MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Monday, October 24, 2011

Beijing urges Manila to return Chinese vessels Bắc Kinh yêu cầu Manila trả lại tàu của Trung QuốcBeijing urges Manila to return Chinese vessels

Bắc Kinh yêu cầu Manila trả lại tàu của Trung Quốc

By Pia Lee-Brago (The Philippine Star) Updated October 25, 2011

Pia Lee Brago (The Star Philippines) Cập nhật October 25, 2011

MANILA, Philippines - China has justified the activities of Chinese fishermen who strayed into Philippine waters last week, saying the actions taken by the Philippines have harmed the “lawful rights and interests of fishermen.”

MANILA, Philippines - Trung Quốc đã biện minh hoạt động của ngư dân Trung Quốc đã đi lạc vào vùng biển Philippines tuần trước, nói rằng các hành động của Philippines đã làm tổn hại đến "quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân."

Beijing urged Manila to “unconditionally return the Chinese dinghies as soon as possible and appropriately handle relevant issue.”

Bắc Kinh kêu gọi Manila " trả lại vô điều kiện các xuồng của Trung Quốc càng sớm càng tốt và xử lý vấn đề có liên quan một cách phù hợp."

China’s Foreign Ministry spokesperson Jiang Yu claimed during a press conference in Beijing last Oct. 20 that the Philippine naval vessel entered the waters off Liyue Bank of Spratlys, called the Nansha Islands in Chinese, last Oct. 18 and attempted to approach a Chinese fishing boat under “normal operation” towing 25 unoccupied dinghies.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 20 tháng 10 rằng các tàu hải quân Philippine đã vào vùng biển ngoài khơi Bãi Liyue thuộc Trường Sa, được gọi là quần đảo Nam Sa trong tiếng Hoa, ngày 18 tháng 10 và đã tìm cách tiếp cận một chiếc thuyền đánh cá của Trung Quốc đang "hoạt động bình thường" kéo theo 25 chiếc xuồng trống.

The Philippine Navy vessel’s propeller, she said, got entangled with the cables of the fishing boat, disconnecting it from the dinghies. But the Chinese fishermen and the fishing boat were safe.

Cánh quạt tàu của Hải quân Philippine, bà cho biết, đã vướng mắc với các loại cáp của tàu đánh cá, làm đứt lìa các xuồng. Tuy nhiên, ngư dân Trung Quốc và tàu đánh cá được an toàn.

She said China enjoys indisputable sovereignty over the Nansha Islands and their adjacent waters.

Bà cho biết Trung Quốc chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa và các vùng biển lân cận.

“It is completely justified for Chinese fishermen to fish in an area that has been a traditional fishing ground for generations,” Jiang said.

"Thật hoàn toàn hợp lý khi ngư dân Trung Quốc đánh cá trong một khu vực đã một ngư trường truyền thống qua nhiều thế hệ", Jiang nói.

“China has expressed its position to the Philippines, urging it to unconditionally return the Chinese dinghies as soon as possible and appropriately handle relevant issue,” she added.

"Trung Quốc đã bày tỏ lập trường đối với Philippines, bắt Philippines trả lại vô điều kiện các xuồng của Trung Quốc càng sớm càng tốt và xử lý phù hợp các vấn đề có liên quan," bà nói thêm.

The Department of Foreign Affairs (DFA) was firm that no apology was necessary for the collision of Navy and Chinese vessels.

Bộ Ngoại giao (DFA) chắc chắn rằng sẽ không cần có lời xin lỗi về va chạm của tàu Hải quân Philippines và các tàu các của Trung Quốc.

Sources told The STAR that the Chinese side does not deserve an apology because their boats were in Philippine waters.

Các nguồn tin cho đài STAR hay rằng phía Trung Quốc nên có một lời xin lỗi vì tàu của họ đã ở vùng biển Philippines.

Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario maintained last week that the Chinese fishing vessel towing 35 unmanned dinghies strayed into Philippine waters.

Tổng trưởng Ngoại giao Albert del Rosario tuần trước vấn giữ ý kiến rằng các tàu đánh cá của Trung Quốc kéo 35 xuồng không người lái đi lạc vào vùng biển Philippines.

Del Rosario said “when we took a closer look, our naval ship developed a steering problem and collided with the dinghies.”

The Chinese vessel left the scene and abandoned 24 of the dinghies, now in possession of the Navy, he said.

Del Rosario cho biết: "khi chúng tôi lại gần quan sát kỹ hơn, thì tàu hải quân của chúng tôi đã có vấn đề về diểu khiển và va chạm với các xuồng."
Tàu Trung Quốc rời khỏi hiện trường, bỏ rơi 24 cái xuống, bây giờ thuộc về Hải quân, ông nói.

Letter from Vietnamese Scientists to Google’s Executives Bức thư của các khoa học gia người Việt gửi Ban Giám đốc Công ty Google


Letter from Vietnamese Scientists to Google’s Executives
Bức thư của các khoa học gia người Việt gửi Ban Giám đốc Công ty Google
From: Hung Nguyen
Subject: The discrepancy of the border lines between Vietnam and China shown on www.googlemaps.com and www.ditu.google.com
To: eschmidt@google.com, jhanke@google.com, khurowitz@google.com
Received: Monday, 24 October, 2011, 4:23 PM
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA94043
Người gởi: Hung Nguyen
Đề tài: bản đồ TP Lào Cai trên mạng http://ditu.google.com.cn vẫn giữ đường biên giới cắt ngang thành phố của Việt Nam
Người nhận: eschmidt@google.com, jhanke@google.com, khurowitz@google.com
Đã nhận: Thứ Hai, 24 thán 10, 2011, 4:23 PM
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA94043
Attn:
Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps
c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs
Lưu ý:
Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps
c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs
Re: the discrepancy of the border lines between Vietnamand Chinashown on http://maps.google.com and http://ditu.google.com
Về việc: Bất nhất về đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong trang web www.googlemaps.com và www.ditu.google.com


Dear Dr Schmidt and Mr. Hanke:
During our drafting of a letter concerning China’s current territorial claim of a very large swath of the South China Sea, our colleagues checked to see whether maps in http://maps.google.com would show the same details as those shown by http://ditu.google.com . (Attn: our letter emailed to you on 20 October, 201, attached).
Thưa Dr Schmidt và Mr. Hanke,
Trong lúc soạn thảo bức thư liên quan đến việc Trung Quốc đang tranh đoạt gần như toàn bộ biển Nam Hoa, anh chị cộng sự viên vào trang mạng www.googlemaps.com kiểm tra xem có gì khác với bản đồ đang lưu trữ trong trang mạng www.ditu.google.com (Lưu ý: đính kèm bức thư chúng tôi email đến ông ngày 20/10/2011).


To our astonishment, the maps in the Google-affiliated websites from China are not the same although they cover the same areas. The map in the http://maps.google.com does not have the so-called “cow tongue” (China’s terminology) dotted line in the South China Sea whereas that in the http://ditu.google.com does.
Chúng tôi rất sửng sốt, những bản đồ lưu trữ trong các trang web liên kết của googlemaps không giống nhau tuy rằng những bản đồ này đều cho cùng khu vực. Bản đồ vùng Biển Đông trong www.googlemaps.com không có lồng thêm đường vẽ đứt đoạn gọi là “lưỡi bò” (một thuật ngữ của Trung Quốc), trong khi đó trong www.ditu.googlr.com xuất phát từ Trung Quốc lại có nó.


We then rechecked the Vietnam-China land border along LaoCaiCitywhich you informed us back in August 2010 that the error had been fixed. Again, the maps show the same discrepancy, that is the map of the LaoCaiCityin http://ditu.google.com still shows the border line cuts through the city while that in http://maps.google.com does not.
Chúng tôi trở lại kiểm tra đường biên giới đất liền dọc theo thành phố Lào Cai mà, vào ngày 02 tháng Tám năm 2011, Giám đốc giao tế Quốc tế của Google đã báo cho chúng tôi rằng sai sót về đường biên giới vẽ cắt ngang thành phố Lào Cai đã được chỉnh sửa. Lại cũng y như vậy, những bản đồ của vùng Lào Cai trong hai trang mạng lại có sự bất nhất tương tự, đó là bản đồ thành phố Lào Cai trong www.ditu.google.com vẫn tiếp tục giữ nguyên tình trạng đường biên giới cắt ngang thành phố Lào Cai trong khi đó trong www.googlemaps.com đường biên giới đã được sửa đúng.


Please review the two maps below to see their distinct differences about the border lines.
Xin xem hai bản đồ dưới đây để thấy sự khác biệt rõ ràng về đường biên giới.
We would like to call your attention to the discrepancies of the maps involved. The maps in http://ditu.google.com clearly favor China, which can be viewed as a serious breach of the principle of neutrality embraced by Google, and a grievous violation to the sovereignty of Vietnam.
Chúng tôi trân trọng lưu ý ông về sự bất nhất về các bản đồ nêu trên. Những bản đồ trong www.ditu.google.com rõ ràng được chỉnh sửa có thiên vị về phía Trung Quốc, mà có thể xem như là sự vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc trung thực mà Google theo đuổi, và là sự vi phạm đau đớn đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.


We would appreciate it if you would look into this matter with a sense of urgency and have the discrepancies resolved in a very short time possible.
Chúng tôi chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sắc của ông và yêu cầu ông tiến hành chỉnh sửa những bất nhất của các bản đồ trong một thời gian sớm nhất có thể.
We and our fellow Vietnamese from all over the world are anxiously waiting for your reply.
Thank you very much for your consideration.
Yours sincerely,
On behalf of concerned Vietnamese
Chúng tôi và đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ thư trả lời của ông.
Xin cám ơn ông rất nhiều.
Trân trọng,
Thay mặt người Việt quan tâm
Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com, savevietnam09@gmail.com ,
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz
Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz


LIST OF SIGNATORIES
1
Trinh Khanh Tuoc Ph.D.,New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son Ph.D.,Australia
Tran Mai Ph.D.,Australia
Tara T. Van Toai Ph.D.,USA
Norman N. VanToai Ph.D.,USA
Tran Minh Phuong M.Tech,Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc.,P.Eng.,Canada
Tran Ba Tuoc M.Com.,Vietnam
11
Bui Viet Long B.E.Mech,Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil,USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food),USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.),USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, NewZealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil,USA
Nguyen Huu Kho Ph.D., M.B.A.,P.E.,USA
Truong Nham Ph.D,Australia
21
Truong Kim Ngoc B.E.Chem,USA
Le Ba Hong M.Sc,Australia
Ngo Tung Huynh B,Agr.Sc,Australia
Vu The Hung B.S.Comp.,USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil,USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com.,USA
Nguyen Bich Lien B.A.Edu.,USA
Dinh Mui B.A.Edu.,Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA,MSCIS,USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A.,New Zealand
31
Bui Thi Bich Chau M.A.,USA
Nguyen Thien Nga B.S.Comp.,New Zealand
Do Thi Nhung B.A.Edu.,USA
Nguyen Do Khanh Ph.D.,Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics,USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu,USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation,USA
Vu Quyet M.A.Edu.,USA
Marie Dung Burns M.A.Edu.,New Zealand
Le Thu Lieu B.E.Chem,New Zealand
41
Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED,Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil,Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com,Economics,Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A,New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A,CPEng,Australia
Nguyen Huu The M.E.Mech.,USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service,USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect,Saudi Arabia
Le Quang Long B.E.Mech,New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A.,USA
51
Nguyen Hung B.E.Chem,Australia
La Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre,Jyvaskyla University,Finland
LIST OF SIGNATORIES
1
Trinh Khanh Tuoc Ph.D.,New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP,E.A.,USA
Nguyen Thuong Son Ph.D.,Australia
Tran Mai Ph.D.,Australia
Tara T. Van Toai Ph.D.,USA
Norman N. VanToai Ph.D.,USA
Tran Minh Phuong M.Tech,Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor,University of Danang,Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc.,P.Eng.,Canada
Tran Ba Tuoc M.Com.,Vietnam
11
Bui Viet Long B.E.Mech,Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil,USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.),New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food),USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.),USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, NewZealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil,USA
Nguyen Huu Kho Ph.D., M.B.A.,P.E.,USA
Truong Nham Ph.D,Australia
21
Truong Kim Ngoc B.E.Chem,USA
Le Ba Hong M.Sc,Australia
Ngo Tung Huynh B,Agr.Sc,Australia
Vu The Hung B.S.Comp.,USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil,USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com.,USA
Nguyen Bich Lien B.A.Edu.,USA
Dinh Mui B.A.Edu.,Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA,MSCIS,USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A.,New Zealand
31
Bui Thi Bich Chau M.A.,USA
Nguyen Thien Nga B.S.Comp.,New Zealand
Do Thi Nhung B.A.Edu.,USA
Nguyen Do Khanh Ph.D.,Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics,USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu,USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation,USA
Vu Quyet M.A.Edu.,USA
Marie Dung Burns M.A.Edu.,New Zealand
Le Thu Lieu B.E.Chem,New Zealand
41
Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED,Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil,Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com,Economics,Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A,New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A,CPEng,Australia
Nguyen Huu The M.E.Mech.,USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service,USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect,Saudi Arabia
Le Quang Long B.E.Mech,New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A.,USA
51
Nguyen Hung B.E.Chem,Australia
La Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre,Jyvaskyla University,Finland
Annex 1: Lao Cai map on www.ditu.google.com
Phụ lục 1: Bản đồ TP Lào Cai trong www.ditu.google.com vẫn nguyên tình trạng đường biên giới cắt ngang thành phố
http://www.pagewash.com//nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.obkvgia.arg/jc-pbagrag/hcybnqf/2011/10/vzntr00257.wct
Annex 2: Lao cai map on www.googlemaps.com
Phụ lục 2: Bản đồ TP Lào Cai trong www.googlemaps.com đường biên giới đã được sửa đúng
http://www.pagewash.com//nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.obkvgia.arg/jc-pbagrag/hcybnqf/2011/10/vzntr00427.wctAnnex 3: Letter to Dr Schmidt and Mr. Hanke dated Oct 20th 2011
Phụ lục 3: Lá thư gửi Dr Schmidt và Mr. Hanke ngày 20-10-2011


October 20, 2011
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA94043
Attn:
Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps
c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs
Dear Dr Schmidt and Mr. Hanke:
20 Tháng Mười 2011
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA94043

Attn:
Tiến sĩ Eric E. Schmidt, Chủ tịch
Ông John Hanke, Giám đốc Google Earth & Maps
c / o: Kate Hurowitz, Giám đốc Truyền thông Toàn cầu & các vấn đề c
ông chúng
Thưa Tiến sĩ Schmidt Ông Hanke:
It has come to our attention that Google maps when accessed from China shows a map of China having the hand drawn dotted line wrongfully claiming almost all of the South China Sea.
http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20111017-Google-Maps-South-China-Sea-error.aspx
http://ditu.google.cn/?hl=cn
http://ditu.google.com/
Chúng tôi tình cờ nhận thấy rằng bản đồ của Google khi truy cập từ Trung Quốc cho thấy một bản đồ của Trung Quốc đường dứt đoạn vẽ tay tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển Nam Trung Hoa.
http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20111017-Google-Maps-South-China-Sea-error.aspx
http://ditu.google.cn/?hl=cn
http://ditu.google.com/

This incorrect and premeditated claim by China has been strenuously objected to by all Southeast Asian countries, especially Vietnam and the Philippines, the two countries which are most affected by this aggressive act of Chinese authority. This fabricated map of China with the hand drawn sea territory line, which is dubbed “the cow tongue shape” line, is the subject of on-going protests by not only all the countries in Southeast Asia but also the majority of countries in the world.
Tuyên bố không chính xác và tính toán trước này của Trung Quốc đã bị kịch liệt phản đối tất cả các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, hai nước bị ảnh hưởng nhất do hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc. Bản đồ Trung Quốc ngụy tạo này với đường lãnh hải vé tay, còn được gọi là "đường lưỡi ", chủ đề của các cuộc biểu tình phản đối không chỉ ở tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á mà cònđa số các nước trên thế giới.


As concerned Vietnamese, in concert with the letter we sent to you on September 5, 2011 alerting the inclusion of the “U shape” boundary line by Chinese authority in their national map, we request that you act quickly to have the hand drawn dotted line on South China Sea removed. The longer this falsified dotted border line is shown in your Google maps-China website, the more injurious it is to the integrity of the territory of Vietnam, the Philippines and the other countries in the South China Sea.
Thank you for your prompt consideration.
Yours Sincerely,
Là những người Việt Nam có liên quan, cùng với thư chúng tôi gửi tới các ông ngày 5 tháng 9 năm 2011 cảnh báo sự đưa vào đường "hình chữ U" ranh giới do nhà cầm quyền Trung Quốc vẽ ra trong bản đồ quốc gia của họ, chúng tôi yêu cầu các ông hành động nhanh chóng để loại bỏ đường đút đoạn vẽ tay trên biển Nam Trung Quốc. Những sai lệch về đường biên giới đứt đoạn được thể hiện trong trang web bản đồ Google Trung Quốc của các ông càng lâu, thì nó càng gây tổn hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Philippines và các nước khác trong vùng biển Nam Trung Hoa.
Cảm ơn và xin các ông xem xét nhanh chóng.
Trân trọng,


On behalf of concerned Vietnamese,
Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz
Thay mặt của người Việt Nam có liên quan,

Hưng Nguyên, hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ngô, ngoroberto@gmail.com
Quang Long, longauckland@yahoo.co.nz
Panda Mugging Hành hung gấu trúc


Panda Mugging

Hành hung gấu trúc

Can the 2012 candidates China-bash their way to victory?

Liệu các ứng viên Tổng thống năm 2012 có liên tục đả kích Trung Quốc cho đến ngày thắng lợi hay không?

BY MICHAEL A. COHEN | OCTOBER 14, 2011

Michael A. Cohen, 14-10-2011,

A bipartisan spirit has momentarily returned to Washington! Before anybody gets too excited, it's not on jobs, the deficit, or the economy -- but rather China. By a 63-35 tally, the U.S. Senate voted on Tuesday, Oct. 11, to support tough legislation slapping tariffs on countries that purposely undervalue their currency (read: China). And though the bill has almost no chance of becoming law -- House Speaker John Boehner has called the legislation "dangerous" -- the fact that it was co-sponsored by a gaggle of liberal, moderate, and conservative senators suggests that this broadside against America's second-largest trading partner has support from across the political spectrum.

Một tinh thần lưỡng đảng đã trở lại Thủ đô Washington! Nhưng xin mọi người khoan quá phấn kích, vì tính lưỡng đảng này không liên quan đến công ăn việc làm, thâm hụt ngân sách hay nền kinh tế – nhưng tập trung vào Trung Quốc (TQ). Bằng một số phiếu 63-35, Thượng viện Mỹ đã biểu quyết vào hôm thứ Ba, 11-10, để ủng hộ một dự án luật nghiêm khắc nhằm áp đặt thuế quan vào các nước cố tình kìm giá tiền tệ của họ ở mức quá thấp (phải hiểu là: TQ). Và mặc dù dự án luật này gần như không có cơ may trở thành luật – Chủ tịch Hạ viện John Boehner gọi hành động lập pháp này là “nguy hiểm” – nhưng sự thể nó được đồng-bảo trợ (co-sponsored) bởi một đám Nghị sĩ tự do, ôn hòa, và bảo thủ đã cho thấy rằng loạt đả kích nhắm vào đối tác thương mại lớn thứ nhì của Mỹ đang nhận được hậu thuẫn đều khắp trên lăng kính chính trị Mỹ.

In a way, it's surprising that it took this long for Congress to get around to making China a scapegoat for the continued U.S. downturn. After all, finding a foreign bogeyman at a time of domestic economic dissatisfaction is hardly unusual. In the 1930s, it helped spur passage of the Smoot-Hawley tariffs; in the 1980s and early 1990s, economic fears -- and high-profile investments by Japanese businesses, like the purchase of Rockefeller Center -- led to a round of Japan-bashing in popular culture and the media.

Trong một cách nào đó, điều đáng ngạc nhiên là Quốc hội Mỹ đã mất một thời gian khá lâu mới tìm ra cách biến TQ thành con dê tế thần cho cuộc suy trầm kinh tế còn tiếp diễn của Hoa Kỳ. Dẫu sao, việc tìm cho ra một ông kẹ [mối đe dọa] từ nước ngoài trong một thời kỳ dân chúng bất mãn về kinh tế trong nước không phải là điều mới lạ. Trong thập niên 1930, tâm lý này đã thúc đẩy việc Quốc hội thông qua luật thuế quan Smoot-Hawley; trong thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, những lo sợ kinh tế – và việc đầu tư nổi bật của các công ty Nhật vào Hoa Kỳ, như việc mua Trung tâm Rockefeller – đã dẫn đến một loạt công kích Nhật Bản trong văn hóa quần chúng và trên các phương tiện truyền thông.

In Tuesday's most recent Republican debate, GOP front-runner Mitt Romney was unabashed in labeling China as a cheater and manipulator of its currency. According to Romney, "the Chinese are smiling all the way to the bank, taking our currency and taking our jobs and taking a lot of our future." In a Washington Post op-ed three days later, Romney went even further, accusing China of seeking "advantage through systematic exploitation of other economies" and stealing American innovations. His remedy: classifying Beijing as a currency manipulator and taking a host of unilateral steps against China, including punitive measures.

Trong cuộc tranh luận gần đây nhất vào hôm thứ Ba giữa các ứng viên Cộng hòa, ứng cử viên dẫn đầu Mitt Romney không mảy may e ngại khi gọi TQ là nước gian lận và dùng thủ đoạn để kìm giá đồng Nhân dân tệ và gây bất lợi cho các ngoại tệ khác. Theo Romney, “người TQ đang cười toe toét suốt đường đi tới ngân hàng, lấy tiền của chúng ta, lấy công ăn việc làm của chúng ta và lấy mất khá nhiều tương lai của chúng ta”. Trong một bài op-ed [đối diện với bài xã luận] trên tờ Washington Post ba hôm sau đó, Romney còn đi xa hơn, lên án TQ tìm “những lợi thế bằng cách bóc lột có hệ thống các nền kinh tế khác” và ăn cắp các sáng kiến của Mỹ. Thuốc trị của ông: xếp loại Bắc Kinh như một nước dùng thủ đoạn tiền tệ (currency manipulator) và áp đặt một loạt những biện pháp đơn phương chống lại TQ, kể cả biện pháp trừng phạt.

These sorts of attacks on China, while relatively rare in presidential politics, are not unheard of. In 1992, Bill Clinton regularly took then-President George H.W. Bush to task for his coddling of the "butchers of Beijing" (a policy that was quickly reversed once Clinton took office -- a compelling reminder that even the harshest foreign-policy campaign rhetoric should perhaps be taken with a grain of salt). China "bashing" began to emerge more prominently during the 2010 campaign with dozens of congressional contenders scapegoating China for America's economic troubles.

Những hình thức đả kích chống TQ này, mặc dù tương đối hiếm trong các cuộc vận động tranh cử Tổng thống, nhưng không phải là không nghe tới. Năm 1992, Bill Clinton thường xuyên cáo buộc Tổng thống đương nhiệm George H.W. Bush về tội o bế “các tên đồ tể Bắc Kinh”. (Nhưng Clinton nhanh chóng đảo ngược chính sách của mình sau khi đắc cử – điều này nhắc nhở hùng hồn rằng ta không nên tin vào khẩu khí gay gắt của các ứng viên trong vấn đề đối ngoại). Những hành động “đả kích” TQ bắt đầu xuất hiện nổi bật hơn trong cuộc vận động tranh cử Quốc hội năm 2010 với hàng chục ứng cử viên đổ lỗi cho TQ đã gây ra các vấn đề kinh tế đáng lo cho Mỹ.

For example, Sen. Harry Reid accused his GOP rival Sharron Angle of being a "foreign worker's best friend" for supporting tax increases that sent American jobs to China and India. He was joined by Democratic colleagues like Barbara Boxer who went after Carly Fiorina for supporting "Shanghai" over "San Jose." Then-Rep. Zack Space of Ohio criticized his Republican opponent for backing free trade with China because it helped "their standard of living." Republicans got in some jabs as well, including Spike Maynard, whose ads attacking 34-year incumbent Rep. Nick Rahall featured traditional, plucked-string, Chinese-style music, red backgrounds, and shadowy pictures of what appears to be Chairman Mao.

Chẳng hạn Nghị sĩ Harry Reid đã lên án đối thủ Cộng hòa Sharon Angle về tội là “người bạn thân nhất của công nhân nước ngoài” vì cho rằng ông này đã ủng hộ việc tăng thuế khiến các công ty đưa việc làm tại Mỹ sang Trung Quốc và Ấn Độ. Ông được các đồng nhiệp Dân chủ hùa theo, chẳng hạn Barbara Boxer đã đả kích Carly Forina về tội đặt “Thượng Hải” lên trên “San Jose”. Dân biểu Cộng hòa đương nhiệm Zack Space tại Ohio đã chỉ trích đối thủ cùng đảng của ông về tội ủng hộ tự do mậu dịch với TQ vì chính sách này đã giúp nâng cao “mức sống của họ”. Các ứng viên Cộng hòa cũng tham gia những đấm đá chính trị liên quan đến TQ, chẳng hạn Spike Maynard dùng quảng cáo TV để đả kích Dân biểu Dân chủ Nick Rahall, người có thâm niên 34 năm tại Quốc hội, bằng nhạc đàn tranh truyền thống TQ, trên nền đỏ, và những hình ảnh lờ mờ nom như Chủ tịch Mao.

And it isn't just the loss of jobs that provokes American ire -- it's also the holding of trillions of dollars in U.S. debt by the Chinese government. In reality, China owns just around 8 percent of all U.S. Treasurys -- the largest group of owners is actually individual Americans and U.S. institutions. Yet even President Barack Obama has been quick to remind audiences that continued deficit spending means "borrowing more from countries like China." The notion that China is "America's banker" has more or less become a cliché.

Và người Mỹ phẫn nộ không phải chỉ vì mất công ăn việc làm, mà còn vì Chính phủ TQ đang cầm trong tay hàng nghìn tỷ đôla trái phiếu của Mỹ. Trên thực tế, TQ chỉ làm chủ khoảng 8% tổng số trái phiếu do Bộ Tài chính Mỹ phát hành – thật ra, tập thể chủ nhân lớn nhất gồm có những cá nhân người Mỹ và các định chế Mỹ. Tuy vậy, ngay cả Tổng thống Barack Obama cũng nhanh chóng nhắc nhở dân chúng Mỹ rằng tiếp tục chi tiêu thâm hụt có nghĩa là “vay mượn thêm từ các quốc gia như Trung Quốc”. Cái ý niệm cho rằng TQ là “ngân hàng của Mỹ” không ít thì nhiều đã trở thành một sáo ngữ.

But for all the bipartisan panda-mugging going on, it's unclear that the American people are buying it quite yet. According to a recent poll by the Pew Research Center, when given an option of "getting tougher with China" or "building a stronger relationship," voters supported the latter by a 53-40 margin. Even though all but five members of the Senate Democratic caucus voted for this week's currency bill, only 32 percent of Democratic voters want to see a get-tough approach to China. In fact, the only group of Americans that Pew could find who were in favor of a get-tough stance with China were self-described Tea Party members.

Nhưng cho dù việc hành hung chú gấu trúc [đả kích TQ] đang diễn ra trong cả hai Đảng, không ai dám chắc là nhân dân Mỹ đang hậu thuẫn hiện tượng này. Theo một cuộc thăm dò ý kiến gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khi được cho lựa chọn giữa “cứng rắn hơn với TQ” và “xây dựng quan hệ bền vững hơn”, cử tri ủng hộ điều sau bằng một tỷ lệ 53-40. Mặc dù gần như tất cả khối Dân chủ Thượng viện, chỉ trừ 5 thành viên, đều bỏ phiếu chấp thuận dự án luật tiền tệ tuần này, nhưng chỉ có 32% cử tri Dân chủ muốn thấy một đường lối cứng rắn với TQ. Thật ra, nhóm người Mỹ duy nhất mà Pew có thể nhận thấy là đang ủng hộ một đường lối cứng rắn với TQ là những người tự nhận là thành viên của phong trào [dân túy] Tea Party.

The reality is that while the Chinese currency is likely undervalued (though steadily appreciating), it's hardly a predominant cause of America's economic malaise. As Adam Hersh, an economist at the Center for American Progress (CAP), wrote on Oct. 7, "Policymakers should not pretend ... that tackling the exchange rate issue will be a panacea for our economic growth, jobs, and competitiveness challenges."

Sự thật là mặc dù đồng Nhân dân tệ có thể là bị kìm giá (nhưng hiện đang tăng giá đều đặn), đây không phải là nguyên nhân chính yếu tạo ra cuộc suy trầm kinh tế tại Mỹ hiện nay. Như Adam Hersh, một kinh tế gia tại Trung tâm Vì tiến bộ Mỹ (Center for American Progress/CAP) đã viết ngày 7-10, “Các nhà hoạch định chính sách đừng làm bộ… như thể giải quyết vấn đề hối suất là có thể tìm ra liều thuốc bá bệnh (panacea) cho việc tăng trưởng kinh tế, công ăn việc làm, và những thử thách cho khả năng cạnh tranh của chúng ta”.

Moreover, a blunt instrument like the legislation passed in the Senate will be unlikely to shift Chinese behavior in the near term -- (as Atlantic correspondent James Fallows explained it to me, "It is as bad in internal Chinese politics to 'knuckle under' to U.S. 'demands' as vice versa") -- and even if it did, it would take a massive appreciation in the yuan to have any real significant impact on American jobs.

Hơn nữa, một khí cụ cùn như dự án luật được Thượng viện vừa mới thông qua sẽ không thể thay đổi hành vi của TQ trong ngắn hạn – (như thông tín viên James Fallows của tờ Atlantic đã giải thích cho tôi, “Thật là không tốt cho chính trị nội bộ của TQ nếu TQ phải ‘nhượng bộ’ trước ‘những yêu sách’ của Mỹ, cũng như ngược lại” – và nếu TQ có nhượng bộ đi nữa, thì đồng Nhân dân tệ cũng phải tăng giá ào ạt mới tạo được ảnh hưởng đáng kể trên công ăn việc làm của người Mỹ.

If anything, such a course of action would likely lead jobs to trickle to other low-wage countries rather than back to the United States -- a phenomenon that is already taking place as labor costs in China are on the rise. Given that China is the third-largest importer of American goods ($66 billion so far this year), a potential trade war would not only affect what Americans pay for Chinese products, but it could also directly harm U.S. exporters and -- wait for it -- cost American jobs.

Có chăng là, việc tăng giá đồng Nhân dân tệ sẽ có khả năng chuyển một ít công việc từ TQ sang các nước có lao động rẻ khác chứ không đưa chúng về lại Mỹ – một hiện tượng đã bắt đầu diễn ra khi giá lao động tại TQ đang có chiều hướng tăng cao. Trong tình hình TQ là nước nhập khẩu hàng hóa Mỹ đứng thứ ba (66 tỷ đôla cho đến thời điểm này năm nay), một chiến tranh mậu dịch nếu xảy ra cũng không ảnh hưởng giá cả mà người Mỹ trả cho hàng TQ, nhưng nó có thể gây tổn thương trực tiếp cho các công ty xuất khẩu của Mỹ và – hãy đợi mà xem – sẽ làm mất thêm nhiều công ăn việc làm tại Mỹ.

As CAP's Nina Hachigian points out, it's not that currency valuation is unimportant. But other challenges in the U.S.-China relationship, like improved market access for U.S. products and better intellectual-property protections, need to be addressed. That's where the focus should be -- and to some extent it has been with the Obama administration, which has not been shy in taking China to the World Trade Organization on exactly these points.

Như Nina Hachigian của Trung tâm Vì tiến bộ Mỹ vạch rõ, không phải việc tăng giá đồng Nhân dân tệ là không quan trọng. Nhưng những thử thách khác trong quan hệ Mỹ-Trung, như vấn đề cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm của Mỹ và bảo vệ tốt quyền sở hữu trí tuệ, cần phải được đối phó nghiêm chỉnh. Đó là các lãnh vực cần phải quan tâm – và ở một mức độ nào đó Chính quyền Obama đã làm như vậy và không ngại ngùng đưa TQ ra trước WTO về những điểm này.

According to Devin Stewart, a senior fellow at the Carnegie Council and longtime Asia watcher, Congress is taking what he calls quite bluntly "a boneheaded approach. It is the exact opposite direction we should be going in." The right direction, he says, would be to focus on spurring innovation at home and building social infrastructure rather than making China into a global bad guy.

Theo Devin Stewart, một nhà nghiên cứu thâm niên tại Hội đồng Carnegie (the Carnegie Council) và là một nhà quan sát tình hình châu Á, Quốc hội đang thi hành điều mà ông gọi thẳng thừng là “một đường lối ngu muội. Nó đi ngược lại đường hướng mà đáng lẽ ta phải đi”. Đường hướng đúng đắn phải là tập trung vào việc khuyến khích sáng kiến ở trong nước và xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội hơn là biến TQ trở thành một tên ác ôn toàn cầu.

It reminds me of a conversation I had with one of Foreign Policy's former editors, Charles William Maynes, not longer after the 9/11 attacks. When I noted how quickly America had united against al Qaeda and the broader terrorist bogeyman, he upbraided me: "If it wasn't the jihadists, it would have been the Chinese." With Osama bin Laden somewhere at the bottom of the Arabian Sea, maybe it's China's turn.

Điều này nhắc tôi nhớ lại một mẩu chuyện mà tôi trao đổi với một trong những cựu biên tập viên của tạp chí Foreign Policy, Charles William Maynes, không lâu sau vụ tấn công khủng bố Ngày 11 tháng Chín. Khi tôi nhận xét nhân dân Mỹ đã đoàn kết rất nhanh chóng để chống lại Tổ chức al Qaeda và tên trùm khủng bố toàn cầu, anh ta đã mắng tôi: “Nếu không có bọn thánh chiến Hồi giáo, thì lại có bọn TQ”. Bây giờ Osama bin Laden đang ở một nơi nào dưới đáy Biển Ả Rập, có lẽ đã đến phiên TQ.


Michael Cohen là một tác giả và là nhà nghiên cứu thâm niên tại Trung tâm nghiên cứu American Security Project (Dự án An ninh Mỹ).Foreign Policy

Translated by Trần Ngọc Cư

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/14/china_republican_policy_panda_mugging?page=full