MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, March 31, 2012

42 Viet women in a house — and surviving mainly on rice 42, phụ nữ Việt trong một ngôi nhà và chỉ còn cơm để sống sót


42 Viet women in a house — and surviving mainly on rice

42, phụ nữ Việt trong một ngôi nhà và chỉ còn cơm để sống sót

GEORGE TOWN: Forty-two Vietnamese women living together in a house here have allegedly been surviving mainly on rice for the past few months.

GEORGE TOWN: Bốn mươi hai phụ nữ Việt chung sống với nhau trong một ngôi nhà ở đây đã cáo buộc rằng trong vài tháng qua họ sống sót chủ yếu chỉ có cơm ăn mà thôi.

The women, aged between 30 and 50, are said to be unable to return to Vietnam as their visas have expired.

Các phụ nữ, độ tuổi từ 30 và 50, được cho là không thể trở về Việt Nam là thị thực của họ đã hết hạn.

They have been staying in a semi-detached double-storey house in Jalan Tull for the past few months.

Họ đã được ở trong một ngôi nhà hai tầng liên kế tại Jalan Tull trong vài tháng qua.

The house has four rooms and a toilet upstairs.

Help us get home: The Vietnamese women in tears while relating their plight to Koay at their home in Jalan Tull, George Town, Friday.

Ngôi nhà có bốn phòng và một nhà vệ sinh ở "tầng trên".

Hãy giúp chúng tôi về nhà: những phụ nữ Việt Nam ràn rụa nước mắt trong khi khi kể về cảnh ngộ của họ cho Koay nghe tại nhà của họ ở Jalan Tull, George Town, hôm thứ sáu.

There is also a living room, a small room, toilet and kitchen downstairs.

Còn có một phòng khách, một phòng nhỏ, nhà vệ sinh và nhà bếp ở tầng dưới.

It is said that up to five women would sleep in a room while some had to sleep in the living room.

Người ta nói rằng đến năm phụ nữ sẽ ngủ trong một phòng trong khi một số phải ngủ trong phòng khách.

The women's plight came to light when their neighbours informed the authorities after finding the noise made by the women, especially at night, intolerable.

Hoàn cảnh khó khăn của những phụ nữ này chỉ được đưa ra ánh sáng khi những người láng giềng của họ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền sau khi không chịu đựng được tiếng ồn do những người phụ nữ này gây ra, đặc biệt là vào ban đêm.

One of the women, known only as Hai, said most of them were jobless and could not send money back to their families.

Một trong những người phụ nữ, chỉ được biết với cái tên là Hải, cho biết hầu hết trong số họ đã thất nghiệp và không có thể gửi tiền về cho gia đình của họ.

“Some of us have been in Malaysia for a year and a half but our visas have expired,” she said.

"Một số người trong chúng tôi đã ở tại Malaysia trong một năm rưỡi nhưng đã visa chúng tôi hết hạn thị thực của," cô nói.

She claimed that some of the women used to work as cleaners at a hospital and were paid RM50 a day but their wages were later reduced to RM25.

Cô nói rằng một số phụ nữ trước đây làm quét dọn tại một bệnh viện và được trả tiền 50 RM một ngày nhưng tiền lương của họ sau đó đã được giảm xuống còn 25 RM.

“In the end, we were not paid at all though we continued to work. Only a few of us are still working,” she said, adding that their agent was holding on to their passports.

“Cuối cùng, chúng tôi đã không được trả đồng tiền nào mặc dù chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc. Chỉ có một vài người trong chúng tô đang có việc làm", bà cho biết, sau đó nói thêm rằng các môi giới lao động giữ hộ chiếu của họ.

When reporters visited the house, three women appeared sickly.

Khi phóng viên đến thăm nhà, ba người phụ nữ có vẻ ốm bệnh.

There were some fish, vegetables and eggs in the refrigerator.

Có một ít cá, rau và trứng trong tủ lạnh.Hai claimed that their agent would send 20kg of rice to them every three days.

Cô Hải nói rằng người môi giới lao động của họ gửi 20 kg gạo cho họ mỗi ba ngày.

She added that they would add salt to their rice for flavour.

Cô nói thêm rằng họ sẽ thêm muối vào gạo của họ cho có hương vị.

“We have been calling the Vietnamese embassy every day, asking them to help us go home, but we are still waiting for a response,” she said.

"Chúng tôi đã gọi cho đại sứ quán Việt Nam mỗi ngày, yêu cầu họ giúp chúng tôi về nhà, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ đợi một phản hồi", cô nói.

She added that all they wanted now was to return home.

Cô nói thêm rằng tất cả những gì họ muốn bây giờ là trở về nhà.

She alleged that they knew of 26 other Vietnamese and Nepalese foreign workers who were men, living in another house.

Cô tố cáo rằng họ biết có 26 người lao động nước ngoài khác gồm đàn ông Việt Nam và Nepal, sống trong một căn nhà khác.

The women cried when relating their misfortune to Pulau Tikus assemblyman Koay Teng Hai who visited them yesterday.

Những người phụ nữ khóc khi kể về nỗi bất hạnh của họ cho Dân Biểu Hải Koay Teng của khu vực Pulau Tikus ngày hôm qua.

Koay said he would contact the Vietnamese embassy as soon as possible.

Koay cho biết ông sẽ liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam càng sớm càng tốt.

“There are similar cases in Penang, such as in Paya Terubong.

"Có những trường hợp tương tự như vậy ở Penang, chẳng hạn như tại Paya Terubong.

“I will also contact the Immigration Department and the police,” he said.

"Tôi cũng sẽ liên lạc với Sở Di Trú và cảnh sát," ông nói.http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/3/17/nation/20120317073020&sec=nation

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn