MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, December 26, 2011

Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» Vụ cháy lớn nhất trong lịch sử chợ “Tagansky rjad.” Những người chứng kiến​​: "Đó là phón


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!»

Vụ cháy lớn nhất trong lịch sử chợ “Tagansky rjad.” Những người chứng kiến​​: "Đó là phóng hỏa!"

25.12.2011

25.12.2011

Крупнейший в истории рынка «Таганский ряд» пожар начался в воскресенье 25 декабря, около 15.00. В первые же минуты площадь возгорания составила около 1000 кв. м. Как сообщил с места события корреспондент «Вечерних Ведомостей», уже в 16.15 столб дыма было видно даже из окон отеля «Хаятт». К 19.00 огонь охватил уже 3 тысячи квадратных метров – горели «Европейские ряды». Возле входа на рынок тут же собралась толпа численностью около 5 тысяч человек, поэтому на ЧП, помимо спасателей из МЧС прибыли также полицейские.

Силовики от комментариев отказались, однако одна из очевидцев, продавец Татьяна, сообщила корреспонденту «ВВ», что, вероятнее всего, это был поджог: одновременно появилось несколько очагов возгорания в разных концах рынка. Примечательно, что китайский рынок «Ханой» и торговый центр не пострадали.

– Похоже, что подожгли – слишком все сразу огнём занялось, – описала женщина свои первые впечатления. – Про убытки даже думать страшно, горят же и склады тоже. Там их сотни, а в каждом товару на десятки миллионов рублей.

Vụ cháy lớn nhất trong lịch sử chợ “Tagansky rjad.” xảy ra vào chủ nhật 25/12, lúc 3 giờ chiều. Ngay từ đầu, diện tích đám cháy đã đạt tới 1000 m vuông. Từ hiện trường, phóng viên báo “Tin chiều” điện về cho biết tới 16.15 cột khói đã cao đến mức từ cửa sổ khách sạn Haitt cũng nhìn thấy. Tới 19h, biển lửa đã chiếm tới 3 ngàn thước tây vuông, trùm lên Evropeiskie rjady (chợ Tây). Ngay tại cổng chợ, đã nhóm lên một đám đông tới năm ngàn người, vì thế, ngoài các nhân viên Bộ tình trạng khẩn cấp đang tác nghiệp, cảnh sát cũng tới ngay hiện trường.

Các đại diện công lực từ chối bình luận, nhưng một trong những nhân chứng, chị bán hàng Tatjana đã bảo với phóng viên “Tin chiều” là đây hẳn là một vụ phóng hoả (đốt cố tình): cùng lúc xuất hiện nhiều đám cháy tại nhiều góc chợ. Kỳ lạ, là chợ “Hà Nội” của người Tàu (китайский рынок «Ханой»!) và khu trung tâm lại không việc gì...”

- Có vẻ như bị đốt cháy gần như toàn bộ bốc cháy cùng một lúc một người phụ nữ mô tả ấn tượng đầu tiên của mình. Thật đáng sợ khi nghĩ về những thiệt hại khủng khiếp của các gian hàng, nhà kho. Hiện có hàng trăm gian hàng, mỗi gian có hàng hóa tới hàng chục triệu rúp.

http://veved.ru/news/14143-pozhar-na-taganskom-ryadu-ochevidcy-yeto-byl-podzhog-foto.html

Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)


Пожар на «Таганском ряду». Очевидцы: «Это был поджог!» (ФОТО)

Václav Havel’s Life in Truth Cuộc đời thật của Václav Havel


Václav Havel’s Life in Truth

Cuộc đời thật của Václav Havel

Jiří Pehe

Jiří Pehe

PRAGUE – Long before Czechoslovakia’s communist regime collapsed in 1989, Václav Havel was one of the most remarkable figures in Czech history – already a successful playwright when he became the unofficial leader of the opposition movement. Though he hoped to return to writing, the revolution catapulted him to the presidency of Czechoslovakia, and, after the country split in 1993, he was elected President of the new Czech Republic, serving until 2003.

PRAGUE - Từ lâu trước khi chính quyền cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ vào năm 1989, Václav Havel đã là một trong những nhân vật nổi bật trong lịch sử Czech – vốn đã là một nhà viết kịch thành công trước khi ông trở thành người lãnh đạo không chính thức của phong trào đối kháng. Mặc dù ông hi vọng quay lại việc viết văn, cuộc cách mạng đã đưa ông trở thành tổng thống Tiệp Khắc, và sau khi quốc gia tách ra vào năm 1993, ông đã được bầu làm Tổng thống của nước Cộng hoà Séc mới, làm việc cho đến năm 2003.

A political career rooted in historical coincidence made Havel an unusual politician. Not only did he bring to post-1989 politics a certain distrust of political parties; as a former dissident, he considered it essential to emphasize the moral dimension of politics – a stance that steered him onto a collision course with the pragmatists and technologists of power, whose main representative, Václav Klaus, succeeded him as President.

Một sự nghiệp chính trị bắt nguồn từ ngẫu nhiên của lịch sử đã biến Havel thành một chính trị gia đặc biệt. Không những ông đem đến môi trường chính trị hậu 1989 một mức độ hoài nghi đối với các đảng chính trị; là một người bất đồng chính kiến trước đây, ông cho rằng rất quan trọng khi nhấn mạnh khía cạnh đạo đức trong chính trị – một vị thế đã đưa ông đối đầu với những kẻ thực dụng và kỹ trị của quyền lực mà đại diện chính là Václav Klaus, người kế nhiệm chức Tổng thống thay ông.

Havel’s public life could be divided into three distinct periods: artist (1956-1969), dissident (1969-1989), and politician (1989-2003) – except that he always combined all three sensibilities in his public activities. As a promising playwright in the 1960s, he was certainly very “political,” focusing on the absurdity of the regime. He was also one of the most vocal critics of censorship and other human-rights violations, which made him a dissident even during the liberal “Prague Spring” of 1968.

Cuộc sống xã hội của Havel có thể chia ra làm ba giai đoạn khác nhau: nghệ sĩ (1965-1969), nhân vật đối lập (1969-1989), và chính trị gia (1989-2003) – ngoại trừ việc ông luôn tổng hợp cả ba tri giác này vào những hoạt động xã hội của mình. Là một nhà viết kịch đầy hứa hẹn trong những năm 1960, rõ ràng là ông đã mang tính “chính trị” nhiều, chú trọng vào sự vô lý của chính quyền. Ông cũng là một tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với nạn kiểm duyệt và những vi phạm nhân quyền khác, biến ông thành một người phản kháng ngay cả trong gian đoạn cấp tiến “Mùa xuân Prague” năm 1968.

Havel was blacklisted and openly persecuted after the Soviet-led invasion of Czechoslovakia in August of that year, but he continued to write anti-totalitarian plays. In 1977, he and more than 200 other dissidents founded the human-rights movement Charter 77, which quickly established itself as a leading opposition force. Havel was one of the movement’s first three spokesmen.

Havel đã bị liệt vào sổ đen và bị đàn áp công khai sau khi Liên Xô chiếm đóng Tiệp Khắc vào tháng Tám của năm ấy, nhưng ông vẫn tiếp tục viết những vở kịch chống độc tài. Vào năm 1977, ông và hơn 200 nhà chống đối khác đã thành lập phong trào nhân quyền Hiến Chương 77, tổ chức này nhanh chóng trở thành một lực lượng chống đối hàng đầu. Havel là một trong ba phát ngôn viên đầu tiên của phong trào.

The following year, he wrote a seminal essay, “The Power of the Powerless,” in which he described Czechoslovakia’s post-1968 “normalization” regime as a morally bankrupt system based on all-pervasive lying. In 1979, he was sentenced to a five-year prison term for his activities in the Committee for the Defense of the Unjustly Prosecuted, an offshoot of Charter 77 that monitored human-rights abuses and persecution in Czechoslovakia. He was released near the end of his term after contracting pneumonia (a source of serious health problems for the rest of his life). His Letters to Olga, philosophical essays written from prison and addressed to his wife, quickly became a classic of anti-totalitarian literature.

Một năm sau, ông đã viết một bài bài tham luận kết tinh “Quyền lực của Không Quyền lực” trong đó ông tường thuật chính quyền “bình thường hoá” của Tiệp Khắc giai đoạn hậu 1989 là một hệ thống phá sản về luân lý dựa trên sự dối trá toàn khắp. Năm 1979, ông bị kết án 5 năm tù vì những hoạt động trong Uỷ ban Bảo vệ những người bị Truy bố một cách bất công, một chi nhánh của Hiến Chương 77 chuyên theo dõi những vi phạm và đàn áp nhân quyền tại Tiệp Khắc. Ông đã được trả tự do khi gần mãn hạn tù sau khi bị mắc bệnh viêm phổi (một nguyên nhân của những khó khăn trầm trọng về sức khoẻ trong suốt cuộc đời ông). Tác phẩm Lá thư gửi Olga bao gồm một loạt những bài viết trong tù gửi cho vợ ông, đã nhanh chóng trở thành một tác phẩm kinh điển của văn học chống độc tài.

During his presidencies, Havel continued to combine his political, dissident, and artistic sensibilities. He insisted on writing his own speeches, conceiving many of them as philosophical and literary works, in which he not only criticized the dehumanized technology of modern politics, but also repeatedly appealed to Czechs not to fall prey to consumerism and mindless party politics.

Trong thời gian làm tổng thống, Havel tiếp tục tổng hợp những tri giác chính trị, chống đối và nghệ sĩ của mình. Ông nhất định tự mình viết diễn văn, biến nhiều bài trở thành những tác phẩm văn học và tư tưởng, trong đó ông không chỉ chỉ trích thủ thuật vô nhân đạo của nền chính trị đương thời, mà còn liên tục kêu gọi người Séc không biến thành con mồi của chủ nghĩa tiêu thụ và những đảng chính trị vô tâm.

His was a conception of democracy based on a strong civil society and morality. That distinguished him from Klaus, the other leading figure of the post-communist transformation, who advocated a quick transition, stripped, if possible, of inconvenient moral scruples and impediments posed by the rule of law. Their conflict came to a head in 1997, when the Klaus-led government fell after a series of scandals. Havel described the economic system created by Klaus’s post-communist reforms as “mafioso capitalism.”

Tư tưởng của ông là một sản phẩm của dân chủ dựa trên một xã hội dân sự và luân lý vững mạnh. Điều này làm ông khác hẳn với Klaus, nhân vật lãnh đạo khác của quá trình chuyển hoá hậu cộng sản, người cổ vũ một quá trình chuyển hoá nhanh chóng, loại bỏ, nếu có thể, những dè dặt và trở ngại về đạo đức phiền toái mà nền pháp trị đặt ra. Mâu thuẫn giữa hai người đã xảy ra vào năm 1997, khi chính phủ do Klaus lãnh đạo bị đổ vỡ sau hàng loạt tai tiếng. Havel đã xem hệ thống kinh tế tạo ra bởi quá trình đổi mới hậu cộng sản của Klaus là “Chủ nghĩa tư bản mafia”.

Although Klaus never returned as Prime Minister, his “pragmatic” approach gained the upper hand in Czech politics, especially after Havel’s departure from presidency in 2003. Indeed, Havel’s greatest defeat may be that most Czechs now view their country as a place where political parties serve as agents of powerful economic groups (many of them created by the often-corrupt privatization process overseen by Klaus).

Mặc dù Klaus không quay lại làm Thủ tướng, phương pháp “thực dụng” của ông đã chiếm thế thượng phong trong nền chính trị Séc, đặc biệt sau khi Havel rời khỏi chức tổng thống vào năm 2003. Thật vậy, thất bại lớn nhất của Havel có thể là việc đa số người Séc hiện xem đất nước mình như là một nơi mà các đảng chính trị hoạt động như những đại diện cho những nhóm kinh tế đầy quyền lực (đa số được tạo ra bởi quá trình tư nhân hoá đầy tham nhũng do Klaus chỉ đạo).

In the last years of his presidency, Havel’s political opponents ridiculed him as a naïve moralist. Many ordinary Czechs, on the other hand, had come to dislike him not only for what seemed like relentless moralizing, but also because he reflected back to them their own lack of courage during the communist regime. While he continued to enjoy respect and admiration abroad, if only for continuing his fight against human-right abuses around the world, his popularity at home was shaken.

Trong những năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông, những đối thủ chính trị của Havel đã chế nhạo ông như là một nhà đạo đức ngây thơ. Trong khi đó, nhiều người dân Séc đã không thích ông không chỉ vì cái mà họ xem là quá trình đạo đức hoá không ngừng nghỉ, mà còn bởi vì ông đã phản ánh lại cho họ thấy sự thiếu can đảm của chính họ dưới chế độ cộng sản. Trong khi ông tiếp tục nhận được lòng kính trọng và ngưỡng mộ từ nước ngoài qua việc tiếp tục đấu tranh chống nạn vi phạm nhân quyền trên thế giới, tiếng tăm của ông trong nước lại bị lung lay.

But not anymore. Czechs, given their growing dissatisfaction with the current political system’s omnipresent corruption and other failings, have increasingly come to appreciate the importance of Havel’s moral appeals. In fact, now, after his death, he is well on the way to being lionized as someone who foresaw many current problems, and not only at home: while still President, he repeatedly called attention to the self-destructive forces of industrial civilization and global capitalism.

Nhưng điều này đã không còn nữa. Người Séc, với sự bất bình ngày càng tăng đối với nạn tham nhũng lan tràn và những thất bại khác của hệ thống chính trị hiện tại, đã ngày càng thấy cảm kích tầm quan trọng từ những lời kêu gọi luân lý của Havel. Trên thực tế, giờ đây, sau khi ông qua đời, ông đang trên quá trình được tôn vinh như người đã tiên lượng được trước nhiều vấn đề hiện tại, và không chỉ ở trong nước: khi còn là Tổng thống, ông đã liên tục kêu gọi lưu tâm đến những sức mạnh tự huỷ hoại của nền văn minh công nghiệp và chủ nghĩa tư bản toàn cầu.

Many will ask what made Havel exceptional. The answer is simple: decency. He was a decent, principled man. He did not fight against communism because of some hidden personal agenda, but simply because it was, in his view, an indecent, immoral system. When, as president, he supported the bombing of Yugoslavia in 1999 or the coming invasion of Iraq in 2003, he did not talk about geo-political or strategic objectives but about the need to stop human-rights abuses by brutal dictators.

Nhiều người sẽ hỏi rằng điều gì khiến Havel trở nên nổi bật. Câu trả lời thật đơn giản: sự đứng đắn. Ông là một con người đứng đắn, tôn trọng nguyên tắc. Ông không đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản vì động cơ cá nhân thầm kín nào đấy, mà đơn giản bởi vì theo ông, nó là một hệ thống không đứng đắn và vô đạo đức. Khi còn là tổng thống, ông đã ủng hộ việc ném bom Nam Tư vào năm 1999 hoặc là việc chiếm đóng Iraq sắp xảy ra vào năm 2003, ông đã không nói về tình hình địa chính trị hoặc mục đích chiến lược mà chỉ vì sự cần thiết phải chấm dứt những vi phạm nhân quyền bởi những kẻ độc tài tàn bạo.

Acting on such beliefs in his political career made him a politician of the kind that the contemporary world no longer sees. Perhaps that is why, as the world – and Europe in particular – faces a period of profound crisis, the clarity and courageous language that would bring about meaningful change is missing.

Hoạt động dựa trên những niềm tin này trong sự nghiệp chính trị đã biến ông thành một loại chính trị gia mà thế giới hiện tại không còn thấy được. Có lẽ vì thế mà tại sao khi thế giới – và đặc biệt là châu Âu – đang đối diện với giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, hiện đang thiếu vắng thứ ngôn ngữ rõ ràng và can đảm vốn thường đưa đến những thay đổi có ý nghĩa.

The death of Havel, a great believer in European integration, is thus highly symbolic: he was one of the last of a now-extinct breed of politicians who could lead effectively in extraordinary times, because their first commitment was to common decency and the common good, not to holding power. If the world is to make it through its various crises successfully, his legacy must remain alive.

Cái chết của Havel, một người tin tưởng lớn vào sự hội nhập của châu Âu, vì thế đã trở thành biểu tượng: ông là một trong những người của tầng lớp chính trị gia vốn đã tiệt chủng, những người có thể lãnh đạo một cách hiệu quả trong những giai đoạn đặc biệt, vì cam kết đầu tiên của họ là sự đứng đắn chung và vì mục đích chung chứ không phải là để nắm lấy quyền lực. Nếu thế giới vượt qua được những khủng hoảng một cách thành công, cần phải nuôi dưỡng di sản của ông.

Jiří Pehe was Vaclav Havel’s political adviser from September 1997 to May 1999. He is currently Director of New York University in Prague.

Jiří Pehe từng là Trưởng Cố vấn Chính trị của cựu Tổng thống Czech Václav Havel, hiện là nhà phân tích chính trị và giám đốc Đại học New York tại Prague.


Translated by Diên Vỹ

http://www.theaustralian.com.au/news/world/vaclav-havels-life-in-truth/story-e6frg6ux-1226226009357

Prostitution in China – The Elephant in the Room Mãi dâm ở Trung Quốc – Con voi trong phòng


Prostitution in China – The Elephant in the Room

Mãi dâm ở Trung Quốc – Con voi trong phòng

WC

WC

The Chinese government has implemented strike hard campaigns on everything from “overly entertaining (12) TV (3)”, to pornography (4).

Chính phủ Trung Quốc đã thi hành các chiến dịch đánh mạnh vào mọi thứ từ “truyền hình (3) giải trí quá mức(12) “, cho tới sách báo khiêu dâm (4).

The reason is that the party is flexing their muscles is because they choose their successors next year.

Lý do đảng đang phô trương sức mạnh là vì họ đang chọn các lãnh đạo nối nghiệp vào năm tới.

With dissatisfaction with many aspects of the party on the rise, the government is more vigilant then ever. The question is, how effective have the communist party strike-hard campaigns been? What success, if any, have these campaigns had on the behaviour of the people in China?

Với tình trạng bất mãn gia tăng trên mọi mặt của Đảng, chính phủ càng trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Vấn đề là, các chiến dịch đánh mạnh ấy của Đảng Cộng sản hiệu quả như thế nào? Nếu có, các chiến dịch này đã đạt được những thành tựu gì về cách cư xử của người dân Trung Quốc?

Just the other day, a glimpse of a horrible aspect of China’s soul became visible when once again (5) (6), a toddler was run over and lie bleeding in the streets as 18 people passed her by (7).

Một ngày nọ, nhìn thoáng qua một sự kiện khủng khiếp về lương tri của Trung Quốc đã trở nên rõ ràng hơn khi một lần nữa (5) (6), một đứa bé bị xe ô tô cán và bị bỏ mặc nằm trên vũng máu ngoài đường, mặc dù có tới 18 người đi qua (7).

While not an isolated incident, the Chinese leverage such stories to condone their sometimes abusive attitude towards the populace. According to them, incidences such as this prove that China needs to be ruled with an iron hand. To hear the communist party tell it, they are doing the best they can to guide the citizens of China.

Tuy không phải là một vụ việc cá biệt, nhưng người Trung Quốc đã tận dụng những câu chuyện như vậy để tha thứ cho thái độ ngược đãi của họ đối với công chúng. Theo họ, những vụ việc như vậy cho thấy Trung Quốc cần phải được cai trị bằng một bàn tay sắt. Còn theo như Đảng Cộng sản nói về điều này thì họ đang làm những gì tốt nhất có thể để dẫn dắt các công dân Trung Quốc.

In order to shield the Chinese from negative outside influences, they leverage the “Great Firewall of China” to block websites that are harmful and may cause civil unrest, and they even limit the number of foreign movies that can be shown.

Để che chắn cho Trung Quốc khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài, họ dùng “Vạn Lý Hỏa Thành” chặn các trang web có hại và có thể gây bất ổn dân sự, và thậm chí họ còn hạn chế số lượng phim ảnh nước ngoài có thể được chiếu.

It is their belief that if they control the media and return China to her peaceful roots, the country can once again prosper. The party claims the battle to save the souls of China to be difficult, but they try their best.

Người ta tin rằng nếu họ kiểm soát truyền thông và đưa Trung Quốc trở về nguồn cội yên bình, nước này có thể hưng thịnh trở lại. Đảng tuyên bố cuộc chiến nhằm cứu vớt những linh hồn của Trung Quốc rất gian nan, nhưng họ đang cố gắng hết sức.

What is the Reality in China?

The other day as I strolled along Dawanglu, I considered the duplicity of China. On the one hand, an intolerant government that will squelch free speech in one instant and the next, the benevolent father guiding the the Chinese people to on the path of peace and harmony.

Thực tế ở Trung Quốc là gì?

Một ngày nọ, khi đang tản bộ dọc Dawanglu, tôi nghĩ về tính hai mặt của Trung Quốc. Một mặt, một chính phủ không khoan nhượng sẽ dập tắt các phát biểu tự do ngay lập tức và mặt kia, người cha nhân từ đang dẫn dắt người dân Trung Quốc trên con đường của hòa bình và hài hòa.

While the communist party is keen on cleansing the collective Chinese mind, their methods seem inconsistent. For instance, the crackdown on Internet pornography may be a rousing success, but it has done nothing to stop the prevalence of prostitution in china – the massage parlors and brothels.

Trong khi họ ra sức tẩy não tập thể người dân, các biện pháp của họ lại tỏ ra mâu thuẫn. Chẳng hạn, việc trấn áp nhắm vào các ấn phẩm khiêu dâm trên Internet có thể là một sự thành công lớn nhưng nó lại chẳng làm được gì để ngăn chặn nạn mãi dâm lan tràn ở Trung Quốc, các hiệu mát-xa và nhà thổ.

The other day, I was visiting a fellow American who lives less than two miles from Tienanmen, a place of infamy. By all appearances, his neighborhood is wholesome and is garnished with an abundance of children hustling about as their doting grandparents shepherd them off to English lessons or to play in the communal squares.

Một ngày nọ, tôi đang đi thăm một người bạn Mỹ, sống cách Thiên An Môn, một điểm ô nhục, chưa đầy 3km. Bề ngoài, khu dân cư mà anh đang ở rất lành mạnh, được tô điểm bởi rất nhiều trẻ nhỏ đang vội vã, khi những ông bà thân thương đang trông coi chúng, dẫn chúng tới các lớp tiếng Anh hoặc chơi đùa ở những quảng trường công cộng.

At first blush, his housing complex seems like the ideal place to raise a family. The children laugh with youthful exuberance as they play side-by-side octogenarians in the throes of tai qi and other Chinese art forms, designed to prolong their lives. The reality of China, however, is not what meets the eye, as I was to find out.

Lúc mới nhìn, khu nhà ở của bạn tôi có vẻ giống như một nơi lý tưởng cho một gia đình. Trẻ nhỏ vui cười hớn hở khi chúng chơi bên cạnh những ông già bà lão trong độ tuổi bát tuần, đang mải mê tập thể dục dưỡng sinh và các kiểu nghệ thuật khác của Trung Quốc, được thiết kế để kéo dài tuổi thọ của họ. Tuy nhiên, thực tế ở Trung Quốc không phải là những gì đập vào mắt bạn, khi tôi khám phá ra.

Chinese Pleasure Worker

“Hello,” an attractive younger woman said to me as I was leaving the quaint mom-and-pop shop with goods piled from floor to ceiling.

“Hello,” I responded, taking in her smart outfit.

“I work there,” she said as she nodded toward the end of the complex. Following her glance, past a car park, I spied the spinning barbers polls embraced by an eerie amber florescence – the calling card of a massage parlor.

Người làm nghề mua vui ở Trung Quốc

“Xin chào“, một cô gái trẻ duyên dáng chào tôi khi tôi đang rời một cửa hiệu nhỏ, lạ mắt với hàng hóa chất đầy tới trần nhà.

“Xin chào“, tôi đáp lại, ấn tượng lối ăn diện hợp mốt của cô.

“Tôi làm việc ở đó“, cô gái vừa nói vừa hất đầu về phía cuối khu nhà. Lần theo cái nhìn của cô, qua khỏi bãi đỗ xe, tôi nhận ra các hiệu cắt tóc gội đầu với những ánh đèn màu hổ phách kỳ quái bao bọc – danh thiếp của một hiệu mát-xa.

Far from hidden, it proclaimed the word “Massage” in both English and Chinese.

Wondering just how well the party’s moral campaign was fairing, I decided to find out more.

“Um, what kind of massage place is it?”

Không cần giấu giếm, danh thiếp này ghi rõ từ “Mát-xa” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Đang thắc mắc không biết chiến dịch đạo đức đang thực hiện công bằng như thế nào, tôi quyết định khám phá thêm.

“À, nơi mát-xa đó là loại gì vậy“?

After wrapping her lips around an oversized straw and slurping ravenously at the brackish liquid in the cup she held, her eyes narrowed in thought. She then rebalanced the boxes of noodles, eggs and vegetables she was holding.

“It is massage, you know?”

“Massage?”

Sau khi ngậm một ống hút quá cỡ và hút sùm sụp như thể chết đói thứ nước lờ lợ từ chiếc cốc trên tay, cô gái nheo mắt suy nghĩ. Rồi cô sắp xếp lại những chiếc hộp gồm mì, trứng và rau mà cô đang cầm.

“Đó là mát-xa, anh biết không“?

“Mát-xa?“

As if weighing the trade off of wasting her time or capturing a new client, she exhaled audibly then proceeded to set down her goods.

“It is massage, you know,” she said, and then kneaded imaginary bread with her slight hands.

Như thể đang cân nhắc giữa việc mất thời gian với việc tóm được một khách hàng mới, cô gái thốt lên rõ từng lời, rồi bắt đầu đặt đồ của mình xuống. Cô nói: “Đó là mát-xa, anh biết đấy“, và sau đó đấm bóp tưởng tượng bằng đôi bàn tay thon gầy của mình.

“Oh, ok its massage. Like foot massage?” I said as she bent to retrieve her packages.

Pensively she lowered her voice. “We do more.”

She then nodded again and glanced at the place as a form appeared in the door.

“You bring friends and visit me. I work with my sister in there. We give good price.”

“So it’s more than foot massage?” I said while kneading the air.

“Of course,” she batted her eyes.

“Oh, ok, mát-xa. Như mát-xa bàn chân”? Tôi nói khi cô này khom người xuống lấy các gói hàng.

Cô gái hạ giọng thì thầm. “Chúng tôi còn làm hơn thế nữa“.

Rồi cô lại gật đầu và liếc về nơi khi mà một hình dáng xuất hiện ở cửa.

“Anh đưa bạn bè đến chỗ tôi. Tôi làm việc ở đó với chị gái. Chúng tôi có giá tốt“.

“Vậy không chỉ mát-xa chân“? Tôi nói trong khi xoa bóp vào không khí.

“Tất nhiên“, cô gái nháy mắt.

And then as if rehearsed, she began to motion to various parts of her body. “Two hundred kuai for this,” she waved a hand across her chest. And then ran a hand along other parts of her body and face, quoting the cost for each.

Và sau đó, như thể trình diễn, cô bắt đầu chuyển động các bộ phận cơ thể. “Hai trăm tệ (8) cho thế này“, cô uốn một tay ngang qua ngực. Và sau đó đưa tay xuống dọc các phần khác của cơ thể và mặt, nêu giá cho mỗi phần.

Here I was, not fifteen minutes from the heart of the leadership of Mao’s communist China, and a woman was explaining the menu plan of sexual services. Fifteen U$ to be touched, add a five and you feel her above the waist, fifteen more to go lower.

Tôi ở đây, không quá 15 phút đi bộ từ trung tâm lãnh đạo, và một phụ nữ đang giải thích danh mục các dịch vụ tình dục. 15 USD để được sờ mó, thêm 5 USD và bạn sờ cô ấy ở trên thắt lưng, và thêm 15 USD nữa để sờ vào chỗ dưới thắt lưng.

“Aren’t you afraid?” I wondered aloud.

She shook her head and said the bosses had it worked out. “Also,” she added, “I only 16, the police cant do much to me.” (9)

“Cô không sợ sao“? Tôi hỏi to.

Cô gái lắc đầu và nói các sếp đã cho phép hoạt động. “Hơn nữa, tôi chỉ 16 tuổi, cảnh sát không thể làm gì hơn đối với tôi“, cô nói thêm (9).

Sixteen? Here is a sixteen year old calling off the price to invade her body as if it were the most common thing in the world.

I began to wonder about a country where a sixteen year old knows the value of every inch of her body to the dollar. While times have changed and sex is more prevalent, one has to wonder about a place where the youth of a child can be monetized in this way.

16 tuổi ư? Ở đây có một thiếu nữ 16 tuổi ra giá để xâm phạm thân thể cô ấy cứ như đó là điều bình thường nhất trên cõi đời này.

Tôi bắt đầu băn khoăn về một đất nước mà một cô gái 16 tuổi biết giá trị của từng centimet cơ thể mình tính theo đồng đôla. Mặc dù thời đại đã thay đổi và tình dục ngày càng phổ biến hơn, người ta hẳn phải kinh ngạc về một nơi mà trẻ nhỏ có thể được đúc thành tiền theo cách này.

What kind of country teaches a girl the value of having her body probed, groped and fondled for the price of a meal at the Olive Garden?

“What about your family? I bet they are worried for you, aren’t they?”

Đất nước kiểu gì dạy một bé gái về giá trị của việc để cho cơ thể mình được khám phá, lần mò và vuốt ve với giá của một bữa ăn tại Vườn Olive?

“Thế còn gia đình cô? Tôi chắc là họ lo lắng cho cô lắm, phải không“?

She glanced to her left and nodded at her work once more. “That is my aunt.”

Again I followed her gaze. My eyes falling upon a squat women with square proportions. A stern grimace graced her lips as she narrowed her eyes in contempt. “Why is she angry?”

Cô gái liếc sang trái và hất đầu về phía chỗ làm của mình lần nữa. “Đó là cô của tôi“.

Tôi nhìn về phía đó. Tôi bắt gặp một phụ nữ mập lùn như hình vuông. Một điệu bộ nhăn nhó lạnh lùng xuất hiện trên đôi môi của bà ta nheo mắt lại một cách khinh miệt. “Tại sao bà ta lại giận dữ thế nhỉ“?

“She runs the massage place. She protects us, but is very strict. She does not like me to waste time. Too many customers to meet. I must hurry.”

“Cô ấy điều hành cơ sở mát-xa này. Cô ấy bảo vệ chúng tôi, nhưng rất nghiêm khắc. Cô ấy không thích tôi mất thì giờ. Có quá nhiều khách hàng cần gặp. Tôi phải khẩn trương“.

Nodding at her, I watched as she bent to retrieve the last of what was to become a family meal of sorts. As if on cue, the woman who was her aunt began to shriek in some unintelligible dialect which I could not discern, but could only assume that she was commanding the girl back to her job.

After all, there was money to be made.

Gật đầu với cô gái, tôi đứng nhìn khi cô cúi xuống lấy phần cuối cùng của những gì sẽ là một bữa ăn gia đình đủ loại. Như thể ra hiệu, người phụ nữ là bà cô của cô gái bắt đầu rít lên một thứ tiếng địa phương khó hiểu mà tôi không phân biệt được, nhưng chỉ có thể hiểu rằng bà ta đang ra lệnh cho cô gái quay trở lại làm việc.

Cuối cùng, chỉ là kiếm tiền.

The Not-So-Illegal Business

After declining the massage, I headed off and wondered about this country.

Although prostitution is far from rare here, it was disturbing nonetheless. The brazen nature of the brothels and their workers seems to mock the illegal nature of the act.

Công việc không quá bất hợp pháp

Sau khi từ chối mát-xa, tôi quay trở ra và ngạc nhiên về đất nước này.

Mặc dù mãi dâm không hề hiếm ở đây, nhưng nó làm xáo trộn. Bản chất trâng tráo của các nhà thổ và các nhân viên của họ dường như nhạo báng sự bất hợp pháp của hoạt động này.

The massage parlor by the small stores is nothing more than a symbol of the new, the reality of China. In a three block radius of the home of my friend, I encountered no less than half a dozen such places.

Phòng mát-xa của các cửa tiệm nhỏ chính là biểu tượng của một Trung Quốc mới, một thực tế về Trung Quốc. Trong phạm vi bán kính 3 block nhà từ nhà của bạn tôi, tôi bắt gặp không dưới nửa tá những cơ sở như vậy.

In what can only be seen as a Chinese reality, toddlers and business people rush by as if unaware, while the women buried deep beneath the maws of brothels perch atop gaudy sofas and tease their hair or munch on seeds, then pile the husks on the heap table in front of them.

At times, the bolder ones will call out, “Handsome foreigner come here,” as they grin.

Điều có thể được xem là thực tế ở Trung Quốc, những bé chập chững và những người làm kinh doanh vội vã đi qua như thể không biết gì, trong khi những người phụ nữ núp sâu bên dưới những lối vào các nhà thổ, nằm trên những chiếc sofa cầu kỳ và đánh tóc rối hoặc ăn những hạt rồi bỏ một đống vỏ trên chiếc bàn trước mặt.

Đôi khi, những người trơ trẽn gọi to: “Chàng nước ngoài đẹp trai lại đây” khi họ cười toe toét.

And more often than not, the car of some communist official, easily identifiable by their license plates, are parked in front of such places.

Perhaps these honorable men and women are giving those’ pleasure workers’ a dressing down, but I have my doubts.

Và thường xuyên, chiếc xe của một quan chức cộng sản nào đó, có thể dễ dàng nhận biết qua biển số xe, đỗ ngay trước những cơ sở như vậy.

Có lẽ những người đàn ông và phụ nữ chính trực này đang la mắng ‘những người hành nghề mãi dâm’ kia một trận, tôi thấy nghi ngờ.

From what I have been told, its often these same party officials, in conjunction with the local police force, that run the houses of prostitution throughout China.

Từ những điều tôi được nghe nói, thường là chính những quan chức đảng này, móc ngoặc với cảnh sát địa phương, điều hành các nhà thổ khắp Trung Quốc.

I meandered off and thought about the latest news, the crackdowns and what I had just seen. I was once told that almost all hotels in China have massage parlors. It was a service that the clientele expected. I then wondered about the communist party and their role, be it implicit or explicit.

Tôi đi dạo và nghĩ về những tin tức gần đây nhất, những cuộc trấn áp và những gì tôi vừa chứng kiến. Tôi được cho biết rằng hầu hết các khách sạn ở Trung Quốc đều có phòng mát-xa. Đó là một dịch vụ mà những khách hàng quen đòi hỏi. Rồi tôi ngạc nhiên về Đảng Cộng sản và vai trò của họ, che giấu hay hiển hiện.

While it looks good to round up illicit pornography, one has to wonder about the net impact on society. One has to wonder whether the rampant use of both men and women in houses of prostitution is not more deleterious to the health of society than adult videos are?

The error of one moment becomes the sorrow of a whole life.

- Chinese proverb

Mặc dù có vẻ tốt khi thu giữ các ấn phẩm khiêu dâm trái phép, nhưng người ta phải ngạc nhiên về tác động thực sự của nó đối với xã hội. Người ta tự hỏi xem liệu việc sử dụng tràn lan cả nam lẫn nữ trong những nhà thổ đó có gây tác hại cho sự lành mạnh của xã hội hơn các video người lớn?

Một phút sai lầm, cả đời ân hận.

- Tục ngữ Trung Quốc

Post script

I recently visited my friends neighborhood and found all of the massage parlors to be shut down.

When I inquired about this, my friend informed me that it is a usual occurrence during this time of year. However, in a few months, the Chinese Lunar New Year will be upon us, and everyone will be looking to make extra cash.

Tái bút

Mới đây tôi tới thăm khu vực các bạn tôi đang ở và thấy tất cả các cơ sở mát-xa đều đã bị đóng cửa. Khi tôi tìm hiểu về điều này, bạn tôi nói với tôi rằng đó là điều thường xuyên xảy ra vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên, trong vài tháng nữa, Tết Âm lịch sẽ đến, ai ai cũng muốn kiếm thêm tiền.

The impact of this, according to friends, is a “shakedown” of the massage parlors by the local police and party officials. In the name of cleaning up the streets, they shutter these massage parlors, which have been operation with impunity for the rest of the year, all in order to exact a pound of flesh, i.e. higher bribes.

Theo các bạn tôi, tác động của thực tế này là một kiểu “làm luật” của cảnh sát địa phương và các quan chức đảng đối với các hiệu mát-xa. Nhân kiểu dọn dẹp đường phố, họ đóng các cửa hiệu xoa bóp này, vốn đã hoạt động thoải mái suốt thời gian còn lại trong năm, tất cả chỉ để bòn rút chút thịt, tức là các khoản đút lót cao hơn.

Upon visiting my friend a while later, I have found that all of the massage houses are once again open. They have apparently paid enough “skin money” to allow full operation into the next year.

Không lâu sau thời gian đến thăm những người bạn, tôi phát hiện ra rằng tất cả các cửa hiệu mát-xa này lại mở cửa. Dường như họ đã trả đủ “tiền hối lộ” để tiếp tục hoạt động thoải mái vào năm tới.


Translated by Trúc An

http://www.topsecretwriters.com/2011/12/prostitution-in-china/

References:

(1) In order to show their sincerity at cleaning up China, the party has gone so far as to limit TV shows that are “emotionally unhealthy”. In the forthcoming months, shows that are overly entertaining will be banned and or limited.

(2) QuickTVShows

(3) China’s Ban on Overly Entertaining TV

(4) Deccan Herald

(5) A similar event occurred last year but the press coverage was limited. In that instance, a man in a BMW ran over a child four times and no one helped nor stopped the man. (see below)

(6) Asia One

(7) The Mirror

(8) Chinese money is called “Qian” pronounced ‘chen’, “kuai” pronounced ‘kwi’, and RMB.

(9) Sixteen is the age of consent in China. Her attitude was that being so young, the police would take it easy on her.

(10) Tibet Sun

(11) Shanghaiist

(12) China Smack

Nguồn tham khảo:

(1) Để thể hiện sự chân thành trong việc làm sạch Trung Quốc, đảng đã đi quá xa như, hạn chế các sô truyền hình mà họ cho là “tình cảm không lành mạnh”. Trong những tháng sắp tới, những sô giải trí đi quá giới hạn sẽ bị cấm hoặc bị hạn chế.

(2) QuickTVShows

(3) China’s Ban on Overly Entertaining TV

(4) Deccan Herald

(5) Một sự kiện tương tự xảy ra năm ngoái, nhưng báo chí bị hạn chế đưa tin. Trường hợp này, một người đàn ông lái xe BMW cán một đứa trẻ tới bốn lần mà không có ai giúp đỡ cũng không có ai bắt người đàn ông đó dừng xe (xem bên dưới).

(6) Asia One

(7) The Mirror

(8) Tiền Trung Quốc được gọi là “Qian” phát âm là “chen”, “kuai” phát âm là ‘kwi’, và nhân dân tệ.

(9) Mười sáu tuổi là tuổi cập kê ở Trung Quốc. Cô gái còn quá trẻ, cảnh sát sẽ dễ dàng hơn đối với cô.

(10) Tibet Sun

(11) Shanghaiist

(12) China Smack

WC is an American citizen living and working in China. He brings TSW readers a wealth of knowledge and experience in international affairs, culture and business. WC has 33 post(s) at Top Secret Writers

Tác giả: WC là công dân Mỹ hiện đang sống và làm việc ở Trung Quốc. Ông cung cấp cho độc giả trang Top Secret Writers (Những người viết về vấn đề tối mật) nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong các vấn đề quốc tế, văn hóa và kinh doanh. Ông có 33 bài viết ở trang này.