MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Friday, December 2, 2011

Fulbright Vietnamese Student Program Academic Year 2013-2014 Học bổng thạc sỹ Fulbright năm học 2013 - 2014


Fulbright Vietnamese Student Program Academic Year 2013-2014

Học bổng thạc sỹ Fulbright năm học 2013 - 2014

1/12/2011

The U.S. Embassy in Vietnam announces the 2013 Fulbright Vietnamese Student Scholarship Program. The scholarship will cover tuition and fees, monthly stipend, round-trip airfare to the United States and health insurance.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Chương trình học bổng Fulbright lấy bằng thạc sĩ tại Mỹ năm học 2013- 2014. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp hàng tháng, vé máy bay khứ hồi đến Mỹ và bảo hiểm y tế.

Established in 1946 and funded by the U.S. Congress, the Fulbright Program aims at achieving mutual understanding through academic and cultural exchange. The Fulbright Vietnamese Student Program is a competitive, merit-based scholarship program. Successful candidates will pursue a Master’s degree program that begins in the academic year 2013-2014.

Được thành lập năm 1946 với nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ, Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và giáo dục. Đây là chương trình cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích và năng lực cá nhân. Người được cấp học bổng sẽ theo học chương trình thạc sĩ tại Mỹ bắt đầu vào năm học 2013-2014.

Competition is open to all applicants who meet the following minimum criteria: be a Vietnamese citizen; have at least two years of work experience after graduation by the time of application; have a valid minimum TOEFL iBT score of 79 or IELTS 6.5.

Đối tượng tham gia chương trình: Là công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học, có ít nhất hai năm kinh nghiệm kể từ khi tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ, có điểm TOEFL iBT tối thiểu là 79 điểm IELTS 6.5 còn giá trị sử dụng.

The Program supports master’s study programs in most fields of social sciences and humanities, including American Studies, Communications, Education, Economics, Business, Law, International Relations, Journalism, Library Science, Public Administration, Social work, Public Health, Public Policy, TESOL, Gender and Women Studies, etc.

Chương trình Fulbright khuyến khích các ngành khoa học xã hội và nhân văn như Hoa Kỳ học, giáo dục, truyền thông, báo chí, quan hệ quốc tế, công tác xã hội, chính sách công, kinh tế, kinh doanh, sức khoẻ cộng đồng, thư viện, quản lý hành chính công, giảng dạy tiếng Anh, nghiên cứu về giới và phụ nữ…

To participate in the competition, applicants must submit a complete application package including an application form, three letters of reference, notarized photocopies of diplomas and transcripts (including notarized English translations) and photocopies of TOEFL/IELTS score reports. The application submission is due no later than 5:00 p.m., May 2, 2012. Application should be sent to: Fulbright Vietnamese Student Program, Public Affairs Section, U.S. Embassy, 7 Lang Ha, Hanoi.

Để tham gia vào chương trình, các ứng viên phải nộp một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm đơn dự tuyển, ba thư giới thiệu, bản sao có công chứng các loại bằng cấp và bảng điểm (kèm bản dịch Tiếng Anh có công chứng) và bản sao chứng chỉ TOEFL/IELTS. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 5 giờ chiều, ngày 2/5/2012. Hồ sơ nộp theo địa chỉ: Chương trình Sinh viên Fulbright, Phòng Thông tin Văn hoá, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Số 7 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Details about the Program can be found on the Fulbright website at:

http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html

Thông tin chi tiết xin mời xem tại trang web: http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html

World AIDS Day 2011: Leading With Science, Uniting for Action in Vietnam Ngày Thế giới Phòng chống AIDS 2011: Dẫn đầu bằng khoa học, đoàn kết hà


World AIDS Day 2011: Leading With Science, Uniting for Action in Vietnam

Ngày Thế giới Phòng chống AIDS 2011: Dẫn đầu bằng khoa học, đoàn kết hành động ở Việt Nam

by David B. Shear

December 1, 2011

David B. Shear

1/12/2011

Every year on December 1, we commemorate World AIDS Day. It is a day to reflect on lives lost, and lives forever changed, as a result of AIDS. It is also an opportunity to pay tribute to more than 34 million people living with HIV worldwide. Today, we celebrate those lives saved and improved in Vietnam, and recommit to the fight against AIDS.

Hàng năm vào ngày 1/12, chúng ta kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Đó là một ngày để nghĩ đến những người đã mất, và những cuộc đời bị thay đổi mãi mãi, bởi AIDS. Đây cũng là một cơ hội để tỏ lòng kính trọng với hơn 34 triệu người sống chung với HIV trên toàn thế giới. Hôm nay, chúng ta vui mừng về những người được cứu sống và những cuộc đời được cải thiện ở Việt Nam, và tái cam kết đối với cuộc chiến chống AIDS.

While remarkable progress has been made over the last three decades, we must continue to forge ahead. New scientific developments are rapidly changing expectations for the future. Science has given us the tools we need to navigate our efforts in the direction of an AIDS-free generation. Working collectively, we can turn the tide of HIV.

Trong khi đã có những tiến bộ đáng kể trong vòng ba thập kỷ qua, chúng ta phải tiếp tục tiến lên phía trước. Những phát triển khoa học mới đang nhanh chóng thay đổi những kỳ vọng cho tương lai. Khoa học đã cho chúng ta những công cụ chúng ta cần để định hướng các nỗ lực của chúng ta tiến tới một thế hệ không có AIDS. Khi cùng làm việc, chúng ta có thể đảo ngược cơn thuỷ triều HIV.

Science is the way forward. Recent scientific breakthroughs have altered our outlook on the future of AIDS. Of particular importance was a recent study showing that antiretroviral treatment reduces the likelihood of transmission of HIV to an uninfected partner by a remarkable 96%. For the first time, with this and other tools, we have a potential path to eliminate this disease from the global landscape. By using our new knowledge, we can implement more effective programs to provide HIV prevention, treatment, and care to millions of people worldwide, and to thousands of people in communities throughout Vietnam.

Khoa học là con đường tiến về phía trước. Những đột phá khoa học gần đây đã thay đổi quan điểm của chúng ta về tương lai của AIDS. Đặc biệt quan trọng là một nghiên cứu gần đây cho thấy điều trị kháng vi-rút làm giảm đáng kể - tới 96% - khả năng lây truyền HIV sang bạn tình không bị lây nhiễm. Lần đầu tiên, với nghiên cứu này và các công cụ khác, chúng ta có một con đường tiềm năng để loại bỏ căn bệnh này trên toàn cầu. Bằng việc sử dụng kiến thức mới của chúng ta, chúng ta có thể thực hiện các chương trình hiệu quả hơn về dự phòng HIV, điều trị và chăm sóc cho hàng triệu người trên thế giới, và hàng ngàn người trong các cộng đồng trên khắp Việt Nam.

Significant strides have been made across Vietnam and throughout the world. In Vietnam, the United States through the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) directly supported life-saving antiretroviral treatment for nearly 40,000 men, women and children as of September 2011. PEPFAR has also directly supported 113,000 people most at-risk for HIV in Vietnam with care and support. In Vietnam, HIV/AIDS affects everyone, but those most at-risk for HIV are often stigmatized because of whom they choose to love, their line of work, or their behaviors. Together we can stop the stigma and discrimination, and support our friends, family members and colleagues living with HIV.

Đã có những bước tiến ý nghĩa trên khắp Việt Nam và trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Hoa Kỳ - thông qua Kế hoạch Cứu trợ AIDS Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khác nhau của Chính phủ Việt Nam - đang trực tiếp trợ giúp việc điều trị kháng vi-rút cứu mạng sống cho gần 40.000 nam giới, phụ nữ và trẻ em tính đến tháng 9/2011. PEPFAR cũng trực tiếp trợ giúp 113.000 người có nguy cơ nhiễm HIV cao tại Việt Nam thông qua chăm sóc và giúp đỡ cũng như gia tăng tiếp cận với bao cao su. Chúng tôi phấn khởi về tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam với mục tiêu đến năm 2015 có 80.000 bệnh nhân được điều trị methadone, và chăm sóc, điều trị chất lượng cho thêm hàng ngàn người Việt Nam chung sống với HIV. Ở Việt Nam, HIV/AIDS ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng những người có nguy cơ nhiễm HIV cao thường bị kỳ thị vì những lý do liên quan đến người mà họ chọn làm người yêu, công việc hoặc hành vi của họ. Chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn sự kỳ thị và phân biệt đối xử, và trợ giúp các bạn bè, thành viên trong gia đình và các đồng nghiệp của chúng ta sống chung với HIV.Working with Vietnam, we are embracing smart investments to save more lives. Treatment – both to save the lives of those infected, and to prevent infection of others – is a key evidence-based intervention, along with prevention of mother-to-child transmission, HIV testing and others. In all we do, we are focusing on using our resources as effectively and efficiently as possible to maximize the human impact of our investments and save more lives. President Barack Obama’s Global Health Initiative is using health systems built through PEPFAR to address public health challenges in a more integrated and comprehensive way.

Làm việc với Việt Nam, chúng tôi đang theo đuổi những đầu tư thông minh để cứu được nhiều mạng sống hơn nữa. Điều trị - để đồng thời cứu cuộc sống của những người bị nhiễm, và để ngăn ngừa lây nhiễm sang người khác - là một can thiệp quan trọng có cơ sở, cùng với công tác dự phòng lây truyền từ mẹ sang con, xét nghiệm HIV và những phương pháp khác. Trong tất cả những việc chúng tôi làm, chúng tôi đang tập trung vào sử dụng tài nguyên của mình hiệu quả và hiệu nghiệm nhất có thể để tối đa hóa tác động đối với con người trong các đầu tư của chúng tôi và cứu sống thêm nhiều sinh mệnh nữa. Sáng kiến Y tế Toàn cầu của Tổng thống Barack Obama đang sử dụng các hệ thống y tế được xây dựng thông qua PEPFAR để giải quyết những thách thức y tế công cộng một cách tích hợp và toàn diện hơn.

The United States remains committed to a leadership role in the global AIDS response. Today, we recognize how far we have come in turning the tide against HIV, while acknowledging the lengths we still must travel. On this World AIDS Day, we stand together with Vietnam. With science as the roadmap and in a spirit of shared responsibility through expanded and creative partnerships across Vietnam, let us renew our efforts to reach the goal of an AIDS-free generation.

Hoa Kỳ vẫn cam kết nắm vai trò lãnh đạo trong ứng phó với AIDS trên toàn cầu. Ngày hôm nay, chúng ta ghi nhận chặng đường chúng ta đã đi để chống lại HIV, trong khi cũng thừa nhận còn những chặng đường dài mà chúng ta vẫn phải đi tiếp. Vào Ngày Thế giới Phòng chống AIDS, chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam. Với khoa học như bản đồ chỉ dẫn và một tinh thần trách nhiệm chung thông qua quan hệ đối tác mở rộng và sáng tạo trên khắp Việt Nam, chúng ta hãy đổi mới các nỗ lực để đạt được mục tiêu của một thế hệ không có AIDS.

http://vietnam.usembassy.gov/amb-oped120111.html

Record Number of Vietnamese Students Studying at U.S. Colleges and Universities Con số kỷ lục sinh viên Việt Nam theo học tại các Trường Cao ĐẳnRecord Number of Vietnamese Students Studying at U.S. Colleges and Universities

Con số kỷ lục sinh viên Việt Nam theo học tại các Trường Cao Đẳng và Đại học Hoa Kỳ

HANOI, November 14, 2011 – According to Open Doors 2011, the annual report on international academic mobility published by the Institute of International Education, with support from the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State, the number of Vietnamese students enrolled in U.S. institutions of higher education 2010/11 increased from 13,112 to 14,888, a 14 percent increase. Vietnam now ranks 8th among the leading countries of origin, up from 20th five years ago.

HÀ NỘI, ngày 14 tháng 11 2011 - Theo Open Doors 2011, bản báo cáo hàng năm về vận động giáo dục đại học quốc tế được công bố bởi Viện Giáo dục Quốc tế, với sự hỗ trợ từ Cục giáo dục và văn hóa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, số sinh viên Việt Nam ghi danh vào đại học Hoa Kỳ năm học 2010/11 tăng từ 13.112 đến 14.888, tăng thêm 14%. Việt Nam hiện nay đứng thứ 8 trong số các nước có số sinh viên cao nhất xét về nguồn gốc, tăng lên gấp 20 lần so với cách đây năm năm.
“This is a very positive sign of the increasingly strong education ties that we share,” said U.S. Ambassador to Vietnam David B. Shear of the report. “And we welcome even more Vietnamese students to come to the U.S., where they can take advantage of the highest quality and most diverse higher education system in the world.”

"Đây là một dấu hiệu rất tích cực của mối quan hệ giáo dục ngày càng mạnh mẽ chúng ta chia sẻ", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David B. Shear cho biết. "Và chúng tôi hoan nghênh có nhiều học sinh Việt Nam hơn nữa đến Mỹ, nơi họ có thể tận dụng lợi thế của thống giáo dục chất lượng cao nhất và đa dạng nhất trên thế giới."Another contributing factor is greater access to comprehensive and accurate information about study in the U.S. through Education USA advising offices in Hanoi and Ho Chi Minh City, and an increased level activity by United States colleges and universities to attract students from Vietnam.

Một yếu tố góp phần khác là việc truy cập thông tin toàn diện và chính xác về học tập tại Mỹ thông qua các văn phòng tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và hoạt động với mức độ gia tăng của các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ nhằm thu hút sinh viên từ Việt Nam.This year’s Open Doors report shows that the total number of international students at colleges and universities in the United States increased by 5 percent to 723,277 during the 2010/11 academic year. This represents a record high number of international students in the United States.

Báo cáo Open Doors năm nay cho thấy rằng tổng số sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ tăng 5% lên 723.277 trong năm học 2010/11. Đây là một con số sinh viên quốc tế cao kỷ lục tại Hoa Kỳ.The Open Doors 2011 report is being release to coincide with International Education Week, an opportunity to recognize the value of international educational exchange in developing mutual understanding and respect around the world. IEW, held the third week of November each year, is a joint initiative of the U.S. Department of State and the U.S. Department of Education. First held in 2000, IEW today is celebrated in more than 100 countries worldwide. This year the U.S. Embassy will hold a series of contests and events to celebrate the benefits of international education and exchange.

Báo cáo của Open Doors 2011 đang được phát hành trùng với Tuần lễ Giáo dục Quốc tế, một cơ hội để nhận ra giá trị trao đổi giáo dục quốc tế trong việc phát triển sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau trên toàn thế giới. IEW, được tổ chức vào tuần thứ ba của tháng mười hằng năm, là một sáng kiến ​​chung của Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Lần đầu tiên tổ chức vào năm 2000, IEW ngày nay được tổ chức tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Năm nay, Đại sứ quán Mỹ sẽ tổ chức một loạt các cuộc thi và các sự kiện để chào mừng những lợi ích của giáo dục quốc tế và trao đổi quốc tế quốc tế.http://vietnam.usembassy.gov/pr111511.html