MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 13, 2012

Should we put lithium in the water? - Có nên bổ sung Li-thi vào nước uống không?
Should we put lithium in the water?

Chúng ta có nên bổ sung liti vào nước uống không?

A psychiatrist in Ireland has suggested that putting psychiatric medicine in drinking water could cut the suicide rate

Một chuyên gia bệnh Tâm thần ở Ai-len đề nghị bổ sung thuốc tâm thần vào trong nước uống để cắt giảm tỉ lệ tự tử.

Lithium: some think the benefits could be considerable

Lithium: some think the benefits could be considerable Photograph: Alamy

Liti: Một sồ người cho rằng nó có thể có những lợi ích đáng kể. Ảnh : Alamy

It sounds like science fiction: a consultant psychiatrist in Ireland proposed last week that mass medication could be used to make us all happier. Dr Moosajee Bhamjee, former Labour party politician (he accidentally won a seat while campaigning for "the protest vote" in Clare in 1992), says his government should add lithium to the water supply.

Điều này nghe có vẻ như là khoa học viễn tưởng: tuần trước, một bác sĩ chuyên gia tư vấn tâm lý tại Ai-len đã đề xuất ý kiến rằng: dùng thuốc hàng loạt có thể làm chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Tiến sĩ Moosajee Bhamjee, cựu chính trị gia Đảng Lao động (ông ấy đã vô tình giành được một ghế Quốc hội trong khi vận động tranh cử cho “Cuộc bỏ phiếu phản đối” tại Clare vào năm 1992), nói rằng Chính phủ của ông nên bổ sung liti vào nguồn cấp nước.

Lithium doesn't have quite the romantic appeal of the recreational drugs people take in hopes of getting happier. In fact Bhamjee is not offering us mind-altering experiences. This is a pragmatic option, suited to our depressing economic circumstances. Lithium in the taps, he says, can cut the suicide rate.

Liti không có những hấp dẫn khá lãng mạn của những loại thuốc giải trí mà khi uống vào người ta hi vọng cảm thấy hạnh phúc hơn. Trên thực tế Bhamjee không cung cấp cho chúng ta bất kỳ những trải nghiệm về sự biến đổi tâm lý nào. Đây là một lựa chọn rất thực tế, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế đang trì trệ của chúng ta. Ông ấy nói rằng, Liti ở trong vòi nước máy có thể làm giảm tỷ lệ tự tử.

The substance is used in psychiatric medicine to treat episodes of mania in people with bipolar disorder, also known as manic depression. In the raw, lithium is a soft, silver-white alkali metal, found in some foods and, in some places, the drinking water. Studies have suggested that in places where people get trace amounts of lithium from the taps, the suicide rate is lower than elsewhere.

Chất được sử dụng trong loại thuốc tâm thần để điều trị các cơn hưng cảm ở những bệnh nhân bị rối loạn lưỡng cực, còn được gọi là hội chứng hưng trầm cảm. Ở dạng thô, Liti là nguyên tố kim loại kiềm, mềm, màu trắng bạc, có trong một số loại thực phẩm, và trong nước uống ở một số nơi. Các nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng ở những nơi nào người ta thấy có Liti vi lượng trong nước uống thì ở đó có tỉ lệ tự tử thấp hơn ở những nơi khác.

In 1990, a study in 27 counties in Texas found lower rates of not only suicide but also homicide and rape in those where the drinking water contained lithium. In 2009, research in Japan found lower suicide rates in areas with lithium in the water. Professor Allan Young from Imperial College has called in the British Journal of Psychiatry for more investigation, saying that "the eventual benefits for community mental health may be considerable".

Vào năm 1990, một cuộc nghiên cứu tại 27 Hạt ở Texas đã cho thấy ở những nơi mà trong nước uống có chứa liti thì ở đó có tỉ lệ thấp hơn không chỉ số vụ tự tử mà còn vụ giết người và hãm hiếp cũng thấp hơn nơi khác. Năm 2009, một nghiên cứu ở Nhật Bản đã thấy rằng ở những khu vực có Liti vi lượng trong nước sẽ có mức tự tử thấp hơn. Trên Tạp chí Tâm thần học của Anh Giáo Sư Allan Young của Đại học Hoàng gia Anh đã kêu gọi tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn, nói rằng “Những lợi ích tối hậu cho Sức khoẻ Tâm thần của cộng đồng có lẽ rất đáng kể”.

But anyone who has tangled with the anti-fluoride campaign will realise that lithium lobbyists will have a long, hard road to travel.

Nhưng bất cứ đã từng vướng vào các chiến dịch chống Florua thì hẳn sẽ nhận ra rằng những người vận động hành lang cho Liti sẽ còn cả một đoạn đường dài và khó khăn phải trải qua.

Translated by Lê Thị Ngọc Sương- y2e, ngocsuong.3107@gmai.com


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn