đồng tác giả bao gồm các nhà nghiên cứu từ Trường đại học Y Harvard và Đại học Chicago

Translated by NGUYỄN NGỌC TÂN, Y2E, Nguyễn Văn Tiếp - Y2E, tigertiep@gmail.com


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn