MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, February 29, 2012

Ontario Removes OxyContin from List - Ontario loại OxyContin ra khỏi danh mục
Ontario Removes OxyContin from List
Tỉnh Ontario Loại OxyContin ra khỏi Danh mục thuốc


As per a recent report, the drug OxyContin, which is highly prescribed for being known as a painkiller, is being removed by Ontario from the list of its drug benefit program. It is being done since the drug overdose causes several numbers of deaths each year in the province.

Theo một số báo cáo gần đây, OxyContin được biết đến như một chất giảm đau, đang bị tỉnh Ontario loại bỏ khỏi danh mục các chương trình thuốc có lợi. Điều này được thực hiện bởi việc sử dụng thuốc quá liều là nguyên nhân gây khá nhiều tử vong mỗi năm  trên địa bàn tỉnh này.


It has been announced on Friday that the drug would be delisted from the program as it has become an addiction epidemic in the province. The so called hillbilly heroin is suggested by physicians at a large pace and its addictive attributes led people to take its extra doses.

Người ta đã công bố hôm thứ Sáu rằng thuốc này sẽ được loại bỏ khỏi danh mục vì nó đã trở thành một dịch nghiện trên địa bàn tỉnh. Chất có tên là heroin hillbilly đã được chỉ định bởi các bác sĩ khá rộng rãi đặc tính gây nghiện của nó dẫn bệnh nhân tới dùng thêm liều.


The report says that the province has taken the decision of delisting not only OxyContin but its substitute too. The Health Minister, Deb Matthews, has affirmed that the problem of drug abuse and its large prescription by doctors is being taken seriously, aiming to cut the use of the drug that could further reduce number of deaths of people.

Bản báo cáo cho biết tỉnh đã có quyết định huỷ bỏ niêm yết không chỉ OxyContin mà còn những loại thuốc có tác dụng tương đương. Bộ trưởng Bộ Y tế, Deb Matthews, đã khẳng định rằng vấn đề lạm dụng thuốc và sự chỉ định các loại thuốc này của các bác sĩ đang được kiểm soát nghiêm ngặt,  nhằm cắt giảm việc sử dụng chúng, nhằm giảm hơn nữa số trường hợp tử vong của người dân.


However, it is not for the first time that a drug has been delisted because of safety concerns, says the report. But, the removal of the drug for its abuse and addiction has happened for the first time. It is being said that the change introduced in the system would most possibly help in making it hard for physicians to prescribe the same.


Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một loại thuốc bị loại bỏ khỏi danh mục vì quan ngại đến sự an toàn. Nhưng, đây là lần đầu tiên một loại thuốc bị loại bỏ vì lạm dụng và tác dụng gây nghiện của nó. Người ta nói rằng sự thay đổi được áp dụng vào hệ thống y tế cũng dẫn đến những khó khăn cho bác sỹ trong việc kê đơn các thuốc cùng loại.

As per the addictions specialists and physicians who treat chronic pain with the drug, the new strategies would encourage physicians to confirm benefits and risks of the drug first and then prescribe it. “Over time, what we will likely see is a reduction in the number of people who are prescribed OxyContin and as a consequence hopefully see fewer people becoming addicted... and a fewer people dying of OxyContin overdoses”, said Dr. Irfan Dhalla, a physician and scientist at St. Michael’s Hospital.

Đối với các các chuyên gia về nghiện thuốc và các bác sĩ điều trị đau mạn tính với loại thuốc này, thì các chiến lược mới sẽ khuyến khích các bác sĩ xác định lợi ích và rủi ro của thuốc trước khi kê toa. "Theo thời gian, những gì chúng ta có thể sẽ thấy là giảm số lượng những người được chỉ định điều trị bằng OxyContin và hy vọng kết quả sẽ có ít người trở thành những kẻ nghiện… và giảm thiểu số người chết vì quá liều OxyContin ", tiến sĩ Irfan Dhalla, bác sĩ và là nhà khoa học tại Bệnh viện St Michael cho biết.

Translated by NGUYỄN KHÁNH HƯNG - D2A

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn