MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Monday, February 13, 2012

The Olympic-sized disaster that's waiting to happen - Thảm họa quy mô Olympic sắp sửa xảy ra

The Olympic-sized disaster that's waiting to happen

Thảm hoạ quy mô Olympic sắp sửa xảy ra

The London Olympics will be a health minefield, if new research published by Lancet is anything to go by

Thế vận hội Olympic Luân đôn sẽ là một bãi mìn y tế, nếu nghiên cứu mơí công bố của Lancet cũng đúng như lần trước.

A crowd watching a sporting event

At risk? So many people, so many potential diseases … Photograph: Datacraft Co Ltd/Getty Images/imagenavi

Có nguy cơ như vậy sao? Càng nhiều người, càng nhiều căn bệnh tiềm tàng…

Ảnh: Datacraft Co Ltd/Getty Images/imagenavi

There we all were naively thinking the Olympics would bring pride, excitement and tourism revenue to London this summer. But what none of us has properly accounted for, according to six new papers published in Lancet Infectious Diseases, are the health risks to visitors of stampedes, heatstroke and mass infections.

Tất cả chúng ta ở đây đều ngây thơ cho rằng Thế vận hội sẽ mang lại niềm tự hào, nhộn nhịp và khoản doanh thu về du lịch cho Luân đôn vào mùa hè này. Nhưng không ai trong chúng ta đánh giá đúng đắn, theo như sáu bài báo mới được công bố của Lancet về Bệnh truyền nhiễm, đó là những nguy cơ về sức khoẻ từ sự náo loạn của đám đông du khách, say nắng và vô khối bệnh lây nhiễm.

Events ranging from Barack Obama's inauguration and Glastonbury through to the Hajj pilgrimage and football World Cups have all provided evidence that is now being used to minimise the health risks that will accompany the London games. A system called Bio Diaspora will be used, which tracks air traffic to help anticipate the global spread of diseases. The internet will also be closely monitored to spot early geographical evidence of "disease activity".

Hàng loạt các sự kiện khác nhau từ Lễ nhậm chức của Barack Obama và Glastonbury xuyên suốt cuộc hành hương Hajj và Cup bóng đá Thế giới đã cung cấp bằng chứng xác thực mà giờ đây được sử dụng để giảm thiểu tối đa các nguy cơ về sức khoẻ đi kèm với thế vận hội Luân đôn. Một hệ thống sẽ được sử dụng có tên là Bio Diaspora, theo dõi lưu thông không khí nhằm giúp dự đoán sự lây lan bệnh tật trên diện rộng. Mạng Internet cũng sẽ được giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm những dâú hiệu địa lý về việc “bệnh đang hoành hành”

Computer models are already being run to assess a range of different crowd-movement scenarios. The same was done at last year's Notting Hill Carnival, where scientists simulated the ways crowds might interact and disperse, so they could manage crowd flow more effectively.

Mô hình máy tính cũng đang được vận hành để đánh giá một loạt các kịch bản di chuyển khác nhau của đám đông Điều này cũng đã được thực hiện tương tự tại Lễ hội ở Notting Hill vào năm ngoái, các nhà khoa học đã mô phỏng cách mà đám đông tương tác và phân tán, vì thế họ có thể quản lý lưu lượng đám đông hiệu quả hơn.

Cardiovascular health problems are also a concern. During the World Cup in Germany in 2006, the "emotional stress" saw a doubling of such illneses. It's a sobering thought: the more medals Great Britain challenges for, the more audience members might suffer heart attacks.

Các vấn đề về sức khoẻ Tim mạch cũng là một mối quan tâm. Trong suốt kỳ World Cup 2006 tại Đức, sự “căng thẳng về xúc cảm” đã làm tăng gấp đôi vấn đề tim mạch. Đây là một suy nghĩ rất nghiêm túc: Càng nhiều thách thức giành huy chương tại Anh thì càng nhiều khán giả có thể bị lên các cơn đau tim.

Translated by Lê Thị Ngọc Sương-Y2E, ngocsuong.3107@gmail.com


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn