MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, December 27, 2011

P.M. Nguyen Tan Dung: the most influential person of 2011 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,nhân vật nhiều ảnh hưởng năm 2011P.M. Nguyen Tan Dung: the most influential person of 2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,nhân vật nhiều ảnh hưởng năm 2011

By Lee Min-ho, President of Kidmatic Co., Ltd

Lee Min-ho, Chủ tịch của Công ty TNHH Kidmatic

The global public debt crisis in 2011 has caused deep concern for the global economy. Drought, flooding and diseases caused by global climate change, plus tensions in East Sea and new global conflicts confront the world economy with new challenges. In the face of all this, Prime Minister Nguyen Tan Dung has performed impressively thanks to his outstanding leadership, successfully steering the Vietnamese economy out of the economic crisis by making economic, fiscal and diplomatic decisions in a flexible and prompt manner in 2011. Consequently, Vietnam has been able to control inflation, maintain a high growth rate and ensure social security.

Cuộc khủng hoảng nợ công toàn cầu trong năm 2011 đã gây ra mối quan tâm sâu sắc đối với nền kinh tế thế giới. Hạn hán, lũ lụt và bệnh tật gây ra bởi sự thay đổi khí hậu toàn cầu, cộng với căng thẳng ở Biển Đông và các cuộc xung đột toàn cầu làm cho nền kinh tế thế giới đối mặt với những thách thức mới. Khi đối mặt với tất cả những điều này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hành động một cách rất ấn tượng nhờ khả năng lãnh đạo xuất sắc của mình, thành công trong việc đưa nền kinh tế Việt Nam ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế bằng cách đưa ra các quyết định kinh tế, tài chính và ngoại giao một cách linh hoạt và kịp thời trong năm 2011. Do đó, Việt Nam đã có thể kiểm soát lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đảm bảo an ninh xã hội.

Offering an overall assessment of the 2011 economy, Korea’s international economic experts have stated that Vietnam has overcome economic stagnation.

Đánh giá tổng thể nền kinh tế năm 2011, các chuyên gia kinh tế quốc tế của Hàn Quốc đã tuyên bố rằng Việt Nam đã vượt qua tình trạng trì trệ kinh tế.

Now, stabilizing Vietnam’s macro economy in 2012 in parallel with economic restructuring is the official goal that the head of the government has circulated among international investors and donors.

Hiện nay, ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2012 song song với cải tổ cơ cấu kinh tế là mục tiêu chính thức mà người đứng đầu chính phủ đã tuyên bố trong cuộc họp với các nhà đầu tư quốc tế và các nhà tài trợ.

At a meeting with CG donors, the prime minister achieved consensus and positive feedback from the donors in successfully implementing the fundamental content of Resolution 11 and taking decisive actions in directing the implementation of economic restructuring in 2011 ― a stepping stone in implementing the plans for 2012 ― a year full of challenges not only for Vietnam but also the global economy.

Tại cuộc họp với các nhà tài trợ, Thủ tướng đã đạt được sự đồng thuận và phản hồi tích cực từ các nhà tài trợ trong việc thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 và những hành động quyết định trong chỉ đạo thực hiện cải tổ nền kinh tế trong năm 2011 - một bước quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch năm 2012 - một năm đầy thách thức không chỉ đối với Việt Nam mà còn là nền kinh tế toàn cầu.

Vietnam’s GDP continues to grow at a steady rate: the GDP of the first quarter 2011 was 5.43 percent, the second quarter 5.67 percent and the third quarter 6.11 percent. The combined GDP over those nine months grew 5.76 percent and the annual growth rate is estimated to be 6 percent.

GDP của Việt Nam tiếp tục phát triển với một tốc độ ổn định: GDP quý I năm 2011 là 5,43%, quý hai 5,67% và quý ba 6,11%. GDP kết hợp trong chín tháng tăng 5,76% và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm được ước tính là 6%.

Despite the global economy’s fluctuations, the realized FDI of Vietnam reached $2.54 billion, an increase of 1.6 percent from the previous year and there was an increase over the months: $420 million in January, $730 million in February, $1.81 billion in March, $2.4 billion in April and $3.6 billion in May.

Mặc dù nền kinh tế toàn cầu biến động, Việt Nam giải ngân được 2,54 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 1,6% so với năm trước và có sự gia tăng theo thời gian: 420 triệu trong tháng Giêng, 730 triệu trong tháng Hai, 1,81 tỷ trong tháng Ba, 2,4 tỷ trong tháng Tư và 3,6 tỷ trong tháng Năm.

Since the beginning of 2011, more than 20 nations and territories have carried out investment projects in Vietnam, with Singapore ranked first in total newly registered capital with a $1.08 billion increase and 46.74 percent of the total invested capital nationwide. Korea is ranked fourth with an increase of $193.29 million, equal to 8.15 percent of total invested capital in Vietnam. Japan is ranked fifth at $131 million, amounting to 5.5 percent.

Từ đầu năm 2011, hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore xếp hạng đầu tiên với tổng số vốn mới được đăng ký là 1,08 tỷ USD, tăng 46,74% tổng vốn đầu tư trong phạm vi cả nước. Hàn Quốc được xếp hạng thứ tư với mức tăng 193,29 triệu USD, bằng 8,15% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản được xếp hạng thứ năm với 131 triệu, chiếm 5,5%.

According to a recent list compiled by Goldman Sachs, Vietnam ranks among a group of 11 nations (N-11) with the world’s fastest economic growth rates in 2011, opening new opportunities for investors and making the best international investment destinations in the years to come.

Theo một danh sách gần đây được biên soạn bởi Goldman Sachs, Việt Nam được xếp hạng là một trong nhóm 11 quốc gia (N-11) với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất của thế giới trong năm 2011, mở cơ hội cho các nhà đầu tư và là một trong những điểm đến tốt nhất cho các nhà đầu tư quốc tế trong những năm tới.

Based on a recent study by a group of senior professors and economic experts from the Korean government on the impact of the debt crisis and global climate change, as well as the skills of prime ministers in Southeast Asia, Vietnam was the country that best overcame the global economic crisis. Dung was ranked as the most influential prime minister in Asia in terms of successfully driving the economy and as the person who made the most determined decisions.

Dựa trên một nghiên cứu gần đây của một nhóm các giáo sư và chuyên gia kinh tế cao cấp từ chính phủ Hàn Quốc về tác động của cuộc khủng hoảng nợ và thay đổi khí hậu toàn cầu, cũng như các kỹ năng của thủ tướng trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu một cách tốt nhất. Dũng được xếp hạng là thủ tướng có ảnh hưởng nhất ở châu Á khi thành công trong việc chèo lái nền kinh tế và là người đã đưa ra quyết định chính xác nhất.

Vietnam targeted a 2011 economic growth rate of 5.8-6 percent while the objective for 2012 is 6 percent. Maintaining this growth rate will help Vietnam stabilize its macroeconomy, curb inflation and ensure social security. Dung has taken decisive action in a timely manner, but has not selected too high an economic growth rate for this period.

Việt Nam đã nhắm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8-6% trong năm 2011 và 6% cho năm 2012. Duy trì tốc độ tăng trưởng này sẽ giúp Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an ninh xã hội. Dũng đã có những quyết định đúng và kịp thời, và không chọn tốc độ tăng trưởng kinh tế quá cao cho giai đoạn này.

In parallel with economic stability, the prime minister has committed to effectively directing and taking proper economic restructuring solutions, focusing on investment reform, financial and banking system reform and improvement of corporate governance. Vietnam will equitize almost all state-owned enterprises with an ultimate goal of improving the effectiveness of production and operation.

Song song với sự ổn định kinh tế, Thủ tướng đã cam kết chỉ đạo một cách hiệu quả và thực hiện các giải pháp cải tổ kinh tế thích hợp, tập trung vào cải cách đầu tư, tài chính và cải cách hệ thống ngân hàng và cải thiện quản trị doanh nghiệp. Việt Nam sẽ cổ phần hóa gần như tất cả các doanh nghiệp nhà nước với một mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả sản xuất và hoạt động.

Beside these macro-economic objectives, Vietnam continues to ensure social security and welfare for its people. The average income per capita among the Vietnamese people is currently $1,200, but the gap between the rich and the poor is still large. Dung has therefore instructed authorities to implement a strategy of ensuring stable and sustainable employment by improving English skills and providing vocational training to create more than 1.6 million jobs in 2012 and reduce the unemployment rate to less than 4 percent while concurrently reducing the number of poor households nationwide by 2 percent.

Bên cạnh những mục tiêu kinh tế vĩ mô, Việt Nam tiếp tục để đảm bảo an ninh xã hội và phúc lợi cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người trong nhân dân Việt Nam hiện nay là 1.200 USD, nhưng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo vẫn còn lớn. Do đó, Dũng đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng thực hiện một chiến lược đảm bảo việc làm ổn định và bền vững bằng cách nâng cao kỹ năng tiếng Anh và đào tạo nghề để tạo ra hơn 1,6 triệu việc làm trong năm 2012 và giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 4% đồng thời giảm 2% số hộ nghèo trong phạm vi cả nước.

Dung has also decided to establish a task force to monitor and speed up the disbursement of funds and effective use of external aids, especially ODA.


Dũng cũng đã quyết định thành lập một bộ phận chuyên giám sát và giúp tăng tốc độ giải ngân nguồn vốn và sử dụng hiệu quả viện trợ bên ngoài, đặc biệt là ODA.

In the eyes of international investors, he is highly regarded as always having formed initiatives and ideas to promote close links to the international community due to his firm determination and consistent polices. His firm promises allow investors to place their trust in investing in Vietnam. Dung has made significant contributions, taking Vietnam to a higher level of influence internationally.

Trong con mắt của các nhà đầu tư quốc tế, ông được đánh giá cao như luôn luôn có sáng kiến và ý tưởng thúc đẩy liên kết chặt chẽ với cộng đồng quốc tế nhờ tính cương quyết của ông và các chính sách phù hợp. Các lời hứa chắc nịch của ông cho phép các nhà đầu tư đặt niềm tin vào Việt Nam. Dũng đã có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

He is praised by the Vietnamese people for what he has done during his tenure. He always takes into consideration the valuable contributions of previous generations, he always respects and knows how to employ Vietnamese talents and support enterprises to stabilize business and production, while making policies that support industry and agriculture, as well as policies that support students and the poor. He is the symbol of the Vietnamese people’s spirit in firmly protecting the country’s sovereignty while respecting international law and maintaining good diplomatic relations with other nations.

Ông được người dân Việt Nam đánh giá cao về những gì ông đã làm được trong nhiệm kỳ của ông. Ông luôn luôn đánh giá cao giá trị đóng góp của các thế hệ trước đó, ông cũng luôn luôn tôn trọng và biết làm thế nào để sử dụng tài năng Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc ổn định sản xuất kinh doanh, trong khi thực hiện chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp và nông nghiệp, cũng như chính sách hỗ trợ sinh viên và người nghèo. Ông là biểu tượng của tinh thần nhân dân Việt Nam trong bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước trong khi vẫn tôn trọng luật pháp quốc tế và duy trì các mối quan hệ tốt ngoại giao với các quốc gia khác.

For what he has done for Vietnam, he deserves to be the person of 2011 ― the prime minister facing challenges and always proving most determined. He is loved by Vietnamese people and many international friends.Đối với những gì ông đã làm cho Việt Nam, ông xứng đáng là người của năm 2011 – một thủ tướng đối mặt với những thách thức và luôn luôn có những quyết định chuẩn xác. Ông được người Việt Nam và nhiều bạn bè quốc tế tin yêu.

Translated by Vũ Quốc Ngữ

http://www.koreaherald.com/national/Detail.jsp?newsMLId=2011122600041