MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, January 22, 2012

Burma’s president gives his first foreign interview Tổng thống Myanmar lần đầu trả lời phỏng vấn nước ngoàiBurma’s president gives his first foreign interview

Tổng thống Myanmar lần đầu trả lời phỏng vấn nước ngoài

By Lally Weymouth,

January 20

Lally Weymouth,

20-1-2011

NAYPYIDAW, Burma

Naypyidaw, Myanmar

Since Thein Sein took office as Burma’s president nine months ago, the country’s famous opposition leader, Aung San Suu Kyi, has been freed from house arrest, political prisoners have been released and the United States has normalized bilateral relations with Burma, also known as Myanmar. This week, Sein granted The Post’s Lally Weymouth his first interview with a foreign journalist. Excerpts:

Kể từ khi Thein Sein nhậm chức tổng thống Burmar cách đây 9 tháng, nhà lãnh tụ nổi tiếng của phong trào chống đối, bà Aung San Suu Kyi, đã thôi bị quản thúc, tù chính trị được trả tự do và Mỹ thì đã bình thường hóa quan hệ song phương với Burma, còn được gọi là Myanmar. Tuần này, ông Sein đã dành cho phóng viên Lally Weymouth của Washington Post buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên với nhà báo nước ngoài. Sau đây là một phần trích từ bài phỏng vấn đó.

President Sein: I would like to welcome you to our capital and I know The Washington Post is a renowned newspaper in America. This is the first time to meet with the foreign media. This is our foreign minister, our minister of information and our minister of labor.

Tổng thống Sein: Hoan nghênh ông đến thủ đô của chúng tôi. Tôi biết tờ Washington Post là một tờ báo nổi tiếng ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ báo chí nước ngoài. Đây là bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng thông tin và bộ trưởng lao động của chúng tôi.

Q: The West has been watching the changes you have brought about in your country — the freeing of political prisoners, enabling Aung San Suu Kyi’s party to run in the upcoming April election and the cease-fires you’ve declared with some of the ethnic groups. You have made extraordinary changes in a short time. What motivated you to want to change your country and to start this reform process?

Hỏi: Phương Tây đã theo dõi những đổi thay mà ông mang lại cho nước mình – trả tự do cho tù chính trị, cho phép đảng của bà Aung San Suu Kyi được tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 4 tới đây, và tuyên bố ngừng bắn (đình chiến) với một số nhóm sắc tộc thiểu số. Ông đã tiến hành những thay đổi phi thường trong một khoảng thời gian ngắn. Điều gì khiến ông muốn thay đổi đất nước và bắt đầu tiến trình cải cách này?

A: With regard to the reform process we are undertaking in our country, there is a lot of encouragement from our people. The reform measures are being undertaken based on the wishes of the people [who want] to see our country have peace and stability as well as economic development. To have internal peace and stability and economic development, it is important to have good relations with the political parties that we have in our country. That is why we have had engagement with Daw Aung San Suu Kyi. In my meeting with Daw Aung Sang Suu Kyi, we were able to reach an understanding between the two of us.

Tổng thống Sein: Về quá trình cải cách mà chúng tôi đang tiến hành, thì có rất nhiều sự khuyến khích đến từ nhân dân chúng tôi. Các biện pháp cải cách đang được thực hiện dựa trên ý nguyện của nhân dân, [những người] muốn đất nước tôi có hòa bình và ổn định cũng như phát triển kinh tế. Để có hòa bình ổn định trong nước và tiến bộ về kinh tế, thì điều rất quan trọng là phải có quan hệ tốt với các đảng chính trị hiện có trong nước chúng tôi. Đấy là lý do vì sao chúng tôi đã gặp gỡ trao đổi với bà Daw Aung San Suu Kyi. Trong cuộc gặp của tôi với Daw Aung Sang Suu Kyi, chúng tôi đã có thể đạt tới một sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai người.

People would like to see peace and stability and that is why we have had engagement with the ethnic armed groups. That’s why our reform process is based on the wishes and the will of the people.

Nhân dân muốn được hưởng hòa bình, ổn định, và đó là lý do vì sao chúng tôi tiếp xúc với các nhóm thiểu số có vũ trang. Đó là lý do tại sao tiến trình cải cách của chúng tôi dựa trên ước muốn và ý nguyện của nhân dân.

The people could not had this reform process without your leading it. You decided to release the political prisoners, you met Aung San Suu Kyi… What is next? Will you continue with this pace of reforms?

Nhân dân không thể có được cuộc cải cách này nếu không có ông lãnh đạo. Ông đã quyết định trả tự do cho tù chính trị, ông đã gặp bà Aung San Suu Kyi… Tiếp theo sẽ là gì? Ông có tiếp tục tiến độ cải cách này không?

With regards to our future perspectives, we’d like to see transparency. I hope that we can and will be able to maintain friendly relations with countries of the world.

Tổng thống Sein: Về triển vọng tương lai, chúng tôi muốn thấy xã hội minh bạch. Tôi hy vọng chúng tôi đã, đang và sẽ có thể duy trì quan hệ thân thiện với các nước trên thế giới.

Can you share with us what is next in the reform process? What your vision is?

Ông có thể chia sẻ với chúng tôi bước tiếp theo trong tiến trình cải cách không? Tầm nhìn của ông?

I believe that you need to know our aims, and they are to have peace and stability and economic development in our country. For the future, we need to continue to take necessary actions to achieve these goals.

Tổng thống Sein: Tôi nghĩ anh cần biết các mục tiêu của chúng tôi, các mục tiêu đó là có được hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế trong nước. Trong tương lai, chúng tôi cần tiếp tục có những hành động cần thiết để đạt các mục tiêu đó.

You have normalized relations with the U.S., you have released political prisoners and achieved cease-fires with some of the ethnic groups. Do you have a definite next step?

Ông đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ, ông đã trả tự do cho tù chính trị và đạt được thỏa thuận ngừng bắn với một số nhóm thiểu số. Ông có một bước đi cụ thể nào tiếp theo không?

The parliament also made amendments to the election commission law so that Aung San Suu Kyi can contest the upcoming by election [April 1]. Now, The National League for Democracy — her party, the NLD — has registered as a political party, and Aung San Suu Kyi will be contesting the upcoming by-election. If the people vote for her, she will be elected and become a member of parliament. I am sure that the parliament will warmly welcome her. This is our plan.

Tổng thống Sein: Quốc hội cũng đã tiến hành một số sửa đổi trong luật về ủy ban bầu cử để bà Aung San Suu Kyi có thể tranh cử trong cuộc bầu cử phụ sắp tới [ngày 1/4]. Hiện tại, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ – đảng của bà, NLD – đã đăng ký làm một đảng chính trị, còn bà sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử phụ sắp tới. Nếu nhân dân bỏ phiếu cho bà thì bà sẽ trúng cử và trở thành thành viên quốc hội. Tôi tin chắc quốc hội sẽ nồng nhiệt chào đón bà. Đó là kế hoạch của chúng tôi.

Another thing I would like to shed some light on is the ethnic armed groups we have in our country. First of all, we need to build confidence between the two sides. We have reached agreements on certain things. This requires the two sides to sign an agreement and return to the legal fold without carrying arms.

Một điều khác tôi muốn làm sáng tỏ ít nhiều là những nhóm thiểu số có vũ trang trong nước tôi. Đầu tiên, chúng tôi phải xây dựng lòng tin giữa đôi bên. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về một số việc nhất định. Điều này đòi hỏi cả hai bên phải ký một hiệp định và quay trở lại sử dụng luật pháp và không dùng vũ khí.

There are a total of 11 armed groups in our country. We have engagement with all the armed groups. We also have agreements with some of the ethnic armed groups. But this is not over yet. We are continuing negotiations.

Tổng thống Sein: Có tổng cộng 11 nhóm vũ trang trong nước tôi. Chúng tôi đã tiếp xúc với tất cả các nhóm vũ trang. Chúng tôi cũng đã đạt thỏa thuận với một số nhóm. Nhưng mọi sự chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đàm phán.

What did you mean when you said they should return to the legal fold? Is that after reaching an agreement with the government?

Ý ông là sao khi ông nói họ nên trở lại sử dụng luật pháp? Có phải là sau khi đã đạt thỏa thuận với chính phủ không?

This is based on the agreement between the two sides. Soon we will try to achieve an eternal peace in the country. However, this will require time.

Tổng thống Sein: Cái này là dựa trên hiệp định ký giữa đôi bên. Chúng tôi sẽ sớm nỗ lực để đạt được một nền hòa bình vĩnh cửu cho đất nước mình. Tuy nhiên, việc đó đòi hỏi thời gian.

If she does well in the upcoming election, would you think of giving Aung San Suu Kyi a cabinet post?

Nếu bà Aung San Suu Kyi thể hiện tốt trong cuộc bầu cử sắp tới, ông có nghĩ đến việc cho bà ấy một ghế trong nội các không?

It depends on the elections and if she was voted for by the people or not. Once she has been elected, she will become a member of parliament. All of the cabinet ministers that we have now are appointed based on the agreement given by the parliament.

Tổng thống Sein: Việc đó tùy thuộc vào các cuộc bầu cử và vào chuyện liệu bà ấy có được nhân dân bỏ phiếu chọn hay không. Một khi bà ấy được lựa chọn thì bà ấy sẽ trở thành thành viên quốc hội. Tất cả các bộ trưởng trong nội các mà hiện chúng tôi đang có đều được chỉ định theo một văn bản chấp thuận do quốc hội đưa ra.

Would you like to see her become a cabinet minister?

Ông có muốn thấy bà ấy trong cương vị một thành viên nội các không?

If one has been appointed or agreed on by the parliament, we will have to accept that she becomes a cabinet member.

Tổng thống Sein: Nếu ai đó được chỉ định hoặc được quốc hội chấp thuận, thì chúng tôi sẽ phải chấp nhận rằng người đó trở thành thành viên nội các.

What is your vision for U.S.-Myanmar relations in the future? What are your hopes for that relationship and how would you like to see it evolve?

Tầm nhìn của ông như thế nào khi nói về quan hệ Mỹ-Myanmar trong tương lai? Ông có hy vọng gì cho mối quan hệ này và ông muốn thấy nó tiến triển ra sao?

With regard to U.S.-Myanmar relations, I would like to make three points. First, we already have engagement with the United States. Secretary of State [Hillary] Clinton visited our country and just today we were visited by Senator Mitch McConnell. The second point is that we are not represented by [diplomats at the] ambassadorial level. We hope the representation can be upgraded. The third point I would like to make is that the U.S. and the E.U. have had economic sanctions on our country. It has been [for] nearly 20 years now. I would like to see them ease… and eventually get rid of the sanctions…

Tổng thống Sein: Về quan hệ Mỹ-Myanmar, tôi muốn đưa ra ba điểm. Thứ nhất, chúng tôi đã có những tiếp xúc, giao thiệp với nước Mỹ. Ngoại trưởng [Hillary] Clinton thăm Myanmar và với ngày hôm nay đây Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã sang thăm chúng tôi. Thứ hai là chúng ta không có đại diện [bởi các nhà ngoại giao ở] cấp đại sứ. Chúng tôi hy vọng vấn đề đại diện có thể được cải thiện. Điểm thứ ba tôi muốn nói là Mỹ và EU đã và đang cấm vận nước tôi. Tới giờ cũng [được] gần 20 năm rồi. Tôi muốn thấy lệnh cấm vận được dỡ giảm dần… và cuối cùng dỡ bỏ…

Secretary Clinton announced last week that relations would be normalized and that the U.S. and Myanmar will exchange ambassadors.

Tuần trước Ngoại trưởng Clinton có tuyên bố rằng quan hệ sẽ được bình thường hóa, và Mỹ và Myanmar sẽ trao đổi đại sứ.

Yes, I have heard that news also. Until today it has not been announced that there has been an appointment of an ambassador.

Tổng thống Sein: Vâng, tôi cũng có nghe tin đó. Cho tới hôm nay, vẫn chưa có tuyên bố chỉ định đại sứ.

There are three requirements that Western countries would like to see us do. First is the release of political prisoners. Second is to hold the [parliamentary] election. Thirdly, to have Aung San Suu Kyi and others participate in our political process. I believe we have accomplished these steps already. What is needed from the Western countries is for them to do their part. In taking actions with regard to the three points I have mentioned, we have done it not because others were putting pressures on our country. We did it because we felt it was necessary to do for our country.

