MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 13, 2012

How honest are you? Bạn trung thực mức nào


An honesty box


An honesty box: you know what to do. Photograph: Alamy

Một hộp trung thực: Bạn biết phải làm gì chứ!

How honest are you?

Bạn trung thực mức nào

New research claims we are all a little more dishonest than we used to be, but answer these questions and you may just discover that you are completely scrupulous after all.

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng tất cả chúng ta đã bớt trung thực hơn một ít so với trước đây, nhưng hãy trả lời những câu hỏi sau đây và bạn có thể khám phá ra rằng xét cho cùng bạn hoàn toàn chân thật.

A survey of 2,000 adults conducted by the Essex Centre for the Study of Integrity has found that people are less honest than they were a decade ago. But the survey itself amounted to a dishonesty test, inviting participants to rate their tolerance of behaviour including littering, adultery and handling stolen goods. What we really need is a more positive test, one that that demonstrates just how honest we can be, in the right circumstances …

Một cuộc khảo sát trên 2.000 người lớn được tiến hành bởi Trung tâm nghiên cứu Liêm Chính Essex đã phát hiện rằnd người ta thiếu trung thực hơn so với một thập kỷ trước. Nhưng bản thân cuộc khảo sát chẳng khác gì một bài kiểm tra tính không trung thực: mời những người tham gia đánh giá khả năng chịu đựng đối với hành vi bao gồm xả rác, ngoại tình và xử lý hàng hóa ăn trộm. Những gì chúng ta thực sự cần là một bài kiểm tra mang tính xác thực hơn, cái mà chứng tỏ chúng ta có thể trung thực đến mức nào, trong các trường hợp đúng đắn ...

Score each example accordingly:

(1) Never justified;

(2) Rarely justified;

(3) Sometimes justified;

(4) Always justified.

A score above 35 means a high RVQ (revised integrity quotient). Help yourself to a little reward from the nearest honesty box.

Cho điểm mỗi ví dụ cho phù hợp:

(1) Không bao giờ biện minh;

(2) Hiếm khi biện minh,

(3) Đôi khi biện minh;

(4) Luôn luôn biện minh.

Điểm số trên 35 có nghĩa là một RVQ cao (chỉ số liêm chính đã hiệu chỉnh). Hãy tự lấy một phần thưởng nhỏ từ hộp trung thực gần nhất.

• Informing a former partner, through intermediaries, that you're worried about how haggard he looks.

• Thông báo cho một bạn tình cũ, qua trung gian, rằng bạn cảm thấy lo lắng khi thấy hiện anh ấy trông hốc hác làm sao.

• Passing on a dubious but exciting rumour about a colleague, even if it goes against the express wishes of the person who told you.

• Lan truyền một tin đồn đáng ngờ nhưng thú vị về một đồng nghiệp, thậm chí nếu nó đi ngược lại mong muốn rõ ràng của người đã kể cho bạn.

• Using the internet to tell an anonymous idiot that he is an idiot, anonymously.

• Sử dụng internet để nói với một thằng ngốc vô danh rằng mày là một thằng ngốc, một cách nặc danh.

• Returning a DVD left in your flat by ex-girlfriend, even if you must travel across town to drop by unannounced because she doesn't seem to be answering her phone.

• Trả đĩa DVD mà bạn gái cũ để lại trong căn hộ của bạn, ngay cả khi bạn phải băng qua thị trấn để đưa mà không báo trước vì cô ta dường như không thèm trả lời điện thoại.

• Revealing daughter's excellent GCSE (General Certificate of Secondary Education) results to a friend whose child didn't do very well.

• Tiết lộ kết quả GCSE (kỳ thi trung học) xuất xắc của con gái cho một người bạn mà con họ đã làm bài thi không tốt.

• Admitting to one's employer that a disastrous strategy was actually someone else's idea.

• Thú nhận với sếp của mình rằng chiến lược tai hại thực sự là ý tưởng của một người khác.

• Giving police officer detailed descriptions of vehicles that were going loads faster than you were.

• Cho nhân viên cảnh sát bản mô tả chi tiết về những chiếc xe đã chạy nhanh hơn bạn rất nhiều.

• Explaining to minicab driver why you've always hated the person you just had dinner with.

• Lý giải cho tài xế xe ôtô lý do tại sao bạn luôn luôn ghét người mà bạn vừa ăn tối cùng.

• Letting neighbour know, as delicately as possible, that your new car is out of his price range.

• Cho hàng xóm biết, càng tế nhị càng tốt, rằng chiếc xe mới của bạn là ngoài tầm với của anh ta.

• Taking full responsibility for dishonest behaviour in exchange for nothing more than peace of mind and a reduced sentence.

• Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với hành vi không trung thực để đổi lấy không gì hơn ngoài sự thanh thản và xoa dịu bản án (lương tâm).

Tran Vinh Phu, vinhphu1016@gmail.com
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn