MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, January 5, 2012

'Spratlys' remains a sensitive issue Quần đảo Trường Sa vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm


'Spratlys' remains a sensitive issue
Quần đảo Trường Sa vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm
By ROY C. MABASA
January 4, 2012
ROY C. MABASA
Ngày 04 tháng 1 năm 2012,
MANILA, Philippines — 2011 began, oddly enough, with a meeting between China and the member-states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Odd because several ASEAN countries, including the Philippines, were, like China, have staked claims in the Spratly islands.
MANILA, Philippines - 2011 bắt đầu, khá là kỳ quặc, với một cuộc họp giữa Trung Quốc và các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Kỳ quặc là bởi vì một số nước ASEAN, trong đó có Philippines, cũng như Trung Quốc, đều đã đặt tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.
The Spratlys sit on what could be huge oil and gas reserves. They also straddle important sea lanes and serve as legal base points from which to project claims of exclusive jurisdiction over waters and resources in the South China Sea, which the Philippine government has renamed West Philippine Sea.
Các quần đảo Trường Sa nằm ở vùng biển có thể nhiều dầu mỏ và khí đốt. Chúng cũng nằm giữa tuyến đường biển quan trọng và đóng vai trò là các điểm cơ sở pháp lý để đưa ra các yêu sách về chủ quyền và tài nguyên trong vùng biển Nam Trung Hoa, mà chính phủ Philippines đã đổi tên là biển Tây Philippines.
China, Taiwan, and Vietnam claim the entire Spratly Islands, while Malaysia, Brunei and the Philippines claim portions of it. All the claimants save for Brunei occupy islands or reefs in the Spratlys.
Trung Quốc, Đài Loan, và Việt Nam yêu sách chủ quyền toàn bộ quần đảo Trường Sa, trong khi Malaysia, Brunei và Philippines sách chủ quyền chỉ một phần của nó. Tất cả các bên tranh chấp trừ Brunei đều có chiếm đóng hải đảo và rạn san hô ở quần đảo Trường Sa.
The meeting in Kunming was called to forge a more binding agreement covering the disputed islands.
Cuộc họp tại Côn Minh được triệu tập để tạo ra một thỏa thuận ràng buộc về các hòn đảo tranh chấp.
All sides took a constructive approach to such consultations with regards to the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), which was signed by ASEAN and China.
Tất cả các bên chấp nhận cách tiếp cận xây dựng dựa vào Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002.
The signatories pledged to resolve sovereignty disputes through negotiations and without resorting to force.
Các bên tham gia ký kết cam kết để giải quyết các tranh chấp chủ quyền thông qua thương lượng và không sử dụng vũ lực.
The United States became concerned about brewing trouble in the South China Sea and urged China and ASEAN to work together to ensure peace and stability in the area.
Hoa Kỳ đã quan tâm rắc rối đang nổi lên trong vùng biển Nam Trung Hoa và kêu gọi Trung Quốc và ASEAN hợp tác để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.
But the US went a step further, holding exclusive dialogues with the Philippines.
Tuy nhiên, Mỹ đã đi một bước xa hơn, tổ chức các cuộc đối thoại độc quyền với Philippines.
The two countries agreed to establish a "working group" to discuss the programs on maritime security, with the 2002 declaration as a framework.
Hai nước đã nhất trí thành lập một "nhóm công tác để thảo luận về chương trình an ninh hàng hải, với tuyên bố 2002 như là một khuôn khổ.
China scowled at the US’ move. Chinese Ambassador to Manila Liu Jianchao accused the US of meddling.
Trung Quốc khó chịu với các động thái của Mỹ. Đại sứ Trung Quốc tại Manila Lưu Kiến Siêu đã cáo buộc Mỹ can thiệp.
In March, men on board Chinese patrol boats reportedly harassed a team of Philippine government-commissioned oil explorers near the Reed Bank in Palawan.
Trong tháng ba, những người trên tàu tàu tuần tra Trung Quốc đã quấy rối một nhóm thăm dò dầu của chính phủ Philippine gần Bãi Cỏ Lau ở Palawan.
Reed Bank is part of the Kalayaan Island Group, the area in the Spratlys where the Philippines maintains a presence. The Reed Bank seabed is said to contain about 3.4 trillion cubic feet of natural gas and 440 million barrels of oil.
Reed Bank là một phần của đảo nhóm đảo Kalayaan, khu vực quần đảo Trường Sa mà Philippines đang duy trì sự hiện diện. Đáy biển Bãi Cỏ Lau được cho là chứa khoảng 3,4 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên và 440 triệu thùng dầu.
The incident, the first reported incursion of Chinese for 2011, prompted the Philippine government to file a diplomatic protest.
Sự cố, được báo cáo xâm nhập đầu tiên của Trung Quốc năm 2011, nhắc nhở chính phủ Philippines lập hồ sơ phản đối ngoại giao.
In reply, the Chinese government reiterated its sovereignty over the Spratlys. Liu said there was "neither a breach of international laws and even more it’s absolutely not a threat of force."
Đáp lại, chính phủ Trung Quốc tái khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Liu cho biết là "đó không phải là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và hơn nữa nó hoàn toàn không phải là một đe dọa dùng vũ lực".
The Philippines argued that China's broad claim to islands has no basis in international law.
Philippines lập luận rằng Trung Quốc tuyên bố rộng rãi về chủ quyền đối với những hòn đảo này là không có cơ sở luật pháp quốc tế.
It backed up its tough stance by announcing that it was increasing its patrols in the West Philippine Sea.
Not long after, it received a Hamilton-class Weather High Endurance Cutter (WHEC) as a donation from the US.
Philippines ủng hộ lập trường cứng rắn của mình bằng cách ra thông báo rằng Philippines đã tăng cường tuần tra trong vùng biển Tây Philippines.
Không lâu sau đó, nó nhận được một tàu Hamilton lớp chịu đựng thời tiết khắc nghiệt (WHEC) như là một quà tặng từ Mỹ.
China refused to back down and said it was beefing up its military and naval capability to better protect its territorial claims in the South China Sea.
Trung Quốc từ chối xuống thang và nói họ tăng cường khả năng quân sự và hải quân để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).
The Chinese then announced the deployment of an aircraft carrier in the contested region and the recruitment of more than 1,000 people to join the 10,000-strong China Maritime Surveillance (CMS).
Trung Quốc sau đó đã công bố việc triển khai một tàu sân bay trong khu vực tranh chấp và tuyển dụng hơn 1.000 người tham gia lực lượng Hải giám Trung Quốc (CMS) hùng mạnh gồm 10.000 người.
In June, the DFA sought clarification from the Chinese Embassy on recent sightings of a CMS vessel and Chinese navy ships near Iroquois (Amy Douglas) Bank in the West Philippine Sea which is well within the Philippines' 200-nautical-mile Exclusive Economic Zone (EEZ).
Trong tháng sáu, DFA đã tìm kiếm lời giải thích từ Đại sứ quán Trung Quốc về việc nhìn thấy gần đây một tàu Hải giám CMS và các tàu hải quân Trung Quốc gần Bãi Iroquois (Amy Douglas) ở vùng biển Tây Philippines cũng như trong đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines ( EEZ).
The ships reportedly unloaded building materials, erected an undetermined number of posts, and placed a buoy near the breaker of Iroquois Bank.
The DFA called the actions of the Chinese vessels “serious violations of Philippine sovereignty and maritime jurisdiction” and said it violate the 2002 ASEAN-China declaration.
Theo báo cáo, các tàu này đã bốc dỡ vật liệu xây dựng, và xây một số lượng không xác định các cột mốc, và đặt một cái phao gần đập chắn sóng thuộc Bãi Iroquois.

DFA gọi là hành động của các tàu của Trung Quốc là "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Philippines và quyền tài phán hàng hải" và vi phạm tuyên bố ASEAN-Trung Quốc năm 2002.
Exasperated by the increasing presence and activities of Chinese vessels in the South China Sea, Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario pushed for a rules-based approach in securing the claims of the Philippines and advancing the peaceful settlement of disputes in the West Philippine Sea.
Bực tức bởi sự hiện diện và hoạt động ngày càng tăng của tàu Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), Thư ký Ngoại giao Albert del Rosario thúc đẩy một cách tiếp cận dựa trên luật pháp trong việc đảm bảo những tuyên bố của Philippines và thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trong vùng biển Tây Philippines.
By the end of August, despite rising tensions in the West Philippine Sea, President Benigno Aquino III flew to Beijing to meet with Chinese President Hu Jintao. The trip did not produce any tangible results with regards to the dispute.
Đến cuối tháng Tám, mặc dù căng thẳng gia tăng trong vùng biển Tây Philippines, Tổng thống Benigno Aquino III đã bay đến Bắc Kinh để gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Chuyến đi đã không tạo ra bất kỳ kết quả cụ thể nào liên quan đến tranh chấp.
And as 2011 drew to a close, China seemed to have softened up, declaring that it was open to the suggestion of a joint exploration of the area.
khi 2011 sắp khép lại, Trung Quốc dường như đã dịu lại, tuyên bố rằng họ để mở đề nghị thăm dò chung tại khu vực này.
http://www.mb.com.ph/articles/347003/spratlys-remains-a-sensitive-issue

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn