MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 25, 2011

Nurture Your Love for Your Country - Hãy nuôi dưỡng tình yêu đất nước


Nurture Your Love for Your Country - Hãy nuôi dưỡng tình yêu đất nướcAlaha Ahrar
Afghanistan
“People should nurture their love for their country but should also realize that patriotism and nationalism are two distinct concepts.”
"Mọi người phải nuôi dưỡng tình yêu đối với đất nước mình nhưng cũng nên nhận ra rằng lòng ái quốc và chủ nghĩa dân tộc là hai khái niệm khác biệt."

Ever since I was a child, I have always dreamed of gaining an education, helping human beings and living as free as men in a peaceful environment, where there is no sign of war or callousness. As an Afghan youth I have always desired to see my homeland as a peaceful and civilized country because in a refined country, people can acquire proper education, which eventually leads to cultural and political awareness as well as rational policy making decisions. Educated nations learn to develop a sense of patriotism and responsibility toward their country, nation and humanity. A rational and educated person will never betray his own country just as no one would ignorantly burn down his own home.
Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn mơ ước được một nền học vấn, giúp đỡ mọi người và sống tự do như những con người trong một môi trường hòa bình, không có dấu hiệu của chiến tranh hoặc nhẫn tâm. Là một thanh niên Afghanistan, tôi đã luôn luôn mong muốn nhìn thấy quê hương của tôi như là một quốc gia hòa bình và văn minh, bởi vì trong một quốc gia tốt đẹp, người ta có thể có được một nền giáo dục thích hợp, mà cuối cùng sẽ dẫn đến nhận thức về văn hóa và chính trị cũng như chính sách ra quyết định hợp lý. Các quốc gia có giáo dục tốt học cách phát triển ý thức về lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quốc gia, đất nước và nhân loại. Một người có học và có suy lý sẽ không bao giờ phản bội đất nước mình hệt như không ai lại ngu ngốc đốt cháy ngôi nhà của mình.

People should nurture their love for their country but should also realize that patriotism and nationalism are two distinct concepts. Patriotism leads to integrity, truthfulness and loyalty to a country and its people. It is strong sense of responsibility that we nurture in ourselves to make our country a better place for all to live, defend its borders, and nation from looting, assault, exploitation and invasion. People should be proud of their own country or the country of their birth; however, this pride should not lead to war. Due to lack of proper education regarding nationalism, people are spurred towards an unhealthy competition with other nations that often leads to unnecessary wars. This sort of nationalistic sentiment inevitably leads to traumatic events that entail a destruction of peace and a violation of human rights for a country and its neighbors. Hence, history will record the physical and emotional pains that such wars create for humanity.
Mọi người phải nuôi dưỡng tình yêu đối với đất nước, nhưng cũng nên nhận thức rằng lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc là hai khái niệm khác biệt. Lòng yêu nước dẫn đến tính chính trực, chân thực, và trung thành với đất nước và nhân dân. Đó là tinh thần trách nhiệm mà chúng ta nuôi dưỡng trong mình để làm cho đất nước của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người được sống, được bảo vệ biên giới, và quốc gia của mình không bị cướp phá, bóc lột, tấn công và xâm lược. Người dân cần phải tự hào về đất nước hay nơi sinh thành của mình, tuy nhiên, niềm tự hào này không nên dẫn đến chiến tranh. Do thiếu giáo dục thích hợp về chủ nghĩa dân tộc, người ta bị thôi thúc vào một cuộc cạnh tranh không lành mạnh với các quốc gia khác mà thường dẫn đến các cuộc chiến tranh vô ích. Tình cảm dân tộc chủ nghĩa kiểu này chắc chắn dẫn đến những sự kiện đau thương mà kéo theo sự phá hoại hòa bình và vi phạm quyền con người đối với đất nước và các nước láng giềng. Do đó, lịch sử sẽ phải ghi lại những đau đớn về thể chất và tình cảm mà những cuộc chiến tranh như thế gây ra cho nhân loại.

Patriotism, however, does not occur naturally in humans. Everyone needs to learn how to love, care, and protect their homeland. People need to foster these feelings of patriotism, and only then a limited and positive sense of nationalism. We need to be aware that extremism in any form is dangerous and leads to negative outcomes. By neglecting other nationalities, languages, races, and religions out of the ignorant pride of extreme nationalism, it is possible to reduce humans to animal-like behavior.
Chủ nghĩa ái quốc, tuy nhiên, không diễn ra tự nhiên ở con người. Mọi người đều cần phải học cách yêu thương, chăm sóc và bảo vệ quê hương mình. Mọi người cần phải bồi dưỡng tình cảm yêu nước, và sau đó một ý thức giới hạn và tích cực về chủ nghĩa dân tộc. Chúng ta cần phải nhận thức được rằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan dưới bất kỳ hình thức nào đều nguy hiểm và dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Bằng cách loại bỏ các quốc tịch, ngôn ngữ, chủng tộc, và tôn giáo khác ra khỏi niềm tự hào không chút hiểu biết của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, người ta có thể hạ thấp con người xuống ngang với hành vi động vật. 

As human beings we are capable of training animals to perform certain tasks, but by simply learning these lessons, they do not become human; however, if humans embrace ignorance and cruelty, they abandon the circle of humanity. So, let’s all try to be patriots rather than nationalists to benefit everyone and humanity.
Là con người chúng ta có khả năng huấn luyện động vật để thực hiện một số công việc nhất định, nhưng chỉ đơn giản học những bài học này, chúng không thể trở thành con người, tuy nhiên, nếu con người ôm lấy sự ngu dốt và sự tàn bạo, họ sẽ từ bỏ ngay vòng tay nhân loại (để trở thành con vật). Vì vậy, tất cả chúng ta hãy nỗ lực để được làm người theo chủ nghĩa yêu nước chứ không phải người theo chủ nghĩa dân tộc để có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và nhân loại.

Translated by nguyenquang


True Patriotism - Lòng ái quốc chân chính
 
Patriotism means love for all. This love comes deeply from our heart; it is not created. It is based on unselfish love for everyone.
Lòng yêu nước có nghĩa là tình yêu dành cho tất cả. Tình yêu này xuất phát từ từ đáy trái tim của chúng ta; không được cố tình tạo ra. Nó dựa trên tình cảm vị tha dành cho mọi người.

Patriotism means love, love for all who ever lives with us not only humans but also for animals. This love is not made by any artificial methods, but it is already rooted in our hearts. Patriotism is an instinct which comes to us from the moment we are born. There are some, who think that patriotism is a narrow-minded sentiment, and a sign of a semi civilized state of mind. A man loves the whole universe and considers all people of the world as his brethren.
Lòng ái quốc có nghĩa là tình yêu, tình yêu dành cho tất cả những ai sống với chúng ta, không chỉ con người mà còn cả động vật. Tình yêu này không được tạo ra bởi bất kỳ phương pháp nhân tạo nào, nó bắt nguồn từ trái tim của chúng ta. Lòng yêu nước là một bản năng đến với chúng ta từ thời khắc chúng ta chào đời. một số người nghĩ rằng lòng yêu nước đó là một tình cảm hẹp hòi, và là một dấu hiệu của một nhà nước văn minh bán khai. Con người phải yêu thương toàn thể vũ trụ xem tất cả mọi người trên thế giới đều là người anh em của mình.

This idea of universal brotherhood makes every man a citizen of the world and not of his narrow world, known as his country. We should not be narrow-minded patriots. Love of one’s country should not and does not mean hatred of the rest of the world. It is a false patriotism which makes us hate other countries.
Ý tưởng về tình huynh đệ phổ quát này làm cho mỗi người trở thành một công dân của thế giới và không phải thế giới thu hẹp của họ có tên là đất nước. Chúng ta không nên làm người yêu nước hẹp hòi. Tình yêu đất nước không nên và không có nghĩa là hận thù với phần còn lại của thế giới. Đây là một chủ nghĩa yêu nước giả hiệu làm cho chúng ta cămghét các quốc gia khác.

True patriotism is bases upon clear love and respect for its country’s history and culture. It makes us great and teaches us to love mankind as one family, created by one GOD and governed by the laws of one universe.
Lòng yêu nước chân chính dựa trên tình yêu trong sáng tôn trọng lịch sử văn hóa của đất nước. Nó làm cho chúng ta lớn lên dạy chúng ta yêu thương nhân loại như một gia đình, được tạo ra bởi một THƯỢNG ĐÉ điều chỉnh bởi luật lệ của một vũ trụ.

Therefore a true patriot will never like to say such things about other countries as he would not tolerate about his own country. True patriotism demands sacrifices of ones life, family, property and every thing. Those who lay down their lives for sake of the mother-country are martyrs.
Vì vậy một người yêu nước chân chính sẽ không bao giờ muốn nói về các quốc gia khác những điều mà họ sẽ không chấp nhận khi người khác nói về đất nước mình. Lòng ái quốc chân chính đòi hỏi hy sinh mạng sống, gia đình, tài sản, mọi thứ khác. Những người hy sinh mạng sống của họ vì lợi ích của tổ quốc được gọi là liệt sĩ.


Translated by nguyenquang

Patriotism quotations 3


Patriotism is a thing of the heart. A man is a patriot if his heart beats true to his country.

CHARLES E. JEFFERSON

Lòng yêu nước một vấn đề của trái tim. Một người người yêu nước có trái tim đập cùng nhịp đập của đất nước.


Charles E. JEFFERSON

The word patriotism, or its equivalents and derivations, is upon everyone's lips at the present time. It is a magic word which is thought by most people to cover any multitude of sins. To be patriotic in whatever cause is tantamount to being virtuous, while no worse charge can be brought against a man in popular estimation than to say he is unpatriotic.

ERNEST BELFORT BAX

Hai tiếng yêu nước, hoặc những từ tương đương khác (ái quốc), đang nằm trên môi của mọi người ở thời điểm hiện tại. Đây là một từ kỳ diệu được hầu hết mọi người nghĩ ra để che dấu vô số tội lỗi. Làm người yêu nước trong bất cứ sự nghiệp nào cũng tương tự như làm người đạo đức, trong khi đó không sự kết án nào có thể được đưa ra chống lại một người trong đánh giá của công chúng tồi tệ hơn là nói rằng người ấy không yêu nước.


ERNEST Belfort BAX

The patriot labours, not for signs of success, but for the accomplishment of that which is right. He must be painstaking, if his labours are to prove useful; and he must be patient, if his work is to be crowned with completion. Reckless, random action is not the sign of patriotism, and, whether it be borne with a longer or a shorter period, it always ends in collapse.

W. GLENNY-CRORY, 1886

Người yêu nước làm việc, không phải vì biết sắp thành công, mà vì muốn hoàn thành những gì đúng đắn. Họ phải cần mẫn, nếu công việc của họ tỏ ra hữu ích, và họ phải kiên trì, nếu công việc của họ được đăng quan một khi hoàn thành. Hành động liều lĩnh, cẩu thả không phải là dấu hiệu của lòng yêu nước, và cho dù nó tồn tại trong một thời gian hoặc dài hoặc ngắn, nó luôn luôn kết thúc bằng sự sụp đổ.

W. GLENNY-CRORY, 1886

In our day the feeling of patriotism is an unnatural, irrational, and harmful feeling, and a cause of a great part of the ills from which mankind is suffering; and ... consequently, this feeling should not be cultivated, as is now being done, but should, on the contrary, be suppressed and eradicated by all means available to rational men.

LEO TOLSTOY

Trong thời kỳ của chúng ta, tình cảm yêu nước là một thứ tình cảm không tự nhiên, không hợp lý, và có hại, và là nguyên nhân của nhiều căn bệnh loài người đang phải chịu đựng, và ... do đó, tình cảm này không nên được vun xới, như hiện nay đang được thực hiện, mà ngược lại, nên được đàn áp và tiêu diệt bằng tất cả các phương tiện có sẵn đối với một người có lý trí.


LEV TOLSTOY

Patriotism is one of the unalterable facts of man's nature. It is a virtue if you like it, and a vice if you don't like it.

MAX EASTMAN

Lòng yêu nước là một trong những sự thực không thể thay đổi trong bản chất của con người. Đó là một đức tính tốt nếu bạn thích nó, và ngược lại nếu bạn không thích nó.


MAX EASTMAN

Part of the problem with extreme patriotism is that it makes the support of one's country and its policies unconditional. Moderate patriots, on the other hand, see that taking morality seriously requires that our commitment to our country be conditional in two ways. First, the actions or policies of a government must be worthy of support or, at least, must not be serious violations of morality. When nations behave immorally, patriots need not support them.

STEPHEN NATHANSON

Một phần của vấn đề với tinh thần yêu nước cực đoan là nó ủng hộ quốc gia và chính sách của quốc gia đó vô điều kiện. Những người yêu nước ôn hòa, ngược lại, thấy rằng việc thực thi đạo lý nghiêm túc đòi hỏi cam kết của chúng ta với đất nước của chúng ta phải có điều kiện và theo hai cách. Trước hết, những hành động hoặc chính sách của một chính phủ phải xứng đáng được hỗ trợ, hoặc ít nhất, không vi phạm nghiêm trọng đạo lý. Khi các quốc gia hành động thiếu đạo lý, những người yêu nước không nên ủng hộ.


STEPHEN NATHANSON

Patriotism is like religion - it is best when least ostentatious.

CHARLES E. JEFFERSON

Lòng yêu nước chũng như tôn giáo - nó tốt nhất khi ít được phô trương nhất.


Charles E. JEFFERSON

Patriotism is the admission that people who share a land, a place, and a history have a special obligation to that place and to each other.

DAVID EHRENFELD

Lòng yêu nước là việc chấp nhận rằng những người cùng chia sẻ một vùng đất, một địa điểm, và một lịch sử có một trách nhiệm đặc biệt với nơi đó và với nhau.


DAVID EHRENFELD

Nationalism is our form of incest, is our idolatry, is our insanity. “Patriotism” is its cult. It should hardly be necessary to say, that by “patriotism” I mean that attitude which puts the own nation above humanity, above the principles of truth and justice; not the loving interest in one’s own nation, which is the concern with the nation’s spiritual as much as with its material welfare – never with its power over other nations. Just as love for one individual which excludes the love for others is not love, love for one’s country which is not part of one’s love for humanity is not love, but idolatrous worship.

ERICH FROMM

Chủ nghĩa dân tộc là hình thức loạn luân, là thờ ngẫu tượng, là sự điên rồ của chúng ta mà "lòng yêu nước" là tôn giáo của nó. Chúng ta không nên hiểu "lòng yêu nước" là thái độ đặt quốc gia chúng ta bên trên nhân loại, trên các nguyên tắc của chân lý và công lý, chứ không phải là những quan tâm yêu thương với đất nước mình bao gồm cả lợi ích tinh thần cũng như vật chất - không bao giờ dùng vũ lực với các quốc gia khác. Cũng như tình yêu cá nhân, nếu loại bỏ tình yêu dành cho người khác thì không còn là tình yêu nữa, tình yêu dành cho một quốc gia mà không là một phần của tình yêu đối với nhân loại thì không phải là tình yêu, mà chỉ là sùng bái thần tượng.


ERICH FROMM

Patriotism is a salt against rottenness, a glorious spur to high endeavour; it recovers the half-obliterated virtue of loyalty, calls every man to service, and ennobles great and small alike.

PERCY DEARMER

Lòng yêu nước là thứ bột muối chống lại sự ruỗng mọt của cây cối, là sự thúc đẩy vinh quang cho những nỗ lực cao cả, nó khôi phục đức tính trung thành hết nửa sáng nửa mờ, nó kêu gọi mỗi người thực hiện nghĩa vụ, và nó làm mọi người dù lớn dù nhỏ trở nên cao thượng như nhau.


PERCY DEARMER

Patriotism assumes that our globe is divided into little spots, each one surrounded by an iron gate. Those who have had the fortune of being born on some particular spot, consider themselves better, nobler, grander, more intelligent than the living beings inhabiting any other spot. It is, therefore, the duty of everyone living on that chosen spot to fight, kill, and die in the attempt to impose his superiority upon all the others.

EMMA GOLDMAN

Chủ nghĩa yêu nước giả định rằng toàn cầu chúng ta được chia thành các vị trí nhỏ, mỗi vị trí bao quanh bởi một cánh cổng sắt. Những người đã có may mắn được sinh ra trên một số vị trí đặc biệt, tự coi bản thân mình tốt hơn, cao thượng hơn, vỹ đại hơn, thông minh hơn những người sinh sống ở bất kì vị trí nào khác. Do đó, nhiệm vụ của mỗi người sống trên vị trí đã chọn đó là phải chiến đấu, giết, và bị giết với một mục đích áp đặt tính ưu việt của mình lên trên tất cả những người khác.


EMMA GOLDMAN

Patriotism, to be, posits a complex relationship of self-destruction: it legitimizes actions taken in the name of basic political principles that traduce those same principles; it accords itself a special, perhaps higher, authority to monopolize politics and to silence, marginalize, and ultimately disable opposition, particularly when opposition matters most; it induces affective states that lead to plans and policies otherwise objectionable or even unthinkable; it conceals the damage that it does through professions of love and declamations of terrible necessity that adherents would recognize; it emerges as a primap, preemptive force precisely because polities cannot face the cruelties, injustices, and exclusions that characterize them. Thus perhaps patriotism cannot but be insistent, imperitival, and univocal. In sum, patriotism proves itself to be anything but indispensable to democracy; rather democracy's future depends on its emergence from patriotism's self-obsessive grip.

STEVEN JOHNSTON

Chủ nghĩa yêu nước, vốn dĩ, thể hiện mối quan hệ phức tạp của sự tự hủy hoại: nó hợp thức hóa những hành động được thực hiện nhân danh những nguyên tắc chính trị căn bản mà phỉ báng chính những nguyên tắc ấy, nó tự hậu thuẫn mình với quyền lực đặc biệt, có lẽ cao cả để độc quyền chính trị và bịt miệng, đẩy ra ngoại lề, và cuối cùng là vô hiệu hóa đối lập, đặc biệt là khi có vấn đề đối lập, nó kích thích các tâm trạng mà dẫn tới các kế hoạch và chính sách, mà nếu khác đi, thì có thể phản bác được hay không thể nghĩ ra được, nó che giấu những thiệt hại mà nó gây ra thông qua tuyên xưng tình yêu và diễn thuyết hùng hồn về sự cần kíp khẩn thiết mà những người theo nó sẽ nhận ra, nói một cách chính xác, nó trổi lên như là một lực lượng "phòng ngừa", bởi vì các chính thể không thể đối mặt với những độc ác, bất công, và đặc quyền vốn đặc trưng cho chúng. Như vậy có lẽ chủ nghĩa yêu nước là không khoan nhượng, kiên quyết, và không mập mờ. Tóm lại, lòng yêu nước biểu hiện mình là bất cứ điều gì, ngoài việc là cái không thể thiếu đối với dân chủ, thay vào đó, tương lai dân chủ phụ thuộc vào sự trổi dậy của nó từ nắm tay tự ám ảnh của lòng yêu nước.


STEVEN JOHNSTON

Those who love their country never wish to rule it.

ABRAHAM MILLER

Những người yêu thương đất nước mình không bao giờ muốn cai trị nó.


ABRAHAM MILLER

Patriotism is the opposite of selfish individualism.

DAVID EHRENFELD

Lòng yêu nước đối lập với chủ nghĩa cá nhân ích kỷ.


DAVID EHRENFELD

Take patriotism away, and the nation's soul has fled.

EDWARD MARK DEEMS

Hãy mang lòng yêu nước đi, và linh hồn của dân tộc cũng bỏ trốn luôn.


EDWARD MARK

Patriotism is a passion which induces hot youth to rush forth to get shot and half shot, while sober, conservative age waves the flag and corrals the contracts.

JOSEPH SMITH

Lòng yêu nước là một niềm đam mê mà xúi giục những thanh niên bồng bột vội vàng ra để bị giết chết và thương tật, trong khi thế hệ bảo thủ, tỉnh táo, vẫy ngọn cờ và giành lấy những hợp đồng.


JOSEPH SMITH

Patriotism is not restricted to leaders and eminent individuals. Every citizen of this country is a patriot if he works towards the accomplishment of goals, made by the founding fathers of this nation. He should remove social inequality and work hard to remove poverty and set this nation on a path of economic glory. A farmer is a patriot. A cobbler is a patriot if he works hard. A sweeper who does his duty, is a patriot. Therefore, patriotism has no rank and file.

V. P. GAUTAM

Lòng yêu nước không bị giới hạn với các nhà lãnh đạo, cá nhân nổi tiếng. Mọi công dân của đất nước này là một người yêu nước nếu họ làm việc hướng tới hoàn thành những mục tiêu, được đề ra bởi những người đã sáng lập nên đất nước này. Họ phải loại bỏ sự bất bình đẳng xã hội và làm việc siêng năng để loại bỏ đói nghèo và đưa quốc gia này đi trên con đường vinh quang về kinh tế. Một nông dân là một người yêu nước. Một người thợ lát đường là một người yêu nước nếu họ làm việc chăm chỉ. Một người quét rác làm tròn làm nhiệm vụ của mình là một người yêu nước. Do đó, lòng yêu nước không có cấp bậc và thứ hạng.V. P. GAUTAM

Patriotism is the willingness to kill and be killed for trivial reasons.

BERTRAND RUSSELL

Lòng yêu nước là sẵn sàng giết và bị giết chết vì những lý do tầm thường.


BERTRAND RUSSELL

If one's patriotism is merely instinctive it is irrational and irresponsible, and consequently a danger to one's country.

PAUL MONROE

Nếu lòng yêu nước chỉ đơn thuần là bản năng, vô lý và vô trách nhiệm, thì hậu quả là nó trở nên nguy hiểm cho đất nước.


PAUL MONROE

Patriotism is not endlessly bragging that our country is the best; rather it is wanting one's country to be the best that it can be and helping it to be that best, which is a very different matter.

ROBERT STAM & ELLA SHOHAT

Lòng yêu nước không phải là luôn miệng khoe khoang nước ta là tốt đẹp nhất, mà đúng ra thì, ý muốn đất nước trở nên tốt đẹp nhất như nó có thể và làm cho đất nước trở nên tốt đẹp nhất là những vấn đề rất khác nhau.


ROBERT STAM & ELLA SHOHAT

In the beginning of a change, the patriot is a scarce man, and brave, and hated and scorned. When his cause succeeds, the timid join him, for then it costs nothing to be a patriot.

MARK TWAIN

Trong những ngày đầu của một sự thay đổi, những người yêu nước thật là hiếm hoi, và họ là người dũng cảm, bị thù ghét và khinh miệt. Khi sự nghiệp của họ thành công, những kẻ nhút nhát tham gia cùng họ, vì lúc đó để làm một người yêu nước chẳng tổn hao gì cả.


MARK TWAIN

The flavor of patriotism depends upon its habitat.

JOSEPH SMITH

Hương vị của lòng yêu nước phụ thuộc vào nơi trú ngụ của nó.


JOSEPH SMITH

Patriotism is an attribute of the larger and nobler side of a human being's soul. Patriotism is an evidence of that wider and greater development in man's personality which is the product of civilization and the fruit of culture and refinement. The savage fights for himself; the semi-savage for his own family; the civilized, for his state, his nation, his tongue.

HONOR L. WILHELM

Lòng yêu nước là một thuộc tính của bộ phận lớn hơn và cao thượng hơn của linh hồn con người. Lòng yêu nước là một bằng chứng về sự phát triển rộng lớn sâu sắc trong tính cách của con người, là sản phẩm của nền văn minh và kết quả của văn hóa và tinh luyện. Người hoang dã chiến đấu cho chính mình, người bán hoang dã chiến đấu cho gia đình mình, người văn minh chiến đấu cho nhà nước, quốc gia và tiếng nói của mình.


HONOR L. WILHELM

No patriotism is genuine that is merely partisan or provincial.

WILLIAM RAINEY HARPER

Không có lòng yêu nước thực thụ mà chỉ đơn thuần là yêu đảng phái hoặc cục bộ địa phương.


WILLIAM RAINEY HARPER

No other factor in history, not even religion, has produced so many wars as has the clash of national egotisms sanctified by the name of patriotism.

PRESERVED SMITH

Không có yếu tố nào khác trong lịch sử, ngay cả tôn giáo, đã tạo ra nhiều cuộc chiến tranh như sự đụng độ của những cái “tôi” dân tộc được thánh hóa bởi tên gọi lòng yêu nước.

PRESERVED SMITH

Patriotism is the intelligent appreciation that one's own welfare is inseparably connected with the general welfare and that to prosper personally one must intelligently do his utmost to maintain the general prosperity.

JULIUS STERLING MORTON

Lòng yêu nước là sự đánh giá thông minh rằng lợi ích của riêng của một người không thể tách rời lợi ích chung và để cá nhân phát triển thịnh vượng người ta phải thông minh làm hết sức mình để duy trì sự thịnh vượng chung.


JULIUS STERLING MORTON

You're not supposed to be so blind with patriotism that you can't face reality. Wrong is wrong, no matter who does it or says it.

MALCOLM X

Bạn không nênquáng vì lòng yêu nước mà không chịu đối mặt với thực tế. Sai là sai, bất luận ai đã làm hay nói điều đó.


MALCOLM X

Patriotism in its simplest, clearest, and most undoubted meaning is for rulers nothing else but a means of realizing their ambitions and venal ends; for the governed it is a renouncing of human dignity, intelligence, and conscience, and a slavish submission to the rulers. Wherever patriotism is championed, it is preached invariably in that shape. Patriotism is slavery.

LEO TOLSTOY

Lòng yêu nước trong ý nghĩa đơn giản rõ ràng và chắc chắn nhất đối với nhà cai trị không gì khác ngoài phương tiện thực hiện tham vọng của họ và những mục đích vụ lợi, đối với kẻ bị trị đó là sự từ bỏ phẩm giá con người, thông minh, và lương tâm, và sự tuân thủ mù quáng các nhà lãnh đạo . Bất cứ nơi nào tinh thần yêu nước được đăng quang, nó được rao giảng theo dạng thức không hề thay đổi ấy. Chủ nghĩa yêu nước là chế độ nô lệ.


LEO TOLSTOY

Patriotism is a narrow minded concept. It binds a nation in the bonds of love and loyalty. But it does not consider the international brotherhood of man.

V. P. GAUTAM

Lòng yêu nước là một khái niệm có đầu óc hẹp hòi. Nó liên kết một quốc gia bằng những sợi dây tình yêu và lòng trung thành. Nhưng nó không hề xét đến tình huynh đệ quốc tế của con người.


V. P. GAUTAM

Patriotism is merely a religion--love of country, worship of country, devotion to the country's flag and honor and welfare.

Mark Twain

Lòng yêu nước là chỉ đơn thuần là một thứ tôn giáo – nó là tình yêu đối với quốc gia, sự hiến than cho quốc kỳ, danh dự, và lợi ích của đất nước.


MARK TWAIN

True patriotism is quiet, simple, dignified; it is not blatant, verbose, vociferous. The noisy shriekers who go about with a chip on their shoulders and cry aloud for war upon the slightest provocation belong to the class contemptuously known as "Jingoes." They may be patriotic--and as a fact they often are--but their patriotism is too frothy, too hysteric, too unintelligent, to inspire confidence. True patriotism is not swift to resent an insult; on the contrary, it is slow to take offense, slow to believe that an insult could have been intended. True patriotism, believing fully in the honesty of its own acts, assumes also that others are acting with the same honesty. True patriotism, having a solid pride in the power and resources of our country, doubts always the likelihood of any other nation being willing to arouse our enmity.

MAURICE GARLAND FULTON

Lòng yêu nước chân chính thì lặng lẽ, đơn giản, trang nghiêm, nó không trắng trợn, lắm lời, om sòm. Những kẻ hay la ó ồn ào, người đi về với một vết xước trên vai và kêu gọi chiến tranh chỉ vì các hành động khiêu khích văth vãnh thì thuộc về lớp người được gọi khinh bỉ là "sô-vanh hiếu chiến." Họ có thể yêu nước - và quả thật thường là như thế - nhưng lòng yêu nước của họ là quá bèo bọt, quá cuồng nhiệt, quá thiếu thông minh, không thể truyền cảm hứng cho sự tự tin. Lòng yêu nước chân chính không vội vã bực bội đáp trả một sự xúc phạm, trái lại, nó chậm rãi tức giận, chậm rãi tin rằng một sự xúc phạm có thể đã được dự định. Lòng yêu nước chân chính, tin tưởng hoàn toàn vào sự trung thực của hành vi của nó, giả định rằng những người khác cũng đang hành động với cùng một sự trung thực như thế. Lòng yêu nước chân chính, có một niềm tự hào vững chắc vào sức mạnh và nguồn lực của đất nước chúng ta, luôn luôn nghi ngờ khả năng của bất kỳ quốc gia nào khác cố tình khơi dậy lòng hận thù của chúng ta.


MAURICE GARLAND FULTON

Patriotism is an ephemeral motive that scarcely ever outlasts the particular threat to society that aroused it.

DENIS DIDEROT

Lòng yêu nước là một động cơ phù du mà hầu như không bao giờ tồn tại lâu hơn các mối đe dọa đặc biệt đối với xã hội mà đã khơi dậy nó.


DENIS DIDEROT

In uniform patriotism can salute one flag only, embrace but the first circle of life--one's own land and tribe. In war that is necessary, in peace it is not enough.

BILL MOYERS

Trong tinh thần yêu nước thống nhất có thể chào một lá cờ duy nhất, chỉ nắm lấy những điều kiện đầu tiên của cuộc sống - đất đai và bộ tộc. Trong chiến tranh điều đó là cần thiết, trong hòa bình thì chưa đủ.

BILL MOYERS

To be a good patriot, a man must consider his countrymen as God's creatures, and himself as accountable for his acting towards them.

BISHOP BERKELEY

Để làm một người yêu nước tốt, người ta phải xem xét đồng bào của mình như những tạo vật của Thượng đế, và phải tự mình chịu trách nhiệm về hành vi của mình đối với đồng bào.


Đức Giám mục BERKELEY

True patriotism is a charity so wide that it covers a nation.

AUSTIN O'MALLEY

Lòng yêu nước thật sự là một tổ chức từ thiện rất rộng mà nó bao gồm cả một quốc gia.


AUSTIN O'MALLEY

A man doesn't have to agree with his government to be a patriot, does he? It takes a true patriot to dissent, to say he loves his country more than he cares for his own place in the social order.

CASSANDRA CLARE

Người ta có cần phải nhất trí với chính phủ của mình để làm một người yêu nước không? Một người yêu nước chân chính cần phải làm người bất đồng chính kiến để nói lên rằng họ yêu đất nước của mình hơn là quan tâm đến vị trí của mình trong trật tự xã hội.


CASSANDRA CLARE

True patriotism springs from a belief in the dignity of the individual, freedom and equality not only for Americans but for all people on earth, universal brotherhood and good will, and a constant and earnest striving toward the principles and ideals on which this country was founded.

ELEANOR ROOSEVELT

Lòng yêu nước chân chính khởi phát từ một niềm tin vào phẩm giá của các cá nhân, tự do và bình đẳng không chỉ cho người Mỹ mà còn cho tất cả mọi người trên trái đất, tình huynh đệ và thiện chí phổ quát, và phấn đấu liên tục và nghiêm túc các nguyên tắc và lý tưởng mà đất nước này được thành lập nên .


ELEANOR ROOSEVELT

Helicopter crash near Bude in Cornwall kills pilot-Phi công tử nạn khi trực thăng rơi gần Bude , Cornwall

Helicopter crash near Bude in Cornwall kills pilot

Wreckage of the helicopter
The helicopter caught fire when it crashed

A helicopter has crashed in a field in north Cornwall, killing its pilot.

The aircraft came down at about 15:30 BST near Bude. Police are not yet sure if anyone else was on board.

The pilot is believed to be a man in his 40s and from the Bristol area. Police said his next of kin had been informed.

Following the crash the electricity supply to about 300 customers was cut off but the helicopter did not hit the power lines.

'Strange noises'

It is understood Western Power was asked to "disengage" the lines while emergency services attended the scene. Supplies have since been restored.

The helicopter caught fire when it crashed and was put out by firefighters from Cornwall Fire Service.

Map of the crash area

"The helicopter was privately owned and came down in a field about five miles from Bude between Marhamchurch and Week St Mary," a spokesman for Devon and Cornwall Police said.

"It is a very isolated area with no roads nearby for reference."

The Air Accident Investigation Branch was told and went to assist police.

Beth Sachs, who lives with her husband and young children about 300 metres from where the helicopter crashed, said: "I didn't see it come down but I heard it fly over making strange noises.

"A fire engine from Launceston went by and then the electricity went off for about an hour."