MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, September 13, 2011

Sea frontiers Biên giới biển


Sea frontiers
Biên giới biển
Monday, 12th September, 2011
12/09/2011
By Gwynne Dyer
Gwynne Dyer

THE Indian Navy revealed recently that one of its vessels, the amphibious assault ship INS Airavat, was hailed by a Chinese naval officer demanding to know why it was in Chinese territory – while it was actually off the Vietnamese coast heading for the Vietnamese port of Haiphong.
Hải quân Ấn Độ vừa tiết lộ rằng một con tàu của họ, tàu tấn công đổ bộ Airavat INS, được một sĩ quan hải quân Trung Quốc yêu cầu cho biết lý do tại sao nó lại ở trong lãnh thổ Trung Quốc - trong khi nó thực sự ngoài khơi bờ biển Việt Nam đang hướng về cảng biển Hải Phòng của Việt Nam.


And last week, it was reported that a Chinese spy ship was discovered in India’s Andaman Islands earlier this year.
Và tuần trước, người ta báo cáo rằng một con tàu gián điệp Trung Quốc đã được phát hiện ở quần đảo Andaman của Ấn Độ hồi đầu năm nay.


A quarter of a world away, in the eastern Mediterranean, the consequences of Israel’s seizure of a Turkish aid vessel heading for Gaza in May of last year continue to unfold. Israel steadfastly refuses to apologise for the deaths of nine Turks who were killed by Israeli commandos in the attack, and on September 8, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan announced that future aid vessels to Gaza would be escorted by the Turkish navy.
Ở một góc kia của thế giới, ở phía đông Địa Trung Hải, hậu quả của việc Israel giữ một con tàu cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng về Gaza tháng năm năm ngoái được tiếp tục phanh phui. Israel kiên định từ chối xin lỗi về cái chết của chín người Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị giết bởi lính Israel trong vụ tấn công, và vào ngày 08 tháng 9, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thông báo rằng tàu cứu trợ tới Gaza trong tương lai sẽ được hộ tống bởi hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.


If this sort of thing goes on, it is plausible to imagine a point at which countries with real military power – Israel and Turkey, or India and China – start shooting at each other. Moreover, all these countries except Turkey, have nuclear weapons, though it is hard to imagine them being used in a conflict at sea. On the other hand, it is the sea and its slippery boundaries that makes such confrontations possible.
Nếu điều này tiếp tục, thì điều đáng để tưởng tượng là tại thời điểm nào đó các quốc gia có sức mạnh quân sự thực sự - như Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc - bắt đầu nhằm bắn vào nhau. Hơn nữa, tất cả các quốc gia này, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, đều có vũ khí hạt nhân, mặc dù khó tưởng tượng rằng chúng được sử dụng trong một cuộc xung đột trên biển. Mặt khác, chính biển cả và ranh giới và trơn trượt của nó mà làm cho cuộc đối đầu như vậy có thể xảy ra.


You can attack a land border if you really want to, but it is a very big decision with incalculable consequences: a declaration of war, in effect. Even the most arrogant or paranoid governments will think long and hard before embarking on such an action, and generally they end up by deciding not to do it. Whereas at sea you can easily drift into a serious military confrontation that neither side intended.
Bạn có thể tấn công biên giới đất liền nếu bạn thực sự muốn, nhưng nó là một quyết định rất lớn với những hậu quả khôn lường: một tuyên bố chiến tranh, có hiệu lực. Ngay cả các chính phủ kiêu ngạo hay hoang tưởng sẽ nghĩ lâu dài và khó khăn trước khi bắt tay vào hành động như vậy, và thường họ kết thúc bằng cách quyết định không làm điều đó. Trong khi đó, trên biển, bạn có thể dễ dàng bị trôi dạt vào một cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng mà không bên nào có ý định.


Early this month, Turkey expelled the Israeli ambassador, and Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s announcement that the Turkish navy will escort future aid convoys raises the prospect of actual military clashes between the two.
Đầu tháng này, Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất đại sứ Israel và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hộ tống đoàn công-voa cứu trợ trong tương lai làm tăng triển vọng của các cuộc đụng độ quân sự thực tế giữa hai bên.


Erdogan cannot stand by and let any more Turkish citizens be killed, nor can he stop future convoys from seeking to break the Israeli blockade of Gaza. Israel’s refusal to apologise for killing Turkish citizens makes it politically impossible for him to defy Turkish public opinion on this. And yet if Turkish warships escort the next convoy, it’s easy to imagine an outbreak of shooting.
Erdogan có thể không ngồi yên và để cho bất kỳ công dân Thổ Nhĩ Kỳ nữa bị giết, ông cũng không thể chấm dứt các đoàn công-voa trong tương lai tìm cách phá vỡ sự phong tỏa Gaza của Israel. Israel từ chối xin lỗi về việc giết hại công dân Thổ Nhĩ Kỳ về mặt chính trị là điều khiến nó không thể coi thường ý kiến ​​công chúng Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu các tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống các đoàn công-voa tiếp theo, thật dễ dàng để tưởng tượng một đợt bùng phát bắn nhau tiếp theo.


All Israel’s wars hitherto have been with poorly armed and badly led Arab armies in non-industrialised countries; a war with Turkey would be a very different matter, even if it remained a purely maritime conflict. But Israeli politics will not let Netanyahu back down either – and because it’s at sea, nobody really knows where the red lines are.
Tất cả các cuộc chiến tranh cho đến nay của Israel là với các lực lượng vũ trang kém và lãnh đạo tồi của Ả Rập, tại các nước chưa công nghiệp hóa, một cuộc chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một vấn đề rất khác, thậm chí nếu nó vẫn còn là một cuộc xung đột hoàn toàn có tính chất hàng hải. Tuy nhiên, chính trị của Israel cũng sẽ không cho ông Netanyahu lùi lại - và bởi vì khi ở trên biển không ai thực sự hiểu rõ các đường màu đỏ nằm ở đâu.


Israel attacked last year’s aid flotilla well beyond the limits of the blockade zone it had declared around Gaza, and might do so again. Israel would have local air superiority, but the Turkish warships would be on hair-trigger alert for an attack. This could end very badly.
Israel tấn công đội tàu cứu trợ năm ngoái bên ngoài giới hạn của khu vực phong tỏa đã được tuyên bố xung quanh Gaza, và có thể làm như vậy một lần nữa. Israel sẽ có ưu thế không quân tại chỗ, nhưng các tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được kích hoạt cảnh báo sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Điều này có thể có kết cuộc nặng nề.


Even that is small potatoes compared to the potential for a naval conflict in the South China Sea. China insists that virtually the whole sea is its territory, with claimed boundaries that skim the coasts of all the other countries that border the sea: Vietnam, Malaysia, Brunei and the Philippines.


Ngay cả đó chỉ là những củ khoai tây nhỏ so với khả năng xung đột hải quân ở Biển Đông. Trung Quốc khẳng định rằng hầu như toàn bộ biển là lãnh thổ của mình, với những ranh giới tiếp giáp gần các bờ biển của tất cả các nước khác có biên giới biển: Việt Nam, Malaysia, Brunei và Việt Nam.
China bases its claim on its historic sovereignty over the clusters of low-lying islands in the middle of the sea, the Paracels and the Spratlys. But Hanoi says Beijing never claimed sovereignty until 1940, and that the islands had actually been controlled by Vietnam since the 17th century. They were certainly under Vietnamese control until 1974, when China seized them by force, killing several Vietnamese soldiers in the process.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lịch sử của nó đối với các cụm đảo ngầm ở giữa biển, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng Hà Nội cho biết Bắc Kinh không hề tuyên bố chủ quyền cho đến năm 1940, và rằng những hòn đảo đã thực sự được kiểm soát bởi Việt Nam từ thế kỷ 17. Những đảo này chắc chắn nằm dưới sự kiểm soát của Việt Nam đến năm 1974, khi Trung Quốc chiếm lấy bằng vũ lực, và giết chết các binh sĩ Việt Nam trong quá trình xâm chiếm này.
The Philippines also claims some of the islands, and all four Southeast Asian countries reject China’s claim to own the seabed rights practically up to their beaches. To make matters worse, there are now believed to be enormous reserves of oil and gas under the sea’s shallow waters.
Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền một số hòn đảo, và tất cả bốn nước Đông Nam Á đều chối bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc về sở hữu các quyền dưới đáy biển mà thực tế mở rộng đến các bãi biển của họ. Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn, khi hiện nay người ta cho rằng có dự trữ lớn dầu và khí đốt dưới các vùng nước nông của Biển Đông.


Worst of all, the South China Sea is a maritime highway connecting Europe, the Middle East and South Asia with East Asia and none of the other major powers is willing let it fall under exclusive Chinese control. That is why an Indian warship was visiting Vietnam last July, and why the United States is selling more warships and helicopters to the Philippines.
Điều tồi tệ nhất là, Biển Đông là một đường cao tốc biển kết nối châu Âu, Trung Đông và Nam Á với Đông Á và không ai trong số các cường quốc khác sẵn sàng để cho nó rơi vào tay kiểm soát của Trung Quốc độc quyền. Đó là lý do tại sao một tàu chiến của Ấn Độ đến thăm Việt Nam hồi tháng Bảy, và lý do tại sao Hoa Kỳ là bán tàu chiến và máy bay trực thăng cho Philippines.


It is a slow-burning fuse, but this is the most worrisome strategic confrontation in the world today.
Nó là một dây cháy chậm, nhưng đây là cuộc đối đầu chiến lược đáng lo ngại nhất trong thế giới ngày nay.

South China Sea disputes: Harbinger of regional strategic shift? Tranh chấp Biển Đông: điềm báo cho một thay đổi chiến lược ở khu vực?


South China Sea disputes: Harbinger of regional strategic shift?
Tranh chấp Biển Đông: điềm báo cho một thay đổi chiến lược ở khu vực?

BY YOICHI KATO - 2011/09/11
Yoichi Kato - 11-9-2011

The territorial disputes in the South China Sea between China and the other littoral states, including Vietnam and the Philippines, are gaining more strategic significance for the entire Asia-Pacific region and beyond. Japan cannot discount this issue as an isolated phenomenon in the remote region because it reflects China's regional strategy, which is based on its growing economy and national confidence.
Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia duyên hải, gồm Việt Nam và Philippines, đang có thêm nhiều ý nghĩa chiến lược đối với toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương và hơn thế nữa. Nhật Bản không thể coi nhẹ vấn đề này, xem nó như một hiện tượng biệt lập ở một khu vực xa xôi, bởi vì đây là vấn đề phản ánh chiến lược khu vực của Trung Quốc, một chiến lược dựa vào vị thế kinh tế và sự tự tin ngày càng cao của họ.


The more fundamental challenge is how the regional countries, including Japan, should deal with the emerging strategic ambivalence, which is caused by both the growing economic interdependence with China and the continuing dependence on the regional security order guaranteed by the United States.
Thách thức có tính chất căn bản hơn là các nước trong khu vực, trong đó có Nhật Bản, nên xử lý như thế nào với mâu thuẫn chiến lược đang thể hiện rõ dần kia – kết quả của sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế ngày càng lớn với Trung Quốc và việc tiếp tục phụ thuộc vào trật tự an ninh khu vực do Mỹ bảo đảm.


The territorial disputes in the South China Sea seem to have reached a certain equilibrium at the ASEAN-China Ministerial Meeting and the following ASEAN Regional Forum (ARF) in July in Bali, Indonesia. The 10 member states of ASEAN and China agreed upon new guidelines, which stipulate a path to the implementation of the long-standing Declaration of Conduct (DOC) for peaceful resolution of the disputes in the South China Sea.
Tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Nam có vẻ đã đạt tới một điểm cân bằng nào đó, tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc và Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF) hồi tháng 7 ở Bali, Indonesia. 10 quốc gia thành viên ASEAN và Trung Hoa đã đồng ý về những nguyên tắc mới, mở đường cho việc thực thi bản Tuyên bố về Ứng xử (DOC), một văn bản có tính chất dài hạn, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp trên Biển Đông.


Japan's then foreign minister, Takeaki Matsumoto, who participated in this round of ASEAN-related meetings, welcomed the development. He stated in the Diet, "I regard it as a step forward."
Ngoại trưởng Nhật Bản khi đó là ông Takeaki Matsumoto, người tham gia vòng hội nghị ASEAN này, đã hoan nghênh diễn tiến trên. Ông tuyên bố tại Nghị viện: “Tôi coi đây là một bước tiến về phía trước”.
U.S. Secretary of State Hillary Clinton also praised it as "an important step," and at the same time urged ASEAN and China to move quickly to achieve the next step: the establishment of a legally binding code of conduct to prevent conflicts. Clinton added, "Every claimant must make their claim publicly and specifically known so that we know where there is any dispute."
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng coi đây là “một bước quan trọng”, và đồng thời, bà kêu gọi ASEAN và Trung Quốc khẩn trương thực thi bước tiếp theo: xây dựng một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc về pháp lý để ngăn chặn xung đột. Bà Clinton nói thêm: “Các bên đưa ra yêu sách đều phải nêu yêu sách của mình một cách công khai và cụ thể để chúng ta có thể biết tranh chấp nằm ở đâu”.


But the equilibrium seems to be fast collapsing. Less than two weeks after the conference in Bali, the People's Daily, the official newspaper of China's Communist Party, published a front-page commentary that accused the Philippines of violating China's territorial sovereignty by building a military shelter on one of the disputed Spratly Islands. The article ended with a harsh warning: "Those who make serious strategic misjudgments on this issue will pay the appropriate price."
Nhưng thế quân bình dường như đang sụp đổ nhanh chóng. Không đầy hai tuần sau hội nghị ở Bali, Nhân Dân Nhật Báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng tải một bài bình luận trên trang nhất, buộc tội Philippines xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc khi xây dựng một căn cứ quân sự tại một trong các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Bài báo kết thúc với một lời cảnh báo rất rắn: “Những ai phạm sai lầm chiến lược nghiêm trọng về vấn đề này sẽ phải trả giá thích đáng”.

The Xinhua News Agency immediately reported an English summary of this story. It was clear that the party and the Chinese government intended to send this message to all the parties concerned. And, in fact, it created quite a stir in the region.
Ngay lập tức, Tân Hoa Xã đăng một bài viết tiếng Anh tóm tắt lại câu chuyện. Rõ ràng là đảng và chính phủ Trung Quốc có ý định gửi thông điệp này tới tất cả các bên liên quan. Và trên thực tế, việc họ làm đã tạo ra xáo động trong khu vực.
The governments of Japan and the United States still regard this past round of ASEAN-related ministerial meetings as a success because they succeeded in including "maritime security" in the agenda for the upcoming East Asia Summit in November. With this decision, the South China Sea issue can be further discussed in a larger multilateral context at EAS in addition to ASEAN-related meetings. This will guarantee an opportunity for the non-claimant, user-states of the South China Sea, such as Japan and the United States, to keep engaged in the discussion.
Chính quyền Nhật Bản và Mỹ vẫn coi vòng hội nghị bộ trưởng ASEAN vừa qua là một thành công, bởi các hội nghị đã thành công trong việc đưa vấn đề “an ninh hàng hải” vào chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 sắp tới. Với kết luận này của họ, vấn đề Biển Đông có thể được thảo luận nhiều hơn trong một bối cảnh đa phương rộng hơn tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, ngoài việc được thảo luận ở các hội nghị cấp ASEAN. Điều đó sẽ đảm bảo mang lại một cơ hội cho những quốc gia không có yêu sách nào, những quốc gia có sử dụng Biển Đông, như Nhật Bản và Mỹ, để họ có thể tham gia vào quá trình thảo luận.


On a more sensitive front, it was also regarded as a success because there was a tacit agreement formed among the claimant states and the major user-states of the South China Sea to keep questioning the legal legitimacy of China's claim of so called "9-dotted line" or "9-dashed line" for the South China Sea. The discreet strategy seems to steer China into a new multilateral agreement, a code of conduct to solve the disputes in a peaceful manner by collectively applying pressure through continuously challenging the legitimacy of the "9-dotted line" claim.
Trên một mặt trận còn nhạy cảm hơn thế, hội nghị bộ trưởng ASEAN còn được coi là thành công bởi vì đã có một thỏa thuận ngầm hình thành giữa các quốc gia có yêu sách chủ quyền và các quốc gia sử dụng Biển Đông nhiều nhất, rằng sẽ tiếp tục đặt nghi vấn về tính pháp lý của yêu sách của Trung Quốc đối với khu vực “đường 9 điểm” hay “đường 9 đoạn” trên Biển Đông. Chiến lược thận trọng này có vẻ đang lái Trung Quốc vào một thỏa thuận đa phương mới – một bộ quy tắc ứng xử để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình – bằng cách gây áp lực tập thể, thông qua việc liên tục phản đối tính pháp lý của yêu sách “đường 9 đoạn”.


China uses this U-shaped, 9-dotted line along the coastal line and the island chains in the South China Sea as the basis for its claim of sovereignty. The encircled area extends to the almost entire South China Sea. According to the official document that Chinese government submitted to the United Nations in 2009 along with a map, Beijing claims to have "indisputable sovereignty over the islands in the South China Sea and the adjacent waters." It is not clear, however, whether China claims the entire South China Sea inside of the 9-dotted line as its territorial waters or whether its claim of sovereignty extends only to the islands and the adjacent waters.


Trung Quốc sử dụng đường hình chữ U, 9 đoạn, chạy dọc đường bờ biển và chuỗi đảo ở Biển Đông này làm cơ sở cho yêu sách chủ quyền của họ. Khu vực nằm trong đường 9 đoạn bao phủ gần như toàn bộ Biển Đông. Theo các tài liệu chính thức cùng với tấm bản đồ mà chính phủ Trung Quốc đệ trình lên Liên Hợp Quốc vào năm 2009, Bắc Kinh đòi “chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo trên Biển Đông và vùng nước lân cận”. Tuy nhiên, không rõ là Trung Quốc đòi chủ quyền toàn bộ phần Biển Đông nằm trong đường 9 đoạn như là lãnh hải của họ, hay yêu sách của họ chỉ áp dụng với các đảo và vùng nước lân cận của các đảo.
On Aug. 24, about a month after the ARF conference, two patrol boats of the Chinese Fishery Administration entered Japan's territorial waters around one of the Senkaku Islands in the East China Sea. It was the first time for Chinese government ships to violate Japan's territorial waters around the Senkakus since 2008, when two China Marine Surveillance (CMS) patrol boats entered and stayed in Japan's territorial waters for more than nine hours. This time, the duration of the violation was much shorter. But the Japanese government took the incident very seriously because even when a Chinese trawler collided into a Japan Coast Guard cutter last September near the Senkakus, all of the Chinese government vessels, including the Fishery Administration and CMS, stayed clear of Japan's territorial waters.
Vào ngày 24-8, khoảng một tháng sau hội nghị ARF, hai tàu tuần tra của cơ quan ngư chính Trung Quốc đã đi vào vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản, xung quanh một trong các đảo trong quần đảo Senkaku ở Đông Hải. Đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật xung quanh quần đảo Senkaku, tính từ năm 2008 khi hai tàu tuần tra của hải giám Trung Quốc (CMS) tiến vào và ở lại trong biển của Nhật Bản suốt 9 tiếng đồng hồ. Lần này, thời gian vi phạm ngắn hơn. Nhưng chính quyền Nhật Bản coi vụ việc này là rất nghiêm trọng bởi vì ngay cả khi tàu đánh cá Trung Quốc đâm vào một canô của lực lượng tuần duyên Nhật Bản, gần quần đảo Senkaku hồi tháng 9 năm ngoái, thì tất cả tàu của chính phủ Trung Quốc, kể cả của cơ quan ngư chính lẫn CMS, đều ở cách xa vùng biển thuộc chủ quyền Nhật Bản.


In response to the formal protest from the Japanese government, a spokesperson of China's Foreign Ministry said: "The Diaoyu (Senkaku) island and its affiliated islands have been China's inherent territory since ancient times. Chinese Fishery Administration Vessels patrolled the waters to maintain normal orders of fishery production."


Đáp lại phản đối chính thức từ chính phủ Nhật Bản, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) và các đảo con của nó đã là biển của Trung Quốc từ thời cổ. Tàu của Cơ quan Ngư chính Trung Quốc tuần tra vùng biển này để duy trì trật tự thường xuyên của hoạt động đánh bắt cá”.
This position was nothing new, but the intensified action by one of the maritime law enforcement agencies was. There is some speculation on the part of the Japanese government that China's intention might have been to check the firmness of the position of the Japanese government on its territorial claims after the ARF meeting, and especially when Japan was going through the power transition from the Kan administration to the next.
Quan điểm này chẳng có gì mới, nhưng hành động hung hăng của một trong những cơ quan hành pháp về hàng hải thì mới. Về phần chính phủ Nhật Bản, có một số ý kiến suy luận rằng có lẽ ý định của Trung Quốc là thử xem lập trường của chính phủ Nhật Bản về chủ quyền cứng rắn đến đâu sau hội nghị ARF, nhất là vào thời điểm Nhật Bản đang chuyển giao quyền lực từ nội các Kan sang chính phủ tiếp theo.
The prevailing view within the Japanese government is that what is happening in the East China Sea is closely connected with the disputes in the South China Sea. Foreign Minister Matsumoto stated in the Diet, "Japan has a great interest in the territorial disputes in the South China Sea because they could have an impact on peace and security of the Asia-Pacific region, and they are also closely related to safeguarding the security of maritime traffic."
Quan điểm hiện hành trong chính phủ Nhật Bản là điều gì đang xảy ra trên Đông Hải đều có liên hệ chặt chẽ với tranh chấp trên Biển Đông. Ngoại trưởng Minister Matsumoto tuyên bố trước Nghị viện: “Nhật Bản quan tâm rất sâu sắc tới tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông bởi các tranh chấp đó có ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và bởi vì chúng cũng có liên quan chặt chẽ tới việc bảo vệ an toàn cho giao thông trên biển”.


The territorial disputes are not limited to the maritime domain. There are some signs of intensification in the Sino-Indian land border area as well. Among Indian scholars is a view that China is engaged in the redefinition of both its land and maritime borders in its pursuit of the great power status. And such a series of redefinition actions has been carried out at a cost of territorial integrity and security of China's neighbors. India pays close attention to the situation in the South China Sea because they see it as an indication for what might happen in its border disputes with China.
Tranh chấp chủ quyền không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hàng hải. Còn có một số dấu hiệu gia tăng căng thẳng ở biên giới trên bộ Trung – Ấn. Các học giả Ấn Độ có quan điểm rằng Trung Quốc đang tham gia vào việc xác định lại biên giới trên đất liền và trên biển, nhằm giành vị thế quyền lực mạnh mẽ hơn. Và môt loạt hành động “xác định lại biên giới” như vậy đã được thực thi với cái giá phải trả là sự toàn vẹn chủ quyền và an ninh của các nước láng giềng. Ấn Độ chú ý sát sao tới tình hình trên Biển Đông bởi vì họ coi đó là một chỉ dấu cho những gì có thể xảy ra trong tranh chấp biên giới giữa họ với Trung Quốc.


The more fundamental challenge that the entire Indo-Pacific region faces is perhaps the newly emerging strategic ambivalence. Most of the countries in the region have China as their major trading partner, if not the largest, while they depend on the United States for the maintenance of the regional security order, including freedom of navigation. This dual dependency, however, makes it harder for the regional states to decide what course of action to take, if and when China challenges the U.S. primacy. This seems to be what is happening in the South China Sea now.
Thách thức căn bản hơn nữa mà toàn bộ Ấn Độ-Thái Bình Dương phải đối mặt có lẽ là sự mâu thuẫn chiến lược mới xuất hiện. Đối với hầu hết các nước trong khu vực, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn, nếu không nói là lớn nhất, trong khi họ lại phải phụ thuộc vào Mỹ để duy trì được trật tự an ninh trong khu vực, kể cả quyền tự do hàng hải. Tuy nhiên, cái thế phụ thuộc kép này làm cho các nước trong vùng gặp khó khăn hơn trong việc quyết định nên hành động như thế nào khi và nếu Trung Quốc chống lại địa vị đứng đầu hiện nay của Mỹ. Đây dường như là những gì đang xảy ra trên Biển Đông lúc này.


Last year, Hugh White, former deputy secretary of the Australian Department of Defense, published a paper, titled "Power Shift--Australia's Future between Washington and Beijing." In it, he points out that the era of "uncontested American primacy" is over and that a peaceful new order in Asia to accommodate China's growing power can be built "if America is willing to allow China some political and strategic space."
Năm ngoái, ông Hugh White, cựu quan chức trong Bộ Quốc phòng Australia, có công bố một bài viết, tựa đề “Chuyển giao quyền lực – tương lai của Australia giữa Washington và Bắc Kinh”. Trong đó, ông chỉ ra rằng kỷ nguyên “Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối, không bị cạnh tranh” đã chấm dứt, và có thể tạo dựng một trật tự ôn hòa mới ở châu Á để dung chứa quyền lực ngày càng gia tăng của Trung Quốc, “nếu Mỹ sẵn lòng trao cho Trung Quốc một không gian chính trị và chiến lược nhất định”.


The very core of his argument is that the United States should refrain from competing primacy with China but instead share power with it. He also suggests that it is time to rethink the hedging strategy. This is one possible answer to deal with the dilemma of "dual dependency."
Cái cốt lõi trong lý luận của ông White là Mỹ nên ngừng việc cạnh tranh vị trí đứng đầu với Trung Quốc, mà nên chia sẻ quyền lực với Trung Quốc thì hơn. Ông cũng khuyến cáo rằng đã đến lúc phải tư duy lại chiến lược phòng ngừa (hedging strategy). Đây là đáp án khả thi để giải quyết bài toán “phụ thuộc kép”.


What is emerging through the debate over the South China Sea issue is a recognition that the territorial disputes take on the nature of competition for influence between the United States and China and that the United Sates alone cannot dominate the region in spite of its enormous military capabilities. The majority view among the ASEAN states may not be as clear-cut and extreme as White's. But if in fact "the rise of China and the relative decline of the United States" further proceeds, as it is often mentioned as a cliche', this shift from "U.S. primacy" to a "Sino-U.S. power share" construct may gain more traction and relevance among the regional countries and the people. That would be great challenge for Japan, which builds its security strategy based on a premise that the US primacy is unshakable.
Vấn đề đang nổi lên trong những tranh cãi về vấn đề Biển Đông, là sự nhận thức rằng bản chất của tranh chấp chủ quyền là việc tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc, và một mình Mỹ thì không thể thống lĩnh cả khu vực, cho dù họ có năng lực khổng lồ về quân sự. Quan điểm chiếm ưu thế trong cộng đồng các nước ASEAN có thể không rõ ràng dứt khoát và cực đoan như của ông White. Nhưng nếu trên thực tế, “sự nổi lên của Trung Quốc và sự suy giảm tương đối “các hành động từ phía Mỹ, vẫn thường được coi như là một sự dập khuôn”, sự chuyển dịch từ “vị thế đứng đầu của Mỹ” sang “chia sẻ quyền lực Trung-Mỹ” có thể thu hút sự chú ý lớn hơn từ các nước và nhân dân trong khu vực. Sẽ có thách thức to lớn đối với Nhật Bản – quốc gia xây dựng chiến lược an ninh của mình dựa trên giả định rằng vị trí quyền lực số 1 của Mỹ là không thể nào lung lay.


What is happening in the South China Sea can be a harbinger of the potential shift of the strategic thinking among the regional states and eventually the regional strategic order itself.
Những gì đang xảy ra trên Biển Đông có thể là điềm báo một sự thay đổi tư duy chiến lược của các nước trong khu vực và cuối cùng là thay đổi chính trật tự chiến lược ở đây.


Translated by Thủy Trúc

Fifty new exoplanets discovered - Phát hiện thêm 50 ngoại hành tinh

Fifty new exoplanets discovered - Phát hiện thêm 50 ngoại hành tinh
By Paul Rincon

Artist's impression of exoplanet Liquid water is considered essential if a planet is to support life


Astronomers using a telescope in Chile have discovered 50 previously unknown exoplanets.

The bumper haul of new worlds includes 16 "super-Earths" - planets with a greater mass than our own, but below those of gas giants such as Jupiter.

One of these super-Earths orbits inside the habitable zone - the region around a star where conditions could be hospitable to life.

The planets were identified using the Harps instrument in La Silla in Chile.

The new findings are being presented at a meeting called Extreme Solar Systems in Wyoming, US, and will appear in the journal Astronomy and Astrophysics.

Lead author Dr Michel Mayor, from the University of Geneva in Switzerland, said the haul included "an exceptionally rich population of super-Earths and Neptune-type planets hosted by stars very similar to our Sun".

He added: "The new results show that the pace of discovery is accelerating."
Life markers

Of the new finds, a total of five planets have masses that are less than five times that of Earth.

"These planets will be among the best targets for future space telescopes to look for signs of life in the planet's atmosphere by looking for chemical signatures such as evidence of oxygen," said Francesco Pepe, from the Geneva Observatory, who contributed to the research.

One of the worlds, called HD 85512 b, is estimated to be only 3.6 times the mass of the Earth.

It is located at the edge of the habitable zone - the narrow strip around a star where liquid water can be present on the surface of a planet. Liquid water is considered essential for the existence of life.

Observations with Harps have also allowed astronomers to come up with an improved estimate of the likelihood that a star such as the Sun will host low-mass planets such as the Earth (as opposed to giants such as Jupiter).

They found that about 40% of such stars have at least one planet less massive than Saturn.

Harps (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) is a precision instrument known as a spectrograph that is installed on the 3.6m telescope at Chile's La Silla Observatory.

The instrument searches for planets using the radial velocity method. This looks for spectral signs that a star is wobbling due to gravitational tugs from an orbiting planet.

HD 85512 The star HD 85512 lies some 35 light-years away and hosts a potentially habitable planet

High blood pressure genetic clues - Bằng chứng di truyền của cao huyết áp


High blood pressure genetic clues

Bằng chứng di truyền của cao huyết áp

By James Gallagher

James Gallagher

More than 20 new sections of genetic code have been linked to blood pressure by an international team of scientists.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế khẳng định hơn 20 đoạn mã di truyền mới có liên quan đến huyết áp.

Almost everyone will carry at least one of the genetic variants, according to studies published in Nature and Nature Genetics.

Theo các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tự Nhiên và Di truyền học Tự nhiên thì hầu như mọi người đều mang ít nhất một trong các biến thể di truyền này.

Researchers believe their findings could be used to develop new treatments.

Các nhà nghiên cứu tin rằng khám phá của họ sẽ hữu ích cho việc phát triển những phương pháp chữa bệnh mới.

The British Heart Foundation said lifestyle was still key to a healthy blood pressure.

High blood pressure - or hypertension - can run in families as well as being influenced by obesity, exercise and the amount of salt in the diet.

Hiệp hội Tim mạch Anh cho rằng lối sống chính là chìa khóa để có huyết áp lành mạnh.

Cao huyết áp – hay chứng tăng huyết áp – có thể di truyền trong gia đình cũng như bị ảnh hưởng bởi sự béo phì, hoạt động thể lực và lượng muối trong thức ăn.

While the lifestyle risks are well known, the genetic element of hypertension has been poorly understood.

Khi những nguy hại do lối sống đã được nghiên cứu kỹ, thì các yếu tố di truyền của cao huyết áp chỉ được tìm hiểu rất ít.

Researchers now say they have made a "major advance" in understanding the role of genes.

Các nhà khoa học nói rằng họ đã xây dựng một chuyên ngành nghiên cứu về vai trò của gen.

In the first study, scientists from 24 countries around the world analysed data from more than 200,000 people.

Trong nghiên cứu đầu tiên, các nhà khoa học từ 24 nước trên thế giới đã phân tích dữ liệu nhận được từ hơn 200.000 người.

They identified 16 new points on the genome which were linked to blood pressure.

Họ nhận thấy 16 điểm mới trong hệ gen có liên quan đến huyết áp.

One of the lead researchers, Prof Mark Caulfield, from Barts and The London Medical School, said each genetic variant was in at least 5% of people, while some were much more common.

Một trong những người đứng đầu các nhà nghiên cứu, Giáo sư Mark Caulfield, Trường Đại học Y khoa London, cho rằng mỗi biến thể của gen có ở ít nhất 5% số người được nghiên cứu, trong khi những biến thể khác phổ biến hơn nhiều.

"This is having an influence across the population," he said.

“Điều này cũng có ảnh hưởng đối với quần thể”, ông nói.

Uncovering the genetic basis of blood pressure has revealed processes in the body which could one day be targeted with drugs.

Việc phát hiện những gen về huyết áp đã phát hiện những quá trình trong cơ thể mà một ngày kia sẽ là mục tiêu của nhiều loại thuốc.

One series of chemical reactions involving nitric oxide, which opens up blood vessels, has been highlighted as a potential target.

Một loạt các phản ứng hóa học liên quan đến oxit nitric – chất có khả năng làm giãn nở mạch máu, đã được nhấn mạnh như một mục tiêu tiềm tàng.

Gene puzzle

Mã Gen

Prof Caulfield said: "There is substantial potential for moving the findings from the lab to the clinic.

Giáo sư Caulfield phát biểu: “Hoàn toàn có khả năng những phát hiện của phòng thí nghiệm sẽ được ứng dụng thực tế trong các phòng khám.

"There are, in development or in existence, drugs which could be considered."

“Có những loại thuốc có thể được xem xét phát triển trong tương lai hoặc hiện tại”

However, researchers say they have still uncovered only 1% of the genetic contribution to blood pressure.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nói rằng họ vẫn chỉ phát hiện ra 1% vấn đề huyết áp là do cấu trúc di truyền gây ra.

A second study, presented in Nature Genetics, identified a further six new stretches of genetic code.

Một nghiên cứu thứ 2, tiến hành tại Trung tâm Di truyền học Tự nhiên, phát hiện ra thêm 6 mã gen nữa.

The British Heart Foundation's medical director, Prof Peter Weissberg, said: "Researchers from across the world have now identified some of the genes linked to blood pressure control, which could pave the way for new treatments in the future.

Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Anh, Giáo sư Peter Weissberg, nói: “Các nhà khoa học trên thế giới giờ đây đã tìm ra một số gen có liên quan đến sự kiểm soát huyết áp, mở đường cho những phương pháp chữa trị mới trong tương lai.”

"But your genes are only one piece of the puzzle. You are less likely to have high blood pressure if you stick to a healthy diet, do plenty of exercise, and maintain a healthy weight."

“Tuy nhiên gen của bạn chỉ là một phần trong toàn bộ mã gen. Bạn sẽ ít có nguy cơ bị cao huyết áp nếu bạn tuân thủ chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, tập thể dục và duy trì cân nặng hợp lí.”Translated by Trần Thị Huyền Trân, Y2E Gr2 - huyentran.1101@gmail.com

Fish oils block chemotherapy drug - Dầu cá phong tỏa hóa trị liệu


Fish oils block chemotherapy drug - Dầu cá phong tỏa hóa trị liệu
By James Gallagher
Fats found in fish oil supplements can stop chemotherapy drugs working, according to researchers.

Writing in the journal Cancer Cell, they advise cancer patients not to take the supplements.

The two fatty acids involved, which are also produced by stem cells in the blood, lead to tumours becoming immune to treatment.

Cancer Research UK advised patients to ask their doctor whether they would be affected.

Scientists in the Netherlands were investigating how tumours develop resistance to treatments.
Fat shield

Experiments on mice showed that stem cells in the blood responded to the widely-used cancer drug cisplatin. The cells started producing two fatty acids, known as KHT and 16:4(n-3).

These fatty acids begin a series of chemical reactions, which mean cancerous cells become resistant to chemotherapy.

Using drugs to block the production of the fatty acids prevented this form of resistance which "significantly enhances the chemotherapy," the study says.

However, researchers warned that these fatty acids were "abundantly present in commercially available fish oil products". They showed that off-the-shelf fish oil supplements, given to mice, could stop chemotherapy working against some tumours.

Prof Emile Voest, lead researcher at University Medical Centre Utrecht, said: "We show that the body itself secretes protective substances into the blood that are powerful enough to block the effect of chemotherapy.

"These substances can be found in some types of fish oil.

"Whilst waiting for the results of further research, we currently recommend that these products should not be used whilst people are undergoing chemotherapy."

Jessica Harris, health information manager for Cancer Research UK, said: "This interesting study suggests one possible option for stopping cancers becoming resistant to treatment, but it is at an early stage and much more research would be needed to develop ways to halt resistance.

"The results also suggest that fish oil preparations may reduce the effectiveness of chemotherapy drugs.

"Cancer patients who are taking or thinking of taking these supplements should talk to their doctors to find out whether they could affect their treatments."


Fatherhood 'lowers testosterone to keep men loyal' - Làm bố giúp giảm testosterone khiến nam giới chung thủy


Fatherhood 'lowers testosterone to keep men loyal'

Làm bố giúp giảm testosterone khiến nam giới chung thủy

By Michelle Roberts

Michelle Roberts

Men appear to be biologically wired to care for their babies, say researchers who have discovered levels of testosterone go down after fatherhood.

Đàn ông dường như được lập trình về mặt sinh học để chăm sóc con nhỏ của họ, các nhà nghiên cứu nói, khi họ phát hiện ra mức testosterone suy giảm sau khi người đàn ông làm bố.

This drop in the male hormone presumably makes the dad more family-oriented and less likely to stray, say the Northwestern University team. Testosterone increases a man's sex drive and helps him compete for a mate.

Hẳn là sự giảm sút hormone sinh dục nam làm cho những người bố định hướng gia đình nhiều hơn và ít có khả năng ngoại tình hơn, nhóm nghiên cứu Đại học Northwestern cho biết. Testosteron làm gia tăng ham muốn tình dục ở nam giới và giúp họ cạnh tranh với người nam giới khác.

The Proceedings of the National Academy of Sciences work followed 624 young men before and after they became fathers.

Kỷ yếu Khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia nghiên cứu 624 người đàn ông trẻ trước và sau khi họ làm bố.

This revealed that as soon as a man had a baby, his testosterone levels dropped substantially.

Điều này cho thấy sau khi người đàn ông có con, nông độ Testosterone của anh ta đã giảm xuống một cách đáng kể.

Men with newborn babies less than a month old had especially reduced levels of testosterone.

Những người đàn ông có con mới sinh dưới 1 tháng tuổi có lượng testosterone suy giảm đặc biệt.

Larger falls were also seen in those who were more involved in childcare.

Sự suy giảm rõ rệt này cũng được tìm thấy ở những người liên quan tới việc chăm sóc trẻ

xxx

Prof Ashley Grossman of the Society for Endocrinology

Giáo sư Ashey Grossman thuộc Hiệp hội Nội tiết học

The lead investigator of the work carried out in the Philippines, Christopher Kuzawa, said: "Raising human offspring is such an effort that it is co-operative by necessity, and our study shows that human fathers are biologically wired to help with the job.

Người đứng đầu nghiên cứu được thực hiện ở Phillipin, ông Christopher Kuzawa nói: “Nuôi con ở con người là nổ lực bản tân nó đòi hỏi hợp tác, và cuộc nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy những ông bố được lập trình về mặt sinh học để thực hiện công việc đó.

"Fatherhood and the demands of having a newborn baby require many emotional, psychological and physical adjustments. Our study indicates that a man's biology can change substantially to help meet those demands."

“Cương vị làm bố và nhu cầu có con đòi hỏi các điều chỉnh về tình cảm, tâm lý và thực thể. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng hoạt động sinh học của một người đàn ông có thể có những thay đổi đáng kể để giúp đáp ứng những nhu cầu này”

And the researchers believe lower testosterone levels might protect against certain chronic diseases, which could, in part, explain why married men and fathers often enjoy better health than single men of the same age.

Các nhà nghiên cứu tin rằng sự giảm testosteron có thể bảo vệ đàn ông chống lại các bệnh mạn tính, có thể giải thích một phần tại sao những người đàn ông đã kết hôn và đã làm bố thường có sức khỏe tốt hơn những người đàn ông độc thân cùng tuổi.

Prof Ashley Grossman, spokesman for the Society for Endocrinology, said life and biology may be "much more subtle and adaptable than we had previously thought.

Giáo sư Ashley Grossman, phát ngôn viên của Hiệp hội Nội tiết nói cuộc sống và sinh học có lẽ là “tinh tế hơn nhiều và thích ứng hơn nhiều so với những gì trước đây chúng ta vẫn nghĩ.

This shows the hormonal and behavioural trade-off between mating and parenting, one requiring a high and the other a low testosterone level”

“Điều này cho thấy hormone và hành vi giao phối và nuôi dạy con cái có quan hệ qua lại với nhau, một cái đòi hỏi mức testosterone cao, cái kia hỏi mức testosterone thấp”.

Dr Allan Pacey, senior lecturer in andrology at the University of Sheffield, said the findings were fascinating:

Tiến sĩ Allan Pacey, giảng viên giàu kinh nghiệm tại khoa Nam học của Đại học Sheffield nói phát hiện này rất thú vị:

"Testosterone levels in men generally don't change that much. They can slowly decline as men get older and change in response to some medical conditions and treatment. But to see dramatic changes in response to family life is intriguing.

“Nồng độ Testosterone nói chung của nam giới thay đổi không đáng kể. Nó có thể giảm sút ở tuổi già và thay đổi để đáp ứng với những điều kiện y tế và chữa trị. Nhưng sự thay đổi sâu sắc để đáp ứng với cuộc sống gia đình thì rất quan trọng.

"The observations could make some evolutionary sense if we accept the idea that men with lower testosterone levels are more likely to be monogamous with their partner and care for children. However, it would be important to check that link between testosterone levels and behaviour before we could be certain."

“Những quan sát này có thể có ý nghĩa về mặt tiến hóa nếu chúng ta chấp nhận ý kiến cho rằng sự giảm testosterone ở nam giới có khả năng tuân thủ chế độ một vợ một chồng với người bạn đời và để chăm sóc những đứa con. Tuy nhiên, điều quan trọng là kiểm tra mối liên hệ của nồng độ testosterone và hành vi trước khi chúng ta có thể kết luận chắc chắn”.

Translated by Trịnh Thị Kim Phước_Y2E