Các nước phương Tây có ba đòi hỏi mà họ muốn chúng tôi thực hiện. Đầu tiên là trả tự do cho tù chính trị. Thứ hai là tổ chức bầu cử [quốc hội]. Thứ ba, để cho Aung San Suu Kyi và những người khác tham gia tiến trình chính trị của chúng tôi. Tôi tin là chúng tôi đã làm được cả ba bước này rồi. Bây giờ cái mà các nước phương Tây cần làm là họ phải tiến hành phần việc của mình. Về việc thực hiện những điểm tôi vừa nêu, chúng tôi đã làm không phải vì có những người khác gây sức ép lên đất nước chúng tôi. Chúng tôi làm vì chúng tôi thấy như thế là cần thiết cho đất nước.

It was not [Your reforms were not motivated by] because of the pressure from the sanctions? Didn’t sanctions work?

Không phải là vì [Các cuộc cải cách của ông không xuất phát từ] sức ép của lệnh cấm vận? Lệnh cấm vận có hiệu quả không vậy?

Sanctions were aimed at harming our government but, actually, they harmed the interest of our people. Nor did they affect the previous government, which actually laid down the procedures so they could hand over a democratic system for our country.

Tổng thống Sein: Các lệnh cấm vận là nhằm làm hại chính quyền Myanmar nhưng trên thực tế chúng lại làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân chúng tôi. Chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chính phủ trước đây cả, thực ra, chúng đặt ra các thủ tục để chính phủ đó có thể chuyển giao một chế độ dân chủ cho đất nước chúng tôi.

You are speaking about the seven-step program outlined in 2004?

Ông đang nói về chương trình bảy bước được phác thảo hồi năm 2004?

The previous government laid down the seven-step program so they could implement a democratic system in our country. They have taken the necessary measures step by step.

Tổng thống Sein: Chính quyền cũ đặt ra một chương trình bảy bước nhằm để xây dựng một chế độ dân chủ cho đất nước chúng tôi. Họ đã tiến hành các biện pháp cần thiết, từng bước một.

They laid out the program so they could implement democracy?

Họ đặt ra một chương trình để thực thi dân chủ?

Yes, it’s true.

Tổng thống Sein: Vâng, đúng vậy.

People are wondering, why are you reforming now. Your answer is that this was planned a long time ago and it has been moving along in stages?

Mọi người đang ngạc nhiên tự hỏi tại sao ông tiến hành cải cách lúc này. Câu trả lời của ông là cải cách đã được lên kế hoạch từ lâu và đã được thực thi theo từng giai đoạn?

When a system needs to be changed, it cannot be done overnight. Some countries that have tried to change overnight have deteriorated. That is why we laid down the seven-step road map and have taken step-by-step measures. You can see we are a democratically elected government.

Tổng thống Sein: Khi một hệ thống cần chuyển đổi, thì không thể làm việc đó chỉ trong một đêm. Một số nước từng cố gắng chuyển đổi trong một đêm đều đã đi xuống. Đó là lý do vì sao chúng tôi lập ra một lộ trình bảy bước và tiến hành các biện pháp theo từng bước một. Anh có thể thấy là chúng tôi đây là một chính phủ được bầu chọn một cách dân chủ.

But 25 percent of the government is reserved for the military, and most of the members of the government, including yourself, are former members of the military. Democracy to us means a civilian government that has power over the military.

Nhưng 25% chính phủ vẫn hoạt động trong quân đội, và phần lớn thành viên chính phủ, kể cả ông, đều từng là người trong quân đội. Dân chủ, đối với chúng tôi, nghĩa là một chính quyền dân sự, có quyền lực trước quân đội.

The military is no longer involved in the executive body. Even if you look at our parliament, one-fourth is reserved for the military. We cannot leave the military behind because we require the military’s participation in our country’s development.

Tổng thống Sein: Quân đội không còn tham gia vào cơ quan hành pháp nữa, ngay cả khi anh nhìn vào quốc hội của chúng tôi và thấy một phần tư vẫn hoạt động trong quân đội. Chúng tôi không thể vứt bỏ quân đội, vì chúng tôi cần sự tham gia của họ vào việc phát triển đất nước mình.

The U.S. perspective would be that you have to have a strong military but the civilians have to have the power. Our president is more powerful than our chief of staff of the armed forces. That to us is democracy. So how far can you take this reform process?

Quan điểm của phía Mỹ là các ông phải có quân đội mạnh nhưng khối dân sự phải nắm quyền. Tổng thống của chúng tôi mạnh hơn tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Như thế với chúng tôi là dân chủ. Vậy ông có thể tiến hành cải cách xa tới mức nào?

I hope that you can study our constitution. [Under it] the president has to appoint the commander in chief of the armed forces in our country, too.

Tổng thống Sein: Tôi hy vọng là anh đã nghiên cứu hiến pháp của chúng tôi. [Theo đó] tổng thống cũng phải chỉ định tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang đấy.

The U.S. is also concerned about your relationship with North Korea. Senator [Richard] Lugar recently stated that your country might be developing a nuclear program with the help of the DPRK. Could you comment on this? Are you willing to sever military ties with North Korea?

Hoa Kỳ cũng lo ngại về quan hệ của ông với Bắc Triều Tiên. Gần đây, Thượng nghị sĩ [Richard] Lugar nói rằng nước ông có lẽ đang triển khai một chương trình hạt nhân với sự trợ giúp của CHDCND Triều Tiên. Ông có thể bình luận về điều này không? Ông có dự định cắt đứt quan hệ quân sự với Bắc Triều Tiên không?

We have diplomatic relations with the DPRK [but] we don’t have any relations with regard to a nuclear program or military cooperation. These are only allegations. In the international arena, our country is one that stands for the nonproliferation of nuclear weapons. We have always abided by the resolutions of the United Nations and these are only allegations. We don’t have any nuclear or weapons cooperation with the DPRK. The DPRK is not in a situation to provide assistance to our country, and we don’t have the financial means to implement a nuclear program.

Tổng thống Sein: Chúng tôi có quan hệ ngoại giao với CHDCND Triều Tiên [nhưng] chúng tôi không có mối quan hệ nào liên quan đến chương trình hạt nhân hay là hợp tác về quân sự cả. Đấy chỉ là những lời vu khống. Trên diễn đàn quốc tế, đất nước của chúng tôi đứng trên lập trường không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã luôn luôn tuân thủ các nghị quyết của LHQ và chuyện kia chỉ là những luận điệu vu khống. Chúng tôi không có hợp tác về hạt nhân hay vũ khí nào với CHDCND Triều Tiên cả. CHDCND Triều Tiên không ở trong điều kiện có thể giúp đỡ đất nước chúng tôi, và chúng tôi không có phương tiện tài chính để thực hiện một chương trình hạt nhân.

Are you willing to let IAEA [International Atomic Energy Agency] inspectors into your country?

Ông có sẵn sàng để cho các thanh tra của IAEA [Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế] vào nước ông không?

We are in the process of signing the additional protocol of the IAEA. This requires a study, which has to be submitted to our parliament for approval.

Tổng thống Sein: Chúng tôi đang trong quá trình ký kết nghị định thư bổ sung của IAEA. Việc này đòi hỏi phải có nghiên cứu, nghiên cứu đó phải được trình lên quốc hội chúng tôi phê chuản.

Is there anything you would like to say to American readers?

Ông có điều gì muốn nói với độc giả Mỹ không?

My message is that we are on the right track to democracy. Because we are on the right track, we can only move forward, and we don’t have any intention to draw back. Our government is only about nine months old.In terms of democratic experiences and practices, we still have very little experience and practice. I don’t think that we can compare with the United States — a country that has been practicing democracy for over 100 years. For democracy to thrive in our country there are two main requirements. First is to have domestic peace and stability. Second is that we need economic development and we are taking necessary measures for our economy to develop so our people will have a better livelihood. ... About 3 million of our people are working in other countries. We have about a 26 percent poverty rate. That is because for over 20 years sanctions were placed on our country. Sanctions hurt the interest of our people. For that reason, there were no job opportunities in our country. If you would like to see democracy thrive in our country, you should take the necessary actions to encourage this by easing the sanctions that were placed on our country.

Tổng thống Sein: Thông điệp của tôi là chúng tôi đang đi trên con đường đúng để đến với dân chủ. Vì đang đi đúng đường nên chúng tôi chỉ có thể tiến lên phía trước, và chúng tôi không có ý định lùi bước. Chính quyền của chúng tôi chỉ mới tồn tại được 9 tháng. Về kinh nghiệm và thực tiễn thi hành dân chủ, chúng tôi vẫn còn rất ít kinh nghiệm và thực tiễn thi hành. Tôi không nghĩ có thể đem so chúng tôi với Hoa Kỳ – đất nước đã thực thi dân chủ được hơn trăm năm. Để dân chủ có thể phát triển ở đất nước chúng tôi, cần hai điều kiện chính. Thứ nhất là phải có hòa bình và ổn định trong nước. Thứ hai là chúng tôi cần phát triển kinh tế và chúng tôi đang tiến hành những biện pháp cần thiết để nền kinh tế của chúng tôi phát triển lên, để người dân được sống tốt hơn… Khoảng 3 triệu người dân đất nước chúng tôi đang làm việc ở các nước khác. Chúng tôi có tỷ lệ nghèo đói khoảng 26%. Ấy là vì lệnh cấm vận áp đặt lên đất nước chúng tôi đã hơn 20 năm. Lệnh cấm vận vẫn làm hại lợi ích của nhân dân chúng tôi. Vì lý do đó mà ở nước chúng tôi không có cơ hội việc làm. Nếu các ngài muốn thấy dân chủ nảy nở ở đất nước chúng tôi, các ngài nên tiến hành những hành động cần thiết để khuyến khích dân chủ, bằng cách giảm dần lệnh cấm vận áp đặt lên đất nước chúng tôi.

If you want to build up your economy and develop it, would you be willing to privatize some industries and let foreign investors come in?

Nếu ông muốn xây dựng và phát triển nền kinh tế, thì ông có sẵn lòng tư nhân hóa một số ngành và để cho các nhà đầu tư nước ngoài vào nước ông không?

We welcome foreign investors and we have made necessary amendments to our law as it relates to foreign investment. But foreign investors will only come once sanctions have been eased up on our country.

Tổng thống Sein: Chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài, và chúng tôi đã tiến hành những sửa đổi cần thiết trong luật về đầu tư nước ngoài. Nhưng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chỉ đến đây một khi lệnh cấm vận lên đất nước chúng tôi đã được giảm nhẹ.

But investors will ask for rule of law and for courts.

Nhưng giới đầu tư sẽ đòi hỏi phải có thượng tôn pháp luật và tư pháp.

I don’t think there are any difficulties for foreigners to make investments in our country. The only difficulty they [would have] is sanctions.

Tổng thống Sein: Tôi không nghĩ có khó khăn gì cho người nước ngoài đầu tư vào đất nước chúng tôi. Khó khăn duy nhất [mà họ sẽ gặp] là cấm vận.Are you willing to allow a free media in this country, to abolish the 1962 media law, allow daily papers to be published and also allow for private ownership of the media?

Ông có sẵn sàng để cho báo chí được tự do ở đất nước ông, sẵn sàng xóa bỏ luật truyền thông năm 1962, cho phép xuất bản nhật báo và đồng thời cho phép có sở hữu tư nhân về truyền thông không?

With regards to freedom of the media, you can see that it is not like it was before. We have a daily journal published in our country and [the media] can express freely in the paper. However, we still require democratic practices. The media needs to take responsibility and proper actions. Media freedom will be based on the accountability they have.

Tổng thống Sein: Về tự do báo chí, anh có thể thấy tình hình bây giờ không như trước kia. Chúng tôi có một tờ nhật báo xuất bản trong nước và [báo giới] có thể tự do biểu lộ trên mặt báo. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn cần nhiều hoạt động dân chủ nữa. Giới truyền thông cần có trách nhiệm và hành động phù hợp. Tự do báo chí sẽ phải dựa trên trách nhiệm giải trình của họ.


Translated by Thủy Trúc

http://www.washingtonpost.com/opinions/burma-president-thein-sein-country-is-on-right-track-to-democracy/2012/01/19/gIQANeM5BQ_story_2.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn