MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, February 28, 2012

The heart beats to the rhythm of a circadian clock - Nhịp đập sinh lý hằng ngày của trái tim


The heart beats to the rhythm of a circadian clock

Nhịp đập sinh lý hằng ngày của trái tim

Sudden cardiac death - catastrophic and unexpected fatal heart stoppage -- is more likely to occur shortly after waking in the morning and in the late night. In a report in the journal Nature, an international consortium of researchers that includes Case Western Reserve University School of Medicine in Cleveland and Baylor College of Medicine explains the molecular linkage between the circadian clock and the deadly heart rhythms that lead to sudden death.

Đột tử do bệnh tim mạch – Hiện tượng tim ngừng đập đưa đến cái chết bất ngờ và thảm khốc – thường xảy ra một thời gian ngắn sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm hoặc nửa đêm. Trong một báo cáo công bố trên tạp chí Tự Nhiên, hiệp hội Quốc tế các nhà nghiên cứu bao gồm Khoa y của Đại học Case Western Reserve ở Cleveland và Trường Đại học Y Baylor đã giải thích mối liên hệ phân tử giữa đồng hồ sinh học hằng ngày và nhịp đập tim nguy hiểm mà có thể dẫn đến đột tử.

The answer begins with a controller of the circadian clock -- krüppel-like factor 15 (Klf15), which has been a long-time target of the laboratory of Dr. Mukesh Jain of Case Western, said Dr. Xander Wehrens, professor of molecular physiology and biophysics and cardiology at BCM, also an author.

Câu trả lời bắt đầu bằng với chất kiểm soát đồng hồ sinh học – nhân tố phiên mã krüppel-like 15 (Klf15), chất này là mục tiêu nghiên cứu dài hạn cho phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Mukesh Jain, đại học Case Western, Tiến sĩ Xander Wehrens (Giáo sư Sinh lý học phân tử, Lý sinh và Tim mạch của đại học y BCM, đồng tác giả của công trình nghiên cứu này cho biết.

Klf15, in turn, controls the level of a potassium channel-interacting protein (KChIP2), which affects how potassium flows out of heart muscle cells called cardiac myocytes.

Nói cách khác, Klf15 kiểm soát mức độ tương tác của một protein tương tác với kênh Kali (KChIP2), mà có ảnh hưởng đến dòng ion Kali ra khỏi tế bào cơ tim, gọi là myocytes.

Changes affect potassium current

Because the level of this KChIP2 protein fluctuates during the circadian or daily cycle, it can change the size of the potassium current in cardiac myocytes. Changes in this subunit or Klf15 can affect the potassium current that governs repolarization of the cardiac myocyte. Overall, this can shorten or lengthen the time the heart muscle has to empty the heart's pumping chamber (ventricle) of blood. This time interval for repolarization is critical. Too much or too little can result in abnormal heart rhythms called arrhythmias. As the heart loses the regularity of the beat, it cannot pump blood efficiently.

Thay đổi tác động lên dòng Kali

Vì hoạt tính của protein KChIP2 này dao động trong suốt chu kỳ sinh học hằng ngày, ta có thể thay đổi quy mô dòng kali trong tế bào cơ tim. Những thay đổi về đơn vị cấu trúc này hoặc klf15 có thể ảnh hưởng đến dòng Kali mà kiểm soát sự tái phân cực tế bào cơ tim. Về tổng thể, điều này có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian tống máu của các buồng tim (thất). Khoảng nghỉ cho tái phân cực là rất quan trọng. Quá dài hoặc quá ngắn đều dẫn đến nhịp đập bất thường của tim gọi là loạn nhịp tim. Một khi tim mất nhịp, nó không còn bơm máu hiệu quả nữa.

Studies of mice that lacked Klf15 and mice with a genetic change that caused them to make more Klf15 than normal increased the risk of deadly arrhythmias.

This was a proof of principle, said Wehrens.

"It is the first example of a molecular mechanism for the circadian change in susceptibility to cardiac arrhythmias," he said.

"If there was too much Klf15 or none, the mice were at risk for developing the arrhythmias," he said.

Các thí nghiệm trên những con chuột thiếu Klf15 và những con đã biến đổi gen khiến chúng có khả năng sản xuất nhiều Klf15 hơn bình thường đều làm tăng nguy cơ chết vì loạn nhịp tim.

Theo Wehren nói, đây chính là bằng chứng có tính nguyên tắc.

“Đó là ví dụ đầu tiên về cơ chế phân tử giúp thay đổi thuộc tính dễ bị tác động của nhịp tim,” ông nói.

“Nếu có quá nhiều hoặc không có Klf15, chuột đều có nguy cơ chết do sự gia tăng loạn nhịp tim,” ông cho biết.

Long QT or Short QT

Because Klf15 is regulated by the circadian "clock," the rate of flow through the potassium channel goes up and down and if disrupted, can lead to a change that results in one of two known heart problems linked to sudden death -- long QT or short QT syndrome. (QT refers to an interval measured from an electrocardiogram or ECG, which corresponds to the electrical recovery time of heart.)

QT dài hay ngắn

Vì Klf15 được kiểm soát bởi đồng hồ nhật kỳ, tỉ lệ dòng qua kênh Kali sẽ tăng giảm, và nếu bị rối loạn, có thể dẫn đến sự thay đổi mà gây ra một trong hai vấn đề tim mạch liên quan đến đột tử - Hội chứng QT dài hoặc QT ngắn. (QT là khoảng cách thời gian đo trên điện tâm đồ hay ECG, tương ứng với thời gian tái khử cực ở tim).

Wehrens credits Jain's laboratory with accomplishing much of the work. His laboratory performed the electrophysiology experiments with the mice that lacked Klf15 and those who produced too much, he said.

Wehrens tin rằng thí nghiệm của Jain đã đạt gần tới đích. Phòng thí nghiệm của ông ấy đã tiến hành những thí nghiệm điện sinh học trên chuột thiếu Klf15 và chuột sản xuất quá nhiều Klf15, ông nói.

Much of the BCM work was done by Dr. Mark McCauley, a cardiology fellow who was a post-doctoral fellow in the laboratory at the time, said Wehrens.

Phần lớn công việc của BCM được tiến hành bởi Tiến sĩ Mark McCauley, một nhà nghiên cứu tim mạch của phòng thí nghiệm vào thời điểm đó, Wehrens nói.

Others who took part in this work include first author Darwin Jeyaraj, Saptarsi Haldar, Xiapoing Wan, Yuan Lu, Betty Eapen, Nikunj Sharma,Eckhard Ficker, Michael Cutler, and David Rosenbaum, all of Case Western; Jurgen A. Ripperger and Urs Albrecht of University of Fribourg in Switzerland; Kun Hu and Steven A. Shea of Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School in Boston; James Gulick, Atusushi Sanbe, and Jeffrey Robbins of Cincinnati Children's Hospital Medical Center; Sophie Demolombe of Universite de Nice Sophia Antipolis in Valbonne, France; and Roman Kondratov of Cleveland State University in Ohio.

Funding for this work came from the National Institutes of Health, the Heart Rhythm Society, the American Heart Association, the Swiss National Science Foundation, the Centre National de la Recherche Scientifique, and the Leducq Foundation.

Các công sự khác tham gia công trình nghiên cứu này bao gồm tác giả đầu tiên Darwin Jeyaraj, Saptarsi Haldar, Xiapoing Wan, Yuan Lu, Betty Eapen, Nikunj Sharma,Eckhard Ficker, Michael Cutler, và David Rosenbaum, Case Western; Jurgen A. Ripperger và Urs Albrecht từ Đại học Fribourg, Thụy Sĩ; Kun Hu và Steven A. Shea từ Brigham; Bệnh Viện Phụ Nữ và Đại học Y Harvard, Boston; James Gulick, Atusushi Sanbe và Jeffrey Robbins từ Trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em Cincinnati; Sophie Demolombe of Universite de Nice Sophia Antipolis, Valbonne, France; và Roman Kondratov của Đại học Cleveland bang Ohio.

Tài trợ cho công trình nghiên cứu: Viện y tế Quốc gia, Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Quỹ Khoa học quốc gia Thụy Sĩ, Trung tâm Quốc gia Recherche Scientifique và Quỹ Leducq.

Translated by tran huyen tran Y2E


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn