MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, February 15, 2012

What is Forethought and Why is it Important? Sự suy tính trước (tiên liệu) là gì và tại sao nó quan trọng?What is Forethought and Why is it Important?

Sự suy tính trước (tiên liệu) là gì và tại sao nó quan trọng?

Forethought combines a part of the word 'before' with the word 'thought'. Forethought is about thinking before you do something instead of after you do it. By using forethought you will be able to see what the consequences might be before you do something.

Từ suy tính trước bao gồm hai phần 'trước' và 'suy nghĩ'. Suy tính trước là suy nghĩ trước khi bạn làm một việc gì đó thay vì sau khi bạn đã làm xong. Bằng cách sử dụng sự suy tính, bạn sẽ có thể nhìn thấy những hậu quả có thể có trước khi bạn làm một việc.

This is important because everything has consequences. If you are kind and caring, the consequence is usually a positive one. People feel good when someone is kind and caring to them, and they often give kindness back. If you are noisy or loud in a public place, the consequence might be that people become disturbed by your loud voice.

Điều này là quan trọng bởi vì tất cả mọi việc có hết quả hay hậu quả của nó. Nếu bạn là người tử tế và ân cần với người khác, thì kết quả thường là tích cực. Mọi người cảm thấy tốt đẹp khi có người tử tế biết quan tâm đến họ, và họ thường đáp lại bằng lòng tốt. Nếu bạn là ồn ào lớn tiếng ở nơi công cộng, thì hậu quả có thể là mọi người khó chịu với giọng nói quá to của bạn.

When you use forethought, you can usually see what consequences will follow your words or your actions. Then you can choose. If it looks as if the consequences will be positive, you can choose to act. If the consequences look as if they might be negative, then you can choose not to act or not to say what you were going to say.

Khi bạn sử dụng suy tính trước, bạn thường có thể nhìn thấy những hậu quả do lời nói hoặc hành động của bạn gây ra. Cho nên, bạn có thể lựa chọn. Nếu như hậu quả có vẻ sẽ là tích cực, bạn có thể chọn hành động. Nếu hậu quả có vẻ tiêu cực, thì bạn có thể chọn không làm hoặc không nói những gì bạn dự định.The opposite of forethought is often thoughtlessness. When we are thoughtless, we sometimes hurt those we love and care about the most. This usually happens when we are upset and lash out without thinking. Here is where forethought can help us the most. By thinking before we get angry and strike out at people, we can develop harmony in our relationships. Remember your words and actions are like toothpaste. When you squeeze toothpaste from the tube, you can’t put it back in. When you get angry and "go off" you can’t take it back.

Ngược lại với suy tính thường là thiếu suy nghĩ. Nếu chúng ta thiếu suy nghĩ, đôi khi chúng ta làm tổn thương những người chúng ta yêu mến và quan tâm nhiều nhất. Điều này thường xảy ra khi chúng ta đang bực bội và tuôn ra những lời mà không cần suy nghĩ. Đây là nơi mà lúc mà suy tính có thể giúp chúng ta nhiều nhất. Bằng cách suy nghĩ trước khi tức giận và mắng nhiếc người khác, chúng ta có thể phát triển mối quan hệ hài hòa với mọi người. Nhớ rằng lời nói và hành động của bạn giống như kem đánh răng. Khi bạn bóp kem đánh răng ra khỏi ống rồi, bạn không thể thu nó trở lại. Khi bạn để cho cơn giận của mình bộc lộ, bạn không thể lấy lại được nữa.

If your words were hurtful, they will hurt the other person and there is no way you can take it back. Practice forethought by thinking things through before you say or do something. Then you won’t be sorry later. Forethought will give you peace in your heart and happiness in your lives.

Nếu lời nói của bạn lỡ gây tổn thương người khác, bạn không thể thu lại lời nói ấy. Hãy Thực hành suy tính bằng cách suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn nói hoặc làm điều gì đó. Sau đó, bạn sẽ không ân hận. Sự suy tính sẽ cung cấp cho bạn sự bình an trong tâm hồn và hạnh phúc trong cuộc sống.How Do We Demonstrate Forethought?

We can practice using forethought at home and at school. However, it takes a little practice to remember to use forethought. This is because when we are hurt or angry we tend to forget and react without thinking.

Thể hiện sự suy tính như thế nào?


Chúng ta có thể thực hành bằng cách sử dụng suy tính ở nhà và ở trường học. Tuy nhiên, phải mất một chút luyện tập để nhớ và sử dụng suy tính . Điều này là bởi vì khi chúng ta bị tổn thương hay giận dữ, chúng ta có hay quên suy tính và thường phản ứng mà không hề suy nghĩ.When you feel yourself getting upset or flustered with someone, STOP! Take a deep breath and think. Ask yourself, "What will the consequence be if I scream or blurt out my anger?" Then use some self-control. You might choose to share your feelings in a quiet voice instead of 'going off'. Having thought it through you will act in a correct and fitting manner. You can improve your life greatly by practicing forethought. When you practice forethought you picture the results before you do something. In this way, forethought is a "regret minimizer".

Khi bạn cảm thấy mình hay tức giận, bực bội với một người nào đó, HÃY DỪNG LẠI! Hãy hít thở sâu và suy nghĩ. Hãy tự hỏi mình, "Hậu quả sẽ thế nào nếu mình hét lên hoặc để lộ sự tức giận của mình?" Sau đó sử dụng tự kiểm soát bản thân. Bạn có thể chọn cách chia sẻ cảm xúc bằng giọng nói bình tĩnh thay vì “lớn tiếng”. Sau khi suy nghĩ kỹ vấn đề đó, bạn sẽ hành động một cách chính xác và phù hợp. Bạn có thể cải thiện cuộc sống của bạn rất nhiều bằng cách thực hành suy tính. Khi bạn thực hành suy tính, bạn hình dung ra kết quả trước khi bạn thực hiện. Như nếu suy tính kỹ càng chừng nào, về sau bạn bớt hối tiếc chừng ấy.If you think something through before doing it, you won't regret your actions later. By practicing forethought, you will feel good about yourself at the end of the day.

Nếu bạn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm một việc, bạn sẽ không hối tiếc về hành động của bạn sau này. Bằng cách thực hành sự suy tính, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với bản thân vào cuối ngày.

Remember that just as night follows day, consequences follow actions. By using forethought you will become a "think before you act person". Then you will create more positive consequences in your life. Your life will then be happier and more peaceful.

Hãy nhớ rằng cũng giống như đêm tiếp theo sau ngày, hậu quả tiếp theo hành động. Bằng cách sử dụng sự suy tính, bạn sẽ trở thành một người biết "suy nghĩ trước khi hành động". Khi đó, bạn sẽ tạo ra kết quả tích cực hơn trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn sẽ được hạnh phúc và bình yên hơn.

- Before I do something, I think about the effects of my actions.

- When I am given a big assignment at school, I plan it out ahead of time.

- I think before I speak.

- I stop myself from watching TV when I should be doing homework.

- I keep my emotions under control, even when I get upset or hurt.

- Even when I’m not in the mood, I follow through and do my work.

- I take care of my things, and I respect other people’s things.

- I treat everyone with kindness and respect.

- I think everyone’s point of view is important.

- Trước khi làm bất cứ việc gì, tôi nghĩ tới những ảnh hưởng của hành động của tôi.

- Khi tôi được giao làm bài tập lớn ở trường, tôi phải có kế hoạch thực hiện nó trước thời hạn.

- Tôi suy nghĩ trước khi tôi nói.

- Tôi ngừng xem truyền hình khi tôi phải làm bài tập ở nhà.

- Tôi kiểm soát cảm xúc của mình, ngay cả khi tôi cảm thấy buồn hay bị tổn thương.

- Ngay cả khi tôi không muốn làm việc, tôi cũng phải tuân thủ và làm công việc của mình.

- Tôi chăm sóc những của tôi, và tôi tôn trọng những gì của người khác.

- Tôi đối xử với tất cả mọi người với lòng tốt và sự tôn trọng.

- Tôi nghĩ rằng quan điểm của tất cả mọi người là quan trọng.Discussion Questions

1 Can forethought help us in our relationships at school? How?

2 Can forethought help us in our family relationships? How?

3 Can we use forethought to think about other things like littering? If you were out on the playground and you wanted to get rid of your candy wrapper, how could forethought help you?

4 How do you think your neighborhood and community could be affected by whether you use forethought or not?

Explain and discuss.

5 Can forethought help us help our whole planet? How? (litter, ozone, paper waste, water waste etc.)

Câu hỏi thảo luận


1 Sự suy tính có thể giúp chúng ta trong mối quan hệ của chúng ta tại trường học không? Bằng cách nào?

2 Sự suy tính có thể giúp chúng ta trong mối quan hệ gia đình của chúng ta không? Bằng cách nào?

3 Chúng ta có thể sử dụng sự suy tính để nghĩ về những thứ khác như xả rác? Nếu bạn ra sân chơi và bạn muốn quẳng giấy bọc kẹo, sự suy tính có thể giúp bạn như thế nào?

4 Bạn nghĩ thế nào: Liệu khu phố và cộng đồng nơi bạn sinh sống có thể bị ảnh hưởng bởi việc bạn có hay không có suy tính hay không?

Giải thích và bàn luận.

5 Liệu suy tính có thể giúp chúng ta bảo vệ hành tinh này hay không? Bằng cách nào? (Xả rác, tầng ozone, giấy lộn, nước thải ...)

Life Application

Take these steps to develop more forethought:

- If something is bothering you with your friend, and you want to talk to them about it, think about what you will say to them before you say it. Ask yourself, "How should I approach this?" Then talk to your friend about your feelings.

- Consider the consequences before you do something. Use forethought to figure out what will happen if you do it one way and what will happen if you do it another way.

- If you want to do something and you are not sure of the consequences, talk to your mom or dad about it. Ask their opinion on it.

- If you get upset with a family member this week, practice forethought:

STOP! TAKE A DEEP BREATH! THINK!

(Ask yourself, "What will the consequence be if I do or say this?)

- Use forethought to plan a goal or project that you want to do at school. Write the goal on a sheet of paper. Then list the things you need to do to accomplish it.

ng dụng trong cuộc sống


Thực hiện các bước để phát triển
nhiều suy tính hơn:
- Nếu có điều gì đó làm phiền bạn liên quan đến bạn bè của bạn, và bạn muốn nói chuyện với họ về điều đó, hãy suy nghĩ về những gì bạn sẽ nói với họ trước khi nói ra. Hãy tự hỏi mình, "Mình nên tiếp cận chuyện này thế nào?" Sau đó nói chuyện với bạn bè của bạn về những cảm xúc của bạn.

- Xem xét các hậu quả trước khi bạn làm một việc gì đó. Sử dụng suy tính để tìm ra những gì sẽ xảy ra nếu bạn làm điều đó theo cách này và những gì sẽ xảy ra nếu bạn làm điều đó theo cách khác.

- Nếu bạn muốn làm một việc gì đó mà bạn không chắc chắn về hậu quả, hãy nói chuyện với bố hoặc mẹ của bạn về việc đó. Hãy hỏi ý kiến ​​của bố mẹ.

- Nếu bạn khó chịu với một thành viên trong gia đình tuần này, hãy thực hành suy tính:

DỪNG LẠI! Hãy hít thở sâu! SUY NGHĨ!
(Hãy tự hỏi mình, "hậu quả sẽ là thế nào nếu mình làm hoặc nói điều này?)

- Sử dụng sự suy tính để đề ra một mục tiêu, hay dự án mà bạn muốn làm ở trường. Viết mục tiêu trên một tờ giấy. Sau đó liệt kê những điều bạn cần làm để hoàn thành nó.

AN ODE TO FORETHOUGHT
by D. Trinidad Hunt


There once lived a kid
Who loved what he did
And he did whatever he pleased
He lived for the now
Never thinking of how
The job would get done
Or when
"It is better," he said
"With no thought in your head,
No plans, no hopes and no schemes.
Just go on your way,
And live for today,
And don't try to follow your dreams."


Now the people who heard
These very strange words
Began to wonder outloud,
"Is he telling it straight?
Is his life based on fate?"
A murmur arose from the crowd
"Does he think that he can
Live life with no plan?
And oh, what a very lost soul

He will wander the town
Just looking around
Never having a thought or a goal."
So life went its way
Day after day
With no resolution in sight,
Till a walk through the mall
Where he heard someone call,
In the window a beautiful bike

It was fire engine red
And it went to his head
Begging, "Please won’t you make me your own!"

Now the boy's brain
Had such a pain
As two worlds started to clash,
"I will live day to day,
And only just play,
But if I do,
I'll never own you."
"Then plan," said the bike
"It is you that I like!
Don't let anyone else take me home."
Right then and right there
He started to care
For the very first time in his life.
From then until now
Our boy has learned how,
As he rides his bike through the town,
His life has a theme
Called follow your dream
Through planning and forethought

You can!
So it's now up to you
What will you choose to do?
Live life on any old whim,
Or learn from our friend
What he found in the end
A plan will carry you through.

BÀI THƠ VỀ SUY TÍNH TRƯỚC
D. Trinidad Hunt


Ngày xưa có một đứa trẻ
Yêu thích những gì đã làm
Và làm
nhữngnó thích
sống chỉ cho hiện tại
Không bao giờ
phải nghĩ suy
Công việc phải làm thế nào
Hoặc khi
"
Thế này tốt hơn", nói
"Không
cần suy nghĩ trong đầu,
Không
tính toan, không hy vọng.
Chỉ cần thích sao làm vậy,
Và sống cho ngày hôm nay,
Không màng giấc mơ ngày mai. "

Bây giờ người ta nghe nói
Những lời rất
đỗi lạ kỳ
Bắt đầu
người ta lên tiếng,
"
Thằng bé cứ thế sống sao?
Để mặc đời xuôi số phận? "
Có tiếng phát từ đám đông
"Liệu nó nghĩ rằng có thể
Sống đời không lên kế hoạch?
Cuộc đời nó như đã mất!

Nó thường lang thang trên phố
Mắt nhìn bốn phía xung quanh
Mảy may không nghĩ điều gì".
Cuộc sống cứ theo lối mòn
Ngày qua rồi lại ngày qua
Không ước mong, không cầu tiến,
Một hôm đi qua cửa hiệu
Chợt nghe nghe ai đó gọi mình,
Một chiếc xe đạp xinh xinh

Gọi nó: những lời cháy đỏ
Làm tỉnh thức đầu của nó
"Xin hãy mang tôi về nhà!"

Tâm trí thằng bé bây giờ
Tràn ngập nỗi đau khi thấy
Hai thế giới cùng xung đột,
" Chỉ sống ngày lại ngày qua,
Chỉ cần chơi đùa cho đã,
Nhưng nếu chỉ làm như vậy,
Chẳng bao giờ có xe đi."
"Thế thì tính đi," xe nói
"Bạn chính là người tôi thích!
Đừng để ai khác giành tôi."
Thế rồi kể từ hôm ấy
Thằng bé bắt đầu quan tâm
Lần đầu trong đời biết sống.
Từ đó cho đến bây giờ
Cậu bé đã học được cách,
Cưỡi xe đạp qua thị trấn,
Đời nó giờ có chủ tâm
Với bao ước mơ vẫy gọi
Kế hoạch lập sau tiên liệu


Suy tính bạn có thể không?
Tất cả là do ở bạn
Bạn sẽ chọn làm việc gì?
Sống với những ngày cũ rích,
Hay học hỏi từ bạn bè
Những gì lòng mong khám phá
Một kế hoạch để vượt qua.


1. How did wanting the bicycle in the window change the boy?
2. What did you learn about forethought from this
poem?
3. Think about a time when planning would have
helped you get something that you wanted.
How would you do it now that you know about forethought?

1. Ý muốn có chiếc xe đạp trong cửa hiệu đã làm thay đổi cậu bé như thế nào?
2. Bạn đã học được gì về sự suy tính từ bài thơ này?
3. Hãy suy nghĩ về một thời điểm mà nếu có kế hoạch thì bạn đã có được một cái gì đó mà bạn mong muốn.
Bạn sẽ làm điều đó như thế nào bây giờ khi mà bạn đã biết về suy tính trước?

HOKULE’A – AN INTENTIONAL VOYAGE OF DISCOVERY

by Michelle Geronimo

Nainoa Thompson knew he had just taken on a huge responsibility. In 1979 he agreed to be the navigator for a historic sailing voyage, one that had been attempted only twice before. The voyage was the sailing of the Hokule’a from Hawai’i to Tahiti. It was a journey that would require skill, dedication, careful planning and preparation.

HOKULE'A – CÂU CHUYẾN KHÁM PHÁ CÓ CHỦ Ý

Michelle Geronimo

Nainoa Thompson biết ông phải chịu một trách nhiệm rất lớn. Năm 1979, ông đã đồng ý làm hoa tiêu cho một chuyến đi thuyền buồm lịch sử, chuyến đi mà trước ông chỉ có hai ngthuyền Hokule'a đi từ Hawaii đến Tahiti. Đó là một cuộc hành trình sẽ yêu cầu kỹ năng, sự cống hiến, hoạch định và chuẩn bị thận trọng.

Hokule’a, is a Hawaiian word that means ‘Star of Gladness.’ It is the name given to the double-hulled canoe built in the tradition of ancient Polynesian voyaging canoes, which first set sail in 1975. The mission was to sail Hokulei’a as ancient Polynesians had, using only the stars, the wave patterns of the ocean and the flight of birds to guide them. There would be no charts, no instruments, or any other modern navigational tools on board the vessel. Success at such a mission would be much like landing on the moon for the first time.

Hokule'a, một từ trong tiếng Hawaii, có nghĩa là “Cát tinh”. Đó là cái tên được đặt cho chiếc canoe thân đôi được đóng theo truyền thống của ca nô đi biển của người Polynesian cổ đại, lần đầu tiên ra khơi vào năm 1975. Nhiệm vụ đặt ralái thuyền Hokulei'a theo kiểu người Polynesian cổ đại, chỉ sử dụng các ngôi sao, các dạng sóng của đại dương và đường bay của các loài chim để dẫn đường. Sẽ không có bản đồ, không có thiết bị, hoặc bất kỳ công cụ hoa tiêu hiện đại nào khác trên thuyền. Thành công trong một nhiệm vụ như vậy sẽ được coi như hạ cánh xuống mặt trăng lần đầu tiên.

Nainoa and his crew had to be prepared to spend weeks at sea, and handle any situation that might come up. Everything had to be thought out in advance. They felt a special responsibility to plan properly because the last voyage had ended with the death of a crewmember, surfing legend Eddie Aikau. Many had felt that there had not been enough preparation for that voyage, so planning for this one was especially important. Nainoa vowed that they would never set sail haphazardly again.

Nainoa và phi hành đoàn của ông đã được chuẩn bị để lênh đênh nhiều tuần trên biển, và xử lý bất kỳ tình huống mà có thể nảy sinh. Tất cả mọi thứ đã được lường trước. Họ cảm thấy một trách nhiệm đặc biệt phải lên kế hoạch đúng bởi vì chuyến đi gần nhất đã kết thúc với cái chết của một thuyền viên, huyền thoại lướt sóng Eddie Aikau. Nhiều người cảm thấy rằng chuẩn bị cho chuyến đi của Eddie Aikau là không đầy đủ, vì vậy việc lập kế hoạch cho chuyến đi này là đặc biệt quan trọng. Nainoa cam kết rằng họ sẽ không bao giờ ra khơi tuỳ tiện một lần nữa.

Everything was carefully thought out, down to the smallest detail. Every resource was used efficiently, with nothing going to waste, not even space. For example, coolers located in the hulls were used as storage for the crew’s personal items. But with boards and pads across them, the coolers converted into beds, and this is where the crew slept. Nainoa and his crew successfully reached Tahiti in 1980. Their accomplishment renewed cultural pride in Polynesians and sparked a new interest in voyaging. Since then, the Hokule’a has sailed all over Polynesia. It has inspired voyages by other canoes, such as the Hawai’iloa and the Makali’i. Other countries, such as New Zealand, were also inspired to sail without instruments.

Tất cả mọi thứ đã được thận trọng nghĩ đến, tới từng chi tiết nhỏ nhất. Các nguồn lực được sử dụng hiệu quả, không có gì lãng phí, thậm chí không không gian. Ví dụ, bộ phận làm mát đặt trong than tàu đã được sử dụng làm nơi cất giữ các đồ cá nhân của thủy thủ đoàn. Nhưng với các tấm ván và miếng đệm giữa chúng, các thiết bị làm mát được chuyển đổi thành giường, và đây là nơi thủy thủ đoàn ngủ. Nainoa và thủy thủ đoàn của ông đã đến Tahiti thành công năm 1980. Thành tựu của họ đã làm sống lại niềm tự hào văn hóa của người Polynesian và tao nên một mối quan tâm mới trong về đi thuyền canoe dài ngày trên biển. Kể từ đó, Hokule'a đã đi khắp vùng Polynesia. Nó đã truyền cảm hứng cho những chuyến đi bằng ca nô khác, chẳng hạn như Hawai'iloa và Makali'i. Các quốc gia khác, chẳng hạn như New Zealand, cũng được truyền cảm hứng để đi thuyền biển mà không có dụng cụ dẫn đường.

Although he has not navigated recent voyages, Nainoa Thompson continues to work with the crews to help them as they prepare to sail. Each time he uses forethought to help them evaluate the previous voyage so they can plan properly for the next one

Mặc dù ông đã không chỉ huy những chuyến vượt biển gần đây, Nainoa Thompson tiếp tục làm việc với thủy thủ đoàn để giúp họ khi họ chuẩn bị để ra biển. Mỗi lần ông sử dụng sự suy tính để giúp họ đánh giá chuyến đi trước đó để họ có thể lập kế hoạch cho chuyến kế tiếp.

Nainoa also works to ensure that each voyage sets sail in the true spirit of the Polynesian voyagers. "Our ancestors sailed across the vast Pacific," he says, "over 10 million square miles of open ocean. To accomplish this great feat they needed the vision to see over the horizon, the ability to plan intentional voyages of discovery, the discipline to train physically and mentally, the courage to take risks…"

Nainoa cũng làm việc để đảm bảo rằng mỗi chuyến đều going buồm theo tinh thần chân chính của người Polynesian. "Tổ tiên chúng ta đi thuyền qua Thái Bình Dương rộng lớn," ông nói, "hơn 10 triệu dặm vuông đại dương bao la. Để thực hiện khao khát vỹ đại này họ cần có tầm nhìn qua bên kia đường chân trời, khả năng lập kế hoạch cho những chuyến đi khám phá có chủ tâm, kỷ luật rèn luyện về thể chất và tinh thần, sự can trường và dám chấp nhận hiểm nguy..."

Greatness is no accident. It takes planning and forethought – a clear intention to produce something, and the discipline to think it through and prepare. These are skills that have guided human beings to achievement for generations. And they continue to guide many into the future.

Điều phấn khởi hơn cả là không bị tai nạn. Phải lên kế hoạch và tiên liệu – một ý định rõ ràng để tao ra một cái gì đó, và kỷ luật để suy nghĩ thông suốt và chuẩn bị. Đây là những kỹ năng đã hướng dẫn con người thành công trong nhiều thế hệ. Và tiếp tục hướng dẫn nhiều thế hệ nữa trong tương lai.1. Why did the crew of the Hokule’a think it was so important to carefully plan and think their journey through?

2. How did their planning and forethought help them while they were at sea?

3. What lessons can we learn about forethought from Nainoa Thompson and the crew of the Hokule’a?

1. Tại sao phi hành đoàn của Hokule'a nghĩ rằng điều rất quan trọng lập kế hoạch cẩn thận và nghĩ thông suốt cuộc hành trình?

2. Việc lập kế hoạch và tiên liệu của họ đã giúp họ như thế nào trong khi họ đi trên biển?

3. Những bài học gì chúng ta có thể học được về sự suy tính trước từ Nainoa Thompson và thủy thủ đoàn Hokule'a?

Nainoa Thompson

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn