MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 13, 2012

Colonic irrigation: is it dangerous? - Thụt tháo đại tràng: Nguy hiểm không?


colonic irrigation

Colonic irrigation is 'not a benign process'. Photograph: Alamy

Thụt tháo đại tràng “không phải là một thủ thuật vô hại”. Ảnh: Alamy

Colonic irrigation: is it dangerous?

Thụt tháo đại tràng: Nguy hiểm không?

A new study review suggests the popular procedure may do more harm than good

Một đánh giá nghiên cứu mới cho thấy thủ thuật thường dùng này có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Imagine, for a moment, that your job title is "colon hygienist". You would have to explain to people that your job involves inserting a tube into somebody's rectum and swishing their colon out with water. It is claimed that flushing out "toxins" and faecal matter during a colonic irrigation, or hydrotherapy, boosts bowel function, improves the skin, and generally makes you feel lighter and brighter. Except, according to a new review published in the American Journal of Family Practice, none of this has been proven.

Bây giờ, hãy tưởng tượng, công việc của bạn là một "chuyên viên vệ sinh đại tràng". Bạn sẽ phải giải thích cho mọi người rằng công việc của bạn liên quan đến việc luồn một ống vào trực tràng của họ và rửa đại tràng của họ bằng nước. Người ta cho rằng quá trình thụt tháo đại tràng, hoặc quá trình thủy liệu pháp làm sạch các "chất độc" và phân, nhằm tăng cường chức năng của ruột, cải thiện làn da, và thường làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn và tươi tỉnh hơn. Tuy nhiên, theo một đánh giá mới được công bố trên tạp chí Family Practice của Mĩ, không việc nào trong số này được chứng minh.

Researchers at Georgetown University School of Medicine reviewed 20 studies published during the past 10 years and concluded there was little evidence of benefits of colon cleansing (whether by hydrotherapy, or by ingesting strong laxatives). What they did find, however, was a whole range of side-effects, including abdominal pain, nausea, dehydration, electrolyte imbalance (minerals in the blood that help regulate, among other things, neurological function) and kidney and liver failure.

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Y Georgetown đã xem xét 20 nghiên cứu được công bố trong suốt 10 năm qua và kết luận rằng có rất ít bằng chứng về lợi ích của việc làm sạch đại tràng (dù bằng thủy liệu pháp, hay là uống thuốc nhuận tràng mạnh). Mà theo những gì họ đã tìm thấy là cả một loạt các tác dụng phụ, bao gồm đau bụng, buồn nôn, mất nước, mất cân bằng điện giải (khoáng chất trong máu giúp điều hòa giữa hoạt động chức năng của thần kinh và những bộ phận khác), suy thận và suy gan.

"From what we gathered, this is not a benign process," says Dr Ranit Mishori, the lead author. "It can be quite dangerous. You are inserting tubes and using up to 60 litres of fluid. This could cause punctures in the colon."

Bác sĩ Ranit Mishori nói rằng: "Từ những gì chúng tôi thu thập được, đây không phải là một thủ thuật vô hại". "Nó có thể khá nguy hiểm. Bạn chèn ống và sử dụng lên đến 60 lít nước. Điều này có thể gây thủng đại tràng."

Colonic irrigation had been used in the 19th century in hospitals, with some doctors believing that a build-up of toxic undigested waste caused disease (it is thought colon cleansing dates back to ancient Greece and Egypt). But in the early 20th century, because these claims hadn't been proven, the practice fell out of favour. Until the 1990s, that is, when alternative health spas started offering it, and the process gained some high-profile advocates such as Princess Diana.

Thụt tháo đại tràng đã được sử dụng trong các bệnh viện từ thế kỷ 19, một số bác sĩ tin rằng sự tích tụ của các chất thải độc hại chưa thải ra là nguyên nhân gây ra bệnh (người ta nghĩ rằng sự làm sạch đại tràng có từ thời cổ đại Hy Lạp và Ai Cập). Nhưng trong những năm đầu thế kỷ 20, do những tuyên bố này không được chứng minh, cho nên việc thực hiện không được ủng hộ. Cho đến những năm 1990, nghĩa là, khi các trung tâm chăm sóc sức khỏe thay thế bắt đầu cung cấp nó, thủ thuật này đã tăng số người ủng hộ nổi tiếng như Công chúa Diana.

Those who have had colonic irrigation have reported passing revolting bits of matter, from strings of mucus to rubbery nuggets. "It's just faeces. It would have come out anyway," says Mishori. "The body is designed to get rid of toxins, in urine and faeces. There is no need to assist it."

Những người mà đã thụt tháo đại tràng kể lại rằng, họ đã thải ra chất rất ghê từ các sợi chất nhầy cho tới các cục cứng như cao su. Mishori nói "Đó chỉ là phân. Dù sao đi nữa nó cũng sẽ đi ra ngoài". "Cơ thể con người được cấu tạo để loại bỏ các độc tố trong nước tiểu và phân. Không cần phải giúp nó."

Translated by Đinh Thị Vi, Y2E, leequynh66@gmail.com

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn