MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, February 12, 2012

Land seizure in China leaves farmers jobless Cưỡng chế thu hồi đất đai ở Trung Quốc đang làm cho người nông dân thất nghiệp

Land seizures in China are causing much social unrest among farmers.(Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Thu hồi đất đai ở Trung Quốc đã làm nảy sinh nhiều bất ổn xã hội đối với nông dân. Foto Frederic J. Brown/AFP

Land seizure in China leaves farmers jobless

Cưỡng chế thu hồi đất đai ở Trung Quốc đang làm cho người nông dân thất nghiệp

By Marina Haynes

Marina Haynes

Recent investigations have revealed, that 98% of wealthy individuals in China are CP cadres, or the children of members of the Politburo. They came by their riches illegally, often under highly questionable circumstances. They amassed these ill-gotten gains at the cost of many hardworking everyday citizens.

Nghiên cứu gần đây đã cho thấy 98% các cá nhân giàu có ở Trung Quốc đều là cán bộ đảng viên đảng cộng sản hoặc con cháu các ủy viên Bộ Chính trị. Họ trở nên giàu một cách bất hợp pháp, thường thì trong những hoàn cảnh có nhiều nghi vấn. Họ đã tích lũy đống của cải phi pháp đó trên lưng những người dân lành cực nhọc làm lụng hàng ngày.

In this case, officials blithely seized more than 63 acres of land, thus leaving 1,179 farmers without means to support themselves, according to activist Zhang Jianping’s Rights Movement blog.

Chẳng hạn một trường hợp mà blogger ủng hộ phong trào nhân quyền Trương Thiên Bình (Zhang Jianping ) cho biết, các quan chức đã lạnh lùng vô cảm thu hồi 63 mẫu Anh (khoảng 25,2 ha - ND) đẩy 1.179 nông dân vào hoàn cảnh không còn phương tiện sinh sống.

The land was meant to be used to build Pingnan County Road, but 45 acres of the seized acreage was instead sold to real estate developers for a profit, the blog said. The villagers have appealed to officials at all possible levels of the communist regime since 2008, including Beijing, to get their land back, but the issue is still unresolved.

Khu đất này dự định để phục vụ làm đường ở huyện lỵ Bình Nam (Pingnan) thế nhưng 45 mẫu đất thu hồi lại đã được bán cho các nhà phát triển bất động sản nhằm kiếm lời, theo thông tin của blogger này cho hay. Các dân làng đã kiến nghị tới cơ quan công quyền ở mọi cấp, kể cả chính quyền Bắc Kinh từ năm 2008 để giành lại đất, thế nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

“We farmers have been regarded as second-class citizens for decades. Although we are supposed to have collective land ownership, reality is vastly different,” commented Zhang. "Village officials and Communist Party officials are tyrants who have illegally taken our land, in complete violation of the Chinese constitution. Officials like these have seized land and ordered demolitions nationwide for real estate development."

“Nông dân chúng tôi bị coi là những công dân hạng hai từ nhiều thập kỷ rồi. Dù là trên danh nghĩa chúng tôi là những chủ sở hữu tập thể đối với đất đai, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác”, blogger Zhang bình luận”. Các quan ở xã và các chức sắc của đảng cộng sản ở địa phương là những tên bạo chúa cướp đất của chúng tôi, điều này hoàn toàn trái ngược với hiến pháp của Trung Quốc. Những quan chức này cướp đất và cho san phá mặt bằng để phát triển bất động sản trên cả nước”.

Zhang said the real reason for social instability in the area is the officials' suppression. He drafted a letter signed by 150 villagers, to be sent to all levels of the Chinese authorities. The letter demands authorities immediately stop illegally seizing land and return the already requisitioned land to the farmers, and settle with those that have already lost their land as soon as possible.

Anh Trương còn cho biết lý do thực sự đã gây nên những bất ổn xã hội ở vùng quê này chính là sự đàn áp của các chức sắc địa phương. Anh đã thảo một bức kiến nghị có 150 chữ ký để gửi tới tất cả các cấp chính quyền Trung Quốc. Bức kiến nghị yêu cầu các cấp chính quyền phải dừng ngay lập tức việc thu hồi đất phi pháp và trả lại cho nông dân những diện tích bị trưng thu đồng thời giải quyết thỏa đáng với những hộ đã bị mất đất một cách sớm nhất.

The letter of appeal also complained about the local regime’s suppression oft those who have participated in rights protection activities; compensation and settlement for the farmers is of primary importance! “The farmers do not have much education or a registered urban residency. They have neither the skills to find work in the city, nor the opportunities urban citizens are entitled to.Their survival will become a huge social problem.”

Bản kiến nghị cũng đề cập tới sự đàn áp của chính quyền địa phương đối với những người tham gia vào các hoạt động bảo vệ quyền công dân; đòi hỏi đền bù và giải quyết thỏa đáng cho các hộ nông dân như những mục tiêu quan trọng hàng đầu. “Nông dân không được học hành nhiều, không có hộ khẩu thành phố. Họ chẳng có kỹ năng chuyên môn để kiếm việc ở thành phố cũng như các cơ hội khác mà dân đô thị vốn có. Sự tồn tại của họ sẽ là một vấn đề xã hội rất lớn”.

Zhang told this reporter that if this issue remains unresolved, it will become a destabilizing social factor and bring about more rights activities.

Anh Trương cho rằng nếu vấn đề này vẫn không được giải quyết thì nó sẽ là một yếu tố làm mất ổn định xã hội và dẫn đến nhiều hoạt động đấu tranh vì nhân quyền hơn.

"The law guarantees compensation for farmers, but as I said earlier, the officials are tyrants. The land is normally collectively owned, but in reality is in the hands of officials who have taken all compensation and squandered it for their personal use.”

“Luật pháp bảo đảm sự đền bù đối với nông dân như tôi đã nói ở trên, thế nhưng các chức sắc địa phương là những tên bạo chúa. Đất đai trên danh nghĩa là do tập thể sở hữu nhưng thực chất thì các quan đã chiếm đoạt các khoản đền bù và phung phí cho mục đích cá nhân của họ”.

Translated by Phạm Gia Minh

http://en.kanzhongguo.com/opinion/3626.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn